Blogs Blogs

«Quay lại

D¿u g¿i ph¿ b¿c là gì, cách ch¿n mua d¿u g¿i ph¿ b¿c

D¿u g¿i d¿u ph¿ b¿c tóc hay còn g¿i là d¿u giúp nhu¿m den tóc t¿ nhiên. D¿u g¿i ph¿y b¿c là d¿u g¿i có thành ph¿n chính là các lo¿i th¿o du¿c t¿ nhiên nhu nhân sâm, hà th¿ ô, b¿ k¿t, linh chi ... giúp mái tóc c¿a ngu¿i dùng m¿m mai, mái tóc den (nâu) t¿ nhiên nh¿t.

Bên c¿nh dó các lo¿i huong li¿u t¿ nhiên trong thành ph¿n d¿u g¿i cung không bám d¿u, và không gây ra hi¿n tu¿ng kích ¿ng, da d¿u b¿ ng¿a, an toàn cho s¿c kh¿e 100%.

Các du¿ng ch¿t cung có công d¿ng giúp làm s¿ch da d¿u, giúp nuôi du¿ng tóc kh¿e m¿nh và ngan ng¿a tóc b¿c s¿m.

Mùi thom c¿a d¿u g¿i d¿u ph¿ b¿c thom nh¿ nhàng, không n¿ng, không gây khó ch¿u cho ngu¿i dùng.

Th¿i gian g¿i d¿u cung khá nhanh, không gây dính da d¿u, có kh¿ nang làm s¿ch r¿t don gi¿n. Ðây chính là nh¿ng uu di¿m vì sao d¿u g¿i d¿u ph¿ b¿c du¿c uu tiên s¿ d¿ng hi¿n nay.

Cách ch¿n mua d¿u g¿i ph¿ b¿c

Thành ph¿n d¿u g¿i ph¿ b¿c 

B¿n nên uu tiên ch¿n nh¿ng s¿n ph¿m d¿u g¿i ph¿ b¿c có các thành ph¿n chính sau:

 

  • Nhân sâm: thành ph¿n chính c¿a nhân sâm ch¿a Ginsenoside Rg3 có tác d¿ng làm den tóc, du¿ng tóc m¿m mu¿t. Bên c¿nh dó, nhân sâm cung giúp ngan ng¿a r¿ng tóc r¿t hi¿u qu¿.
  • Hà th¿ ô: cham sóc tóc, ngan ng¿a r¿ng tóc, lão hóa tóc, giúp tóc den mu¿t.
  • Tinh d¿u Argan: du¿ng ¿m, gi¿ ¿m cho tóc, giúp tóc bóng mu¿t, ph¿c h¿i hu t¿n d¿ng th¿i tr¿ gàu và kích thích quá trình m¿c tóc
  • Collagen tuoi:du¿ng tóc ch¿c kh¿e, ph¿c h¿i hu t¿n, giúp mái tóc xo r¿i m¿m mu¿t.
  • Linh chi: tr¿ r¿ng tóc, ngan ng¿a quá trình lão hóa c¿a t¿ bào.

 

L¿a ch¿n d¿u g¿i d¿u du¿c b¿ y t¿ ch¿ng nh¿n và c¿p phép

V¿i các dòng s¿n ph¿m dã du¿c b¿ y t¿ ch¿ng nh¿n và du¿c c¿p phép là các lo¿i d¿u g¿i d¿u t¿t. Các s¿n ph¿m này tru¿c khi du¿c tung ra th¿ tru¿ng du¿c ki¿m nghi¿m ch¿t ch¿ t¿ thành ph¿n, ch¿t lu¿ng, hi¿u qu¿ s¿ d¿ng và tính an toàn nên m¿i ngu¿i có th¿ yên tâm s¿ d¿ng.

L¿a ch¿n thu¿c theo d¿ng th¿c

Hi¿n nay trên th¿ tru¿ng d¿u g¿i d¿u ph¿ b¿c có 2 d¿ng là kem và d¿ng b¿t.

D¿u g¿i d¿ng kem khi các b¿n c¿n dùng bát d¿ tr¿n thu¿c, lu¿c d¿ tr¿i d¿u d¿u g¿i lên tóc.

Còn v¿i d¿ng b¿t s¿ có 2 lo¿i khác nhau, d¿u g¿i tích h¿p 2 trong 1 và lo¿i d¿u g¿i d¿ng gel có 2 tuýp tr¿n, dùng nhu d¿u g¿i d¿u.

Chai d¿u g¿i 2 trong 1 gi¿ng v¿i d¿u g¿i d¿u, th¿i gian tóc lên màu lâu hon, thu¿c sau khi m¿ ra dùng s¿ khó ki¿m soát du¿c ch¿t lu¿ng do có tính oxi hóa.

Trong khi dó, d¿u g¿i d¿u 2 tuýp tr¿n tuy có v¿ ph¿c t¿p hon nhung tóc lên màu nhanh ch¿ sau 5-8 phút g¿i d¿u. Ngu¿i dùng ch¿ c¿n cho thu¿c xoa d¿u t¿o b¿t và cho lên vùng tóc b¿c massage nh¿ nhàng nhu g¿i d¿u bình thu¿ng là du¿c.

пc bi¿t, lo¿i này b¿o qu¿n du¿c lâu, không lo ¿nh hu¿ng d¿n ch¿t lu¿ng vì dã du¿c phân tách chuyên bi¿t gi¿a nhu¿m và tr¿ nhu¿m. Ðây cung là lo¿i d¿u g¿i nhu¿m den tóc các chuyên gia khuyên dùng nhi¿u nh¿t.

Dung tích d¿u g¿i

Thông thu¿ng khi mua các s¿n ph¿m to, có nhi¿u giá s¿ r¿ hon so v¿i các s¿n ph¿m dung tích nh¿. Tuy nhiên, v¿i dòng d¿u g¿i d¿u ph¿ b¿c thì b¿n không nên mua nh¿ng chai to.

Khi chai d¿u g¿i du¿c m¿ ra, ch¿ có th¿ dùng du¿c 1 kho¿ng th¿i gian nh¿t d¿nh. Trong khi dó, tóc b¿c l¿i không c¿n nhu¿m hàng ngày, trung bình sau kho¿ng 20 ngày m¿i g¿i l¿i.

V¿n nên, l¿a ch¿n 1 chai dung tích l¿n tu¿ng ch¿ng r¿ nhung th¿c t¿ r¿t lãng phí vì không s¿ d¿ng h¿t trong th¿i gian khuy¿n ngh¿.

Xem thêm:

 

https://en.gravatar.com/nam19121987
https://www.divephotoguide.com/user/daugoiphubactotnhat/

https://www.diggerslist.com/daugoiphubactotnhat/about

https://www.weddingbee.com/members/daugoiphubactotnhat/

https://artmight.com/user/profile/598990

https://comicvine.gamespot.com/profile/daugoiphubactot/

https://www.viki.com/users/thanhnambn2019_249/about

https://visual.ly/users/thanhnambn2019/portfolio

https://forum.cs-cart.com/user/60341-bacsigiangmaibn/

https://www.mobygames.com/user/sheet/userSheetId,891448/

http://recipes.mentaframework.org/user/edit/213761.page

https://www.quora.com/profile/Daugoiphubacbn

https://vnxf.vn/members/daugoiphubacbn.37659/#about

https://www.openlearning.com/u/daugoiphubacbn-re0ewv/

https://www.zintro.com/profile/zi1ba667f0?ref=

https://www.codementor.io/@thanhnambn2019

https://greensock.com/profile/118993-daugoiphubacbn/

https://www.flickr.com/photos/tuvanmuabn/

https://www.deviantart.com/daugoiphubacbn

https://www.couchsurfing.com/people/daugoiphubacbn

https://rabbitroom.com/members/daugoiphubacbn/profile/

https://letterboxd.com/daugoiphubacbn/

http://www.aytoloja.org/jforum/user/edit/252614.page

https://www.drupalgovcon.org/user/191906

https://profile.hatena.ne.jp/thanhdobn248/

https://app.roll20.net/users/10656106/dau-goi-phu-bac

https://www.buymeacoffee.com/daugoiphubacbn

https://8tracks.com/daugoiphubacbn

https://nootheme.com/forums/users/daugoiphubacbn/

https://able2know.org/user/daugoiphubacbn/

https://about.me/daugoiphubacbn/

https://dribbble.com/daugoiphubacbn/about

https://audiomack.com/daugoiphubacbn

https://forum.acronis.com/user/406243

https://www.reverbnation.com/daugoiphubacbn

https://worldcosplay.net/member/1056461

https://experiment.com/users/ddaugoiphubacbn

http://community.getvideostream.com/user/daugoiphubacbn

https://www.crunchyroll.com/user/daugoiphubacbn

https://tapas.io/thanhnambn2019

https://www.pearltrees.com/daugoiphubacbn

https://www.allmyfaves.com/daugoiphubacbn

https://independent.academia.edu/DauGoiPhuBac

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/loi-ich-cua-nuoc-dau-den-rang

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/dau-goi-phu-bac-la-gi-cach-chon-mua-dau-goi-phu-bac

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/dai-nit-bung-latex-corset-chuan-chinh-hang-hy-lap-luoi

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/cach-chon-mua-vien-uong-trang-da

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/collagen-nuoc-la-gi-cong-dung-cua-collagen-nuoc

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/tai-sao-nen-su-dung-binh-rua-mui-cho-be-va-cach-chon

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/noi-chien-hoi-nuoc-la-gi-co-nen-dung-noi-chien-hoi-nuoc-khong

http://www.plm-interop.net/web/wikireviewtop9/home/-/blogs/loi-ich-cua-nhuy-hoa-nghe-tay

Các lời bình
Trackback URL: