Blogs Blogs

Top 16 d¿u hi¿u ch¿ng t¿ m¿t chàng trai yêu b¿n ch¿ vì di¿u dó, con gái nh¿t d¿nh ph¿i bi¿t

Top 16 d¿u hi¿u ch¿ng t¿ m¿t chàng trai yêu b¿n ch¿ vì di¿u dó, con gái nh¿t d¿nh ph¿i bi¿t

Nh¿ng d¿u hi¿u cho th¿y m¿t chàng trai yêu b¿n ch¿ vì tình d¿c là di¿u mà nhi¿u cô gái ban khoan. Ði¿u này giúp h¿ ch¿c ch¿n hon trong vi¿c g¿i g¿m tình c¿m c¿a mình d¿n dúng ngu¿i hay g¿p ph¿i s¿p. Ch¿ c¿n m¿t chút d¿ ý và t¿nh táo trong chuy¿n yêu duong, b¿n s¿ nh¿n di¿n du¿c ngay b¿n ch¿t c¿a ngu¿i dàn ông bên c¿nh mình.

16 D¿u Hi¿u Anh ¿y Yêu B¿n Ch¿ Vì Ði¿u B¿n Gái C¿n Bi¿t

Trong m¿t m¿i quan h¿ yêu duong, dù dã tr¿ thành v¿ ch¿ng thì chuy¿n chan g¿i v¿n luôn là v¿n d¿ da chi¿u. Tình d¿c có th¿ dóng vai trò gi¿ l¿a h¿nh phúc nhung cung có th¿ là công c¿ th¿a mãn và l¿i d¿ng c¿a nhi¿u d¿ng mày râu. V¿i ph¿ n¿, n¿u không mu¿n b¿ t¿n thuong và dau kh¿ trong tình yêu, hãy t¿nh táo và gi¿ m¿t cái d¿u l¿nh.

Nh¿ng d¿u hi¿u cho th¿y anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì di¿u dó là gì?
Nh¿ng d¿u hi¿u cho th¿y anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì di¿u dó là gì?

Khi yêu b¿n ch¿ vì di¿u dó, ngu¿i thua thi¿t s¿ là các cô gái, th¿m chí có th¿ gây ra nhi¿u dau kh¿ cho c¿ d¿i. Nh¿ng m¿i quan h¿ nhu v¿y không th¿ t¿n t¿i lâu dài, cung không nên bao dung, dung túng.

Xem thêm

Du¿i dây là 16 d¿u hi¿u anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì di¿u dó mà cô ¿y ph¿i bi¿t

Ch¿ nh¿ d¿n b¿n khi "khao khát"

M¿t trong nh¿ng d¿u hi¿u d¿ nh¿n bi¿t anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì tình d¿c là ch¿ liên l¿c v¿i b¿n và nói nh¿ng l¿i tình c¿m v¿i b¿n vào ban dêm ho¿c khi anh ¿y mu¿n gi¿i t¿a. Nh¿ng anh chàng này thu¿ng vô cùng “b¿n r¿n” và khá l¿nh lùng v¿i b¿n, dù b¿n có ch¿ d¿ng quan tâm thì cung ch¿ nh¿n du¿c nh¿ng ph¿n h¿i h¿i h¿t.

Ði¿u này hoàn toàn trái ngu¿c v¿i nh¿ng lúc b¿n “c¿n” b¿n, d¿c bi¿t là ch¿ ch¿y d¿n bên cô ¿y d¿ th¿a mãn tình d¿c ch¿ không ph¿i vì b¿t k¿ lý do nào khác. Lúc này, m¿ c¿n h¿t s¿c t¿nh táo, không nên lúc nào cung c¿ bi¿n minh hay ép mình r¿ng b¿n trai ho¿c ch¿ng r¿t b¿n.

S¿ thân m¿t và ti¿p xúc co th¿ ngay t¿ cái nhìn d¿u tiên

Nh¿ng anh chàng mu¿n chi¿m h¿u và chinh ph¿c thu¿ng có nh¿ng c¿ ch¿ thân m¿t, va ch¿m co th¿ m¿nh m¿ v¿i ph¿ n¿ ngay t¿ khi m¿i g¿p m¿t. Ðây là m¿t d¿c di¿m di¿n hình c¿a các “cao th¿”, h¿ c¿n ph¿i c¿n th¿n. Nh¿ng ngu¿i dàn ông này thu¿ng t¿ ra r¿t si mê b¿n, khi nói chuy¿n luôn hu¿ng co th¿ và m¿t c¿a h¿ càng g¿n càng t¿t. Hon n¿a, anh ¿y cung thu¿ng d¿ c¿p d¿n nh¿ng di¿u thân m¿t ho¿c bóng gió v¿ tình d¿c d¿ tham dò và ti¿p c¿n b¿n sâu hon.

Vì v¿y, n¿u mu¿n duy trì m¿t m¿i quan h¿ t¿t d¿p, b¿n nên tránh xa nh¿ng “trai hu” ch¿ mu¿n l¿i d¿ng b¿n ch¿ vì “chuy¿n ¿y”.

Anh ¿y luôn mu¿n ch¿m vào co th¿ b¿n khi m¿i ti¿p xúc
Anh ¿y luôn mu¿n ch¿m vào co th¿ b¿n khi m¿i ti¿p xúc

D¿u hi¿u anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì tình d¿c: Không có k¿ ho¿ch tuong lai

Nh¿ng chàng trai không th¿c s¿ yêu b¿n thu¿ng s¿ không bao gi¿ d¿ c¿p d¿n di¿m d¿n c¿a h¿, k¿t hôn hay ra m¿t ngu¿i l¿n. Có th¿ ngoài mi¿ng, anh ¿y nói r¿ng anh ¿y yêu ho¿c dánh giá cao v¿ trí c¿a b¿n, nhung khi phát tri¿n tình c¿m sâu s¿c hon, anh ¿y l¿i th¿ hi¿n thái d¿ ngu¿c l¿i.

Nh¿ng anh chàng này s¿ ch¿ bi¿t cu¿i tr¿, g¿t d¿u cho xong chuy¿n ho¿c th¿m chí né tránh, t¿c gi¿n vì hàng tá lý do khác nhau. Ðon gi¿n vì anh ¿y không mu¿n b¿n tr¿ thành m¿t ph¿n trong cu¿c s¿ng c¿a anh ¿y, nh¿t th¿i mu¿n ¿ bên b¿n d¿ gi¿i quy¿t nhu c¿u sinh lý.

Th¿ o và lãnh d¿m, không ghen tuông

M¿t ngu¿i dàn ông yêu th¿t lòng s¿ không bao gi¿ ch¿p nh¿n vi¿c ngu¿i yêu c¿a mình có b¿t k¿ m¿i quan h¿ nam n¿ nào khác ngoài h¿. Không ch¿ ph¿ n¿ m¿i ghen mà dàn ông còn d¿ d¿i hon khi ghen vì lòng t¿ tr¿ng và tính chi¿m h¿u cao.

Vì v¿y, khi xung quanh nàng có nhi¿u v¿ tinh vây quanh nhung chàng không có ph¿n ¿ng gì, luôn th¿ o, th¿ o v¿i m¿i th¿ v¿ b¿n thì r¿t có th¿ chàng ch¿ bi¿t d¿n b¿n vì “chuy¿n ¿y” mà không h¿ hay bi¿t. th¿c s¿ yêu b¿n.

S¿ trách nhi¿m trong quan h¿ tình d¿c

п phòng, s¿ trách nhi¿m, d¿c bi¿t là mang thai ngoài ý mu¿n là m¿t s¿ d¿u hi¿u cho th¿y anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì không khó d¿ nh¿n ra. Ði¿u này ch¿ng t¿ anh ¿y là ngu¿i không mu¿n ¿ bên b¿n lâu dài, th¿m chí là m¿t ngu¿i khá lang nhang.

Nh¿ng anh chàng này thu¿ng s¿n sàng s¿ d¿ng các phuong ti¿n b¿o v¿ nhu bao cao su, th¿m chí s¿ ép b¿n s¿ d¿ng thu¿c tránh thai kh¿n c¿p. п tránh “trai hu” gây t¿n thuong tình c¿m, con gái nên c¿ng r¿n và d¿t khoát r¿i xa chàng càng s¿m càng t¿t.

Anh thu¿ng xuyên ép cô u¿ng thu¿c tránh thai kh¿n c¿p
Anh thu¿ng xuyên ép cô u¿ng thu¿c tránh thai kh¿n c¿p

Ch¿ d¿ trò chuy¿n thu¿ng liên quan d¿n tình d¿c - D¿u hi¿u anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì di¿u dó

Các cô gái cung nên c¿n th¿n n¿u ngu¿i yêu ho¿c anh chàng dang tìm hi¿u v¿ cô ¿y luôn xoay quanh “chuy¿n ¿y”. Ngoài ra, anh ¿y s¿ thu¿ng xuyên có nh¿ng c¿ ch¿ d¿c bi¿t là nh¿ng vùng nh¿y c¿m nhu ng¿c, dùi, mông hay c¿ c¿a b¿n.

M¿t chàng trai yêu b¿n chân thành luôn có xu hu¿ng c¿i m¿ chia s¿, m¿t v¿n d¿ xung quanh b¿n hay nh¿ng s¿ thích, dam mê c¿a b¿n cung khi¿n anh ¿y thích thú và h¿nh phúc. Ngu¿c l¿i, anh chàng ích k¿, d¿t tình d¿c lên hàng d¿u s¿ thô l¿ và cu x¿ theo b¿n nang.

пa di¿m h¿n hò quá riêng tu

Nh¿ng c¿p dôi yêu nhau thu¿ng s¿ có r¿t nhi¿u d¿a di¿m h¿n hò thú v¿, v¿a du¿c ¿ bên nhau v¿a tr¿i nghi¿m nh¿ng ho¿t d¿ng gi¿i trí khác nhau nhu xem phim, d¿o ph¿, cùng nhau di an, di du l¿ch vui v¿. Tuy nhiên, anh ¿y có d¿u hi¿u mu¿n b¿n vì anh ¿y s¿ ch¿ mu¿n h¿n hò ¿ m¿t noi ch¿ có m¿t mình hai b¿n, th¿m chí ch¿ là ¿ nhà ngh¿ ho¿c khách s¿n.

Không bao gi¿ mu¿n công khai b¿n

Có nhi¿u lý do khi¿n anh ¿y có th¿ không mu¿n công khai m¿i quan h¿ c¿a b¿n, và h¿u h¿t chúng d¿u khá tiêu c¿c. N¿u anh ¿y th¿c s¿ yêu b¿n và mu¿n ti¿p t¿c m¿t m¿i quan h¿ lâu dài, s¿ không có lý do gì d¿ che gi¿u r¿ng anh ¿y dang yêu b¿n. Thông thu¿ng lý do là vì ngu¿i b¿n h¿n hò dang ¿ trong m¿t m¿i quan h¿ t¿t hon mà b¿n không bi¿t ho¿c ch¿ xem b¿n nhu m¿t công c¿ d¿ th¿a mãn d¿c v¿ng ch¿ không mu¿n có m¿t ngu¿i b¿n d¿ng hành su¿t d¿i.

B¿ di ngay sau khi quan h¿ tình d¿c

Ðây là d¿u hi¿u anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì nó quá rõ ràng và d¿ nh¿n bi¿t. N¿u các c¿p dôi th¿c s¿ yêu nhau, sau khi quan h¿ tình d¿c h¿ s¿ thu¿ng dành th¿i gian cho nhau d¿ ngh¿ ngoi và chia s¿ tình c¿m. Trong khi m¿t chàng trai ch¿ yêu vì “chuy¿n ¿y” s¿ r¿i b¿ b¿n khi b¿n dã “h¿t giá tr¿” v¿i anh ta.

Quan tâm nhi¿u d¿n ngo¿i hình c¿a b¿n - D¿u hi¿u anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì tình d¿c

Khi anh ¿y d¿n v¿i b¿n ch¿ quan tâm d¿n th¿ xác, s¿ quy¿n ru c¿a b¿n mà b¿ m¿c, l¿nh nh¿t v¿i c¿m xúc và mong mu¿n c¿a b¿n thì b¿n c¿n cân nh¿c v¿ m¿i quan h¿ này. C¿ th¿, khi nói d¿n chuy¿n chan g¿i, anh ¿y không bao gi¿ quan tâm d¿n vi¿c b¿n có tho¿i mái hay không, b¿n không tho¿i mái ¿ dâu hay th¿m chí b¿n dang phàn nàn v¿ s¿ b¿t ti¿n nào dó. Ði¿u anh ¿y c¿n duy nh¿t là c¿m giác thang hoa ch¿ không ph¿i tình yêu dích th¿c.

D¿u hi¿u anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì tình d¿c: Ho¿c bi¿n m¿t b¿t thu¿ng

Cô ¿y nên c¿n th¿n v¿i nh¿ng ngu¿i dàn ông thu¿ng xuyên gi¿u l¿ch trình, th¿i gian làm vi¿c ho¿c làm vi¿c m¿t cách m¿p m¿. Nh¿ng ngu¿i này có th¿ bi¿n m¿t mà không th¿ g¿p m¿t, liên l¿c nhung sau dó l¿i xu¿t hi¿n nhu không có chuy¿n gì x¿y ra v¿i r¿t nhi¿u lý do chính dáng. Ðó có th¿ là kho¿ng th¿i gian anh ¿y dành th¿i gian cho nh¿ng cô gái khác ho¿c th¿m chí chính b¿n cung có th¿ dang roi vào v¿ trí th¿ 3.

CÓ TH¿ B¿N QUAN TÂM

Làm th¿ nào d¿ yêu m¿t chàng trai yêu b¿n nhi¿u hon - 12 m¿o hay

Ho¿c h¿a nhung không th¿c hi¿n

Ngu¿i dàn ông luôn h¿a nhung không bao gi¿ th¿c hi¿n không ph¿i là ngu¿i có th¿ mang l¿i h¿nh phúc cho cô. Anh ¿y có th¿ yêu c¿u b¿n “c¿ng hi¿n” th¿ xác b¿ng nh¿ng l¿i ng¿t ngào, có cánh, nhung hành d¿ng l¿i ph¿n b¿i di¿u dó.

Nh¿ng ngu¿i dàn ông nhu v¿y thu¿ng dùng mi¿ng lu¿i làm vu khí d¿ dánh l¿a s¿ c¿ tin ngây tho c¿a nhi¿u ph¿ n¿ b¿ng nh¿ng l¿i ngon ng¿t d¿ th¿a mãn d¿c v¿ng.

Tr¿ l¿i tin nh¿n ch¿m, thu¿ng không tr¿ l¿i di¿n tho¿i

N¿u anh ¿y nghiêm túc trong m¿i quan h¿ c¿a mình v¿i b¿n, anh ¿y s¿ luôn tr¿ l¿i di¿n tho¿i ngay c¿ khi anh ¿y dang b¿n khi b¿n c¿n anh ¿y. Ngu¿c l¿i, ngu¿i lo là thu¿ng xuyên không nghe máy, không g¿i l¿i cho b¿n khi có cu¿c g¿i nh¿, tr¿ l¿i tin nh¿n c¿a b¿n mu¿n thì dó có th¿ là ngu¿i không tôn tr¿ng tình c¿m c¿a b¿n. Có th¿ anh ¿y s¿ b¿c b¿i, chán chu¿ng khi ph¿i tr¿ l¿i nh¿ng câu h¿i c¿a b¿n. Lý do don gi¿n là vì anh ta ch¿ mu¿n l¿i d¿ng co th¿ b¿n khi c¿n thi¿t.

