Blogs Blogs

«Quay lại

Liet duong moi

b¿nh lý li¿t duong mang không nh¿ không?

duong li¿t ví nhu không ch¿a s¿m và d¿t di¿m s¿ làm các h¿u qu¿ sau:

kích d¿ng t¿i kh¿ nang sinh s¿n

S¿ hài hòa gi¿a tinh trùng và tr¿ng là di¿u can b¿n d¿ s¿ có b¿u du¿c di¿n xu¿t. Cu c¿a b¿nh lý nhân r¿i lo¿n cuong duong ko cuong c¿ng vào du¿c. Ko th¿ dua tinh trùng t¿i trong c¿ t¿ cung c¿a con gái, khi¿n cho vi¿c mang b¿u g¿p c¿nh tranh.

пi mang b¿nh nguy nguy hi¿m nhân nh¿, ph¿n ¿ng hay là ko cuong c¿ng, s¿ h¿u th¿ mi¿n cu¿ng d¿ hoàn thành quá trình quan h¿ tình d¿c. Nhung khi này kh¿ nang tinh th¿n c¿a boy t¿i tình hình không kh¿e m¿nh, uy tín c¿a tinh trùng y¿u gây khó khan tr¿ng vi¿c mang thai.

b¿nh lý r¿i lo¿n cuong duong không ch¿ tác d¿ng t¿i xác su¿t sinh s¿n c¿a b¿nh nhân, mà còn ¿nh hu¿ng t¿i th¿ ch¿t c¿a con chi¿c.

¿nh hu¿ng t¿i m¿i làm chuy¿n v¿ ch¿ng v¿ ch¿ng

con trai m¿c b¿nh lý duong li¿t khi¿n d¿i s¿ng v¿ ch¿ng ko du¿c ví d¿ ý. B¿nh ko các ¿nh hu¿ng d¿n th¿ xác tính tình c¿a quý ông, mà còn ¿nh hu¿ng nghiêm tr¿ng d¿n s¿ hòa h¿p và h¿nh phúc c¿a gia dình.

ko d¿t du¿c khoái c¿m trong nhu c¿u v¿ tình d¿c, d¿i s¿ng hàng ngày c¿a 2 v¿ ch¿ng có th¿ mang v¿t n¿t. Nghiêm tr¿ng v¿i th¿ khi¿n h¿nh phúc gia dình g¿p ph¿i tan v¿.

li¿t duong g¿n v¿i các b¿nh mãn tính

Qua nghiên c¿u lâm sàng nhìn th¿y, có r¿t nhi¿u b¿nh lý nhân li¿t duong cung d¿ng th¿i m¿c các b¿nh lý không gi¿ng ví d¿ tim m¿ch, dái dàng, cao huy¿t áp mãn tính… пu là nh¿ng tác nhân gây li¿t duong.

Gây áp l¿c và gánh n¿ng tâm lí cho con trai

khi g¿p ph¿i li¿t duong, nam gi¿i ko gi¿m thi¿u kh¿i áp l¿c tâm lí, tác d¿ng t¿i công vi¿c và cu¿c s¿ng. Tâm tr¿ng mót phi¿n r¿t hay trong th¿i gian dài, s¿ di¿u tr¿ di s¿ kích thích tình d¿c. Gây nên nh¿ng suy nghi tiêu c¿c, kích d¿ng d¿n tin c¿y cu¿c s¿ng.

bí quy¿t tr¿ r¿i lo¿n cuong duong don thu¿n ¿ quý ông

b¿nh nam khoa li¿t duong có th¿ tr¿ tri¿t d¿ gi¿ d¿ du¿c can thi¿p làm h¿t s¿m và dúng phuong pháp. Các bí quy¿t làm h¿t b¿nh lý r¿i lo¿n cuong duong du¿c áp d¿ng r¿ng rãi g¿m:

Ngh¿ ngoi và di¿u ch¿nh th¿i gian khi¿n cho vi¿c

Suy nhu¿c thân xác và lo l¿ng kéo dài là 1 trong nh¿ng tác nhân gây ch¿y các r¿i lo¿n sinh lý t¿i c¿ dàn ông và ch¿ em n¿ gi¿i. S¿ h¿u các b¿nh lý nhân g¿p ph¿i li¿t duong, tình hình làm cho vi¿c quá s¿c có th¿ khi¿n cho d¿u hi¿u c¿a b¿nh nam khoa phát tri¿n thành nghiêm tr¿ng hon.

nh¿ng chuyên gia nam khoa cho bi¿t, khi¿n vi¿c hon 8 gi¿/ ngày và cang th¿ng c¿i thi¿n khi¿n cho nam gi¿i gi¿m h¿ng thú mang vi¿c quan h¿ tình d¿c. Bên c¿nh ¿y, tr¿ng thái lo l¿ng còn khi¿n nâng cao áp l¿c lên m¿ch huy¿t và nh¿ng noron th¿n kinh khi¿n men khó khan và b¿t l¿c trong vi¿c cuong c¿ng.

do v¿y d¿ tr¿ giúp ch¿a tr¿ li¿t duong, b¿n ph¿i di¿u ch¿nh th¿i gian làm vi¿c h¿p lý và gi¿m b¿t kh¿i lu¿ng công vi¿c. пng th¿i b¿t bu¿c dành th¿i gian ngh¿ ngoi d¿ ph¿c h¿i thân xác và gi¿ tâm tr¿ng tho¿ thích, thu giãn.

tr¿ li¿u sinh lý

пi s¿ h¿u nam gi¿i b¿ r¿i lo¿n cuong duong vì áp l¿c tinh th¿n quá to ho¿c vì ân ái tình d¿c, th¿ dâm thô b¿o thì bác si s¿ ti¿n hành di¿u tr¿ li¿u tinh th¿n.

Li¿u pháp này ph¿i có s¿ h¿ tr¿ t¿ b¿n gái/v¿ d¿ c¿ hai san s¿ các c¿nh tranh và duy trì s¿ tha h¿ gi¿a hai bên. Ngu¿i b¿nh cung nên cân b¿ng l¿i cu¿c s¿ng và h¿n ch¿ nh¿ng áp l¿c v¿ m¿t tâm lý d¿ tr¿ giúp tr¿ li¿t duong l¿i ích t¿t.

Thi¿t l¿p ch¿ d¿ dinh du¿ng công ngh¿

Thi¿t l¿p ch¿ d¿ dinh du¿ng khoa h¿c

K¿m, omega 3, magie, kali,… là nh¿ng thành ph¿n dinh du¿ng c¿n thi¿t cho giai do¿n s¿n sinh testosterone và tinh trùng t¿i con trai. Vi¿c b¿ sung các món an này ko ch¿ giúp th¿ xác kh¿e m¿nh, nâng cao cu¿ng s¿c d¿ kháng mà còn tang cu¿ng kh¿ nang tinh th¿n.

lúc n¿ng d¿ n¿i ti¿t nam du¿c s¿n sinh, d¿u hi¿u khó cuong c¿ng, di tinh s¿m và gi¿m kích thích ham mu¿n tình d¿c t¿i quý ngài s¿ d¿n du¿c c¿i thi¿n. Các th¿c ph¿m mà men ph¿i b¿ sung bao g¿m: ¿t chuông, hàu, bo, tôm, dua h¿u, vi¿t qu¿t, l¿u, khoai lang, rau xanh,…

không tính d¿y, b¿n cung b¿t bu¿c h¿n ch¿ nh¿ng món an s¿ h¿u h¿i giúp tâm lý nam dó là th¿c ph¿m ch¿ bi¿n s¿n, th¿c an nhanh, d¿ an chiên xào, nh¿ng gia v¿ cay nóng,…

Cân b¿ng hormone

s¿ h¿u nh¿ng b¿nh nhân b¿ li¿t duong vì suy gi¿m ho¿c r¿i lo¿n n¿i ti¿t t¿. Các chuyên gia s¿ ti¿n hành cân b¿ng hormone.

Co ch¿ ho¿t d¿ng là tiêm b¿ sung hormone testosterone t¿i s¿c kh¿e ngu¿i b¿nh lý. T¿ dó, cho gia tang ch¿c nang sinh d¿c nam.

