Blogs Blogs

«Quay lại

Tong quan ve benh cao huyet ap o phu nu

Hau het nguoi sai lam Khi cho rang Dan ong Co kha nang hon Bi mac Cac benh ly ve tim mach, Tuy nhien trong Nhung to bao duoc phat hanh, Thong ke rang so Chi em phu nu tu vong Vi benh tim mach hang nam cao hon Dan ong ke Khoang nam 1984. Cao huyet ap Neu nhu khong duoc Dieu tri se Gay ra ton thuong than, Tang Kha nang Dau tim, dot quy Cung voi Cac benh tim mach Khac la. Trong 5 Tinh trang suy tim Thi co 3 Muc do Tac nhan Tai cao huyet ap

backlink
 
 
 
 
 

Ai la nguoi Co nguy co?

Cao huyet ap Co nguy co xay Cung bat ki ai Cung Tai bat ki Do tuoi nao Cung Kho biet duoc Nguyen nhan Boi vi Phan nhieu yeu to hay the trang cua Nguoi nhiem benh Luon Co nguy co Tac dong Qua trinh phat trien cua benh.

Mot so yeu to cung gop phan lam Tang Kha nang Bi mac benh cao huyet ap nhu hut thuoc, it tap luyen the thao, thua can, che do an Chu yeu Na ( muoi), Nang cao cholesterol , tieu thu qua muc Cac thuc Uong Da co con Cung voi La do di Lay nhiem. Nguoi mac benh tieu duong Luon Co kha nang Bi mac benh cao huyet ap Cung Cac benh ly tim mach cao hon.

Chi em phu nu Ap dung thuoc Ngan chan thai Phai Luon Kham can than huyet ap, Cac nguoi Co thoi quen hut thuoc Cung Su dung thuoc ngua thai se doi mat Cung Kha nang dot quy cao gap 10 Toi 15 lan so Cung voi nguoi khong hut thuoc Cung khong Uong thuoc ngua thai.

Sau thoi ki man kinh, Kha nang Mac benh cao huyet ap Va Cac benh ly tim mach Khong binh thuong Tang dang ke; Chi em Sau khi trai qua Phau thuat cat tu cung cung Tang Nguy co Bi mac benh, Hau het y kien cho rang Tac nhan Co the Vi tu cung san xuat ra Nhung chat hoa hoc Tac dong Di toi huyet ap.

Bieu hien cao huyet ap

Mot vai Nguoi benh Dang co Dau hieu Dau don dau, choang vang hoac nhin nhoe Tuy nhien Rat dong Nhung Muc do Rat nhieu Khong co Bieu hien. Ban Co kha nang hoan toan khong biet duoc ban Mac cao huyet ap cho Di den Khi Co Nhung Bieu hien buoc Phai Nen Cham nom. Nguoi phu nu Kiem che ham muon tinh duc cung Can Tham kham huyet ap, Mot so thong tin cho rang cao huyet ap Co nguy co lam Kiem che sinh luc Tai Phu nu.

Tham kham huyet ap Can phai la Mot phan bat buoc trong Van de Kham suc khoe tong quat dinh ky. May do huyet ap co hay tu dong Co ban Tai Cac cua hang Trang thiet bi Y te, Rat nhieu Cac Phong kham cung nhu Benh vien Phai Neu nhu Dang co nhu cau thi nhan vien y te se do ma khong ton Gia hoac mat Thoi gian qua Vo so.

Huyet ap bao gom 2 thong so. So phia tren bieu thi ap luc tam truong – ap luc cua mau trong thanh mach Khi tim co. So phia duoi la ap luc tam thu – ap luc mau trong thanh mach giua 2 lan tim co. Cao huyet ap la Luc huyet ap tam thu Khoang 140 tro len va/ hoac huyet ap tam truong Tu 90 tro len.

Chua tri

Cao huyet ap la benh Co the De dang kiem soat. Khi Bi mac cao huyet ap, bac sy se Quan sat Co Can phai dung thuoc hay khong. Bac sy se yeu cau bat dau Mat can bang loi song Cung voi kem theo Ap dung thuoc Neu Can phai.

Nhung loi song lanh manh gop phan lam Giam huyet ap bao gom:

Kiem che can Luc Bi mac beo phi

Tuan theo che do an tot cho tim mach.

Duy tri tap luyen 1 Quan he the thao, 30 phut Di toi bo hoac aerobic moi ngay.

Han che muoi trong khau phan an hang ngay.

Phong tranh thuc Dung Dang co con.

Khong hut thuoc la.

Hien gio, Vo so Can thuoc duoc Dung Nham Cach chua cao huyet ap. Van de Su dung thuoc Deu Di Cap Voi Van de Thay doi loi song. Mot vai thuoc Thuong xuyen dung:

Thuoc loi tieu.

Thuoc chen Beta.

Thuoc uc che ACE.

Thuoc chen kenh Calci.

Thuoc chen Alpha – Beta.

Nhung Loai thuoc nay Co kha nang Su dung rieng le hoac ket hop, Tuy theo bac sy . Khi duoc bac sy ke thuoc, hay Su dung thuoc dung theo toa thuoc Va khong duoc ngung thuoc Khi khong duoc Qua trinh dong y cua bac sy. Viec ngung Ap dung thuoc dot ngot Co nguy co lam Tang huyet ap dot ngot Dan den tu vong.

Neu Mac benh cao huyet ap, dieu Cap thiet la Can phai tuan theo Nguyen tac dan cua bac sy, Viec nay Giup ban Han che huyet ap Cung Kha nang Bi Nhung benh tim mach. Can manh dan Noi chuyen Cung voi bac sy De biet duoc ke hoach Chua tri Tai vi suc khoe Cung voi cuoc song cua ban la vo Voi Cap thiet.

Các lời bình