Blogs Blogs

Dich vu cho thue xe tai cho hang di tinh uy tin tu Cong ty Toan Cau

Xe tai cho hang di tinh Toan Cau /m/07r04 dang gop phan giup cac gia dinh, don vi giai quyet kho khan van chuyen hang hoa. Dich vu dam bao gia ca hop ly, cam ket chat luong dich vu dap ung nhu cau phong phu cua khach hang.

Tai sao nen su dung dich vu thue xe tai cho hang cua Cong ty van chuyen Toan Cau

An toan

Toan bo he thong xe tai van chuyen cua Toan Cau deu duoc bao duong dinh ky. Dieu nay giup nguoi thue xe yen tam su dung xe de cho hang di lien tinh mot cach an toan va thuan loi.

Dich vu cua cong ty cam ket mang den long, tin chat luong cua dich vu. Thue xe tai cho hang tai Ha Noi, xe taxi tai TP. HCM.

Da dang kich co

Xe da dang ve tai trong 700kg den 2-3 tan tro len. Dam bao dap ung nhung nhu cau ve so luong hang hoa phong phu cua khach hang. Thung xe thiet ke dung tieu chuan chat luong, an toan khong bi ro ri, tham nuoc hay ri set vi duoc bao duong dinh ky.

Hang hoa khi van chuyen bang xe thue tai cho hang Toan Cau se han che toi da bi nut, vo, bop meo du di quang duong dai.

Gia thue xe tai van chuyen

Gia thue tai cho hang duoc bao gia theo kich thuoc, trong tai cua xe, tuong ung voi so luong, trong luong ma khach hang muon van chuyen. Lien he truc tiep voi Toan Cau de duoc bao gia cu the hon.

Chat luong dich vu

 • Doi ngu nhan vien dong dao luon lam viec voi thai do trung thuc va nhiet tinh, khong lam cham tre qua trinh van chuyen khach hang.

 • Xe cho hang lien tinh da bao gom ca phi cau duong, dam bao khong phat sinh them. Du khach hang co phat sinh them do dac van chuyen thi gia thanh thue xe van giu nguyen.

 • Doi ngu lai xe co kinh nghiem lau nam, bang cap duoc dao tao tu co so chuyen nghiep, dam bao an toan cho khach hang.
 • Khach hang co the theo doi lich trinh nho he thong dinh vi moi nhat duoc gan tren xe.

Xem chi tiet Dich vu cho thue xe tai cho hang di tinh cua Toan Cau:

https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/dich-vu-cho-thue-xe-tai-cho-hang-di-tinh/

Xem them

https://en.wikipedia.org/wiki/Truck

https://vi.wikipedia.org/wiki/Xe_t%E1%BA%A3i

https://www.google.com/search?q=d%E1%BB%8Bch+v%E1%BB%A5+thu%C3%AA+xe+v%E1%BA%ADn+t%E1%BA%A3i+ch%E1%BB%9F+h%C3%A0ng+to%C3%A0n+c%E1%BA%A7u&kponly&kgmid=/m/07r04

Thong tin lien he

CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU VA VAN CHUYEN TOAN CAU

Tru so tai Ha Noi: So 18, Ngo 169/52, Duong Hoang Mai, Phuong Hoang Van Thu, Quan Hoang Mai, Tp.Ha Noi

Lien he van phong giao dich Toan Cau tai ha noi: O 29, Lo 6, Den Lu 2, Hoang Mai, Ha Noi

 • Dai dien phap luat: Pham Huy Tung – Tong giam doc
 • Dien Thoai: 0968.723.723
 • Email: chuyennhatoancautc@gmail.com – donnhatoancau@gmail.com
 • Website: vanchuyentoancau.com.vn – chuyennhatoancau.com.vn – https://dichvuchuyennhagiare.com.vn

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu Va Van Chuyen Toan Cau

 • Dia chi van phong: 973/89 Nguyen Anh Thu, Phuong Tan Chanh Hiep, Quan 12, Tp. HCM

 • Dai dien phap luat: Nguyen Thi Thuy – Giam doc
 • Dien thoai: 0975.25.33.66

Theo doi chung toi

https://twitter.com/donnhatoancau
https://www.linkedin.com/in/van-chuyen-toan-cau-2b41761b6/
https://www.facebook.com/chuyennhatoancau
https://www.youtube.com/watch?v=1DjnwYhMMIQ
https://www.facebook.com/xetaichuyennhatoancau
https://www.instagram.com/toancauchuyennha/
https://goo.gl/maps/7uQ8N6N4Nz4pHhKK6
https://g.page/thuexetaichuyennhatoancau
https://www.pinterest.com/donnhatoancau/
https://toancau.tumblr.com/
https://chuyennhatoancau.blogspot.com/

Cac bai viet lien quan:

 

https://twitter.com/donnhatoancau
https://www.linkedin.com/in/van-chuyen-toan-cau-2b41761b6/
https://www.facebook.com/chuyennhatoancau
https://www.youtube.com/watch?v=1DjnwYhMMIQ
https://www.facebook.com/xetaichuyennhatoancau
https://www.instagram.com/toancauchuyennha/
https://goo.gl/maps/7uQ8N6N4Nz4pHhKK6
https://g.page/thuexetaichuyennhatoancau
https://www.pinterest.com/donnhatoancau/
https://toancau.tumblr.com/
https://chuyennhatoancau.blogspot.com/

Các bài vi¿t liên quan:

 

Dich vu chuyen nha Toan Cau - Chuyen nha van phong tron goi uy tin chat luong

CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU & VA VAN CHUYEN TOAN CAU - la mot trong nhung don vi van chuyen hang hoa, van chuyen nha o, van phong, nha xuong, cong ty uy tin va nhanh chong, dat duoc su hai long tu nhieu quy khach hang.

Dich vu van chuyen Toan Cau dua ra nhieu giai phap chuyen nha cho khach hang, chuyen nha tron goi gia re chat luong tot nhat duoc su tin nhiem nhieu tai Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh. 

Tai cac thanh pho lon dich vu van chuyen van phong tron goi duoc cac cong ty, doanh nghiep quan tam va su dung rong rai, tap trung tai TP Ho Chi Minh va Ha Noi

Voi hon 10 nam kinh nghiem hoat dong trong dich vu cho thue xe tai cho hang, chung toi co doi ngu nhan vien chuyen nghiep xu ly va van chuyen tat ca cac mat hang tu noi thanh den ngoai thanh hay dich vu cho thue xe tai cho hang di tinh va dich vu thue xe tai nho gia re de chuyen hang di tinh deu duoc chung toi cam ket dam bao an toan cho hang hoa cua ban.

Xem them: https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADn_chuy%E1%BB%83n_h%C3%A0ng_h%C3%B3a

Chuyen nha tron goi: https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/chuyen-nha-tron-goi/
Chuyen van phong tron goi: https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/chuyen-van-phong-tron-goi-2/
Thue xe tai cho hang: https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/taxi-tai/
Thue xe cho hang di tinh: https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/dich-vu-cho-thue-xe-tai-cho-hang-di-tinh/
Xe tai nho cho hang: https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/dich-vu-cho-thue-xe-tai-nho-gia-re/

VAN CHUYEN TOAN CAU cam ket mang lai gia tri dich vu chat luong nhat cung voi gia thanh tot nhat toi quy khach. Ngoai ra, dich vu chuyen nha Toan Cau con cam ket co bao hiem tai san hang hoa trong qua trinh van chuyen.

CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU & VA VAN CHUYEN TOAN CAU

Tai Ha Noi
Dia chi: So 18, Ngo 169/52, Duong Hoang Mai, Phuong Hoang Van Thu, Quan Hoang Mai, Tp. Ha Noi 100000
Dien thoai: 0968.723.723 – 0971.965.966
Ma so thue: 0106999991
Email: donnhatoancau@gmail.com
Website: https://chuyennhatoancau.vn/

Chi nhanh tai Ho Chi Minh
Dia chi: 973/89 Nguyen Anh Thu, Phuong Tan Chanh Hiep, Quan 12, Tp. Ho Chi Minh 70000
Dien thoai: 0983.748.748 – 0975.25.33.66
Ma so thue: 0106999991 – 001
Email: chuyennhatoancautc@gmail.com – donnhatoancau@gmail.com
Website: https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/

Kenh mang xa hoi cua Chuyen nha Toan Cau:
https://twitter.com/donnhatoancau
https://www.linkedin.com/in/van-chuyen-toan-cau-2b41761b6/
https://www.facebook.com/chuyennhatoancau
https://www.youtube.com/watch?v=1DjnwYhMMIQ
https://www.facebook.com/xetaichuyennhatoancau
https://www.instagram.com/toancauchuyennha/
https://goo.gl/maps/7uQ8N6N4Nz4pHhKK6
https://g.page/thuexetaichuyennhatoancau
https://www.pinterest.com/donnhatoancau/
https://toancau.tumblr.com/
https://chuyennhatoancau.blogspot.com/

Xem them:

Showing 2 results.