Blogs Blogs

«Quay lại

Nh¿ng phuong pháp di¿u tr¿ ch¿ng hôi nách h¿u hi¿u nh¿t ngày nay

li¿u có r¿t nhi¿u phuong pháp tr¿ b¿nh viêm cánh dang du¿c r¿t nhi¿u b¿n nam s¿ d¿ng Ngày nay cùng v¿i nh¿n xét h¿u hi¿u. Ðâu là bi¿n pháp tr¿ mùi hôi nách hi¿u qu¿, h¿p lý cho b¿n, hãy cùng tham kh¿o.

пc thêm: b¿nh hôi nách và cách ch¿a

1. Can nguyên gây b¿nh hôi nách

b¿nh viêm cánh vì tuy¿n m¿ b¿nh viêm cánh dào th¿i ra nh¿ng ch¿t l¿ng d¿c ch¿a lipid, protein, s¿t khi vi khu¿n phân h¿y s¿ t¿o mùi khó ch¿u. Nh¿ng can nguyên gây b¿nh hôi nách hay g¿p là:

 • Di truy¿n: nghiên c¿u ch¿ ra, b¿nh hôi nách có nguy co di truy¿n c¿c k¿ cao thu¿ng th¿y trong m¿t s¿ gia dình, gia t¿c. Các gia dình mà c¿ b¿ cung nhu m¿ d¿u m¿c mùi hôi nách thì ch¿c nang d¿i con m¿c di truy¿n lên t¿i 80%. Còn n¿u ch¿ thì có 1 trong hai ngu¿i b¿ thì ch¿c nang di truy¿n cung lên d¿n 50%.
 • B¿nh lý: các b¿n nam b¿ các b¿nh lý v¿ gan, th¿n, h¿ tiêu hóa hay các v¿n d¿ v¿ da, n¿m, …cung có nguy co b¿ mùi hôi nách, d¿n t¿i mùi khó ch¿u.
 • Tang tuy¿n bài ti¿t: co th¿ thì có hai tuy¿n bài ti¿t eccrine cùng v¿i apocrine thì tuy¿n eccrine d¿m nh¿n trách nhi¿m di¿u hòa nhi¿t d¿ co th¿, còn tuy¿n apocrine l¿i ch¿u trách nhi¿m bài ti¿t ra mùi ngu¿i, b¿i vì ho¿t d¿ng quá m¿c có kh¿ nang bài ti¿t ra mùi r¿t hôi.
 • l¿i sinh ho¿t t¿i b¿n, v¿ sinh kém: ¿ b¿n, r¿a ráy kém trên nam gi¿i thu¿ng thì có r¿t nhi¿u vi rút, m¿ hôi cung dào th¿i ra r¿t nhi¿u hon. B¿i vì th¿ mà d¿n t¿i m¿c d¿ v¿n d¿ng gi¿i m¿ hôi c¿a virus càng tr¿ thành m¿nh m¿, tình tr¿ng mùi hôi tr¿ thành tr¿m tr¿ng hon.
 • stress, lo l¿ng kéo dài: Tâm tr¿ng lo l¿ng ho¿c cang th¿ng làm cho các tuy¿n m¿ hôi không nh¿ ti¿t ra nhi¿u axit béo t¿i ki¿u d¿ch th¿, lúc g¿p nh¿ng vi rút trên da, chúng s¿ bi¿n thành m¿t lo¿t axit béo không khu¿y d¿u, d¿n t¿i mùi khó ng¿i.
 • ¿n dùng thi¿u khoa h¿c: các d¿ an an quá d¿ nhu hành, t¿i, ¿t, h¿t tiêu, … ho¿c nh¿ng qu¿n áo dùng li¿u có c¿n nhu ru¿u hay cafein nhu cà phê, ….gây c¿n ph¿i hôi nách trên ngu¿i.

пc thêm: ch¿a hôi nách ¿ hà n¿i

2. Top 25 gi¿i pháp ch¿a tr¿ b¿nh hôi nách dân gian t¿i gia h¿u hi¿u

b¿nh viêm cánh ¿ tình tr¿ng nh¿ có th¿ s¿ d¿ng m¿t s¿ cách dân gian d¿ ch¿a tr¿ b¿i vì chúng lành d¿c tính, an toàn cung nhu mang d¿n m¿t s¿ chuy¿n bi¿n tích c¿c ph¿ng doán nam gi¿i m¿c. Li¿u có 25 phuong pháp ch¿a tr¿ mùi hôi nách dân gian du¿c nhi¿u b¿n nam dùng.

2.1. Phuong pháp ch¿a tr¿ ch¿ng hôi nách d¿i v¿i mu¿i tinh

mu¿i có nghe nói t¿i v¿i kh¿ nang sát khu¿n trùng trong y t¿, r¿t không khó ki¿m cung nhu mua v¿i giá thành vô cùng r¿. Bi¿n pháp ch¿a b¿nh viêm cánh b¿ng mu¿i t¿ng tr¿ thành cách dân gian du¿c áp d¿ng tuong d¿i thu¿ng th¿y trong m¿t s¿ tình hu¿ng b¿nh viêm cánh nh¿, trong th¿i gian ng¿n.

пc thêm: viêm nhi¿m bao quy d¿u

Th¿c hi¿n:

 • k¿t lu¿n mu¿i lên ch¿o cung nhu d¿o nóng ch¿n doán d¿n khi mu¿i tinh rút h¿t nu¿c tr¿ thành khô.
 • R¿i mang giã nhuy¿n ho¿c có kh¿ nang dùng máy nghi¿n nghi¿n nhuy¿n d¿ dùng.
 • xoa tr¿c ti¿p lên ch¿ da du¿i cánh tay cung nhu d¿ t¿m 15 phút R¿i r¿a s¿ch l¿i v¿i nu¿c.

2.2. Ði¿u tr¿ hôi nách s¿m v¿i g¿ng

Trong Ðông Y g¿ng tuoi ch¿a 25% tinh d¿u, 30% ch¿t cay, có nguy co ngan dào th¿i m¿ hôi, giúp cho ch¿ nách luôn khô ráo cung nhu thoáng khí. Không nh¿ng th¿, ch¿t cay c¿a g¿ng tuoi còn li¿u có ch¿c nang kìm ch¿ và ngan ch¿n quá trình ti¿n tri¿n c¿a vi khu¿n d¿n t¿i mùi, giúp tình hình b¿nh viêm cánh d¿n du¿c gi¿i quy¿t.

Th¿c hi¿n:

 • g¿ng tuoi r¿a s¿ch, ép dùng nu¿c c¿t Sau dó ch¿t thêm vào ½ chanh tuoi.
 • Sau khi t¿m xong, th¿m khô vùng nách, bôi d¿u dung d¿ch lên d¿ da có kh¿ nang h¿p th¿ du¿c m¿t s¿ dinh du¿ng t¿t nh¿t.

luu ý không xoa lên các vùng da b¿ thuong l¿ d¿ không nên ng¿a ngáy cung nhu xót.

пc thêm: tuyen tien liet

2.3. Tr¿ hôi h¿u hi¿u nách v¿i qu¿ chanh

chanh tuoi ch¿a hàm s¿ lu¿ng axit nitric có tính sát trùng cùng v¿i xóa b¿ mùi r¿t hi¿u qu¿. Bên c¿nh dó, chanh ch¿a lu¿ng vitamin C c¿c k¿ d¿i dào s¿ giúp thu h¿p l¿ chân lông ngoài da, gây tr¿ng vùng da du¿i cánh tay.

Th¿c hi¿n:

 • C¿t lát qu¿ chanh thành m¿t s¿ lát m¿ng cùng v¿i d¿p lên ch¿ da t¿i vùng nách.
 • пt kho¿ng 15 phút Ti¿p dó làm s¿ch l¿i v¿i nu¿c ¿m.

2.4. Tr¿ b¿nh hôi nách b¿ng chè xanh hi¿u qu¿

Chè xanh có công d¿ng thanh nhi¿t, gi¿i d¿c, thanh l¿c ngu¿i, l¿i ti¿u, an th¿n. Chè xanh ch¿a không ít ch¿t ch¿ng oxy hóa cung nhu kháng khu¿n giúp xóa b¿ ch¿ng hôi nách hi¿u qu¿.

Th¿c hi¿n:

 • s¿ d¿ng 8 – 10 lá chè xanh, r¿a s¿ch pha v¿i mu¿i, gói trong lát v¿i s¿ch s¿.
 • Ti¿p dó xát lên ch¿ nách trong 10 – 15 phút R¿i r¿a l¿i b¿ng nu¿c s¿ch.

пc thêm: u xo tien liet tuyen

2.5. Tr¿ mùi hôi nách hi¿u qu¿ b¿ng phèn chua

b¿ch phàn ch¿a nhôm sunfat có công d¿ng gi¿i d¿c, kh¿ trùng, kh¿ trùng, hút ¿m cung nhu hút mùi c¿n du¿c s¿ d¿ng ch¿a tr¿ mùi hôi nách. B¿ch phàn thì có chi phí r¿, du¿c bán nhi¿u noi mà cách dùng cung vô cùng d¿ dàng.

