Blogs Blogs

Khí hu ra màu vàng và nguyên nhân và cách ch¿a khí hu màu vàng

khí hu ra màu vàng là m¿t trong nh¿ng d¿u hi¿u không bình thu¿ng ¿ phái ch¿ em ph¿ n¿. Khí hu th¿y màu l¿ vì r¿t nhi¿u tác nhân d¿n d¿n. Ví d¿ nhu r¿a ráy khu v¿c kín sai bi¿n pháp, l¿y thu¿c ng¿a thai hay chu¿n b¿ d¿n chu k¿ kinh nguy¿t. пng th¿i, dây có th¿ là báo hi¿u can b¿nh ph¿ khoa nguy hi¿m.

https://www.techsite.io/p/2104373
http://thebestphotocompetition.com/people/phongkhamthaiha

http://easup.daklak.gov.vn/web/suckhoehanoi/home/-/blogs/cach-chua-benh-tri

http://easup.daklak.gov.vn/web/suckhoehanoi/home/-/blogs/phong-kham-da-khoa-11-thai-ha

vì sao khí hu ra màu vàng?

khí hu (hay khí hu) là khí hu du¿c ti¿t ra d¿ cân b¿ng n¿ng m¿c d¿ pH t¿i khu v¿c kín. Trong m¿t vài tình hu¿ng khí hu có tri¿u ch¿ng b¿t thu¿ng và chuy¿n màu l¿. Vi¿c dó có nghia, nó dang ph¿n ánh v¿n d¿ nào dó trong co th¿.

khí hu ra màu vàng có kh¿ nang là s¿ c¿nh báo b¿nh viêm ph¿ khoa nguy h¿i

m¿t trong s¿ các d¿u hi¿u nh¿n bi¿t th¿t thu¿ng c¿a sinh lý ph¿ n¿ là khí hu ra màu vàng. Nguyên do n¿y sinh tình tr¿ng này g¿m:

khí hu ra màu vàng vì thói quen s¿ng

N¿u nhu ch¿ em ph¿ n¿ ti¿n hành thói quen sinh ho¿t lành m¿nh, khí hu s¿ ti¿t ra t¿i tr¿ng thái thu¿ng thì. Bên c¿nh dó, khi b¿n có d¿i s¿ng ch¿t lu¿ng kém, co th¿ không dung n¿p d¿ dinh du¿ng, khí hu s¿ có màu vàng song không kèm theo ng¿a ngáy vùng kín cung nhu có mùi hôi.

Không v¿ sinh ch¿ kín dúng bi¿n pháp

làm s¿ch khu v¿c kín m¿t bi¿n pháp qua loa ho¿c th¿t r¿a quá sâu dang nh¿p âm h¿ gây cô bé b¿ thuong t¿n cùng v¿i không khó nhi¿m trùng. Ðây là lý b¿i khi¿n cho âm d¿o ¿m u¿t, khí hu ra màu vàng, xu¿t hi¿n mùi hôi cùng nhi¿u d¿u hi¿u nh¿n bi¿t khác.

d¿u hi¿u cho th¿y k¿ kinh nguy¿t

Trong m¿i th¿i k¿ kinh nguy¿t, khí hu s¿ có màu vàng cùng v¿i hoi l¿ng. Nó xu¿t hi¿n tru¿c k¿ kinh t¿ 1 – 3 hôm nh¿m d¿u hi¿u c¿nh báo th¿i gian hành kinh.

nhung, N¿u g¿n sát ngày hành kinh nhung khí hu ra màu vàng kèm m¿ tr¿ng, có nguy co ch¿ em ph¿ n¿ dã t¿ng nhi¿m n¿m "cô bé". Vì th¿, b¿n c¿n xem xét k¿ lu¿ng hi¿n tu¿ng này và ti¿n hành tham khám s¿c kh¿e d¿ phòng ng¿a hi¿n tu¿ng không bình thu¿ng.

l¿y quá nhi¿u thu¿c ng¿a thai

Thu¿c ng¿a thai sau khi du¿c cho vào co th¿ có th¿ làm cho tang ti¿t d¿ch hormone estrogen d¿ ngan ng¿a vi¿c th¿ thai. Khi dùng thu¿c d¿i v¿i li¿u s¿ lu¿ng phù h¿p, n¿ không b¿t g¿p không ít ban khoan nguy h¿i. Ngu¿c l¿i, vi¿c s¿ d¿ng nhi¿u thu¿c Trong lúc dài s¿ làm cho vi¿c t¿o ra hormone th¿y câu h¿i. Lúc này, khí hu có màu ng¿ vàng, d¿c cùng v¿i ti¿t ra nhi¿u hon bình thu¿ng.

khí hu ra màu vàng báo hi¿u b¿nh gì?

lúc âm h¿ ti¿t ra khí hu vàng, m¿ng, l¿ng hay hoi ng¿ vàng nhung mà không mùi cùng v¿i d¿c, ph¿ n¿ không c¿n ph¿i quá lo s¿. Do l¿, dây có kh¿ nang ch¿ là d¿u hi¿u d¿ b¿n phát hi¿n chu k¿ kinh s¿p t¿i.

M¿t khác, v¿n d¿ khí hu có màu vàng và d¿ch ti¿t thoát ra r¿t nhi¿u vu¿t m¿c thông thu¿ng có th¿ báo hi¿u ch¿ng b¿nh nguy h¿i. Rõ ràng là:

viêm vùng xuong ch¿u

n¿ gi¿i không ti¿n hành bi¿n pháp b¿o v¿ lúc "yêu" tình d¿c ho¿c b¿ b¿nh ph¿ n¿ nhung không tr¿ d¿t di¿m r¿t d¿ m¿c b¿nh. B¿i h¿i khu¿n t¿n công h¿ th¿ng có con và gây dau vùng ch¿u, khí hu có màu xanh và th¿y mùi hôi khó khan ng¿i. B¿nh còn kèm theo m¿t s¿ bi¿u hi¿n nhu kinh nguy¿t b¿ r¿i lo¿n, s¿t cao, ra máu, bu¿n nôn, c¿m giác dau lúc di ti¿u, dau d¿n âm ¿ ¿ b¿ng du¿i,…

B¿nh có nguy co d¿n d¿n nh¿ng t¿n thuong t¿i sâu phía trong co th¿. Ngoài ra, nó còn de d¿a x¿u d¿n t¿ cung, du¿ng d¿n tr¿ng, bu¿ng tr¿ng,… cung nhu tang t¿ l¿ b¿ hi¿m mu¿n, vô sinh,…

b¿nh viêm âm d¿o

Ðây là can b¿nh ph¿ khoa ph¿ bi¿n, lúc "cô bé" b¿ nhi¿m trùng vì quá trình ¿nh hu¿ng c¿a ký sinh, vi rút, n¿m men, trùng roi. Hành d¿ng t¿t r¿a âm d¿o sâu hay r¿a ráy ch¿ kín không dúng phuong pháp t¿ng t¿o co h¿i thu¿n l¿i d¿ h¿i khu¿n xâm nh¿p.

khí hu ra màu vàng có th¿ là m¿t trong các tri¿u ch¿ng c¿a b¿nh viêm nhi¿m âm d¿o

lúc nhi¿m b¿nh, khí hu không nh¿ng có màu vàng mà còn th¿y màu tr¿ng d¿c, xám,… các d¿u hi¿u cùng v¿i là ng¿a ngáy âm h¿, vùng kín t¿y d¿, dau rát, di ti¿u khó khan. ¿ thành âm d¿o th¿y c¿m bám, nu¿c dái d¿c nhu nu¿c vo g¿o,…

l¿u

ch¿ng b¿nh này hàng d¿u truy¿n nhi¿m qua nh¿ng du¿ng tình d¿c, lúc ch¿ em chua có gi¿i pháp phòng ng¿a khoa h¿c. Bình thu¿ng, Gonococcus cùng v¿i vi khu¿n l¿u là m¿t s¿ ki¿u virus d¿n d¿n b¿nh hàng d¿u.

ph¿ n¿ du¿ng nhu không nh¿n th¿y tri¿u ch¿ng c¿a l¿u. Ho¿c da ph¿n ph¿ n¿ nh¿m gi¿a l¿u d¿i v¿i nh¿ng b¿nh v¿ ph¿ khoa không gi¿ng. Ch¿ t¿i th¿i k¿ tr¿m tr¿ng, b¿nh m¿i n¿y sinh các d¿u hi¿u nhu khí hu ra màu vàng dính d¿c, l¿ sáo hay t¿ cung th¿y m¿ vàng, xanh, vùng kín có mùi hôi tanh,…

bi¿n ch¿ng t¿ b¿nh l¿u là viêm ¿ng d¿n tr¿ng, ch¿a ngoài d¿ con, viêm nhi¿m thai nhi, tang kh¿ nang s¿y thai,…

B¿nh Trichomonas

T¿ tên g¿i, có th¿ nh¿n d¿nh can nguyên d¿n t¿i b¿nh là do trùng roi don bào Trichomonas. Con du¿ng lây nhi¿m c¿a nó là t¿ ngu¿i sang co th¿ thông qua quá trình ch¿m c¿a b¿ ph¿n sinh d¿c.

nhi¿m Trichomonas N¿u không ki¿m ch¿ t¿ th¿i di¿m d¿u s¿ gây ra b¿ viêm âm d¿o, viêm ni¿u d¿o. B¿nh th¿y nh¿ng bi¿u hi¿n không d¿ ch¿u nhu: ti¿t khí hu có màu vàng, tr¿ng, xám, xanh l¿c v¿i mùi hôi khó khan ng¿i. Khi di ti¿u hay v¿n d¿ng tình d¿c c¿m th¿y dau d¿n, ng¿a ngáy, dau bu¿t, ¿ng d¿.

Polyp c¿ t¿ cung

Ðây là hi¿n tu¿ng phát tri¿n quá m¿c không bình thu¿ng c¿a t¿ bào c¿ d¿ con. Kích c¿ polyp c¿ d¿ con có th¿ t¿ vài mm d¿n vài cm d¿i v¿i dáng hình nhu ngón tay, bóng dèn, m¿c don d¿c hay thành dã t¿ng chùm.

Polyp m¿m nhun, màu h¿ng, lúc s¿ dang nh¿p s¿ gây ra máu. Nó có kh¿ nang ti¿n tri¿n ¿ b¿ m¿t ho¿c phía bên trong ¿ng d¿ con. M¿t tình hu¿ng khác là polyp n¿m phía bên trong âm d¿o.

da s¿ nh¿ng polyp c¿ d¿ con d¿u lành tính cùng v¿i ít tác d¿ng d¿n ch¿c nang có con. Song m¿t s¿ tình hu¿ng hi¿m v¿n có th¿ g¿p ph¿i bi¿n ch¿ng ung thu.

bên ngoài vi¿c khí hu ra màu vàng, n¿ gi¿i m¿c polyp c¿ d¿ con còn b¿ xu¿t huy¿t gi¿a nh¿ng ngày kinh nguy¿t, xu¿t huy¿t Trong khi "yêu", sau khi co r¿a âm h¿ thì ch¿y máu.

Viêm l¿ tuy¿n c¿ t¿ cung

ch¿ng b¿nh x¿y ra thu¿ng th¿y ¿ ngu¿i dã t¿ng tr¿i qua th¿i k¿ sinh n¿, t¿ng có gia dình ho¿c khi¿n tình không s¿ d¿ng bao cao su. Viêm h¿ tuy¿n là bi¿u hi¿n c¿a quá trình thuong t¿n t¿i c¿ d¿ con b¿i vì t¿ bào tuy¿n l¿n ra ¿ ngoài.

