Blogs Blogs

«Quay lại

Tuy¿n ti¿n li¿t và gi¿i pháp sinh thi¿t an toàn

tuy¿n ti¿n li¿t là 1 tuy¿n nh¿ cung nhu thì có hình d¿ng nhu qu¿ óc chó t¿i b¿ ph¿n sinh s¿n phái m¿nh th¿c hi¿n tác d¿ng s¿n sinh ch¿t d¿ch d¿ nuôi du¿ng và di chuy¿n tinh binh. Sinh thi¿t ti¿n li¿t tuy¿n là m¿t ti¿u ph¿u làm s¿ d¿ng nh¿ng m¿u mô nghi ng¿ t¿ ti¿n li¿t tuy¿n. Th¿ thu¿t s¿ du¿c ti¿n hành vì bác si chuyên khoa ti¿u ph¿u ni¿u khoa, là bác si chuyên khoa v¿ ti¿t ni¿u cung nhu co quan sinh d¿c nam.

I. Vì sao c¿n làm SINH THI¿T TUY¿N TI¿N LI¿T?

Sinh thi¿t tuy¿n ti¿n li¿t là 1 bi¿n pháp chính du¿c l¿y d¿ nh¿n di¿n ung thu ti¿n li¿t tuy¿n. Bác si có th¿ khuy¿n cáo b¿nh nhân nên ti¿n hành sinh thi¿t ti¿n li¿t tuy¿n n¿u:

  • nh¿ng k¿t qu¿ ki¿m tra kháng nguyên hi¿u qu¿ ti¿n li¿t tuy¿n (PSA) cao hon m¿c thu¿ng thì theo d¿ tu¿i,
  • bác si chuyên khoa xác d¿nh xu¿t hi¿n nh¿ng kh¿i u hay m¿t s¿ không bình thu¿ng không gi¿ng trong quá trình tham khám tr¿c tràng v¿i ngón tay,
  • L¿n sinh thi¿t tru¿c dây thì có k¿t qu¿ thông thu¿ng, tuy nhiên theo dõi PSA trong máu tang,
  • L¿n sinh thi¿t tru¿c kia cho bi¿t nh¿ng t¿ bào mô ti¿n li¿t tuy¿n là th¿t thu¿ng tuy nhiên không ph¿i là ung thu.

II. B¿nh nhân S¿ ÐU¿C chu¿n b¿ nhu th¿ NÀO?

bác si chuyên khoa s¿ gi¿i dáp v¿ ph¿u thu¿t cùng v¿i t¿o co h¿i d¿ ngu¿i b¿ b¿nh h¿i b¿t k¿ th¿c m¿c nào mà mình b¿n tâm v¿ ph¿u thu¿t.

b¿nh nhân s¿ du¿c c¿n d¿n ký Phi¿u ch¿p thu¿n tru¿c lúc làm ti¿u ph¿u. Vui lòng d¿c k¿ phi¿u d¿ng ý cùng v¿i h¿i bác si chuyên khoa n¿u thì có câu h¿i nào chua di¿n hình.

п s¿p sinh thi¿t ti¿n li¿t tuy¿n, bác si chuyên khoa th¿ thu¿t ni¿u khoa có kh¿ nang yêu c¿u b¿nh nhân:

  • Ngung l¿y t¿ 5 t¿i 7 ngày tru¿c khi làm ti¿u ph¿u các d¿ng thu¿c có th¿ gây nên chi ph¿i d¿n vi¿c dông máu nhu aspirin, warfarin (Coumadin®), các ki¿u thu¿c kháng viêm không steroid (NSAIDs) nhu Ibuprofen, và nh¿ng s¿n ph¿m công d¿ng g¿c th¿o du¿c,
  • th¿c hi¿n co tháo tr¿c tràng ngay t¿i nhà tru¿c cu¿c h¿n sinh thi¿t. Ði¿u dó giúp phòng tránh viêm nhi¿m vùng sinh thi¿t vì lây truy¿n t¿ phân,
  • s¿ d¿ng kháng sinh, theo toa thu¿c c¿a bác si, 30-60 phút tru¿c khi sinh thi¿t ti¿n li¿t tuy¿n d¿ giúp cho phòng ch¿ng nhi¿m khu¿n.

 

Tin s¿c kh¿e:

Các lời bình