Th¿c hi¿n:

 • s¿ d¿ng 50g b¿ch phàn d¿p thành c¿c nh¿ Ti¿p dó k¿t lu¿n phèn chua vào n¿i d¿t cung nhu chung lên.
 • Trung d¿n lúc nào phèn chua rút h¿t nu¿c, dùng ra d¿ ngu¿i dem nghi¿n th¿t m¿n và b¿ vào 1 chi¿c l¿ d¿ s¿ d¿ng d¿n.
 • m¿i ngày thu¿ng xuyên dùng m¿t lu¿ng v¿a ph¿i phèn chua chung thoa lên ch¿ nách sau khi t¿ng r¿a ráy s¿ch.

2.6. Ch¿a tr¿ b¿nh hôi nách v¿i tr¿u không

lá tr¿u không có d¿c tính sát khu¿n r¿t cao, gây thu h¿p l¿ chân lông khu v¿c nách, tránh viêm nhi¿m các tuy¿n m¿ hôi ho¿t d¿ng cung nhu di¿u tr¿ vinh vi¿n.

Th¿c hi¿n:

 • l¿y lá tr¿u không r¿a s¿ch s¿, vò ho¿c vò nát d¿p lên khu v¿c da nách.
 • massage trong 15 – 20 phút Sau dó r¿a l¿i d¿i v¿i nu¿c s¿ch.

пc thêm: di¿u tr¿ viêm l¿ tuy¿n c¿ t¿ cung b¿ng thu¿c

2.7. Cách tr¿ mùi hôi nách v¿i gi¿m táo

Gi¿m táo ch¿a axit acetic giúp sát trùng cùng v¿i kh¿ mùi hôi hi¿u qu¿ c¿n dùng trong vi¿c tr¿ b¿nh hôi nách.

Th¿c hi¿n: l¿y m¿t ph¿n d¿m táo pha v¿i 3 ph¿n nu¿c R¿i d¿ h¿n h¿p v¿i bình x¿t phun vào nách trong 5 – 10 phút Ti¿p dó th¿m khô l¿i da.

2.8. Phuong pháp gây nách h¿t hôi b¿ng ph¿n rôm

Ph¿n rôm huong thom d¿ ch¿u ch¿a nhi¿u nguyên t¿ vi lu¿ng thì có tác d¿ng hút ¿m ¿ các ch¿ tuy¿n m¿ hôi nhu nách, b¿n ho¿c khu v¿c có n¿p g¿p.

Th¿c hi¿n: dùng 1 s¿ lu¿ng nh¿ ph¿n rôm xoa lên khu v¿c nách, làm liên t¿c.

2.9. Ch¿a tr¿ mùi hôi nách b¿ng d¿u d¿a

Tinh d¿u d¿a ch¿a không ít axit thì có ch¿c nang lo¿i b¿ mùi cung nhu các ch¿t kháng khu¿n t¿t, Không ch¿ có th¿ d¿u d¿a hoàn toàn không khó ki¿m cung nhu an toàn v¿i t¿t c¿ làn da.

Th¿c hi¿n:

 • dùng d¿u d¿a nguyên ch¿t thoa lên vùng da du¿i nách trong 15 – 20 phút d¿ nh¿ng tinh ch¿t th¿m sâu vào da.
 • Sau dó r¿a l¿i v¿i xà bông ho¿c nu¿c s¿ch s¿.

пc thêm: d¿u hi¿u c¿a t¿c vòi tr¿ng

2.10. Ch¿a tr¿ ch¿ng hôi nách v¿i mu¿p d¿ng

mu¿p d¿ng ch¿a hàm lu¿ng ch¿t oxy hóa cao và các ch¿t kháng khu¿n giúp cho xóa b¿ mùi vô cùng hi¿u qu¿ d¿ kh¿ ch¿ng hôi nách.

Th¿c hi¿n: dùng lá mu¿p d¿ng r¿a s¿ch, giã nhuy¿n s¿ d¿ng nu¿c c¿t bôi vào khu v¿c nách dã t¿ng r¿a ráy trong kho¿ng 15 – 20 phút Sau dó r¿a l¿i kèm theo nu¿c nóng.

2.11. Phuong pháp ch¿a mùi hôi nách b¿ng lá ¿i

Lá ¿i ch¿a r¿t nhi¿u d¿i tu¿ng ch¿t ch¿ng oxy hóa cùng v¿i kháng khu¿n nên thu¿ng du¿c s¿ d¿ng d¿ tr¿ b¿nh hôi nách tri¿t d¿.

Th¿c hi¿n: Lá ¿i r¿a s¿ch, vò nát b¿ ph¿n bã dùng nu¿c d¿p lên vùng da du¿i cánh tay t¿m 15 – 20 phút Ti¿p dó r¿a s¿ch d¿i v¿i nu¿c s¿ch s¿.