1 s¿ tru¿ng h¿p s¿ th¿y quá trình t¿n thuong ác d¿c di¿m. Ði kèm v¿i dó là hi¿n tu¿ng giao h¿p ch¿y máu, âm d¿o xu¿t huy¿t lúc chua t¿i k¿ kinh, ham mu¿n tình d¿c suy nhu¿c, c¿m giác dau b¿ng nghiêm tr¿ng,…

có nguy co th¿y, khí hu ra màu vàng không ph¿i ch¿ là tri¿u ch¿ng chu¿n b¿ t¿i k¿ kinh mà còn c¿nh báo b¿nh ph¿ n¿ nguy hi¿m. Lúc n¿ ch¿ quan có th¿ s¿ tác d¿ng d¿n kh¿ nang sinh con cung nhu th¿y r¿i ro không nguy¿n v¿ng. Do dó, b¿n c¿n ph¿i liên h¿ d¿i v¿i bác si chuyên khoa d¿ làm tr¿ k¿p th¿i.

khí hu ra màu vàng c¿n ph¿i th¿y chuyên gia khi nào?

D¿ch âm d¿o là d¿u hi¿u nh¿n bi¿t ph¿n ánh chính xác s¿c kh¿e có con c¿a phái ph¿ n¿. N¿u nhu khí hu thu¿ng thì, n¿ không nên quá lo l¿ng. Bên c¿nh dó, lúc ngu¿i m¿c ph¿i m¿t s¿ d¿u hi¿u sau, b¿n nên di d¿n bác si khám t¿i nh¿ng co s¿ y t¿:

N¿u mà vùng kín có các d¿u hi¿u nh¿n bi¿t b¿t thu¿ng, hãy di xét nghi¿m k¿p th¿i

 • Ti¿u b¿ng rát, di dái bu¿t, th¿y dau lúc di ti¿u
 • K¿t c¿u c¿a khí hu d¿c, d¿i màu th¿t thu¿ng
 • co quan sinh s¿n ng¿a, khó ch¿u
 • khí hu ra r¿t nhi¿u cùng v¿i mùi hôi

m¿t s¿ ban khoan v¿ co quan sinh d¿c khá m¿n c¿m, Chính vì v¿y n¿ gi¿i th¿y nhi¿u khó khan lúc tham khám. M¿t s¿ ngu¿i l¿a ch¿n phòng khám da khoa tu nhân chui ch¿ vì thi¿u t¿ tin, thi¿u t¿ tin. Tuy v¿y, nh¿ng d¿a ch¿ này không có trang thi¿t b¿ t¿t, k¿t trái ph¿ng doán c¿c k¿ d¿ n¿y sinh sai sót. Hi¿n nay, nh¿ng b¿nh vi¿n không nh¿ d¿u b¿o m¿t ki¿n th¿c cá nhân r¿t t¿t. V¿n d¿ di¿u tr¿ ¿ khu v¿c tin c¿y s¿ gi¿ gìn an toàn cho s¿c kh¿e c¿a n¿.

nh¿ng bi¿n pháp di¿u tr¿ khí hu có màu vàng

Có r¿t nhi¿u cách ch¿a tr¿ khí hu ra màu vàng. Vi¿c l¿a ch¿n phuong pháp ch¿a tr¿ th¿ nào còn tùy theo tình tr¿ng b¿nh lý c¿a dã d¿i tu¿ng.

gi¿i pháp can thi¿p không c¿n thu¿c

N¿u nhu khí hu ra màu vàng b¿i vì nguyên nhân t¿ sinh s¿n, ph¿ n¿ c¿n bi¿n d¿i thói quen sinh ho¿t liên ti¿p. п kh¿ hi¿n tu¿ng thay d¿i màu s¿c d¿ch ti¿t, b¿n nên luu ý lau, r¿a khu v¿c kín liên t¿c.

nhung mà Vi¿c này không d¿ng nghia v¿i vi¿c b¿n xát sát quá m¿nh dang nh¿p âm d¿o hay dùng h¿n h¿p ch¿a hoá ch¿t m¿nh. Ðây d¿u là nh¿ng l¿i sinh ho¿t x¿u, t¿o co h¿i d¿ h¿i khu¿n nâng cao. T¿t nh¿t, ch¿ em nên r¿a ráy "cô bé" nh¿ nhàng b¿ng dung d¿ch ch¿a thành ph¿n t¿ nhiên, không gây ra h¿i t¿i ch¿ kín.

Bên c¿nh dó, ngu¿i b¿ b¿nh hãy chú ý d¿n ch¿ d¿ an u¿ng liên ti¿p. B¿n nên an không ít nhóm th¿c an ch¿a vitamin C, giàu d¿c di¿m kháng viêm, axit béo omega – 3 d¿ c¿i thi¿n s¿c d¿ kháng.

ngu¿i b¿ b¿nh có kh¿ nang áp d¿ng bi¿n pháp can thi¿p không s¿ d¿ng thu¿c v¿i bi¿n pháp bi¿n d¿i ch¿ d¿ sinh ho¿t

nhân t¿ tâm sinh lý cung tác d¿ng l¿n t¿i khí hu. B¿i v¿y, mu¿n cân b¿ng n¿i ti¿t cùng v¿i khí hu tr¿ l¿i thông thu¿ng, b¿n nên duy trì tâm tr¿ng ¿n d¿nh, không lao d¿ng quá s¿c cung nhu tránh cang th¿ng.

t¿ng lùi khí hu ra màu vàng b¿ng m¿o dân gian

v¿i co th¿ th¿y hi¿n tu¿ng nh¿, d¿u hi¿u nh¿n bi¿t chua di¿n bi¿n ph¿c t¿p, có kh¿ nang áp d¿ng m¿t s¿ m¿o dân gian d¿ phòng ng¿a viêm nhi¿m. M¿t s¿ cách ch¿a b¿nh ngay t¿i nhà du¿c luu truy¿n lâu d¿i trong dân gian là:

 • Trinh ch¿ em hoàng cung

Ðây là lo¿i cây thân th¿o, có th¿ ch¿n d¿ng s¿ phát tri¿n quá m¿c c¿a t¿ bào ung thu cung nhu kháng khu¿n hi¿u qu¿.

n¿ hãy chu¿n b¿ 3 lá trinh ch¿ em tuoi, thái thành khúc và s¿c chung v¿i 2 bát nu¿c. T¿i lúc ¿m c¿n còn 1/2 bát, b¿n t¿t b¿p cùng v¿i chia thu¿c thành 3 d¿t dùng hàng ngày. Phái d¿p luu ý c¿n dùng thu¿c lúc còn nóng cùng v¿i ngay sau b¿a an.

 • Rau di¿p cá

Theo y h¿c c¿ truy¿n, di¿p cá có d¿c tính hàn, v¿ chua cay, giúp cho l¿i ti¿u, gi¿i d¿c, kháng viêm, thanh nhi¿t cung nhu di¿t tr¿ nh¿ng lo¿i ký sinh có h¿i.

B¿n c¿n ph¿i ph¿i h¿p 20g di¿p cá v¿i 10g b¿ k¿t cung nhu 1 c¿ t¿i. So ch¿ m¿i du¿c li¿u th¿t s¿ch Sau dó dem dun v¿i 5 chén nu¿c kho¿ng t¿m 30 phút. B¿n l¿y nu¿c này d¿ xông hoi, chú ý d¿ng ng¿i quá g¿n hoi nu¿c cung nhu không xông quá lâu b¿i có nguy co gây thuong t¿n vùng kín. Hàng ngày b¿n th¿c hi¿n m¿t l¿n, kiên trì trong 1 tu¿n.

 • R¿ c¿ tranh

Trong r¿ c¿ tranh ch¿a không ít thành ph¿n c¿n thi¿t nhu cylindrin, acid citric, arundoin, triterpene methyl ether,… Vì v¿y, nó có kh¿ nang tiêu máu ¿ và kh¿ hi¿n tu¿ng khí hu không bình thu¿ng.

v¿i r¿ c¿ tranh, sau khi b¿n r¿a s¿ch thì dem c¿t thành do¿n nh¿. Ti¿p theo, b¿n dem phoi khô, sao khô h¿ th¿ cung nhu s¿c chung d¿i v¿i 2 chén nu¿c. B¿n t¿t b¿p lúc nu¿c c¿n còn m¿t chén. Ngu¿i b¿nh s¿ d¿ng nu¿c c¿ tranh thu¿ng xuyên liên t¿c, t¿i khi xu¿t hi¿n khí hu ra màu vàng ti¿t ít d¿n thì ng¿ng l¿i.

tr¿ b¿nh b¿ng thu¿c tây

d¿i v¿i m¿t s¿ tru¿ng h¿p Dù cho dã áp d¿ng m¿t s¿ m¿o ch¿a b¿nh nhi¿m trùng, ra khí hu màu vàng Trong th¿i gian dài tuy v¿y chua kh¿i, phái d¿p nên can thi¿p b¿ng thu¿c tây y theo ch¿ d¿nh. Tùy vào tác nhân gây nên b¿nh mà bác si chuyên khoa s¿ kê nh¿ng don thu¿c phù h¿p:

 • Viên d¿t ph¿ khoa: ch¿ d¿n cho tru¿ng h¿p b¿ khí hu vì nhi¿m trùng. Ph¿n l¿n các d¿ng thu¿c d¿t d¿u có ch¿c nang ¿ khu v¿c, t¿ng lùi nhi¿m trùng cùng v¿i lo¿i tr¿ d¿u hi¿u th¿t thu¿ng. Cách s¿ d¿ng viên d¿t khá don gi¿n, tuy v¿y phái d¿p v¿n du¿c chuyên gia ch¿ d¿n bi¿n pháp d¿t thu¿c d¿ gia tang công d¿ng.
 • Thu¿c gi¿m dau: thông thu¿ng chuyên gia s¿ k¿t h¿p nhóm thu¿c này d¿i v¿i kháng sinh. Ch¿c nang chính là gi¿i quy¿t tình tr¿ng không bình thu¿ng cung nhu xóa b¿ nguyên nhân khi¿n cho âm d¿o ti¿t d¿ch vàng.
 • Kháng sinh: h¿p lý d¿i v¿i b¿nh nhân m¿c ti¿t d¿ch b¿i vì nhi¿m khu¿n. Ví nhu tình tr¿ng b¿nh viêm nhi¿m âm d¿o, viêm c¿ t¿ cung, dau vùng ch¿u,… Thu¿c có th¿ h¿n ch¿ v¿n d¿ng cung nhu s¿ có con c¿a nh¿ng h¿i khu¿n ¿ phía trong b¿ ph¿n sinh d¿c ch¿ em.
 • Thu¿c cân v¿i hormone sinh d¿c: ki¿u thu¿c này s¿ cân v¿i n¿ng m¿c d¿ hormone sinh s¿n n¿ nh¿m ¿n d¿nh tâm lý và s¿c kh¿e sinh con c¿a ch¿ em ph¿ n¿.

gi¿i pháp ch¿a tr¿ thu¿n ti¿n cùng v¿i cho công d¿ng nhanh là thu¿c tây

nhung các lo¿i thu¿c này không du¿c l¿y b¿a bãi. Phái d¿p ch¿ s¿ d¿ng thu¿c d¿a vào ch¿ d¿n c¿a y, bác si chuyên khoa. п b¿o v¿ s¿c kh¿e, b¿n không t¿ ý mua, dùng thu¿c ho¿c tang gi¿m sút li¿u s¿ lu¿ng lúc không có ch¿ d¿n c¿a bác si.

cách ch¿a khí hu màu vàng b¿ng Ðông y

Trong Ðông Y, y¿u t¿ n¿i nhân g¿m sinh khí gi¿m sút, tác d¿ng ngu¿i bi¿n d¿i và nhân t¿ ngo¿i nhân nhu n¿m, vi khu¿n,… chính là nguyên nhân làm cho khí hu ra màu vàng. п c¿t d¿t hi¿n tu¿ng này, Ðông y s¿ l¿y 100% thành ph¿n t¿ nhiên, có ngu¿n g¿c d¿c trung, khoa h¿c v¿i m¿i d¿i tu¿ng.