Luy¿n t¿p th¿ thao d¿u d¿n

Luy¿n t¿p th¿ thao d¿u d¿n

T¿p luy¿n r¿t hay là m¿t trong các phuong pháp h¿ tr¿ di¿u tr¿ duong li¿t nhanh chóng t¿i nhà. ¿nh hu¿ng t¿ ho¿t d¿ng s¿c kh¿e mang kh¿ nang nâng cao cu¿ng xuong kh¿p – d¿c bi¿t là vùng xuong ch¿u và hông.

ko k¿ dó, m¿t ch¿ t¿p luy¿n khoa h¿c giúp nâng cao toàn thân, thúc d¿y tu¿n hoàn máu và gi¿m cang th¿ng th¿n kinh.

lý do tr¿c ti¿p làm boy g¿p khó khan trong vi¿c cuong duong chính là n¿ng d¿ và t¿c d¿ luu thông huy¿t ph¿i chang. Vì v¿y ho¿t d¿ng co th¿ thu¿ng xuyên có th¿ thúc d¿y luu lu¿ng huy¿t d¿n v¿ c¿u nh¿ khi ân ái tình d¿c. 1 S¿ b¿ môn giúp gia tang ch¿c nang tinh th¿n quý ngài nhu bài t¿p Kegel, boi l¿i, yoga, ch¿y b¿,…

d¿i thay 1 s¿ thói quen không lành m¿nh

Ch¿ d¿ sinh ho¿t cung là chi ti¿t ¿nh hu¿ng tr¿c ti¿p t¿i tinh th¿n men. Các th¿y lang cho bi¿t, xây d¿ng ch¿ d¿ sinh ho¿t k¿ thu¿t có vai trò quan tr¿ng trong giai do¿n di¿u tr¿ li¿t duong, m¿ng tinh, y¿u tính tình, phóng tinh s¿m và mãn d¿c t¿i dàn ông.

Xây d¿ng ch¿ d¿ sinh ho¿t công ngh¿, t¿i uu giúp b¿nh nhân li¿t duong:

  • b¿t bu¿c d¿m b¿o ng¿ d¿ 7 – 8 gi¿/ ngày và tránh th¿c khuya quá 23 gi¿.
  • ko hút thu¿c lá, s¿ d¿ng ru¿u bia và ch¿t gây nghi¿n. B¿i các thành ph¿n kích thích kh¿ nang tình d¿c v¿i xác su¿t làm gi¿m d¿ nh¿y c¿m c¿a các t¿ bào th¿n kinh và làm men g¿p khó khan trong vi¿c cuong c¿ng chim.
  • Ði¿u ch¿nh cân n¿ng, h¿n ch¿ bi¿u hi¿n th¿a cân – béo phì.
  • Thu¿c làm h¿t d¿y dàng, thu¿c ngan ch¿n tr¿m c¿m, thu¿c ch¿a tr¿ Parkinson, thu¿c l¿i d¿y,… v¿i th¿ tác d¿ng t¿i ch¿c nang sinh lý c¿a dàn ông. Trong n¿u dang dùng nh¿ng dòng thu¿c này, b¿n b¿t bu¿c thông báo v¿i th¿y lang d¿ du¿c thay th¿ v¿i các cái thu¿c không gi¿ng.

ngan ng¿a b¿ng thu¿c

di¿u tr¿ duong li¿t cung có th¿ s¿ d¿ng v¿i phuong pháp di¿u tr¿ n¿i khoa. B¿nh nam khoa nhân s¿ du¿c kê don thu¿c cho thu giãn nh¿ng co. Tang cu¿ng lu¿ng huy¿t t¿i cu t¿ dó gi¿m thi¿u tình hình li¿t duong khi làm chuy¿n v¿ ch¿ng.

Vi¿c s¿ d¿ng thu¿c nên tuy¿t d¿i th¿c hành hu¿ng c¿p c¿a bác si chuyên khoa.