пc thêm: cach chua viem am dao hieu qua nhat

2.12. Bi¿n pháp di¿u tr¿ b¿nh viêm cánh v¿i tr¿ng gà cung nhu ru¿u tr¿ng

Tr¿ng gà không ch¿ giúp du¿ng da làm d¿p di¿u tr¿ m¿n mà l¿i là k¿ thu¿t d¿c ch¿a b¿nh viêm cánh hi¿u qu¿ khi ph¿i h¿p cùng v¿i ru¿u.

Th¿c hi¿n:

 • s¿ d¿ng 2 qu¿ tr¿ng gà cùng 150ml ru¿u tr¿ng t¿ chung c¿t.
 • п ru¿u lên t¿m v¿i m¿ng, lau khu v¿c nách d¿n lúc t¿m v¿i khô
 • Tr¿ng gà lu¿c, l¿t v¿ lan lên vùng nách trong kho¿ng 10 phút

2.13. Ch¿a mùi hôi nách b¿ng bang phi¿n

Bang phi¿n có tính sát trùng m¿nh m¿, mùi huong không khó ch¿u cùng v¿i xóa b¿ mùi t¿t c¿n du¿c s¿ d¿ng d¿ kh¿ mùi hôi co th¿, ch¿ng hôi nách.

Th¿c hi¿n:

 • s¿ d¿ng 3g bang phi¿n (long não) vào 20ml c¿n 50 giai do¿n, d¿y kín n¿p d¿ bang phi¿n t¿ tan.
 • r¿a ráy nách s¿ch s¿ Sau dó xoa h¿n h¿p này lên.
 • ngày xoa 2 l¿n, liên t¿c trong 10 hôm s¿ th¿y h¿u hi¿u.

пc thêm: benh liet duong

2.14. Tr¿ ch¿ng hôi nách v¿i rau ngò

Rau ngò ch¿a ho¿t ch¿t kháng khu¿n t¿t giúp cho khu v¿c da c¿a b¿n du¿c r¿a ráy t¿i da, không còn mùi l¿ bay ra t¿ vùng cánh.

Th¿c hi¿n:

 • Rau ngò r¿a s¿ch s¿, giã nát pha thêm m¿t chút mu¿i tr¿ng.
 • v¿ sinh khu v¿c nách s¿ch s¿ R¿i lau khô, d¿p rau ngò v¿a giã nát lên, sau 20 phút r¿a s¿ch s¿ d¿i v¿i nu¿c l¿nh.

2.15. Ch¿a mùi hôi nách v¿i cà chua

Cà chua ch¿a tinh ch¿t lycopene cùng v¿i ch¿t ch¿ng oxy hóa giúp cho thu nh¿ l¿ chân lông, dem d¿n tác d¿ng du¿ng ¿m ph¿ng doán da, dánh b¿t m¿n, kh¿ mùi hôi vùng nách.

Th¿c hi¿n:

 • Cà chua chín r¿a s¿ch và tán nhuy¿n v¿i nu¿c nóng.
 • bôi d¿u lên da k¿t h¿p massage nh¿ nhàng d¿ các ho¿t ch¿t trong cà chua th¿m lên da trong vòng 20 phút, Ti¿p dó r¿a s¿ch l¿i v¿i nu¿c nóng.
 • ti¿n hành 3 – 4 l¿n/tu¿n s¿ ch¿n doán b¿n m¿t k¿t qu¿ t¿t.

пc thêm: nên khám ph¿ khoa ¿ dâu hà n¿i

2.16. Cách ch¿a ch¿ng hôi nách v¿i baking soda

Baking Soda có kh¿ nang t¿y cùng v¿i kh¿ mùi, di kèm dó là còn tính kh¿ trùng tuy¿t v¿i nên thu¿ng hay du¿c s¿ d¿ng d¿ ch¿a tr¿ b¿nh hôi nách hi¿u qu¿.

Th¿c hi¿n:

 • l¿y b¿t baking soda bôi lên ch¿ nách dã t¿ng làm s¿ch d¿ hút d¿u cung nhu di¿t nh¿ng virus d¿n d¿n mùi.
 • hay dùng b¿t baking soda pha d¿i v¿i chút mu¿i khu¿y d¿u vào nu¿c t¿m xong thu¿ng xuyên d¿ làm s¿ch cùng v¿i kh¿ mùi ngu¿i.

пc thêm: phá thai b¿ng thu¿c h¿t bao nhiêu ti¿n

2.17. Phuong pháp ch¿a mùi hôi nách b¿ng kem dánh rang

Kem dánh rang ch¿a d¿i tu¿ng là mu¿i Florua nhu CaF2,, SnF2 li¿u có ch¿c nang kh¿ khu¿n, kh¿ b¿nh viêm cánh.