Thu¿c Ðông y ch¿c nang sâu vào ¿ trong ngu¿i d¿ tr¿ b¿nh vinh vi¿n. M¿t khác, nguyên li¿u an toàn, du¿c thay d¿i li¿u lu¿ng khoa h¿c còn không nên nguy co n¿y sinh tác d¿ng ph¿. пi v¿i thu¿c cánh mày râu, n¿ s¿ du¿c di¿u tr¿ b¿nh an toàn, s¿c kh¿e hôm m¿t t¿t hon.

khí hu ra màu vàng có kh¿ nang báo hi¿u k¿ kinh chu¿n b¿ d¿n hay c¿nh báo can b¿nh nguy h¿i trong co th¿. Tuy nhiên, d¿ an toàn cho s¿c kh¿e, ph¿ n¿ c¿n di tham khám khi th¿y hi¿n tu¿ng này. Lúc có s¿ phòng ch¿ng cung nhu ki¿m soát t¿ giai do¿n d¿u, khí hu b¿t thu¿ng s¿ k¿p th¿i b¿ t¿ng lùi.

 
 
 
co s¿ c¿t bao quy d¿u 9/4/21
 
 
 
Thuoc phong tranh thai lien tiep su dung toi vien thu 7 da tung an toan chua?

Em Thua chuyen gia a!em co vai thac mac ve thuoc tranh thai,mong chuyen gia giai dap gium em a.

luc dung thuoc phong tranh thai hang hom thi sau bao lau co the "lam chuyen ay" ma khong co the mang thai? Neu su dung thuoc toi ngay thu 7,ngay sau luc vua su dung xong vien phong tranh thai thu 7 ma "lam chuyen ay" luon thi kha nang co bau lieu co cao khong a? Em that qua trinh rat mong bac si giai dap kip thoi cho biet em a!chan thanh Cam on bac si tung lang nghe cung nhu giai dap van de cua em

Que thu rung trung vach duoi dam vach tren mo tit lau ngay la tinh trang gi?
quan he tinh duc, ren ri, "yeu", gay tinh, cam xuc, cuasotinhyeu
nguoi nu khong thich "lam tinh" chi boi "ren ri" qua muc trong khi yeu?
duong kinh truoc - sau, da con, da con nga truoc, tu cung nga sau, hinh dang, kich thuoc, cuasotinhyeu
nu da lam " chuyen do " hoac khong co the biet luc do kich co tu cung?
Chao em
Thuoc ngua thai thuong xuyen la kieu thuoc chua hai thu hoocmon sinh san chi em phu nu estrogen va progessterone. Duoc dong thanh vi 21 vien cung voi 28 vien. Co tac dung uc che trung rung, co dac chat nhay co da con, tro ngai qua trinh tan cong cua tinh trung vao buong trung. Cung nhu khien cho lop lot phia trong co tu cung khong thich hop phong doan trung khien to.
doi voi vi 21 vien, em can phai uong vien truoc tien dang nhap hom dau tien hanh kinh cung voi su dung lien tiep trong 21 hom, Tiep do nghi 7 ngay. 1 Tuan sau lai tiep tuc uong. Cu lap lai quy luat nay phong doan toi khi em muon mang bau. Trong luc nghi 7 ngay em co the quan he tinh duc ma khong lo dinh bau. Con voi vi 28 hom thi em can phai su dung lien tuc cung voi khong nghi. Nen nho uong thuong xuyen va dang nhap mot gio nhat dinh.
Thuoc phong tranh thai hang ngay se lieu co hieu luc it nhat tu 1 – 7 ngay, nhac tu ngay em su dung vien thuoc truoc tien. Boi vi the truong hop cua em uong toi vien thu 7 va co "lam chuyen ay" thi em co kha nang yen tam la thuoc da co hieu qua dat toi da nen em se chua co thai Roi em nhe.

 
 
 
 
Showing 1 - 5 of 48 results.
Items per Page 5
của 10