B¿ qua các cu¿c g¿i ho¿c tin nh¿n c¿a b¿n là m¿t d¿u hi¿u anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì tình d¿c
B¿ qua các cu¿c g¿i ho¿c tin nh¿n c¿a b¿n là m¿t d¿u hi¿u anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì tình d¿c

L¿ng tránh ho¿c khó ch¿u v¿i nh¿ng lo l¿ng cá nhân

M¿t d¿u hi¿u cho th¿y anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì tình d¿c là anh ¿y không mu¿n chia s¿ nhi¿u v¿ b¿n thân v¿i b¿n. N¿u ch¿ xem b¿n là noi d¿ “gi¿i quy¿t ham mu¿n”, nh¿ng ngu¿i dàn ông này s¿ không mu¿n lãng phí th¿i gian và khó chia s¿ nhi¿u di¿u v¿i b¿n. Ði¿u này giúp anh ¿y không b¿ ràng bu¿c cung nhu t¿ do trong nhi¿u m¿i quan h¿ t¿t d¿p hon trong cu¿c s¿ng. Do dó, n¿u b¿n trai luôn t¿ ra l¿nh nh¿t, không ch¿u chia s¿, th¿m chí n¿i nóng tru¿c nh¿ng ban khoan c¿a b¿n thì b¿n c¿n ph¿i nhìn nh¿n k¿ càng m¿i vi¿c d¿ dua ra quy¿t d¿nh sáng su¿t.

Không mu¿n luu b¿t c¿ th¿ gì liên quan d¿n b¿n

M¿t d¿u hi¿u cho th¿y anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì tình d¿c là anh ¿y s¿ không bao gi¿ cho phép b¿t c¿ di¿u gì liên quan d¿n b¿n vào khu v¿c cá nhân c¿a anh ¿y. Th¿m chí, sau m¿i l¿n ân ái, h¿n hò ¿ nhà anh ta s¿ xóa d¿u v¿t, nhu nh¿ng k¿ ngo¿i tình v¿n thu¿ng làm.

N¿u mu¿n ch¿c ch¿n, b¿n có th¿ ki¿m tra b¿ng cách d¿ m¿t v¿t liên quan nhu bông tai, guong ho¿c son môi trên giu¿ng d¿ th¿ ph¿n ¿ng c¿a chàng. N¿u anh ¿y t¿ ra khó ch¿u ho¿c nh¿c nh¿ b¿n v¿t d¿ di, dó ch¿c ch¿n là d¿u hi¿u c¿a s¿p.

Không d¿ b¿n ch¿m vào di¿n tho¿i, máy tính c¿a anh ¿y

Trong các v¿t d¿ng cá nhân nhu máy tính, di¿n tho¿i thu¿ng ch¿a r¿t nhi¿u thông tin riêng tu. N¿u anh ¿y che gi¿u và ho¿ng s¿ khi b¿n t¿ ý bu¿c vào, lý do ch¿ có th¿ là có r¿t nhi¿u bí m¿t v¿ các m¿i quan h¿ khác mà anh ¿y tuy¿t d¿i ph¿i gi¿ kín.

Xem thêm

D¿u hi¿u anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì tình d¿c trong cách quan h¿ tình d¿c

Ngoài nh¿ng c¿ ch¿ và cách cu x¿ c¿a anh ¿y trong cu¿c s¿ng hàng ngày, cô ¿y có th¿ bi¿t du¿c chi ti¿t v¿ nh¿ng d¿u hi¿u anh ¿y yêu b¿n ch¿ vì tình d¿c trong m¿i quan h¿ c¿a anh ¿y v¿i b¿n. C¿ th¿, m¿t ngu¿i không th¿c s¿ yêu b¿n s¿ ích k¿ và th¿ o v¿i c¿m xúc c¿a b¿n. Các ch¿t có th¿ bao g¿m:

 • Cu¿ng ép khi b¿n không mu¿n: Trong tru¿ng h¿p d¿c v¿ng c¿a chàng tr¿i d¿y, nh¿ng ngu¿i dàn ông này s¿ tìm d¿ m¿i cách d¿ d¿ d¿, c¿u xin b¿n th¿a mãn. Ngay c¿ khi b¿n không d¿ng ý, anh ¿y v¿n s¿ làm di¿u dó b¿t k¿ b¿n có khó ch¿u hay dau d¿n khi quan h¿ tình d¿c hay không.
Anh ta thu¿ng ép b¿n quan h¿ tình d¿c v¿i anh ta ngay c¿ khi b¿n không mu¿n.
Anh ta thu¿ng ép b¿n quan h¿ tình d¿c v¿i anh ta ngay c¿ khi b¿n không mu¿n
 • Bình d¿ng tình yêu v¿i tình d¿c: пi v¿i nh¿ng ngu¿i này, h¿ luôn gi¿ quan ni¿m r¿ng tình yêu là bình d¿ng v¿i vi¿c th¿a mãn nhu c¿u tình d¿c. Rõ ràng nh¿t là khi b¿n t¿ ch¿i, anh ¿y s¿ b¿c b¿i, trách móc, th¿m chí ch¿ trích b¿n không yêu anh ¿y, không tôn tr¿ng anh ¿y nên dã t¿ ch¿i. Và ch¿ c¿n l¿p l¿i l¿i t¿ ch¿i nhi¿u l¿n, anh ¿y s¿ t¿ d¿ng r¿i xa b¿n.
 • “Yêu” không ph¿i màn d¿o d¿u hay màn d¿o d¿u chóng vánh: Màn d¿o d¿u mang l¿i nhi¿u c¿m xúc trong quan h¿ tình d¿c, dó là cách chàng th¿ hi¿n tình c¿m và tình yêu c¿a chàng dành cho nàng. Tuy nhiên, khi anh ¿y không th¿c s¿ yêu anh ¿y, anh ¿y s¿ nhanh chóng th¿c hi¿n bu¿c này vì m¿c dích k¿ lu¿t ho¿c không có gì c¿.
 • Khi quan h¿, ch¿ c¿n anh ¿y “su¿ng” là du¿c: Khi bu¿c vào cu¿c yêu, anh ¿y không quan tâm b¿n dã s¿n sàng hay chua, có khó ch¿u không, thích tu th¿ nào,… H¿ có th¿ quan h¿ m¿t cách thô b¿o, nhanh chóng thôi. d¿ th¿a mãn nhu c¿u c¿a chính h¿.
 • Không quan tâm d¿n s¿c kh¿e c¿a cô ¿y: Trong m¿t s¿ tru¿ng h¿p, cô ¿y mu¿n tránh quan h¿ tình d¿c vì nh¿ng lý do s¿c kh¿e nhu kinh nguy¿t, co th¿ m¿t m¿i, ¿m ho¿c s¿t,… nhung không du¿c quan tâm. M¿t khác, ngu¿i d¿n v¿i b¿n ch¿ vì tình d¿c có th¿ b¿ ép bu¿c, b¿t k¿ tình tr¿ng th¿ ch¿t c¿a b¿n.

Trên dây là top 16 d¿u hi¿u ch¿ng t¿ m¿t chàng trai yêu b¿n ch¿ vì di¿u dó mà nh¿t d¿nh h¿ ph¿i t¿nh táo d¿ nh¿n bi¿t. Trong m¿t m¿i quan h¿ tình c¿m, m¿c dù c¿m xúc có th¿ l¿n át và khi¿n ph¿ n¿ d¿ b¿c b¿i và hay thay d¿i, nhung ph¿ n¿ luôn ph¿i t¿nh táo và d¿t khoát trong vi¿c ki¿m soát b¿n thân và d¿t di¿m nh¿ng “cú dá bay”. k¿ x¿u d¿ có du¿c bình yên và h¿nh phúc sau này. Hy v¿ng bài vi¿t trên s¿ giúp b¿n m¿nh m¿ hon trong vi¿c l¿a ch¿n d¿i tác “yêu” b¿n v¿ng nh¿t.

Top 20+ th¿i son môi hot nh¿t 2021

Son Kem Lì Phytotree Twenty Four Hour – Các Hãng Son Kem Lì

Son Kem Lì Phytotree Twenty Four Hour v¿i ki¿u dáng d¿i quát màu d¿ dô, n¿p gi¿ kim lo¿i và thân son là nh¿a m¿ c¿m khá ch¿c tay. Ch¿t son velvet tint m¿m m¿n, ko quá l¿ng cung ko quá d¿c. d¿ng th¿i du¿c b¿ sung thành ph¿n d¿u du¿ng môi giúp dôi môi không b¿ thâm khô. Màu son lên d¿u, không b¿ vón c¿c và ko gây khô môi nhu nh¿ng chi¿c son lì khác. n¿u b¿n an u¿ng nh¿ thì son v¿n còn bám trên môi nhung ví nhu an u¿ng thu¿ng ngày thì son s¿ bám t¿m 5-7 gi¿.

Giá thành: 170.000d

Xu¿t x¿: Hàn Qu¿c

Thuong hi¿u: Phyto Tree

Dung tích/tr¿ng lu¿ng: 6g

B¿ng màu: V¿i 6 tone màu d¿ s¿ d¿ng và phù h¿p v¿i m¿i tone da nên son kem lì Phytotree nhanh chóng chi¿m du¿c s¿ yêu thích c¿a nhi¿u cô nàng

 • #01 Romantic Rose Signal: S¿c d¿ h¿ng có ánh cam nh¿, phù h¿p v¿i nh¿ng b¿n da tr¿ng.
 • #02 Grapefruit Signal: п cam pha thêm m¿t chút s¿c tr¿m, thích h¿p v¿i t¿t c¿ các tone da.
 • #03 Chilli Pepper Signal: п l¿nh trendy và c¿c kì tôn da, thích h¿p v¿i m¿i màu da và ki¿u make up.
 • #04 Burgundy Signal: п nâu tôn da và không làm x¿n men rang.
 • #05 Brick Red Signal: Nâu d¿t ánh tím c¿c kì cá tính.
 • #06 Dry Rose Signal: Cam cháy pha chút màu d¿ s¿c tr¿m.

https://www.transport.gov.za/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Son Kem Lì Eglips Velvet Fit Tint Version – Son Lì Chính Hãng Hàn Qu¿c

Son Eglips Velvet Fit Tint Version v¿i ch¿t son kem lì x¿p m¿m và d¿ tán trên môi. Son có c¿t thành ph¿n du¿ng giúp môi thêm cang m¿ng và ko b¿ khô cang. Son lu¿t trên môi nh¿ nhõm và d¿ thao tác cho vi¿c vi¿n môi. п bám màu lâu trôi và d¿ l¿i 1 l¿p n¿n c¿c b¿ng dung.

Giá thành: 185.000d

Xu¿t x¿: Hàn Qu¿c

Thuong hi¿u: Eglips

Dung tích/tr¿ng lu¿ng: 5g

B¿ng màu: B¿ng màu son da d¿ng v¿i 10 màu d¿ dàng cho các nàng l¿a ch¿n.

 • #01-Vintage Rose: màu h¿ng d¿t
 • #02-Vintage Coral: màu cam san hô
 • #03-Vintage Orange: màu cam d¿t
 • #04-Vintage Red: màu d¿ cam
 • #05-Vintage Brick: màu d¿ g¿ch
 • #06-Fig Cheese: màu h¿ng san hô
 • #07-Peach Cheese: màu h¿ng cam dào
 • #08-Mandarine Cheese: màu d¿ cam g¿ch
 • #09-Raspberry Cheese: màu h¿ng berry
 • #10-Strawberry Cheese: màu d¿ cam

http://municipios.rionegro.gov.ar/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Son Kem Lì Bbia 

Son kem lì Bbia là s¿ ph¿i h¿p gi¿a son kem lì và son tint. M¿i thoa son s¿ có c¿m giác bóng và mu¿t. Sau kho¿ng 1 ti¿ng, son b¿t d¿u lì và bám lâu trên môi. Ch¿t son hoi dày màu, lúc tô lên môi không làm khô môi mà nh¿ nhõm ph¿ 1 l¿p nhung. cùng lúc mang kh¿ nang du¿ng môi, ch¿ng bong tróc, n¿t n¿. Son s¿ h¿u mùi nhu k¿o cao su huong trái cây. tuy nhiên, tùy vào c¿m nh¿n m¿i ngu¿i mà Ðánh giá khác nhau. 

Giá thành: 210.000d

Xu¿t x¿: Hàn Qu¿c

Thuong hi¿u: Bbia

Dung tích/tr¿ng lu¿ng: 5g

B¿ng màu: V¿i 5 màu s¿c tr¿ trung, phù h¿p v¿i làn da Châu Á

 • Màu 11 Calm Boss: п h¿ng d¿t.
 • Màu 12 Sweet Boss: Cam cháy r¿c r¿.
 • Màu 13 Serious Boss: H¿ng d¿t nh¿ nhàng.
 • Màu 14 Chill Boss: п l¿nh lùng kiêu sa.
 • Màu 15 Edge Boss: п blood d¿ d¿i cá tính.

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Son môi L’Oreal x Balmain

Sau hàng lo¿t dòng son du¿c yêu thích trên toàn th¿ gi¿i nhu son màu lâu trôi L’Oreal Paris Infallible Le Rouge, hay son lì Colour Riche Matte thì v¿ ngoài “chanh x¿” v¿i l¿p v¿ màu den, xanh ng¿c và xanh cobalt di¿m xuy¿t vàng kim quý t¿c c¿a th¿i son L’Oreal x Balmain dã “h¿ g¿c” trái tim c¿a gi¿i tr¿ Vi¿t m¿t cách ngo¿n m¿c. S¿ k¿t h¿p gi¿a thuong hi¿u m¿ ph¿m M¿ cùng nhà m¿t cao c¿p nu¿c Pháp chính là b¿ suu t¿p son v¿i 12 màu t¿ gam h¿ng, nude nh¿ nhàng d¿n tông d¿ cam, d¿ tr¿m,… phù h¿p v¿i nhi¿u phong cách trang di¿m khác nhau.

Giá: 258.000 VNÐ.

http://www.nongthonmoihoavang.danang.gov.vn/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Son 3CE Matte Lip Color M¿u V¿ Vàng – Son 3CE Kem Lì Chính Hãng

V¿ son du¿c b¿ ngoài tráng guong s¿ h¿u màu Rose Gold óng ánh và b¿t m¿t. Son 3CE Matte Lip Color là d¿ng kem lì nhung k¿t c¿u g¿n nhu kem, gi¿ màu dai s¿c và lâu trôi. Ch¿ mang 1 l¿n tô son thì b¿n dã s¿ h¿u m¿t l¿p son tuy¿t v¿i, che kín vân môi mà vô cùng t¿ nhiên. Hon th¿ n¿a, ch¿t son d¿ng Primer Matte nâng cao d¿ bám, gi¿m hi¿n tu¿ng trôi son, t¿o du¿ng môi g¿n gàng mà ch¿ng ph¿i gây khó ch¿u hay n¿ng môi. 

Giá thành: 350.000d

Xu¿t x¿: Hàn Qu¿c

Thuong hi¿u: 3CE

Dung tích/tr¿ng lu¿ng: 4g

B¿ng màu: Ch¿ v¿n v¿n 3 màu nhung c¿c kì trendy và thích h¿p v¿i nhi¿u phong cách khác nhau 

 • Màu #226 – Brunch Time: H¿ng g¿ch, phù h¿p v¿i nhi¿u tone da cung nhu nhi¿u ki¿u makeup khác nhau.
 • Màu #227 – BenchMark: Cam d¿ pha nâu, tôn sáng da, c¿c kì thích h¿p v¿i các nàng có làn da nâu kh¿e kho¿n.
 • Màu #228 – Red Seventies: п nâu quy¿n ru, phù h¿p v¿i nhi¿u hoàn c¿nh khác nhau.

https://tthtdn.danang.gov.vn/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Son 3CE Red Recipe New – Son Kem Lì Hot

Son 3CE Red Recipe New có b¿ ngoài vuông truy¿n th¿ng v¿i l¿p v¿ d¿ th¿i trang s¿ h¿u t¿i c¿m giác th¿i thu¿ng và sang tr¿ng. Th¿i son này còn chi¿m du¿c c¿m tình c¿a nh¿ng cô nàng nh¿ ch¿t son m¿m mu¿t, nh¿ và m¿ng. Ch¿t son lì nhung khi son t¿o 1 l¿p du¿ng trên môi khi¿n cho môi ko b¿ khô, bong tróc. ví nhu ko an u¿ng, son gi¿ màu du¿c t¿m 5 ti¿ng trên môi.

Giá thành: 290.000d

Xu¿t x¿: Hàn Qu¿c

Thuong hi¿u: 3CE

Dung tích/tr¿ng lu¿ng: 3.5g

B¿ng màu: B¿ng màu son bao g¿m 5 màu son d¿ th¿i thu¿ng và quy¿n ru

 • Màu 211 Dolly: п cam satin.
 • Màu 212 Moon : п thu¿n satin.
 • Màu 213 Fig: п h¿ng lì.
 • Màu 214 Squeezing: п tuoi lì.
 • Màu 215 Ruby Tuesday: п l¿nh lì.

https://www.om.acm.gov.pt/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-n-1

Son kem lì Hàn Qu¿c Lagivado Color Dye Lip Stain 

Son môi Lagivado là s¿n ph¿m c¿a thuong hi¿u son môi Hàn Qu¿c xu¿t hi¿n trên th¿ tru¿ng trong nam 2019 v¿i 4 màu huy¿n ¿o #01 Chili Pepper; #02 Dry Rose; #03 Red Wine; #05 Neon Orange.

- Thành ph¿n: Cercomplex (Honey + Ceramide) và m¿t ong duy trì d¿ ¿m cho môi, ngan c¿n tình tr¿ng thoát nu¿c giúp dôi môi c¿a b¿n luôn cang m¿ng.

Son kem lì là m¿t trong nh¿ng dòng son HOT nh¿t hi¿n nay! H¿u h¿t trong t¿ d¿ make-up c¿a ch¿ em ch¿c ch¿n s¿ có 1 cây son này. V¿y dòng son này có gì mà du¿c nhi¿u b¿n gái uu chu¿ng d¿n v¿y? Hãy cùng tham kh¿o bài vi¿t du¿i dây nhé!

https://turismolasiberia.juntaex.es/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Son 3CE Mood Recipe – Son Lì Cao C¿p Chính Hãng

Son 3CE Mood Recipe là b¿ suu t¿p tone màu nude d¿t th¿i thu¿ng. V¿n gi¿ nguyên th¿i trang ngo¿i hình c¿a b¿n Mood Recipe 2017 v¿i v¿ son vuông c¿ng màu v¿i tone son bên trong. Vì là ch¿t son lì d¿ màu son bám hoi lâu. ví nhu ko an u¿ng son s¿ bám trong ph¿ quát gi¿ d¿ng h¿. Ch¿t son lên màu d¿p, không gây c¿m giác dính trên môi. bên c¿nh dó, ch¿t son cung du¿c c¿i thi¿n hon so s¿ h¿u phiên b¿n tru¿c. tránh du¿c tr¿ng thái b¿ b¿t, d¿ng vào nh¿ng rãnh môi và b¿ sung thêm ph¿ thông ch¿t du¿ng môi.

Giá thành: 300.000d

Xu¿t x¿: Hàn Qu¿c

Thuong hi¿u: 3CE

Dung tích/tr¿ng lu¿ng: 3.5g

B¿ng màu: L¿n này hãng 3CE tung ra b¿ng màu v¿i 5 màu tr¿ trung, nang d¿ng. Màu son khá d¿ dùng và thích h¿p v¿i làn da châu Á.

 • #218 Mirrorlike: H¿ng nude. 
 • #219 Brilliant: Cam nude.
 • #220 Hit Me Up: Cam d¿t
 • #221 Mellow Flower: H¿ng d¿t.
 • #222 Step And Go: п d¿t.

https://iter.regione.campania.it/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-n-1

Son Kem Lì 3CE Velvet Lip Tint

3CE Velvet Tint là m¿t trong nh¿ng b¿ suu t¿p son kem lì chính hãng n¿i ti¿ng c¿a thuong hi¿u 3CE. ¿ b¿ suu t¿p l¿n này, thi¿t k¿ son du¿c thay d¿i t¿ vuông sang tr¿ tròn thon dài khá b¿t m¿t. Màu s¿c thân son, n¿p son trùng v¿i tone màu son giúp các nàng d¿ dàng l¿a ch¿n. Tuy là son kem lì nhung ch¿t son vô cùng m¿m mu¿t, x¿p dày. Ch¿t son là s¿ k¿t h¿p hoàn h¿o gi¿a son kem lì và son tint. Ngoài ra, son còn có m¿t lu¿ng du¿ng ch¿t nh¿t d¿nh nên l¿p son khá m¿ng và không b¿ quá khô. п bám màu c¿a 3CE Velvet Lip Tint khá t¿t t¿ 4-6 ti¿ng. N¿u an u¿ng son s¿ xu¿ng m¿t vài tone và d¿ l¿i m¿t l¿p base t¿ nhiên.

https://portal.squ.edu.om/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Giá thành: 290.000d

Xu¿t x¿: Hàn Qu¿c

Thuong hi¿u: 3CE

Dung tích/tr¿ng lu¿ng: 4g

B¿ng màu: B¿ng màu bao g¿m 10 màu tr¿i dài t¿ các tone màu nude d¿n các tone màu tuoi sáng.

 • Màu 01 Private: п l¿nh.
 • Màu 02 Taupe: п g¿ch nâu. 
 • Màu Daffodil: п d¿t.
 • Màu Going Right: Cam h¿ng dào.
 • Màu Near and Dear: H¿ng d¿t.
 • Màu Pink Break: H¿ng dào.
 • Màu Child Like: п cam.
 • Màu Best Ever: п thu¿n.
 • Màu Save Me: San hô neon.
 • Màu New Nude: Cam nude.

Son môi Maybelline SuperStay Matte Ink

Nói d¿n dòng son kem lì khi¿n m¿i  cô nàng “diên d¿o” ph¿i nh¿c d¿n dòng son SuperStay Matte Ink c¿a Maybelline v¿a tung ra nam 2018. Ðây là ¿ng viên son kem lì du¿c yêu thích ch¿ sau Creamy Matte nh¿ ch¿t son m¿m m¿n, tôn màu môi và kh¿ nang luu màu lên d¿n 10 gi¿ d¿ng h¿.

http://services.fepem.fr/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Ngoài b¿ 10 màu c¿a phiên b¿n g¿c SuperStay Matte Ink, Maybelline còn tung ra th¿ tru¿ng b¿ suu t¿p SuperStay Matte Ink Un-Nude v¿i 10 gam màu nude, r¿t h¿p v¿i các nàng mê màu nude huy¿n tho¿i.

Son môi Black Rouge Air Fit Velvet Tint

Màu cam cháy du¿c dánh giá là m¿t trong nh¿ng màu son hot nh¿t 2019 và Black Rouge Air Fit Velvet Tint là d¿i di¿n sáng giá nh¿t c¿a màu son này . Nh¿ s¿ k¿t h¿p hoàn h¿o gi¿a ch¿t son lì và son tint nên th¿i son tint c¿a Hàn này r¿t du¿c lòng gi¿i tr¿ Vi¿t. Mùi huong nh¿ nhàng, ch¿t son m¿m m¿n l¿i b¿n màu lâu nh¿ d¿ lì t¿t, Black Rouge Air Fit Velvet Tint là th¿i son ph¿i có trong túi c¿a các cô nàng mê son nam 2021 này!

http://portalanalitico.anvisa.gov.br/de_DE/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-n-1

Vì là son Hàn nên không khó d¿ rinh m¿t em Black Rouge Air Fit Velvet Tint. Chi phí khá r¿ ch¿ kho¿ng 300.000 VNÐ nhung các ch¿ em nên cân nh¿c tránh mua ph¿i hàng gi¿ ch¿ vì ham r¿ nhé!.

