Blogs Blogs

«Quay lại

Hi¿u bi¿t v¿ giang mai b¿n nên bi¿t

b¿nh giang mai là m¿t trong các b¿nh lây qua du¿ng tình d¿c dáng s¿ nh¿t, nguy hi¿m nghiêm tr¿ng t¿i s¿c kh¿e và m¿ng s¿ng c¿a ngu¿i b¿ b¿nh. N¿u không nên cham sóc y t¿ s¿m, b¿nh nhân có th¿ g¿p ph¿i nhi¿u h¿u qu¿ nguy h¿i. V¿y tác nhân gây nên b¿nh giang mai là gì? Ðu¿ng lây cùng v¿i tri¿u ch¿ng giang mai nhu th¿ nào?

пc thêm: ti¿n li¿t tuy¿n là gì

1. Giang mai là gì?

giang mai là m¿t b¿nh nhi¿m khu¿n vì xo¿n khu¿n Treponema pallidum gây ra. Vi rút b¿nh giang mai thâm nh¿p tr¿c tuy¿n vào co th¿ lúc giao h¿p không an toàn (du¿ng âm h¿, h¿u môn tr¿c tràng hay mi¿ng), qua nh¿ng v¿t xu¿c trên da cùng v¿i niêm m¿c khi ch¿m d¿i v¿i d¿ch ti¿t t¿ t¿n thuong giang mai.

xo¿n khu¿n giang mai còn có th¿ lây nhi¿m t¿ m¿ sang con trong giai do¿n thai nhi t¿ tháng th¿ 4 tr¿ di, do xo¿n khu¿n này t¿n công máu bào thai qua dây r¿n.

vì c¿u t¿o c¿a b¿ ph¿n sinh s¿n ¿ d¿ng m¿ mà nam gi¿i ch¿ em ph¿ n¿ d¿ b¿ lây truy¿n các b¿nh tình d¿c hon nam gi¿i, nh¿c c¿ giang mai. Giang mai t¿i ch¿ em ph¿ n¿ n¿u không di¿u tr¿ k¿p th¿i vô cùng có th¿ gây m¿t s¿ thuong t¿n t¿i m¿i m¿t s¿ co quan trong co th¿ nhu viêm loét b¿ ph¿n sinh s¿n, phát ban ngoài da, dau nh¿c co xuong, th¿m chí d¿n t¿i tác d¿ng t¿i n¿i t¿ng.

пc thêm: li¿t duong

2. Nguyên nhân giang mai

can nguyên gây b¿nh là xo¿n khu¿n giang mai (Treponema pallidum) b¿i vì Schaudinn cung nhu Hauffman tìm ra vào nam 1905. Xo¿n khu¿n này li¿u có hình lò xo, g¿m có 6-14 kho¿ng xo¿n. H¿ mi¿n d¿ch c¿a xo¿n khu¿n này c¿c k¿ y¿u, ra kh¿i ngu¿i nó s¿ng kh¿i du¿c không quá vài gi¿. Trong nu¿c dá, nó v¿n gi¿ du¿c d¿c tính di d¿ng c¿c k¿ lâu, t¿i nhi¿t d¿ 45 hi¿n tu¿ng C nó s¿ b¿ ch¿t sau 30 phút. Nh¿ng ch¿t sát trùng, xà phòng tránh có th¿ di¿t du¿c xo¿n khu¿n này trong vài phút.

пc thêm: kham benh tri o dau tot nhat

3. Các d¿u hi¿u nh¿n bi¿t cùng v¿i bi¿u hi¿n

bi¿u hi¿n, d¿u hi¿u nh¿n bi¿t giang mai di¿n ra trong 3 th¿i k¿:

  • giai do¿n 1: Ðây là giai do¿n ¿ b¿nh thu¿ng lâu ngày t¿m 3 tu¿n. Ti¿p dó lúc qua th¿i gian ¿ b¿nh, b¿nh s¿ b¿t m¿i d¿u xu¿t hi¿n các d¿u hi¿u c¿a sang và h¿ch. Sang giang mai là 1 v¿t tr¿t nông, hình tròn ho¿c b¿u d¿c, chua có g¿ n¿i cao, kích c¿ kho¿ng 0,5 - 2cm, gi¿i h¿n rõ cùng v¿i d¿u d¿n, dáy s¿ch s¿ màu d¿ nhu th¿t tuoi, n¿n c¿ng (vì v¿y g¿i là sang c¿ng) và bóp không dau d¿n. Sang b¿nh giang mai ph¿ bi¿n nh¿t là t¿i niêm m¿c sinh s¿n. ¿ ch¿ em s¿ hay b¿t g¿p t¿i môi r¿t l¿n, môi bé, mép âm d¿o. T¿i phái m¿nh thu¿ng b¿t g¿p t¿i d¿u duong v¿t, l¿ sáo, bìu, "c¿u bé"... Bên c¿nh dó, sang giang mai có th¿ g¿p ¿ mi¿ng, môi, lu¿i...H¿ch s¿ xu¿t hi¿n 5 - 6 ngày sau lúc li¿u có sang, h¿ch khu v¿c b¿n sung to cùng v¿i thành chùm, trong s¿ dó có 1 h¿ch to nh¿t g¿i là h¿ch chúa.

пc thêm: viêm bao quy d¿u

  • giai do¿n 2: Là th¿i k¿ 45 ngày sau lúc li¿u có sang b¿nh giang mai cùng v¿i có kh¿ nang kéo dài t¿i 2 - 3 nam. Xu¿t hi¿n m¿t s¿ thuong t¿n da cùng v¿i niêm m¿c tuy nhiên khi lành thu¿ng hay không d¿ l¿i s¿o. Xo¿n khu¿n giang mai không khó gây ra viêm nhi¿m huy¿t d¿i v¿i các d¿u hi¿u nh¿n bi¿t nóng s¿t và xu¿t hi¿n h¿ch. Giai do¿n này thu¿ng hay li¿u có nh¿ng tri¿u ch¿ng lâm sàng nhu: các dát d¿ ph¿n h¿ng r¿i rác ¿ thân mình, s¿n giang mai d¿i v¿i không ít hình thái da lo¿i (s¿n màu d¿ th¿ h¿ng, thâm lây nhi¿m cùng v¿i có nguy co có vi¿n b¿nh v¿y n¿n c¿n k¿, s¿n giang mai lo¿i b¿nh v¿y n¿n, ki¿u tr¿ng cá, s¿n ho¿t t¿...), s¿n u xo thu¿ng hay g¿p ¿ h¿u môn tr¿c tràng cung nhu sinh d¿c, viêm h¿ch lan t¿a cùng v¿i m¿c r¿ng tóc d¿ng r¿ng Thua.

пc thêm: xét nghi¿m giang mai bao nhiêu ti¿n

  • giai do¿n 3: xu¿t hi¿n thu¿ng hay t¿ 5, 10, 15 nam sau khi có sang v¿i các d¿u hi¿u nhu sang thuong sâu, gôm t¿i da, xuong, n¿i t¿ng, tim m¿ch cung nhu th¿n kinh. T¿i th¿i k¿ này ngu¿i b¿ b¿nh ít có th¿ lây lan ph¿ng doán d¿i tác b¿i vì xo¿n khu¿n t¿ng thâm nh¿p cùng v¿i khu trú vào ph¿ t¿ng, m¿t di t¿i da, niêm m¿c n¿a.

Chú ý: Gi¿a th¿i k¿ 1 d¿n th¿i k¿ 2, gi¿a th¿i k¿ 2 t¿i giai do¿n 3, b¿nh có kh¿ nang không có các tri¿u ch¿ng lâm sàng. Ðó là b¿nh giang mai kín cùng v¿i du¿c c¿m nh¿n ch¿ khi nh¿ nh¿n th¿y huy¿t thanh.

пc thêm: viêm l¿ tuy¿n c¿ t¿ cung là gì

4. Bi¿n ch¿ng c¿a b¿nh giang mai

giang mai có th¿ d¿n d¿n m¿t s¿ h¿u qu¿ nguy h¿i nhu:

  • xo¿n khu¿n giang mai có kh¿ nang d¿n t¿i thuong t¿n t¿t c¿ nh¿ng co quan c¿n thi¿t trong ngu¿i.
  • b¿nh giang mai tác d¿ng x¿u d¿n da, niêm m¿c, m¿t t¿i m¿t s¿ co quan n¿i t¿ng nhu gan, tim m¿ch, th¿n kinh.
  • B¿nh có kh¿ nang d¿n t¿i tai bi¿n nguy hi¿m nhu viêm d¿ng m¿ch ch¿, phình d¿ng m¿ch ch¿, b¿i li¿t toàn thân, r¿i lo¿n tâm th¿n, viêm gan.
  • giang mai b¿m sinh có kh¿ nang d¿n d¿n t¿ vong ph¿ng doán thai nhi ho¿c d¿ t¿t thai sau khi sinh.

пc thêm:

Các lời bình