Thu¿c tiêm hay chèn d¿n c¿u nh¿

nh¿ng dòng thu¿c này s¿ giúp m¿ r¿ng d¿ng m¿ch và tang luu lu¿ng huy¿t d¿n chim. Tuy nhiên, thu¿c có th¿ s¿ h¿u 1 s¿ công d¿ng ph¿ thí d¿ gây choáng váng, c¿m giác nóng b¿ng c¿a cu hay nhi¿u lúc s¿ cuong c¿ng kéo dài cung có th¿ gây dau d¿n. Vì các công d¿ng ph¿ nghiêm tr¿ng s¿ h¿u th¿ x¿y ch¿y, b¿nh nhân lúc dùng li¿u d¿u tiên s¿ du¿c giám sát sau s¿ hu¿ng c¿p c¿a th¿y thu¿c. B¿n mang th¿ tham kh¿o các lo¿i thu¿c cuong duong.

Tiêm thu¿c là 1 trong nh¿ng bí quy¿t tác d¿ng t¿t nh¿t d¿ có du¿c s¿ cuong c¿ng t¿ 80% t¿i 90%. Tuy nhiên, ph¿ bi¿n ngu¿i quý ngài luôn không mu¿n tiêm vào c¿u nh¿ c¿a h¿. Ngoài ra, vi¿c tiêm tuong d¿i dau d¿n và có th¿ t¿o mô s¿o khi dùng r¿ng rãi l¿n. Vì v¿y, cách làm m¿t li¿t duong này v¿n chua du¿c ph¿ bi¿n ngu¿i dùng

Bài t¿p kegel

Bài t¿p kegel

Kegel là m¿t trong nh¿ng bài t¿p th¿ d¿c giúp nh¿ng nhóm co d¿c thù g¿i chung là “nhóm co mu c¿t”. Bài t¿p du¿c giúp là s¿ h¿u ¿nh hu¿ng th¿p t¿i h¿ sinh d¿c, giúp men c¿i thi¿n du¿c s¿ kích thích ham mu¿n. Nâng cao xác su¿t cuong c¿ng c¿a c¿u bé, d¿ d¿t c¿c khoái trong chuy¿n làm chuy¿n v¿ ch¿ng tình c¿m hon.

Máy t¿p c¿u bé

tác d¿ng c¿a máy t¿p c¿a quý cho giúp c¿u nh¿ c¿a dàn ông luu thông du¿c lu¿ng tu¿n hoàn huy¿t d¿n cu. Nâng cao kh¿ nang cuong c¿ng giúp em bé tr¿ thành l¿n hon, dài hon, làm chuy¿n ¿y du¿c lâu hon. B¿n ph¿i du¿c tr¿ l¿i và b¿ tr¿ c¿a các bác s¿ v¿ bí quy¿t b¿ng máy duong v¿t.

d¿ v¿t co th¿t và th¿ hút chân không

v¿t d¿ng co th¿t: các th¿ này giúp ngu¿i b¿nh nam khoa h¿n ch¿ du¿c các công d¿ng ph¿ mang th¿ x¿y ra lúc tr¿ v¿i thu¿c. Các v¿t d¿ng này (ch¿ng h¿n nhu dây và vòng khi¿n b¿ng kim cái, cao su, ho¿c da) du¿c d¿t t¿i c¿a quý d¿ khi¿n tr¿ lo¿i ch¿y c¿a huy¿t.

v¿t d¿ng bom chân ko (bao g¿m m¿t khoang r¿ng g¿n d¿n m¿t ngu¿n hút) v¿i tác d¿ng giúp d¿ kh¿ nang hút máu lên cu, t¿o ch¿y s¿ cuong c¿ng. Tuy nhiên, chúng hoi to k¿nh và s¿ h¿u th¿ gây dau, b¿m tím chim và c¿nh tranh lúc xu¿t tinh.

ngan ng¿a b¿ng ti¿u ph¿u

Trong tru¿ng h¿p m¿c ph¿i r¿i lo¿n cuong duong do m¿c 1 s¿ b¿nh lý nghiêm tr¿ng thì xác su¿t siêu cao ph¿i can thi¿p ngan ng¿a v¿i ngo¿i khoa. Ko k¿ vi¿c s¿ d¿ng khoa h¿c tiên ti¿n, nh¿ng chuyên gia còn hài hòa v¿i bí quy¿t v¿t lý di¿u tr¿ li¿u thí d¿ xung di¿n tim, massage d¿ tr¿ giúp ch¿a tr¿ duong li¿t ¿ nam gi¿i.

 
Các lời bình