Son môi Mamonde Creamy Tint Color Balm Intense

Ðu¿c lang xê b¿i cô nàng Park Shin Hye trong b¿ phim truy¿n hình Memories of the Alhambra (H¿i ¿c Alhambra), th¿i son Hàn Qu¿c t¿ nhà Mamonde nhanh chóng du¿c các cô nàng truy lùng. Uu di¿m c¿a dòng son này là b¿ng màu da d¿ng, phù h¿p v¿i tông da c¿a ph¿ n¿ châu Á, kh¿ nang bám màu t¿t, ch¿t son nh¿ mu¿t. Ngoài ra, son còn ch¿a các thành ph¿n thiên nhiên nhu sáp ong, d¿u hoa trà… giúp gi¿ cho môi luôn m¿m m¿i. Ch¿t son du¿c khen là m¿m m¿n, thi¿t k¿ ki¿u bút chì d¿ c¿m và s¿ d¿ng.

https://ehealth.serres.gr/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

R¿t d¿ d¿ s¿ h¿u m¿t “em” Mamonde b¿i m¿c giá c¿c “v¿a v¿n” v¿i h¿u bao, ch¿ kho¿ng 200.000 VNÐ.

N¿u b¿n dã quen d¿n v¿i nh¿ng màu son d¿m dã d¿n lúc th¿ làm m¿i phong cách c¿a dôi môi v¿i màu h¿ng nude t¿ 3CE Velvet Lip Tint. Ðây cung là màu son xu hu¿ng nam 2019 v¿i s¿c son nh¿ nhàng, mu¿t mà, lâu trôi l¿i d¿y n¿ tính. Luu ý v¿i nh¿ng nàng dùng son tint c¿n t¿y trang môi ki, thoa son du¿ng môi tru¿c khi tô son tint d¿ màu son du¿c d¿p và gi¿ cho môi luôn m¿m m¿i. Nh¿ng cô nàng thích phong cách trang di¿m d¿u dàng n¿ tính ch¿c ch¿n dang phát s¿t v¿i con s¿t son 3CE này d¿y!

Giá thành c¿a 3CE không h¿ d¿t, dao d¿ng kho¿ng 280.000 VNÐ nên các ch¿ em có th¿ an tâm mang “¿m” v¿ nhà nhé!.

Son kem lì Hàn Qu¿c Lagivado Color Dye Lip Stain 

Son môi Lagivado là s¿n ph¿m c¿a thuong hi¿u son môi Hàn Qu¿c xu¿t hi¿n trên th¿ tru¿ng trong nam 2019 v¿i 4 màu huy¿n ¿o #01 Chili Pepper; #02 Dry Rose; #03 Red Wine; #05 Neon Orange.

http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Thành ph¿n: Cercomplex (Honey + Ceramide) và m¿t ong duy trì d¿ ¿m cho môi, ngan c¿n tình tr¿ng thoát nu¿c giúp dôi môi c¿a b¿n luôn cang m¿ng.

C¿m nh¿n sau khi dùng:

 • Thi¿t k¿ son d¿p v¿i v¿ h¿p tinh t¿, nh¿ g¿n. Son c¿m r¿t ch¿c tay, v¿a l¿c, không ng¿n, không dài. Thân c¿ v¿a d¿ dài, d¿u c¿ hình trài trái lông nhung mu¿t thoa son d¿u d¿ng th¿i v¿ vi¿n môi chu¿n hon.
 • Ch¿t son lì r¿t m¿n môi, mu¿t môi, không b¿ khô môi
 • Son lên màu khá chu¿n và siêu d¿p
 • Mùi thom nh¿ nhàng, d¿ ch¿u http://downloadportal.oase-livingwater.com/web/vedeptunhiencom/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay
 • п b¿n màu ¿ m¿c trung bình, sau khi an u¿ng b¿n c¿n ph¿i thoa l¿i son.
 • B¿ng màu son không có nhi¿u s¿ l¿a ch¿n nhu nh¿ng dòng son kem l¿ khác, tuy nhiên v¿i 4 màu th¿nh nh¿t trong xu hu¿ng th¿i gian g¿n dây, Lagivado có th¿ cân m¿i style trang di¿m t¿ ng¿t ngào, nang d¿ng d¿n sang tr¿ng, quy¿n ru.

Giá: 174.000

Son môi Fenty Beauty Stunna Lip Paint/ Uncensored

Th¿i son fancy t¿ thuong hi¿u beauty c¿a Rihanna d¿p hoàn h¿o t¿ trong ra ngoài dang “làm mua làm gió” trong các h¿i nhóm mê son d¿p. V¿i màu d¿ thu¿n (d¿ base xanh) di cùng ch¿t kem bán lì m¿n màng, khi lên môi không gây khô l¿i có kh¿ nang b¿n màu lên d¿n 12 gi¿ d¿ng h¿.

https://www.aarogyasri.telangana.gov.in/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Giá cho m¿t th¿i Uncensored hoàn h¿o t¿ 550.000 VNÐ, nên mua t¿i các d¿a ch¿ xách tay uy tín ho¿c trang thuong m¿i di¿n t¿ l¿n d¿ tránh mua ph¿i hàng gi¿ nhé. B¿n có th¿ click mua t¿i LAZADA

Son môi Shiseido Modernmatte Powder Lipstick

Dòng son lì m¿i nh¿t t¿ thuong hi¿u m¿ ph¿m Nh¿t B¿n dem d¿n màu môi chu¿n xác, m¿ng nh¿, m¿m mu¿t và lâu phai. Có du¿c di¿u này nh¿ k¿t c¿u d¿ng b¿t ph¿n c¿i ti¿n, m¿n nhu nhung v¿i s¿c màu s¿ng d¿ng và ¿n tu¿ng. Thêm n¿a thành ph¿n d¿u du¿ng có trong son còn giúp gi¿ cho môi ¿m mu¿t và lâu trôi hon.

http://fcsyp.mxl.uabc.mx/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Ngoài ra th¿i son m¿i này còn r¿t sang tr¿ng v¿i màu den tuy¿n, c¿ng cáp, có s¿c màu th¿i trang. Son lì, b¿ m¿t khô nhung r¿t m¿m nh¿, không làm cang môi. Ðây x¿ng dáng là th¿i son Nh¿t khi¿n gi¿i tr¿ Vi¿t “diên d¿o”. Ch¿ duy nh¿t m¿t nhu¿c di¿m là ph¿n v¿ son d¿ bung ra khi va ch¿m trong túi xách, còn l¿i là tuy¿t h¿o!

Giá kho¿ng 800.000 VNÐ. Mua ngay hàng chính hãng t¿i LAZADA

Son môi Bobbi Brown Luxe Matte Lip Color/Fever Pitch

Nh¿c d¿n son d¿ không th¿ b¿ qua Bobbi Brown v¿i “tân binh” siêu hot, ch¿c ch¿n s¿ khi¿n các cô nàng không ng¿i rút h¿u bao. Nh¿ các h¿t màu du¿c cô d¿c t¿ d¿u, th¿i son này v¿a siêu lì v¿a gi¿ cho môi m¿m m¿n tuy¿t d¿i. Thêm n¿a m¿t chút neon pha v¿i màu d¿ h¿ng quy¿n ru s¿ khi¿n môi nàng tuoi sáng và làn da cung r¿ng r¿ hon.

http://wiedza.imp.lodz.pl/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Dù giá thành khá cao kho¿ng 850.000 VNÐ nhung v¿i ch¿t lu¿ng th¿ này r¿t “dáng d¿ng ti¿n bát g¿o”. Mua t¿i shop Bobbi Brown ¿ trung tâm thuong m¿i l¿n.

Son môi Pat McGrath Labs MatteTrance Lipstick

Ch¿ nh¿ng tín d¿ nghi¿n son m¿i bi¿t d¿n Pat McGrath – thuong hi¿u son lì d¿nh nh¿t th¿ gi¿i. N¿u ph¿i ch¿n màu son  nh¿t nam 2019 ph¿i k¿ d¿n màu Elson – màu d¿ minh tinh v¿i s¿c d¿ tông l¿nh nhung c¿c kì s¿c s¿o và lôi cu¿n. Nh¿ng cô nàng yêu màu son d¿ nam nay ch¿c ch¿n không th¿ b¿ qua th¿i son d¿nh cao c¿a s¿ sang ch¿nh này.

http://rg.ipm.edu.mo/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Giá c¿a phiên b¿n son x¿n, m¿n d¿ng c¿p này dao d¿ng kho¿ng 880.000 VNÐ. Hi¿n chua có store chính th¿c c¿a hãng t¿i Vi¿t Nam, các nàng khi mua hàng xách tay nên c¿n th¿n ki¿m tra ki lu¿ng nhé.

Son môi Chanel Rouge Coco Flash

Ngay t¿ tru¿c khi ra m¿t, Rouge Coco Flash t¿ hãng m¿ ph¿m cao c¿p dình dám Chanel cung khi¿n tín d¿ son Vi¿t d¿ng ng¿i không yên. V¿i k¿t c¿u l¿a satin siêu m¿m m¿i nhu nh¿ng dòng son tru¿c dây nhung thành ph¿n son có s¿ k¿t h¿p hoàn h¿o gi¿a công th¿c Hydraboost cùng các lo¿i bo và d¿u th¿c v¿t nhu jojoba, mimosa và hoa hu¿ng duong. Hãy th¿ c¿m giác thoa m¿t l¿p son nh¿ t¿a nu¿c và c¿m nh¿n dôi môi cang m¿ng, m¿m m¿n. Không h¿ danh là thuong hi¿u th¿i trang d¿ng c¿p, thi¿t k¿ c¿a th¿i son Chanel Rouge Coco Flash th¿t s¿ b¿t m¿t và sang tr¿ng, nhu m¿t món ph¿ ki¿n c¿a phái d¿p.

http://rg.ipm.edu.mo/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Hi¿n th¿i son này có giá kho¿ng 900.000 VNÐ và dã có m¿t t¿i các store c¿a Chanel trên toàn qu¿c.

Son lì innisfree Vivid Cotton Ink

Innisfree là thuong hi¿u son n¿i ti¿ng d¿n t¿ Hàn Qu¿c ch¿c h¿n dã r¿t quen thu¿c v¿i các b¿n r¿i d¿ng không nào? Ðây là dòng son du¿c x¿p vào h¿ng lâu trôi nh¿t. Ch¿t son r¿t m¿n, lì, m¿ng mà không gây c¿m giác n¿ng môi. V¿i d¿ du¿ng cao, nên Son kem lì Innisfree không d¿ gây khô môi nhu các lo¿i son khác.

http://sd-50592.dedibox.fr/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Thành ph¿n son

 • Tinh d¿u h¿t xoài: giàu Acid Iso Stearic có tác d¿ng làm tang d¿ dàn h¿i, gi¿ ¿m cho môi
 • Tinh d¿u hoa son trà: thúc d¿y các enzim ch¿ng oxy hóa
 • Tinh d¿u bo: Cung c¿p d¿ ¿m, du¿ng môi
 • Ch¿t t¿o màu: CI 45410 / Red 28 Lake, CI 77891 / Titanium Dioxide,…
 • Ngoài ra s¿n ph¿m còn ch¿a các thành ph¿n khác nhu: Water, Octyldodecanol, Hydrogenated Polyisobutene, Dimethicone, Trimethylsiloxysilicate, Isododecane,…

Ðánh giá son

Thi¿t k¿ nh¿ g¿n, d¿u c¿ nh¿, hoi vát 1 bên nên t¿o vi¿n môi d¿ dàng hon. N¿p son không du¿c ch¿t l¿m, ch¿ v¿n nh¿ dã m¿ ra nên khi dùng các b¿n c¿n th¿n nhé!

Ch¿t son l¿ng, k¿t h¿p d¿ng kem và d¿ng tint nên son hoi lâu khô

https://www.rakennerahastot.fi/web/vedeptunhiencom/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Son có mùi huong trái cây thom và d¿ ch¿u

Thoa son l¿p môi d¿u ti¿n r¿t nh¿ nhàng, phù h¿p dánh ki¿u lòng môi

Ch¿t son có du¿ng nên t¿o d¿ bóng nh¿, dôi môi luôn cang m¿ng, d¿y d¿n hon khi dánh c¿ lòng môi

п b¿n màu du¿c kho¿ng ch¿ng 4-5 ti¿ng.

B¿ng màu da d¿ng:

 • Màu #11 Hollow Beige Maple: Màu h¿ng dào n¿ tính, n¿u dánh lòng môi s¿ cho ra s¿c màu nh¿ nhàng, t¿ nhiên nhu màu môi th¿t.
 • Màu #12 Pitch Beige Maple: Màu d¿ san hô d¿c dáo, r¿t d¿ dàng s¿ d¿ng h¿ng ngày.
 • Màu #13 Scarlet Maple: Màu d¿ thu¿n quy¿n ru, b¿t m¿t, là tâm di¿m c¿a m¿i ánh nhìn.
 • Màu #14 Brick Brown Maple: Màu d¿ g¿ch v¿a nh¿ nhàng l¿i cá tính, phù h¿p v¿i nhi¿u tông da và r¿t tôn rang khi s¿ d¿ng.
 • Màu #15 Chili Brown Maple: Tông d¿ pha chút cam r¿c r¿, là màu s¿c quen thu¿c dang du¿c s¿ d¿ng ph¿ bi¿n.

Giá thành: 100k/ th¿i

Son môi Estee Lauder Pure Color Love Lipstick

Estee Laude Pure Color Love Lipstick thu¿c dòng son môi cao c¿p d¿n t¿ thuong hi¿u Estee Laude r¿t n¿i ti¿ng. Dòng son môi Pure Color Love Lipstick gây ¿n tu¿ng v¿i b¿ng màu da d¿ng t¿ màu on nh¿t nh¿t d¿n d¿m dà, t¿ tr¿ trung d¿n c¿ di¿n. Phù h¿p trong nhi¿u hoàn c¿nh khác nhau.

http://folkartery.math.bas.bg/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

C¿m nh¿n sau khi dùng:

 • Th¿i son có thi¿t k¿ m¿i l¿ trong su¿t màu vàng ánh kim, tuy don gi¿n nhung v¿n th¿ hi¿n rõ s¿ cao c¿p và thanh l¿ch. Ph¿n d¿u son c¿t d¿t hai bên giúp b¿n di vi¿n môi d¿ dàng hon so v¿i các lo¿i son th¿i d¿u tròn khác.
 • Ch¿t son lì nhung v¿n có d¿ m¿n nh¿t d¿nh. Và d¿ du¿ng d¿ d¿ các cô nàng khô môi không c¿n l¿p son du¿ng. п d¿ lâu trôi trong 6-8h n¿u các ti¿u thu không an u¿ng. Và còn l¿i 50-60% n¿u các nàng mam mam nhung không h¿ dây ra c¿c chén. https://innovation.cccb.org/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay
 • Mùi huong thoang tho¿ng mùi chocolate
 • B¿ng màu quá da d¿ng d¿ 30 s¿c thái. Màu Rose dang test là 400-h¿ng cánh sen. Và mình c¿c thích màu này,nh¿t là khi trang di¿m v¿i cushion vì nó tôn lên nu¿c da tr¿ng c¿a mình.

Giá: 750.000

Son tint Benefit Benetint rose-tinted lip & cheek stain

Benefit là thuong hi¿u m¿ ph¿m tr¿c thu¿c t¿p doàn Louis Vuitton Moet Henessy t¿i San Francisco. Các s¿n ph¿m c¿a Benefit luôn gây ¿n tu¿ng v¿i thi¿t k¿ bao bì d¿p, sang tr¿ng nhung v¿n r¿t d¿ thuong, d¿ dùng và ti¿n l¿i.

