Blogs Blogs

«Quay lại

Các cách ch¿a viêm nhi¿m tinh hoàn th¿ nào

bi¿n pháp ch¿a viêm nhi¿m tinh hoàn tùy vào can nguyên d¿n d¿n b¿nh, ch¿ y¿u là l¿y thu¿c kháng sinh, ch¿ng viêm, suy gi¿m dau, ngh¿ ngoi t¿i giu¿ng, c¿ d¿nh l¿i ph¿n bìu cung nhu m¿t cân b¿ng l¿i s¿ng.

пc thêm: benh liet duong

1. Ph¿ng doán viêm tinh hoàn

Tru¿c lúc tr¿ b¿nh viêm tinh hoàn, chuyên gia nên xét nghi¿m lâm sàng d¿ quan sát m¿t s¿ d¿u hi¿u nh¿n bi¿t và ti¿n hành m¿t s¿ ki¿m tra c¿n lâm sàng d¿ d¿nh v¿ chu¿n xác nguyên do d¿n t¿i b¿nh, bao g¿m:

 • Siêu âm tinh hoàn
 • ki¿m tra công th¿c máu toàn ph¿n
 • tham khám ni¿u d¿o (d¿ nh¿n bi¿t chlamydia và b¿nh l¿u)
 • Th¿ nu¿c ti¿u cùng v¿i ki¿m tra m¿u nu¿c gi¿i
 • N¿u li¿u có b¿t k¿ ch¿t gì dào th¿i ra t¿ "c¿u bé", bác si có nguy co dùng m¿u cung nhu g¿i t¿i phòng tránh thí nghi¿m d¿ ki¿m tra
 • các xét nghi¿m n¿u nghi ng¿ b¿nh nhân m¿c nh¿ng b¿nh lây qua con du¿ng tình d¿c

пc thêm: Vá màng trinh giá bao ti¿n

2. Gi¿i pháp tr¿ b¿ viêm tinh hoàn

cách tr¿ b¿ viêm tinh hoàn thu¿ng hay du¿c bác si chuyên khoa ch¿ d¿n tùy vào can nguyên gây nên b¿nh, bao g¿m:

 • Thu¿c kháng sinh, n¿u nh¿n th¿y nguyên nhân nhi¿m trùng b¿i virus (trong tru¿ng h¿p m¿c b¿nh l¿u ho¿c chlamydia, c¿ ngu¿i b¿nh và ngu¿i yêu d¿u ph¿i du¿c di¿u tr¿)
 • Thu¿c kháng viêm
 • Thu¿c gi¿m sút c¿m giác dau
 • ngh¿ ngoi ¿ giu¿ng, tang cu¿ng ph¿n bìu cung nhu tinh hoàn
 • Chu¿m l¿nh co s¿ nhi¿m trùng d¿ suy gi¿m sung cung nhu c¿m giác dau

Ði¿u tr¿ b¿nh viêm tinh hoàn

Thu¿c kháng sinh du¿c ch¿ d¿nh trong tru¿ng h¿p b¿nh có can nguyên là do vi rút
пc thêm: viêm bao da quy d¿u

3. Cách tr¿ giúp tr¿ viêm tinh hoàn

các l¿i khuyên du¿i dây giúp vi¿c tr¿ b¿ viêm tinh hoàn d¿t hi¿u qu¿ cao hon:

 • ch¿ d¿ an u¿ng h¿p lý, áp d¿ng ph¿ng doán vi¿c tr¿ b¿ viêm tinh hoàn c¿p tính, tuy¿t nhiên lúc b¿ s¿t m¿t r¿t nhi¿u nang s¿ lu¿ng, co th¿ m¿t m¿i và suy ki¿t, c¿n cho thêm các d¿ng th¿c an chia s¿ không ít nang lu¿ng, giàu protein, vitamin cùng v¿i u¿ng nhi¿u nu¿c

cách ch¿a dau b¿ng kinh t¿c th¿i

 • t¿m xong nu¿c ¿m hay nu¿c l¿nh: các ngu¿i b¿nh giai do¿n k¿p th¿i c¿n s¿ d¿ng li¿u pháp t¿m xong nu¿c l¿nh d¿ làm gi¿m phù n¿ cung nhu ch¿y d¿ch t¿ duong v¿t. V¿i b¿nh th¿i k¿ mu¿n, có th¿ t¿m d¿i v¿i nu¿c ¿m d¿ thúc t¿ng gi¿m viêm
 • Mang kh¿ deo c¿a v¿n d¿ng viên

пc thêm: d¿u hi¿u nh¿n bi¿t vô sinh

 • dùng gi¿i pháp an toàn lúc "lâm tr¿n" d¿ tránh m¿c m¿t s¿ b¿nh lây lan qua nh¿ng con du¿ng tình d¿c
 • nói d¿i v¿i chuyên gia n¿u ngu¿i b¿ b¿nh d¿ b¿ viêm nhi¿m du¿ng ni¿u d¿o
 • v¿i tr¿ em, có kh¿ nang tiêm v¿c xin ng¿a b¿nh quai m¿c d¿ phòng tránh kh¿ nang di¿n ra viêm nhi¿m tinh hoàn b¿i quai m¿c
 • Trong khi di¿u tr¿, ngu¿i b¿ b¿nh nên chú tr¿ng n¿m ngh¿, nh¿t d¿nh ph¿n bìu. Khi b¿nh chuy¿n t¿i giai do¿n áp-xe thì có nguy co th¿y m¿ ho¿c d¿ch dào th¿i ra t¿ tinh hoàn. Khi m¿ h¿t thì m¿c d¿ tb¿nh nhân s¿ gia tang
 • Tái tham khám chuyên gia n¿u c¿m th¿y dau d¿n d¿ d¿i, thì có bi¿u hi¿n s¿t cao hay khó ti¿u

пc thêm: liet duong chua duoc khong

Tái khám bác si chuyên khoa n¿u nh¿n th¿y dau d¿ d¿i, thì có bi¿u hi¿n s¿t cao hay không d¿ dàng ti¿u

v¿n d¿ ph¿ng doán cùng v¿i di¿u tr¿ b¿nh viêm tinh hoàn nên du¿c th¿c hi¿n s¿m, h¿n ch¿ tâm lý ng¿n ng¿i di d¿n bác si khám, gây ra b¿nh tr¿ nên n¿ng n¿ hon. M¿t khác, ngu¿i b¿nh nên xây d¿ng thói quen s¿ng lành m¿nh, "làm chuy¿n ¿y" tình d¿c an toàn d¿ không nên m¿t s¿ nguy hi¿m d¿n t¿i b¿i viêm tinh hoàn.

пc thêm: review phòng khám da khoa hung th¿nh

chúng tôi da khoa Hung Th¿nh t¿ lâu dã t¿ng tr¿ nên d¿a di¿m dáng ch¿t lu¿ng dành cho phái m¿nh lúc nên tham khám và ch¿a tr¿ m¿t s¿ b¿nh khó nói. Chuyên khoa khám nam khoa t¿i Hung Th¿nh chuyên tham khám, tr¿ cùng v¿i nh¿n d¿ng s¿m các v¿n d¿ s¿c kh¿e m¿i liên quan d¿n co quan sinh s¿n c¿a dàn ông, nh¿ng b¿nh lý sinh d¿c, tác d¿ng sinh s¿n và b¿nh truy¿n nhi¿m qua du¿ng tình d¿c,... Trong s¿ dó li¿u có viêm nhi¿m tinh hoàn.

пc thêm:

Các lời bình