Blogs Blogs

«Quay lại

Cách ch¿n mua viên u¿ng tr¿ng da

B¿n dang mu¿n tìm ki¿m s¿n ph¿m du¿ng tr¿ng da thì viên u¿ng tr¿ng da là s¿n ph¿m b¿n không nên b¿ qua. Tuy nhiên, do có nhi¿u dòng s¿n ph¿m viên u¿ng tr¿ng da khi¿n b¿n kho l¿a ch¿n. Trong bài vi¿t này chúng tôi s¿ chia s¿ cho b¿n cách ch¿n mua viêm u¿ng tr¿ng da nhu sau:

Thành ph¿n giúp tr¿ng da, d¿p da an toàn 

Ðây là y¿u t¿ ch¿ ch¿t d¿ l¿a ch¿n mua các lo¿i s¿n ph¿m tr¿ng, d¿p da. Bên c¿nh hi¿u qu¿, các thành ph¿n này còn ph¿i an toàn v¿i co th¿. M¿i d¿ tu¿i khác nhau, thì nhu c¿u cung c¿p dinh du¿ng cho làn da tr¿ng kh¿e là khác nhau, tuy nhiên h¿u h¿t các lo¿i s¿n ph¿m tr¿ng, d¿p da h¿u h¿t có ch¿a thành ph¿n sau dây: 

Hydroquinone: là d¿i lý du¿c l¿a ch¿n d¿ giúp làm sáng da. K¿t h¿p Hydroquinone v¿i kem steroid và tretinoin s¿ mang l¿i  hi¿u qu¿ vu¿t tr¿i khi so sánh v¿i Hydroquinone don thu¿n. M¿c dù nó du¿c coi là an toàn, nhung có th¿ có tác d¿ng ph¿ và ph¿i du¿c Co quan Khoa h¿c Y t¿ (HSA) phê duy¿t tru¿c khi dua ra th¿ tru¿ng.

Retinoids: Retinoids dã du¿c s¿ d¿ng t¿i ch¿ trong vi¿c h¿ tr¿ di¿u tr¿ m¿n tr¿ng cá, nám da và tang s¿c t¿. Tretinoin tang cu¿ng s¿ thay d¿i c¿a da b¿ng cách phân tán các h¿t s¿c t¿. Các lo¿i kem k¿t h¿p bao g¿m steroid, Hydroquinone và tretinoin hi¿n dã du¿c ch¿ng minh là có hi¿u qu¿ hon.

Arbutin: Nó có ngu¿n g¿c t¿ nam vi¿t qu¿t, qu¿ vi¿t Qu¿t và t¿ lá cây g¿u ng¿a. Arbutin ho¿t d¿ng b¿ng cách làm ¿c ch¿ c¿nh tranh tyrosinase và ¿c ch¿ s¿ tru¿ng thành c¿a melanosome

Axit azelaic: Axit dicarboxylic s¿n sinh t¿ nhiên này có ngu¿n g¿c t¿ m¿t lo¿i n¿m men ua m¿ có tên là pitrosporum ovale, ho¿t d¿ng b¿ng cách làm ¿c ch¿ tyrosinase.

Axit glycolic: Nó là m¿t axit alpha-hydroxy (AHA) có ngu¿n g¿c t¿ mía du¿ng. ¿ n¿ng d¿ th¿p, axit glycolic s¿ t¿o ra s¿ bong tróc c¿a các t¿ bào da s¿c t¿. Kho¿ng 30 d¿n 70% axit glycolic có th¿ tang cu¿ng s¿ xâm nh¿p c¿a các ch¿t làm sáng da khác nhu Hydroquinone.

Axit Kojic: Ho¿y ch¿t này c¿n tr¿ tyrosinase và du¿c tìm th¿y ¿ n¿m Aspergillus oryzae. Nó du¿c s¿ d¿ng nhu m¿t ch¿t giúp làm sáng da v¿i n¿ng d¿ t¿ m¿t d¿n b¿n ph¿n tram.

Paper Mulberry Extract: M¿t ch¿t làm sáng da ph¿ bi¿n du¿c s¿ d¿ng ¿ Châu Âu và Nam M¿. Nó du¿c phân l¿p t¿ r¿ c¿a cây Broussonetia papyrifera và nó ít ho¿c không gây kích ¿ng da.

Niacinamide: M¿t d¿ng Vitamin B3 có tác d¿ng làm ¿c ch¿ vi¿c chuy¿n các melanosome d¿n các t¿ bào da. Niacinamide cung là m¿t thành ph¿n ph¿ bi¿n có trong các s¿n ph¿m làm sáng da.

пu nành t¿ nhiên: Chúng ch¿a các enzym giúp làm gi¿m s¿ chuy¿n giao melanin và d¿u nành dã du¿c ch¿ng minh là v¿a hi¿u qu¿ v¿a an toàn.

Vitamin: Ði¿u này du¿c bao g¿m ph¿ bi¿n vì nó c¿n tr¿ s¿n xu¿t s¿c t¿, d¿n d¿n c¿n tr¿ ho¿t d¿ng c¿a tyrosinase. Magnesium L-ascorbic acid 2-phosphate (MAP) là m¿t d¿n xu¿t Vitamin C ¿n d¿nh và có tác d¿ng làm sáng da.

Thành ph¿n t¿ nhiên: Vi¿c s¿ d¿ng các thành ph¿n t¿ nhiên d¿ làm sáng da dã tr¿ nên ph¿ bi¿n vì các s¿n ph¿m 't¿ nhiên' thu¿ng du¿c coi là l¿a ch¿n thay th¿ an toàn hon.

 Các thành ph¿n nhu arbutin, axit azelaic, axit glycolic, axit kojic, chi¿t xu¿t Cam Th¿o (glabridin), mequinol, dâu t¿m gi¿y, d¿u nành, vitamin C, niacinamide và Melatonin là nh¿ng tác nhân t¿ nhiên du¿c s¿ d¿ng d¿ gi¿m s¿c t¿. [3]

Ngu¿n g¿c xu¿t x¿ rõ ràng

H¿u h¿t s¿n ph¿m du¿ng da, tr¿ng da d¿u là th¿c ph¿m ch¿c nang, hi¿n du¿c luu hành d¿ dàng trên th¿ tru¿ng. 

Các s¿n ph¿m ngày càng du¿c làm gi¿ m¿t cách tinh vi, và có th¿ d¿ qua m¿t co quan ch¿c nang. Do dó, vi¿c l¿a ch¿n s¿n ph¿m t¿ công ty uy tín, có ngu¿n g¿c, có tem ch¿ng hàng gi¿ và có gi¿y phép luu hành c¿a B¿ y t¿ ho¿c có nhà phân ph¿i chính hãng t¿i Vi¿t Nam cung là tiêu chí d¿ giúp b¿n ch¿n mua du¿c s¿n ph¿m ch¿t lu¿ng. 

Ðu¿c ki¿m ch¿ng lâm sàng

Hi¿u qu¿ c¿a s¿n ph¿m ph¿i du¿c ki¿m ch¿ng lâm sàng, và du¿c dánh giá t¿ co quan có th¿m quy¿n, uy tín. 

Các hi¿u qu¿ lâm sàng dánh giá ch¿t lu¿ng khi dùng c¿a s¿n ph¿m, dây là m¿t y¿u t¿ r¿t quan tr¿ng. Bên c¿nh dó, dánh giá t¿ ngu¿i dùng, các chuyên gia cung là tiêu chu¿n vàng d¿ x¿p h¿ng s¿n ph¿m tr¿ng da, d¿p da, s¿ di k¿t qu¿ lâm sàng ch¿ ph¿n ánh ph¿n nào tác d¿ng, vi¿c tr¿i nghi¿m th¿c t¿ m¿i là y¿u t¿ then ch¿t. 

Giá thành phù h¿p

Vi¿c l¿a ch¿n các s¿n ph¿m phân ph¿i chính ng¿ch t¿i Vi¿t Nam s¿ du¿c bình ¿n giá c¿ và tránh th¿i ph¿ng giá do du¿c ki¿m d¿nh ch¿t ch¿. Giá c¿ cung là y¿u t¿ d¿ l¿a ch¿n s¿n ph¿m phù h¿p v¿i kinh t¿ c¿a t¿ng ch¿ em. 

Xem thêm:

https://en.gravatar.com/hamchuabenhobacninh
https://www.divephotoguide.com/user/vienuongtrangdabn

https://www.diggerslist.com/vienuongtrangdabn

https://www.weddingbee.com/members/vienuongtrangdabn/

https://artmight.com/user/profile/601716

https://comicvine.gamespot.com/profile/vienuongtdbn/

https://www.viki.com/users/namtrinhthanh1912198_564/about

https://visual.ly/users/namtrinhthanh19121987/portfolio

https://forum.cs-cart.com/user/221268-vienuongtrangdabn/

https://www.mobygames.com/user/sheet/userSheetId,891711/

http://recipes.mentaframework.org/user/edit/214184.page

https://www.quora.com/profile/Vienuongtrangdabn

https://vnxf.vn/members/vienuongtdbn.37722/#about

https://www.openlearning.com/u/vienuongtrangdabn-re4641/

https://www.zintro.com/profile/zicfcacacd?ref=Zicfcacacd

https://www.codementor.io/@namtrinhthanh19121987

https://greensock.com/profile/119053-vienuongtrangdabn/?tab=field_core_pfield_11

https://www.flickr.com/people/vienuongtrangdabn/

https://www.deviantart.com/vienuongtrangdabn

https://www.couchsurfing.com/people/baovietnamdinh

https://rabbitroom.com/members/vienuongtrangdabn/profile/

https://letterboxd.com/vienuongtdbn/

http://www.aytoloja.org/jforum/user/editDone/253110.page

https://www.drupalgovcon.org/user/192786

https://profile.hatena.ne.jp/vienuongtrangdabn/

https://app.roll20.net/users/10665769/vien-uong-trang-da

https://www.buymeacoffee.com/vienuongtdbn

https://8tracks.com/vienuongtrangdabn

https://nootheme.com/forums/users/vienuongtrangdabn/

https://able2know.org/user/vienuongtrangdabn/

https://about.me/vienuongtrangdabn/

https://dribbble.com/vienuongtrangdabn/about

https://audiomack.com/vienuongtrangdabn

https://forum.acronis.com/user/406514

https://www.reverbnation.com/vienuongtrangdabn

https://worldcosplay.net/member/1057563

http://community.getvideostream.com/user/vienuongtrangdabn

https://www.crunchyroll.com/user/vienuongtrangdabn

https://tapas.io/namtrinhthanh19

https://www.pearltrees.com/vienuongtrangdabn

https://www.allmyfaves.com/vienuongtrangdabn

https://independent.academia.edu/DaVienUongTrang

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/loi-ich-cua-nuoc-dau-den-rang

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/dau-goi-phu-bac-la-gi-cach-chon-mua-dau-goi-phu-bac

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/dai-nit-bung-latex-corset-chuan-chinh-hang-hy-lap-luoi

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/cach-chon-mua-vien-uong-trang-da

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/collagen-nuoc-la-gi-cong-dung-cua-collagen-nuoc

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/tai-sao-nen-su-dung-binh-rua-mui-cho-be-va-cach-chon

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/noi-chien-hoi-nuoc-la-gi-co-nen-dung-noi-chien-hoi-nuoc-khong

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/loi-ich-cua-nhuy-hoa-nghe-tay

Các lời bình
Trackback URL: