Blogs Blogs

«Quay lại

Collagen nu¿c là gì, công d¿ng c¿a collagen nu¿c

Collagen là m¿t lo¿i protein có tác d¿ng giúp xây d¿ng các mô nhu da, xuong, dây ch¿ng, gân, co và m¿ch máu. Collagen chi¿m 33% t¿ng kh¿i lu¿ng protein c¿a co th¿.

Hi¿n nay, các nhà khoa h¿c dã xác d¿nh có d¿n 28 lo¿i collagen khác nhau có trong các mô c¿a con ngu¿i. Trong dó, collagen lo¿i I là lo¿i collagen ph¿ bi¿n nh¿t, chúng chi¿m hon 90% collagen trong co th¿. Ph¿n da c¿a co th¿ s¿ ch¿a collagen lo¿i I, II và III, giúp da luôn cang m¿ng và dàn h¿i t¿t hon.

Khi chúng ta già di, thì lu¿ng collagen trong co th¿ cung s¿ d¿n m¿t di nên m¿t s¿ ngu¿i dã ch¿n l¿a các lo¿i th¿c ph¿m ch¿c nang d¿ b¿ sung collagen cho co th¿. Bên c¿nh collagen d¿ng b¿t, b¿n cung có th¿ dùng collagen d¿ng nu¿c dây là lo¿i collagen thu¿ phân du¿c di¿u ch¿ du¿i d¿ng dung d¿ch u¿ng giúp co th¿ h¿p th¿ d¿ dàng hon.

Các lo¿i collagen d¿ng nu¿c

¿¿Collagen trong các s¿n ph¿m collagen d¿ng nu¿c hi¿n du¿c chi¿t xu¿t t¿ nhi¿u ngu¿n khác nhau. V¿y collagen d¿ng nu¿c lo¿i nào t¿t? Thông thu¿ng, collagen du¿c l¿y t¿ mô bò là d¿ng ph¿ bi¿n nh¿t vì co th¿ chúng ta có th¿ h¿p th¿ r¿t t¿t d¿ng collagen này. Ngoài ra, còn có collagen t¿ l¿n cung r¿t d¿ h¿p th¿, vì nó tuong t¿ nhu collagen c¿a con ngu¿i.

M¿t s¿ ngu¿n collagen khác thu¿ng du¿c s¿ d¿ng d¿ làm collagen d¿ng nu¿c có th¿ k¿ d¿n nhu: C¿u, Da gà, v¿t ho¿c th¿ và M¿t s¿ th¿c v¿t và d¿ng v¿t bi¿n (t¿o, rong bi¿n, cá tuy¿t, cá h¿i, s¿a, b¿ch tu¿c, nhím, trai và sò)

Công d¿ng c¿a collagen d¿ng nu¿c là gì

Các lo¿i collagen d¿ng nu¿c và d¿ng viên h¿u nhu d¿u có nhi¿u công d¿ng tuong t¿ nhu nhau. Tuy nhiên, collagen d¿ng nu¿c du¿c phân gi¿i thành các phân t¿ siêu nh¿ nên t¿c d¿ co th¿ h¿p th¿ vào co th¿ nhanh hon.

Hi¿u qu¿ c¿a các lo¿i collagen d¿ng nu¿c này còn tùy thu¿c vào s¿n ph¿m b¿n dùng là gì, collagen du¿c chi¿t xu¿t t¿ thành ph¿n nào, hàm lu¿ng collagen trong dó ra sao, co th¿ b¿n có h¿p th¿ du¿c không. 

Do v¿y, vi¿c xác d¿nh du¿c collagen d¿ng nu¿c thu¿c lo¿i nào t¿t s¿ giúp b¿n t¿n d¿ng du¿c t¿i da hi¿u qu¿ c¿a các lo¿i collagen mà b¿n s¿ d¿ng.

M¿t s¿ công d¿ng c¿a collagen có th¿ k¿ d¿n nhu:

 

  • H¿ tr¿ gi¿m lão hoá da
  • Tang cu¿ng d¿ san ch¿c cho làn da
  • Tang cu¿ng d¿ ¿m giúp da luôn m¿m m¿i
  • Làm sáng da, nâng tông cho toàn b¿ co th¿
  • Giúp tóc và móng thêm ch¿c kh¿e

 

Các lo¿i collagen d¿ng nu¿c có th¿ hi¿u qu¿ v¿i c¿ ph¿ n¿ trên 25 tu¿i, c¿ ph¿ n¿ sau sinh, và ph¿ n¿ dang trong quá trình gi¿m cân.

Xem thêm:

https://en.gravatar.com/namtrinhthanh6439
https://www.divephotoguide.com/user/nuoccollagenbn/

https://www.diggerslist.com/nuoccollagenbn/about

https://www.weddingbee.com/members/nuoccollagenbn/

https://artmight.com/user/profile/602812

https://comicvine.gamespot.com/profile/nuoccollagenbn/

https://www.viki.com/users/quatangcuocsonghomna_871/about

https://visual.ly/users/quatangcuocsonghomnay/portfolio

https://forum.cs-cart.com/user/221329-nuoccollagenbn/

https://www.mobygames.com/user/sheet/userSheetId,891754/

http://recipes.mentaframework.org/user/edit/214262.page

https://www.quora.com/profile/Nuoccollagenbn

https://vnxf.vn/members/nuoccollagenbn.37741/#about

https://www.openlearning.com/u/nuoccollagenbn-re4kym/

https://www.zintro.com/profile/zifa0a6b4c?ref=

https://www.codementor.io/@quatangcuocsonghomnay

https://greensock.com/profile/119069-nuoccollagenbn/?tab=field_core_pfield_11

https://www.flickr.com/people/nuoccollagenbn/

https://www.deviantart.com/nuoccollagenbn

https://www.couchsurfing.com/people/namtt

https://rabbitroom.com/members/nuoccollagenbn/profile/

https://letterboxd.com/nuoccollagenbn/

http://www.aytoloja.org/jforum/user/editDone/253197.page

https://www.drupalgovcon.org/user/192961

https://profile.hatena.ne.jp/thanhnamtt2/

https://app.roll20.net/users/10666461/nuoc-uong-collagen

https://www.buymeacoffee.com/nuoccollagenbn

https://8tracks.com/nuoccollagenbn

https://nootheme.com/forums/users/nuoccollagenbn/

https://able2know.org/user/nuoccollagenbn/

https://about.me/khamnamkhoabn/

https://dribbble.com/nuoccollagenbn/about

https://audiomack.com/nuoccollagenbn

https://forum.acronis.com/user/406754

https://www.reverbnation.com/nuoccollagenbn

https://worldcosplay.net/member/1057370

https://experiment.com/users/nnuoccollagenbn

http://community.getvideostream.com/user/nuoccollagenbn

https://www.crunchyroll.com/user/nuoccollagenbn

https://tapas.io/quatangcuocsong

https://www.pearltrees.com/nuoccollagenbn

https://www.allmyfaves.com/nuoccollagenbn

https://independent.academia.edu/NuocUongCollagen

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/loi-ich-cua-nuoc-dau-den-rang

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/dau-goi-phu-bac-la-gi-cach-chon-mua-dau-goi-phu-bac

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/dai-nit-bung-latex-corset-chuan-chinh-hang-hy-lap-luoi

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/cach-chon-mua-vien-uong-trang-da

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/collagen-nuoc-la-gi-cong-dung-cua-collagen-nuoc

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/tai-sao-nen-su-dung-binh-rua-mui-cho-be-va-cach-chon

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/noi-chien-hoi-nuoc-la-gi-co-nen-dung-noi-chien-hoi-nuoc-khong

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/loi-ich-cua-nhuy-hoa-nghe-tay

Các lời bình
Trackback URL: