Blogs Blogs

«Quay lại

Bu¿ng tr¿ng da nang là gì? Mang hi¿m nguy không

Bu¿ng tr¿ng da nang là 1 b¿nh m¿i quan h¿ t¿i s¿ m¿t cân b¿ng hormone trong co th¿ n¿ gi¿i. H¿i ch¿ng này không ch¿ tác d¿ng t¿i kh¿ nang mang thai mà còn d¿n d¿n không ít b¿nh lý nghiêm tr¿ng khác t¿i ch¿ em ph¿ n¿.

Các bài liên quan:

1. Bi¿u hi¿n cùng v¿i tri¿u ch¿ng hay g¿p c¿a bu¿ng tr¿ng da nang là gì?

m¿t s¿ tri¿u ch¿ng và d¿u hi¿u nh¿n bi¿t ph¿ bi¿n c¿a bu¿ng tr¿ng da nang bao g¿m:

  • chu k¿ kinh ko d¿u: kinh nguy¿t không d¿u có nguy co g¿m có thì có m¿t s¿ kho¿ng th¿i gian dài không xu¿t hi¿n kinh nguy¿t, lu¿ng hôm kinh nguy¿t quá dài ho¿c quá ng¿n, thì có các giai do¿n li¿u có s¿ lu¿ng máu quá nhi¿u hay quá ít.
  • Bu¿ng tr¿ng da nang (PCOS) là m¿t trong các can nguyên hay g¿p nh¿t d¿n d¿n b¿nh vô sinh ch¿ em.
  • Béo phì: li¿u có t¿i 80% n¿ gi¿i b¿ bu¿ng tr¿ng da nang b¿ béo phì.
  • quá trình phát tri¿n quá m¿c c¿a lông trên m¿t, ng¿c, b¿ng hay dùi trên - du¿c g¿i là ch¿ng m¿c lông quá nhi¿u, chi ph¿i d¿n hon 70% ch¿ em m¿c bu¿ng tr¿ng da nang.
  • m¿n tr¿ng cá không ít x¿y ra sau tu¿i không d¿ niên cung nhu không dáp ¿ng d¿i v¿i nh¿ng gi¿i pháp di¿u tr¿ thông thu¿ng
  • Da nh¿n
  • Da dày, m¿n, cùng v¿i s¿m màu t¿i nh¿ng khu v¿c có n¿p g¿p (nách, c¿, háng) - du¿c g¿i là ch¿ng dày l¿p gai den.
  • không ít túi nh¿ d¿ng d¿y h¿n h¿p l¿ng (túi nang) trong bu¿ng tr¿ng

Bu¿ng tr¿ng da nang

hai. Can nguyên nào gây bu¿ng tr¿ng da nang?

Dù cho nguyên do c¿a PCOS chua d¿y xác d¿nh ra, song PCOS có nguy co b¿ tác d¿ng vì không ít nhân t¿ khác nhau. Nh¿ng nhân t¿ này bao g¿m kháng insulin, tang c¿p d¿ hormone g¿i là androgen cung nhu chu k¿ kinh nguy¿t b¿ r¿i lo¿n.

Bên c¿nh dó, nh¿ng nguyên nhân khác bi¿t có m¿i quan h¿ nhu:

  • Di truy¿n: n¿u m¿ ho¿c ch¿ (em) gái m¿c h¿i ch¿ng này thì kh¿ nang b¿ b¿nh này c¿a b¿n s¿ cao hon ngu¿i bình thu¿ng.
  • kh¿u ph¿n an u¿ng: ch¿ d¿ an giàu tinh b¿t cung có nguy co là nguyên do c¿a b¿nh.

3. Kháng insulin là gì?

Kháng insulin là d¿ m¿t s¿ t¿ bào ngu¿i không phù h¿p v¿i tác d¿ng c¿a insulin. Khi ngu¿i không liên quan v¿i insulin, tình tr¿ng glucose trong máu s¿ tang cao. Vi¿c này có th¿ gây ra m¿t lu¿ng r¿t l¿n insulin v¿n du¿c t¿o ra ra trong quá trình co th¿ dang n¿ l¿c di l¿i glucose vào t¿ bào. Kháng insulin có th¿ gây nên b¿nh dái du¿ng. Nó cung có th¿ là nguyên do d¿n t¿i b¿nh gai den.

4. п androgen cao de d¿a gì t¿i co th¿ ph¿ n¿?

khi co th¿ s¿n xu¿t 1 lu¿ng androgen cao hon m¿c bình thu¿ng, có kh¿ nang gây ra tr¿ ng¿i bu¿ng tr¿ng trong v¿n d¿ xu¿t tr¿ng m¿i tháng (g¿i vi¿c r¿ng tr¿ng). N¿ng tình hình androgen cao cung gây ra s¿ phát tri¿n s¿m c¿a tóc và m¿n tr¿ng cá b¿t g¿p ¿ nhi¿u ch¿ em ph¿ n¿ b¿ bu¿ng tr¿ng da nang.

5. R¿i lo¿n kinh nguy¿t có kh¿ nang gây nên c¿p d¿ gì?

https://www.rakennerahastot.fi/web/hongduyytuong365/home/-/blogs/phac-do-chua-benh-viem-tinh-hoan-moi-nhat-tai-nam-gioi
https://www.rakennerahastot.fi/web/hongduyytuong365/home/-/blogs/nam-khoa-o-%C4%91au-tot-nhat-%C4%91ia-chi-kham-nam-khoa-uy-tin-o-ha-noi
https://inversionistas.hites.com/web/bacsituvan247/home/-/blogs/cat-tri-o-au-tot-nhat-chat-luong-nhat-ha-noi
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/mo-cat-tri-o-dau-ha-noi-chat-luong-nhat-ha-noi-ngay-nay
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/rong-kinh-la-gi-nguyen-nhan-cung-nhu-trieu-chung-cua-benh-rong-kinh
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/quy-trinh-chua-tri-viem-nhiem-tinh-hoan
https://www.sab.gov.co/web/bacsituvan247/home/-/blogs/cat-tri-o-au-ha-noi-tot-nhat-uy-tin-nhat-ha-noi
https://www.sab.gov.co/web/bacsituvan247/home/-/blogs/xet-nghiem-phu-khoa-mat-bao-nhieu-tien-cung-voi-luc-nao-nen-i-kham
http://www.icminozzimatera.it/web/bacsituvan247/home/-/blogs/mo-cat-tri-o-%C4%91au-thi-tot-chat-luong-nhat-ha-noi-ngay-nay
http://www.sp-church.org.tw/web/meatlahealthcare/home/-/blogs/13353224
https://www307.regione.toscana.it/web/clinichealthcare/home/-/blogs/phac-do-tri-viem-tinh-hoan-hien-dai-nhat-o-dan-ong
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/rong-kinh-la-gi-nhung-dau-hieu-cua-rong-kinh
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/kham-nam-khoa-o-dau-tot-nhat
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/benh-lau-la-gi-nguyen-nhan-benh-lau
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/chua-hoi-nach-tai-nha-don-gian
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/benh-hoi-nach-co-phai-do-an-hanh-khong
https://simplifier.net/guide/chi-phi-kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien/chi-phi-kham-phu-khoa-va-khi-nao-can-di-kham-phu-khoa

Các lời bình