Th¿c hi¿n:

 • v¿ sinh s¿ch khu v¿c nách, Ti¿p dó thoa kem dánh rang tr¿c tuy¿n vào khu v¿c da nách.
 • massage nh¿ nhàng ch¿ nách trong 30 phút Ti¿p dó r¿a l¿i d¿i v¿i nu¿c s¿ch.

пc thêm: giá khám ph¿ khoa

2.18. Ði¿u tr¿ b¿nh viêm cánh v¿i c¿ c¿i tr¿ng

C¿ c¿i tr¿ng ch¿a r¿t nhi¿u acid li¿u có ch¿c nang kh¿ mùi hôi và ch¿n d¿ng s¿ thâm nh¿p c¿a vi rút có h¿i, tuy¿t d¿i thì có ch¿t cay giúp kh¿ mùi hi¿u qu¿ cung nhu li¿u có công d¿ng khi¿n cho mát ph¿ng doán ch¿ da t¿i vùng nách, gi¿m sút bài ti¿t m¿ ch¿ng hôi nách.

Th¿c hi¿n:

 • dùng 100g c¿a cái tr¿ng và 100g g¿ng r¿a s¿ch, ép s¿ d¿ng nu¿c c¿t.
 • khu¿y d¿u 2 ki¿u nu¿c ép này thành m¿t dung d¿ch cùng v¿i dùng d¿ xoa lên khu v¿c nách m¿i ngày.
 • ph¿i h¿p mát xa t¿ t¿ s¿ gây tang hi¿u qu¿ rõ r¿t sau 1 kho¿ng th¿i gian dùng.

пc thêm: d¿u hi¿u vô sinh ¿ nam gi¿i

2.19. Tr¿ hôi nách b¿ng b¿t long não cung nhu g¿ng tuoi

B¿t long não cung nhu g¿ng c¿ng v¿i nhau mang d¿n tính sát khu¿n c¿c k¿ cao, xóa b¿ mùi hôi khu v¿c nách.

Th¿c hi¿n:

 • dùng r¿ cùng v¿i c¿ c¿ g¿ng tuoi dem phoi khô cung nhu giã thành b¿t m¿n.
 • Ti¿p dó tr¿n d¿u cùng long não thêm m¿t chút nu¿c d¿ hình thành h¿n h¿p s¿t thoa lên nách m¿i ngày.
 • gi¿ trên da t¿m phút Sau dó r¿a s¿ch b¿ng nu¿c s¿ch cùng v¿i mát xa t¿ t¿.

2.20. Ch¿a mùi hôi nách b¿ng ru¿u tr¿ng b¿ng phèn chua

Ru¿u cung nhu phèn chua thì có tính ch¿t kháng khu¿n, sát khu¿n và kh¿ mùi hôi. S¿ k¿t h¿p ru¿u tr¿ng cùng v¿i phèn chua nâng cao ch¿c nang, kh¿ mùi hôi khu v¿c nách h¿u hi¿u.

Th¿c hi¿n:

 • giã phèn chua thành các viên nh¿ và d¿ m¿t ph¿n phèn chua, 2 ph¿n ru¿u cung nhu c¿t ¿ noi thoáng mát s¿ s¿ d¿ng du¿c t¿m kho¿ng 3 – 5 hôm.
 • hàng ngày sau lúc r¿a ráy s¿ch vùng nách, dùng dung d¿ch này bôi lên khu v¿c da s¿ giúp ch¿ da ngan bài ti¿t m¿ hôi khá nhi¿u và xóa b¿ mùi.

пc thêm: nguyên nhân gây rong kinh

2.21. Ði¿u tr¿ mùi hôi nách b¿ng lá b¿c hà v¿i mu¿i

B¿c hà thì có ch¿a nhi¿u ch¿t menthol gây nên huong thom c¿a lá b¿c hà cùng v¿i cung chính nó s¿ cho bi¿t m¿t tác d¿ng b¿t ng¿ trong tr¿ hôi nách. K¿t h¿p b¿c hà d¿i v¿i mu¿i tinh s¿ mang t¿i hi¿u qu¿ t¿t hon sát khu¿n, lo¿i b¿ b¿nh viêm cánh.

Th¿c hi¿n:

 • B¿c hà r¿a s¿ch, kèm theo mu¿i tinh giã nát Sau dó dút vào bát.
 • пp lên nách k¿t lu¿n d¿n lúc c¿m th¿y h¿n h¿p t¿ng khô, Sau dó r¿a s¿ch s¿.
 • ti¿n hành 2 – 3 l¿n/tu¿n d¿ dem t¿i h¿u hi¿u.

пc thêm: c¿t tuy¿n m¿ hôi nách ¿ b¿nh vi¿n nào

2.22. M¿o tr¿ b¿nh viêm cánh d¿i v¿i rau má

Rau má ch¿a r¿t nhi¿u d¿i tu¿ng khoáng ch¿t giúp h¿n ch¿ mùi cùng v¿i tang bài ti¿t m¿ hôi, xóa b¿ vi rút hi¿u qu¿.

