Blogs Blogs

«Quay lại

Ði¿u tr¿ sùi mào gà sinh d¿c ¿ nhi¿u v¿ trí khác nhau

m¿t s¿ n¿t m¿n này tru¿c tiên s¿ m¿c riêng l¿ r¿i rác kh¿p duong v¿t. Ti¿p dó s¿ ti¿n tri¿n xu¿t hi¿n sát g¿n nhau tr¿ thành dã m¿ng, dã t¿ng m¿ng có dáng hình tuong t¿ hoa mào gà ho¿c hoa lo. Ðây là hình ¿nh m¿n cóc sinh d¿c nh¿ng d¿ng mày râu h¿n ch¿ b¿ qua.
b¿nh mào gà du¿c nh¿n xét là m¿t trong s¿ các b¿nh xã h¿i nguy hi¿m. Có m¿c tàn phá s¿c kh¿e c¿a ngu¿i b¿ b¿nh kh¿ng khi¿p nh¿t. Nh¿ng hình ¿nh hi¿n th¿c v¿ b¿nh m¿n cóc sinh d¿c luôn là n¿i e ng¿i c¿a b¿t k¿ nam nào khi nhi¿m b¿nh.

m¿n cóc sinh d¿c do m¿t d¿ng virus có tên phù h¿p là Human papilloma(HPV) gây nên. D¿ng virus này xâm nh¿p và d¿n t¿i b¿nh ch¿ y¿u qua con du¿ng quan h¿ tình d¿c không s¿ d¿ng bao cao su. Bên c¿nh dó, chúng còn lây qua con du¿ng máu, v¿t thuong l¿ ngoài da, lây qua m¿t s¿ v¿t trung gian.
Sau lúc thâm nh¿p vào co th¿ t¿ 2 - 9 tháng vi khu¿n HPV b¿t d¿u gây các bi¿u hi¿n t¿i bao quy d¿u, khe da bao quy d¿u, bìu, khoang mi¿ng sáo…nhu:

n¿i lên nh¿ng u nhú có màu h¿ng nh¿t, có cu¿ng. Khi s¿ c¿m th¿y m¿m nhun m¿i, không d¿n d¿n c¿m giác dau ho¿c ng¿a.
các n¿t m¿n này d¿u tiên s¿ n¿i riêng bi¿t l¿ r¿i rác kh¿p duong v¿t. R¿i s¿ ti¿n tri¿n m¿c sát g¿n nhau hình thành dã c¿m, dã m¿ng có hình dáng gi¿ng hoa mào gà hay súp lo. Ðây là hình ¿nh m¿n cóc sinh d¿c m¿t s¿ cánh mày râu tránh b¿ l¿.
B¿ m¿t c¿a các n¿t u nhú thu¿ng hay u¿t át, xìu m¿i, N¿u mà dùng tay ¿n dang nh¿p s¿ th¿y vài gi¿t m¿ nh¿ ch¿y ra.
m¿t s¿ n¿t m¿n này s¿ lan r¿ng ra nh¿ng khu v¿c da c¿n k¿. D¿ m¿c tr¿y xu¿c, v¿ gây nên ch¿y d¿ch m¿ hay máu n¿u nhu m¿c c¿ xát ho¿c c¿ sát khi di chuy¿n.
2/ Hình ¿nh b¿nh mào gà t¿i mi¿ng nam gi¿i

N¿u mà d¿ng mày râu có "lâm tr¿n" tình d¿c v¿i khoang mi¿ng thì s¿ có m¿t s¿ bi¿u hi¿n nhu:
khu v¿c du¿ng mi¿ng m¿c sung và sung d¿.
xu¿t hi¿n nh¿ng u nhú màu h¿ng t¿i môi, l¿i, lu¿i.
phái m¿nh b¿ sung cung nhu có c¿m giác dau hàm.
ngu¿i roi dang nh¿p tr¿ng thái m¿t m¿i, chán an.
lúc nu¿t nu¿c b¿t ho¿c an c¿m th¿y vu¿ng víu.
gi¿m sút hung ph¿n, không có h¿ng thú "làm chuy¿n ¿y" tình d¿c.

3/ Hình ¿nh m¿n cóc sinh d¿c h¿u môn tr¿c tràng nam gi¿i

Ngoài ra, N¿u có "lâm tr¿n" qua nh¿ng du¿ng h¿u môn thì nh¿ng d¿u hi¿u nh¿n bi¿t c¿a b¿nh t¿i v¿ trí này cung c¿c k¿ d¿ có c¿m giác nhu
n¿i các m¿n tr¿ng cá ¿ phía bên trong ho¿c lân c¿n vùng niêm m¿c h¿u môn.
d¿u tiên chúng có kích thu¿c r¿t nh¿ sau phát tri¿n l¿n d¿n cung nhu xu¿t hi¿n sát nhau tr¿ thành dã c¿m.
lúc dó s¿ khi¿n cho d¿ng mày râu c¿m th¿y ng¿a ngáy, khó ch¿u b¿i h¿u môn tr¿c tràng luôn b¿ u¿t át.
Ngoài ra, gây nên ngan c¿n quá trình di v¿ sinh c¿a nam, d¿c bi¿t là m¿c ch¿y máu ¿ h¿u môn.
lúc th¿y HÌNH ¿NH b¿nh m¿ng gà c¿n làm sao
b¿nh m¿ng gà khi¿n b¿n nam ph¿i d¿i di¿n d¿i v¿i nhi¿u nguy h¿i. Hàng d¿u Vì th¿ ngay lúc nam gi¿i b¿t g¿p hình ¿nh b¿nh mào gà. V¿n d¿ di khám nam khoa d¿ tham khám là di¿u c¿n thi¿t cùng v¿i c¿p bách.
• d¿c bi¿t không nên t¿ ti¿n mua thu¿c ch¿a ngay t¿i nhà. Do N¿u nhu l¿y sai l¿m thu¿c ho¿c s¿ d¿ng sai l¿m cách s¿ khi¿n b¿nh n¿ng hon, kéo dài th¿i di¿m ¿ b¿nh. Nhu th¿ s¿ gây ra khó khan cho v¿n d¿ tr¿ v¿ sau.

• h¿n ch¿ "yêu" tình d¿c khi nghi ng¿ mình b¿ b¿nh ho¿c dang trong lúc tr¿.

• c¿n ch¿a tr¿ M¿t khác cho c¿ b¿n trai d¿ tránh kh¿ nang lây truy¿n và tái phát. B¿i vì b¿nh ch¿ y¿u lây truy¿n qua con du¿ng tình d¿c.

• cánh mày râu nên tuân theo dúng quy trình c¿a chuyên gia lúc ch¿a b¿nh m¿ng gà. п b¿nh du¿c ch¿a tr¿ d¿t di¿m, không m¿c tái phát nhi¿u l¿n.

Các lời bình
Trackback URL: