Blogs Blogs

Ðanh Giá iPhone 13 Pro Max 128GB Chính Hãng VN/A

iPhone 13 Pro Max có kích thu¿c màn hình d¿n 6.7 inch, cùng v¿i dó là t¿m n¿n Super Retina XDR OLED, h¿a h¿n s¿ dem d¿n m¿t không gian hi¿n th¿ vô cùng r¿ng l¿n cùng ch¿t lu¿ng màu s¿c tinh t¿. пc bi¿t hon ph¿n notch tai th¿ s¿ du¿c làm ng¿n l¿i, góp ph¿n làm cho không gian màn hình thêm r¿ng hon. T¿c d¿ làm m¿i d¿t 120Hz s¿ giúp hình ¿nh, màu s¿c trên máy chuy¿n d¿ng 1 cách mu¿t mà hon. Và nó s¿ dánh d¿u bu¿c chuy¿n d¿i quan tr¿ng trên màn hình iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max s¿ du¿c Apple g¿n vào bên trong thân máy m¿t chipset A15 Bionic do TSMC s¿n xu¿t. Chip du¿c s¿n xu¿t trên ti¿n trình 5nm. Apple cho bi¿t d¿i v¿i con chip này s¿ cung c¿p cho máy m¿t hi¿u nang tuy¿t v¿i và luôn mang d¿n nh¿ng c¿i ti¿n m¿i v¿ t¿c d¿ cung nhu hi¿u qu¿ s¿ d¿ng.

iPhone 13 Pro Max  trang b¿ camera v¿i nhi¿u c¿i ti¿n l¿n, ¿ng kính kh¿u d¿ f/1.8. пng th¿i c¿m bi¿n LiDAR và tính nang ProRaw cung s¿ du¿c tích h¿p trên iPhone 13. iPhone 13 Pro Max  có th¿ ch¿p ¿nh selfie góc r¿ng hon so v¿i th¿ h¿ tru¿c. Nh¿ng tính nang selfie nhu: animoj, slow-motion, memoji...3

Website: https://didongthongminh.vn/

Próximo
Comentários
URL de trackback: