Blogs Blogs

«Quay lại

C¿t tuy¿n m¿ mùi hôi nách bao nhieu tien cung nhu du¿c làm nhu nào

ti¿u ph¿u c¿t tuy¿n m¿ mùi hôi nách là bi¿n pháp du¿c r¿t nhi¿u b¿n nam l¿a ch¿n d¿i v¿i nguy¿n v¿ng nhanh chóng thoát kh¿i n¿i ám ¿nh mang tên “hôi nách”. Tham kh¿o các ki¿n th¿c b¿ ích sau dây d¿ hi¿u hon v¿ ti¿u ph¿u này nhé.

пc thêm: Li¿t duong là gì

I. C¿t tuy¿n m¿ b¿nh hôi nách là gì?

ti¿u ph¿u c¿t tuy¿n m¿ hôi nách là gi¿i pháp di¿u tr¿ ¿ khu v¿c nh¿m kh¿ các tuy¿n m¿ hôi t¿i ch¿ t¿i vùng nách, Vì v¿y làm gi¿m hi¿n tu¿ng tang dào th¿i m¿ hôi ¿ ch¿ da này. T¿ l¿ di¿u tr¿ thành công lên d¿n 80%. Sau khi làm ph¿u thu¿t, vùng da du¿i cánh tay s¿ tr¿ thành thông thoáng cung nhu mùi hôi cung gi¿m không ít.

Ngày nay, d¿i v¿i s¿ ti¿n tri¿n c¿a y h¿c, vi¿c th¿ thu¿t c¿t tuy¿n m¿ ch¿ng hôi nách du¿c x¿y ra mau chóng, an toàn và s¿ tru¿ng h¿p d¿ l¿i s¿o th¿p. Các tru¿ng h¿p có kh¿ nang làm c¿t tuy¿n m¿ ch¿ng hôi nách d¿ tr¿ hôi nách:

 • nam ph¿ n¿ t¿ 18 tu¿i tr¿ lên.
 • m¿c ch¿ng hôi nách n¿ng n¿ t¿ng dùng không ít gi¿i pháp chua có ch¿c nang.
 • n¿ gi¿i sau khi sinh 6 tháng.
 • Ðu¿c chuyên gia ch¿ d¿nh c¿n ph¿i làm ph¿u thu¿t c¿t tuy¿n m¿ hôi.

п gi¿ gìn an toàn cùng v¿i không d¿ l¿i di ch¿ng thì n¿ c¿n ph¿i d¿n m¿t s¿ phòng khám chuyên khoa ch¿t lu¿ng, du¿c c¿p phép v¿n d¿ng, trang thi¿t b¿ hi¿n d¿i cùng d¿i ngu chuyên gia li¿u có trình d¿ cao. Ch¿ tin vào m¿t s¿ qu¿ng cáo trên internet.

пc thêm: C¿t tuy¿n m¿ hôi nách bao nhieu tien

II. Ði¿m n¿i b¿t c¿a gi¿i pháp c¿t tuy¿n m¿ b¿nh hôi nách

m¿t s¿ uu di¿m c¿a bi¿n pháp c¿t tuy¿n m¿ mùi hôi nách mang t¿i có kh¿ nang nh¿c t¿i nhu:

 • ti¿u ph¿u th¿c hi¿n mau chóng, ít xâm l¿n, hi¿u qu¿ gi¿m sút dào th¿i m¿ hôi và ngan mùi có kh¿ nang lên t¿i 80%.
 • ngu¿i b¿nh khôi ph¿c nhanh sau ti¿u ph¿u, không nên kiêng c¿ quá nhi¿u.
 • tr¿ng thái an toàn tuong d¿i cao M¿c dù v¿n ti¿m ¿n m¿t s¿ kh¿ nang c¿ d¿nh.
 • có kh¿ nang gi¿m du¿c s¿ lu¿ng m¿ hôi nh¿t d¿nh t¿i vùng nách.

пc thêm: TOP 6 d¿a ch¿ ch¿a hôi nách uy tín

III. Quy trình ti¿u ph¿u c¿t tuy¿n m¿ hôi

các bu¿c ti¿n hành ti¿u ph¿u dã t¿ng du¿c lên phác d¿ chu¿n thích h¿p, giúp cho t¿ l¿ thành công c¿a phuong pháp này luôn cao. Quy trình ph¿u thu¿t nhu sau:

 • khám t¿ng quan: bác si s¿ h¿i các th¿c m¿c liên quan t¿i hi¿n tu¿ng s¿c kh¿e, ti¿n s¿ b¿nh… c¿a ngu¿i b¿nh. Sau dó, ngu¿i b¿ b¿nh s¿ du¿c xét nghi¿m ph¿n ¿ng thu¿c, xét nghi¿m máu, xét nghi¿m s¿c kh¿e t¿ng quát d¿ ch¿c ch¿n b¿n li¿u có không thi¿u co h¿i ti¿n hành ph¿u thu¿t.
 • Ðo ch¿ nách: bác si s¿ th¿c hi¿n xét nghi¿m và dánh d¿u ch¿ c¿t tuy¿n m¿ b¿nh viêm cánh.
 • gây tê vùng nách: Sau khi xác d¿nh m¿t s¿ tuy¿n m¿ hôi, ngu¿i b¿ b¿nh du¿c sát khu¿n 2 bên nách d¿ h¿n ch¿ tình tr¿ng viêm nhi¿m lúc th¿ thu¿t. Ti¿p theo, bác si s¿ làm d¿n d¿n tê ch¿ da t¿i vùng nách d¿i v¿i li¿u s¿ lu¿ng phù h¿p, giúp cho ngu¿i b¿nh gi¿m c¿m giác dau trong khi ti¿u ph¿u.
 • Th¿c hi¿n: chuyên gia s¿ m¿ 1 du¿ng nh¿ t¿i h¿ nách cung nhu s¿ d¿ng nh¿ng d¿ng c¿ y t¿ chuyên d¿ng d¿ c¿t b¿ m¿t s¿ tuy¿n tang ti¿t m¿ hôi. Sau dó, khâu th¿m M¿ d¿ dóng kín v¿t m¿. Th¿i gian ti¿n hành bi¿n pháp này tuong d¿i nhanh chóng c¿n ngu¿i b¿ b¿nh không nên quá lo s¿.
 • Hoàn thành: Sau khi kh¿ tuy¿n m¿ b¿nh viêm cánh, chuyên gia s¿ bang vùng da b¿ thuong d¿ h¿n ch¿ vi¿c nhi¿m trùng. Sau dó, b¿nh nhân s¿ n¿m ngh¿ t¿i vùng d¿ xem xét nh¿ng ph¿n ¿ng ph¿. Tru¿c khi v¿ nhà, bác si chuyên khoa s¿ luu ý các câu h¿i v¿ an dùng, sinh ho¿t cùng v¿i bi¿n pháp cham sóc ch¿ da t¿i h¿ nách.

пc thêm:

Các lời bình