Th¿c hi¿n:

 • l¿y rau má r¿a s¿ch s¿ và d¿ ráo c¿t thành do¿n nh¿ dem xay nát Sau dó thêm chút mu¿i tinh Sau dó giã nhuy¿n Sau dó l¿c l¿y nu¿c.
 • Ti¿p dó thoa lên khu v¿c nách cùng v¿i massage t¿m 10 phút Ti¿p dó r¿a d¿i v¿i nu¿c s¿ch s¿.

2.23. Ði¿u tr¿ mùi hôi nách ¿ nhà b¿ng lá dâu t¿m

Lá dâu t¿m bên ngoài ch¿c nang ch¿a ho li¿u có d¿m, phù n¿, toát m¿ hôi tr¿m, …thì còn di¿u tr¿ ch¿ng hôi nách hi¿u qu¿.

Th¿c hi¿n:

 • Lá dâu t¿m dem r¿a s¿ch dun cùng rau má Sau dó ch¿t dùng nu¿c u¿ng trong 7 ngày.
 • ti¿n hành d¿u d¿n d¿ b¿nh hôi nách nhanh bi¿n m¿t.

пc thêm: b¿nh mào gà

2.24. Gi¿i pháp di¿u tr¿ m¿ mùi hôi nách dân gian t¿ b¿ k¿t

B¿ k¿t ch¿a nhi¿u ch¿t kháng khu¿n, làm vi khu¿n không th¿ xâm nh¿p vào tuy¿n bã nh¿n d¿ d¿n d¿n ch¿ng hôi nách, Bên c¿nh dó còn giúp cho ¿c ch¿ quá trình sinh sôi c¿a vi khu¿n, h¿n ch¿ mùi hôi ngu¿i.

Th¿c hi¿n:

 • dùng lá b¿ k¿t nu¿ng chín khi li¿u có mùi thom, l¿y b¿ k¿t còn nóng lan qua lan l¿i khu v¿c nách.
 • ti¿n hành thu¿ng xuyên d¿ mùi hôi nhanh bi¿n m¿t.

2.25. Ch¿a tr¿ b¿nh viêm cánh v¿i v¿ cam

V¿ cam ch¿a r¿t nhi¿u khoáng ch¿t và du¿ng da thì có tác d¿ng tr¿ tang tuy¿n m¿ hôi cùng v¿i ngan mùi hi¿u qu¿.

Th¿c hi¿n:

 • V¿ cam tuoi dem phoi khô R¿i giã nát thành b¿t tr¿n cùng nu¿c hoa th¿ h¿ng ho¿c s¿a tuoi thành dung d¿ch
 • xoa h¿n h¿p này lên ch¿ nách 15 phút sau r¿a s¿ch s¿ d¿i v¿i nu¿c s¿ch s¿.
 • ti¿n hành liên ti¿p d¿ mùi hôi nách s¿m không còn n¿a.

пc thêm: b¿nh vi¿n nam h¿c

3. Top 5 cách di¿u tr¿ b¿nh hôi nách d¿i v¿i bi¿n pháp hi¿n d¿i

ngoài bi¿n pháp di¿u tr¿ ch¿ng hôi nách dân gian thì ch¿a tr¿ mùi hôi nách v¿i cách hi¿n d¿i cung du¿c nhi¿u nam gi¿i quan tâm. Tuy¿t nhiên d¿i v¿i nh¿ng nam gi¿i mùi hôi nách tr¿m tr¿ng c¿n ph¿i l¿a ch¿n bi¿n pháp này.

3.1. C¿t tuy¿n m¿ ch¿ng hôi nách

ti¿u ph¿u c¿t tuy¿n m¿ mùi hôi nách là bi¿n pháp ch¿a ¿ vùng, nh¿m lo¿i b¿ t¿i da m¿t s¿ tuy¿n m¿ hôi t¿i nách, Vì v¿y làm gi¿m tang dào th¿i m¿ hôi t¿i vùng da.

Tru¿c khi ph¿u thu¿t, ngu¿i b¿ b¿nh du¿c khi¿n cho các xét nghi¿m co b¿n: công th¿c máu, dông máu co b¿n, …Gây tê t¿i vùng, ti¿n hành ti¿u ph¿u nh¿m xóa b¿ t¿i da t¿ ch¿c da t¿p trung nhi¿u tuy¿n m¿ hôi.

Sau ti¿u ph¿u, b¿nh nhân du¿c ch¿ d¿n thay th¿ bang, cham sóc ch¿ b¿ thuong. C¿t ch¿ sau kho¿ng t¿m 10 ngày và cham sóc khu v¿c s¿o ti¿u ph¿u. Hi¿u qu¿ gi¿m dào th¿i mùi có kh¿ nang lên d¿n 90%.

пc thêm: c¿t tri ¿ dâu t¿t nh¿t

3.2. Hút tuy¿n n¿i soi m¿ ch¿ng hôi nách

phuong pháp n¿i soi lo¿i b¿ tuy¿n m¿ hôi ch¿ nách là 1 bi¿n pháp tiên ti¿n cung nhu có hi¿u qu¿ trong vi¿c tr¿ ch¿ng hôi nách. Phuong pháp này ch¿ nên chích 1 l¿ nh¿ trên da vùng nách, Sau dó dua công c¿ y khoa vào lo¿i b¿ tuy¿n m¿ mùi hôi nách.

Trên khu v¿c tuy¿n m¿ mùi hôi nách dã t¿ng dánh d¿u, các bác si nam khoa s¿ chích m¿t l¿ nh¿ R¿i dua thi¿t b¿ n¿i soi vào phía bên trong. Trên m¿i d¿u ¿ng hút dã du¿c g¿n camera và dèn chi¿u sáng giúp bác si chuyên khoa có nguy co d¿ dàng quan sát rõ ràng ¿ trong.

Sau lúc ph¿u thu¿t xong, ngu¿i b¿nh s¿ du¿c v¿ sinh s¿ch d¿ không nên nhi¿m trùng, bang ép ch¿ nách d¿ không nên vi¿c da t¿t rúm l¿i cung nhu gây s¿o.

пc thêm: cách ch¿a b¿nh viêm âm d¿o

bi¿n pháp này s¿ giúp cho ngu¿i b¿ b¿nh viêm cánh có th¿i co tr¿ t¿i 50 – 60% mùi hôi nách. Quá trình th¿ thu¿t x¿y ra mau chóng và d¿ dàng, tuy nhiên, s¿ d¿ l¿i v¿t s¿o ¿ vùng nách hay không dem t¿i hi¿u qu¿ 1 gi¿i pháp tri¿t d¿.

пc thêm: khám tri ¿ dâu hà n¿i

3.3. Công ngh¿ Ultra Dry

li¿u pháp ch¿a b¿nh hôi nách Ultra Dry dùng ánh sáng Laser cùng v¿i sóng siêu âm d¿i v¿i xung nang c¿c m¿nh de d¿a sâu t¿i cu¿i l¿p trung bì c¿nh nang lông (noi luy¿n t¿p trung tuy¿n m¿ hôi nách), cùng ¿ virus cung nhu toàn b¿ màng nh¿y t¿i vùng t¿i vùng da nách cánh tay. T¿ dó kh¿ toàn b¿ vi khu¿n cùng vùng màng nh¿y gây ra b¿nh hôi nách t¿ t¿ mà không h¿ khó ch¿u.

th¿c hi¿n th¿ thu¿t theo công ngh¿ Ultra Dry x¿y ra trong 60 phút v¿i 5 bu¿c d¿ th¿c hi¿n sau:

 • Bu¿c 1: chuyên gia tham khám, Ti¿p dó d¿nh v¿ khoanh khu v¿c tuy¿n ch¿ng hôi nách.
 • Bu¿c 2: v¿ sinh vùng nách, làm gây ra tê.
 • Bu¿c 3: Chi¿u sóng siêu âm vào khu v¿c di¿u tr¿ d¿ d¿t cháy tuy¿n m¿ hôi nách.
 • Bu¿c 4: s¿ d¿ng d¿ng c¿ n¿i soi dua tuy¿n m¿ b¿nh hôi nách ra bên ngoài.
 • Bu¿c 5: Chu¿m l¿nh, ngh¿ ngoi cung nhu xu¿t vi¿n.

chú ý sau khi di¿u tr¿ ra v¿ nên không nên ho¿t d¿ng m¿nh, không s¿ d¿ng qu¿n áo quá ch¿t, không s¿ d¿ng s¿n ph¿m cham sóc da nguy hi¿m tr¿c ti¿p d¿n khu v¿c nách.

пc thêm: khám nam khoa ¿ dâu

3.4. Laser plasma

ch¿a tr¿ b¿nh viêm cánh b¿ng k¿ thu¿t Laser plasma s¿ kh¿ t¿n g¿c nh¿ng chân r¿ ¿ng khi¿n tang ti¿t m¿ hôi, пng th¿i ngan không ch¿n doán vi rút gây ra mùi thì có th¿i co ti¿n tri¿n cung nhu ho¿t d¿ng tr¿ l¿i. V¿i thao tác don gi¿n, l¿y k¿ thu¿t Laser plasma tia d¿t sâu h¿ch hôi du¿i l¿ chân lông, ch¿ sau vài phút s¿ làm s¿ch tuy¿n m¿ hôi.

chi phi kham nam khoa

bi¿n pháp ch¿a tr¿ laser plasma ti¿n hành theo 5 bu¿c sau:

 • Bu¿c 1: tham khám, d¿nh v¿, dánh d¿u khoanh vùng tuy¿n m¿ hôi ¿ khu v¿c di¿u tr¿
 • Bu¿c 2: ¿ tê theo d¿, d¿ cùng v¿i nhu c¿u khách hàng, không d¿n d¿n c¿m giác dau trong su¿t vi¿c ti¿n hành.
 • Bu¿c 3: s¿ d¿ng k¿ thu¿t Laser plasma d¿t sâu h¿ch hôi du¿i l¿ chân lông.
 • Bu¿c 4: xoa s¿n ph¿m d¿c ch¿a
 • Bu¿c 5: D¿n dò, tr¿ l¿i cham sóc ngay t¿i nhà.

luu ý sau khi ch¿a tr¿ v¿ nhà nên tránh v¿n d¿ng m¿nh, không s¿ d¿ng ru¿u bia cung nhu m¿t s¿ d¿ cay nóng.

пc thêm: nguyên nhân gây rong kinh

3.5. Li¿u pháp Double MiraDry

li¿u pháp ch¿a tr¿ b¿nh hôi nách Double MiraDry ¿ng d¿ng nang lu¿ng vi sóng (microwave) d¿i v¿i nhi¿t d¿ lên 70 m¿c d¿ C, d¿ tiêu h¿y hoàn toàn tuy¿n m¿ hôi cung nhu tuy¿n hôi du¿i cánh tay. K¿t qu¿ s¿ kh¿ hoàn toàn ch¿ng tang dào th¿i m¿ hôi và b¿nh viêm cánh, hi¿u qu¿ ch¿a kh¿i có kh¿ nang lên d¿n 90%.

m¿t s¿ bu¿c tr¿ cung r¿t don gi¿n, x¿y ra trong 30 phút bao g¿m 5 bu¿c:

 • Bu¿c 1: bác si chuyên khoa ki¿m tra và tr¿ l¿i b¿nh tình hôi nách.
 • Bu¿c 2: v¿ sinh vùng nách s¿ch s¿, dánh d¿u m¿t s¿ khu v¿c nên di¿u tr¿ cung nhu gây nên tê c¿c b¿.
 • Bu¿c 3: thoa m¿t l¿p gel bôi tron hay th¿ch KY d¿ tang h¿u hi¿u k¿t lu¿n quá trình hút chân không c¿a máy Double MiraDry.
 • Bu¿c 4: s¿ d¿ng máy Double MiraDry di¿t tr¿ hoàn toàn tuy¿n m¿ hôi cùng v¿i tuy¿n hôi ¿ ¿ vùng nách vùng nách.
 • Bu¿c 5: ch¿m d¿t quá trình ch¿a, bác si chuyên khoa ch¿ d¿nh và hu¿ng d¿n phuong pháp cham sóc vùng da t¿i vùng nách d¿ v¿n d¿ tr¿ d¿t k¿t qu¿ cao nh¿t.

пc thêm: b¿nh viêm bao quy d¿u

V¿a r¿i là 5 bi¿n pháp ch¿a mùi hôi nách v¿i gi¿i pháp hi¿n d¿i. Nhung v¿i nh¿ng cách này cung chua th¿ tr¿ b¿nh hôi nách m¿t cách d¿t di¿m b¿i hôi nách thu¿c h¿ th¿n kinh giao c¿m ti¿t ra, chi phí làm các gi¿i pháp này cung r¿t t¿n kém.

4. Dùng lan kh¿ mùi d¿ gi¿i quy¿t mùi hôi ch¿ nách

dùng lan xóa b¿ mùi du¿c coi là phuong pháp di¿u tr¿ mùi hôi nách d¿ dàng, ti¿n d¿ng nh¿t trong s¿ m¿t s¿ gi¿i pháp ch¿a tr¿ mùi hôi nách nh¿c trên. Th¿c t¿ hi¿n nay trên th¿ tru¿ng dang luu hành m¿t s¿n ph¿m lan nách không mùi. M¿t s¿n ph¿m d¿t chu¿n Châu Âu, du¿c B¿ Y t¿ Vi¿t b¿n nam c¿p phép luu hành:

 • Không huong li¿u, không mùi
 • Không n¿ng tr¿ng thái c¿n, không d¿n t¿i nh¿n dính
 • Không d¿ l¿i m¿t s¿ v¿t ¿ vàng áo trên da

пc thêm:

Các lời bình