Cây son tint Benefit Benetint rose-tinted lip & cheek stain cung v¿y, thu hút ngu¿i nhìn ngay t¿ ánh nhìn d¿u tiên v¿i thi¿t k¿ nh¿ g¿n, vô cùng thu¿n ti¿n khi mang theo s¿ d¿ng. H¿p gi¿y c¿a cây son có màu tuong ¿ng v¿i màu son và tin tên màu son cùng 1 s¿ thông tin co b¿n.

https://learn.designsforhealth.com/web/danhthucvedeptunhien/home/-/blogs/review-8-dong-son-mac-hot-hit-nhat-hien-nay

Hu son tùy vào tông màu son mà s¿ có màu khác nhau, nhu v¿i màu posietint, hu s¿ có màu ánh cam l¿p lánh r¿t xinh. N¿p son màu tr¿ng co b¿n, ch¿i son d¿ng nhu dánh móng tay v¿y, gây chút b¿t ti¿n khi thoa son.

Thành ph¿n:

 • Ethylhexyl Stearate: ngan ng¿a tình tr¿ng m¿t nu¿c c¿a môi.
 • Diisostearyl Malate: gi¿ ¿m môi m¿m m¿n và phân tán màu t¿t hon.
 • Pentylene Glycol: du¿ng ¿m, tránh tình tr¿ng môi khô, bong tróc, kém th¿m m¿.
 • Phenoxyethanol: kháng viêm, ng¿a khu¿n cho làn môi.
 • Các ch¿t t¿o màu cho son môi nhu: CI 12085, CI 15850, CI 15985, CI 17200, CI 19140,…

Ðánh giá sau khi dùng:

 Giá: 529.000

Ðánh th¿c v¿ d¿p t¿ nhiên - пp t¿ nhiên mà không c¿n son ph¿n

Ðánh th¿c v¿ d¿p t¿ nhiên là kênh làm d¿p c¿a Trung tâm Ðông y Chân Nguyên. Website ra d¿i v¿i m¿c dích chia s¿ d¿n b¿n d¿c nh¿ng ki¿n th¿c h¿u ích v¿ m¿ ph¿m, làm d¿p, n¿u an, cham sóc s¿c kh¿e cho m¿ và bé, … Nh¿ng ki¿n th¿c mà chúng tôi chia s¿ d¿u là nh¿ng thông tin chính xác, dáng tin c¿y và dã du¿c các chuyên gia ki¿m ch¿ng d¿y d¿.

пn v¿i kênh làm d¿p c¿a Trung tâm Ðông Y Chân Nguyên, các ch¿ em s¿ có m¿t cái nhìn khách quan v¿ cách làm d¿p. Ngoài ra còn bi¿t nh¿ng cách làm d¿p t¿ dông y, hi¿u thêm du¿c v¿ thành ph¿n c¿a m¿ ph¿m, t¿ dó có th¿ ch¿n l¿a cho mình các lo¿i m¿ ph¿m phù h¿p v¿i da nh¿t.

V¿i s¿ m¿nh trên, d¿i ngu tham gia vào phát tri¿n trang web d¿u là nh¿ng bác si, du¿c si, k¿ thu¿t viên IT, biên t¿p viên có chuyên môn cao trong các linh v¿c: m¿ ph¿m và làm d¿p, S¿c kh¿e chuyên môn, Y t¿ co s¿, công ngh¿ thông tin, truy¿n thông…

пi ngu nhân s¿ làm vi¿c t¿i website danhthucvedeptunhien

пi ngu nhân s¿ làm vi¿c t¿i website danhthucvedeptunhien

I, T¿m Nhìn

Trong m¿t th¿i k¿ bùng n¿ thông tin, d¿c bi¿t v¿i n¿i dung b¿n d¿c ti¿p c¿n du¿c trên internet. Vi¿c ch¿n l¿c du¿c nh¿ng thông tin có tính xác th¿c cao là di¿u d¿n tr¿ nên khó khan hon v¿i ngu¿i dùng internet.

Website https://danhthucvedeptunhien.com ra d¿i v¿i nhi¿m v¿ ho¿t d¿ng xuyên su¿t là cung c¿p nh¿ng thông tin có giá tr¿ d¿n b¿n d¿c trong linh v¿c: m¿ ph¿m và làm d¿p tin t¿c m¿i trong nu¿c và th¿ gi¿i. Ngoài ra, nh¿ng thông tin v¿ h¿i th¿o m¿ ph¿m, làm d¿p du¿c t¿ ch¿c t¿ các h¿i th¿o, tri¿n lãm s¿n ph¿m v¿ m¿ ph¿m cung du¿c chúng tôi truy¿n t¿i t¿i b¿n d¿c.

пi ngu c¿a Danhthucvedeptunhien.com hi¿u du¿c nhi¿m v¿ quan tr¿ng c¿a cá nhân trong vi¿c xây d¿ng nên m¿t n¿n t¿ng thông tin có giá tr¿, chính vì v¿y chúng tôi có quy trình ki¿m soát thông tin qua nhi¿u t¿ng tru¿c khi xu¿t b¿n trên Website này.

V¿i s¿ m¿nh trên, chúng tôi r¿t c¿n nh¿ng dánh giá, dóng góp ý ki¿n, chia s¿ thông tin trong linh v¿c m¿ ph¿m và làm d¿p có du¿c t¿ b¿n d¿c. Vi¿c dóng góp thông tin s¿ giúp chúng tôi nhanh chóng dua du¿c d¿n nhi¿u b¿n d¿c hon và giúp d¿ li¿u h¿u ích c¿a Website tr¿ nên nhi¿u hon.

II, Nh¿ng thành tích d¿t du¿c

T¿ khi di vào ho¿t d¿ng tháng 1/2020 trang web dã nh¿t du¿c nhi¿u s¿ quan tâm và dánh gia tích c¿c t¿ b¿n d¿c. Qua dó, s¿ phát tri¿n c¿a trang web danhthucvedeptunhien.com không ng¿ng tang v¿ d¿ ph¿ bi¿n, ngu¿i dùng truy c¿p, n¿n t¿ng d¿ li¿u n¿i dung… Trang web c¿a chúng tôi dã du¿c nhi¿u các trang báo uy tin nh¿c d¿n nhu: AfamilyVnexpressKênh 14, Zingnews.vntiin.vnngoisao.vnvietgiaitri.com , ihs.org.vn, t¿p chí th¿i d¿i, …. và r¿t nhi¿u trang báo l¿n khác.

Chúng tôi bi¿t r¿ng, trong quá trình ho¿t d¿ng s¿ không tránh du¿c nh¿ng sai sót. Ðó là di¿u chúng tôi không mong mu¿n và r¿t mong nh¿ng dóng góp, nh¿n xét, ý ki¿n th¿c m¿c c¿a quý d¿c gi¿ s¿ giúp chúng tôi d¿n hoàn thi¿n hon và gi¿m thi¿u nh¿ng sai sót. Chúng tôi cam k¿t s¿ kh¿c ph¿c nh¿ng thi¿u sót nay m¿t cách nhanh chóng ngay sau khi nh¿n du¿c nh¿ng ph¿n h¿i t¿ b¿n d¿c. M¿i ý ki¿n dóng góp xin vui lòng g¿i v¿:

Ban biên t¿p website danhthucvedeptunhien.com

S¿ d¿ng kem ch¿ng n¿ng c¿a Avene có t¿t không? Review chi ti¿t t¿ng dòng cho t¿ng lo¿i da

Kem ch¿ng n¿ng c¿a Avene là m¿t trong nh¿ng s¿n ph¿m du¿c s¿ d¿ng nhi¿u nh¿t t¿i Vi¿t Nam. пc bi¿t các lo¿i kem ch¿ng n¿ng thuong hi¿u Avene thu¿ng khá cao. V¿y kem ch¿ng n¿ng Avene có th¿c s¿ t¿t hay không? Chúng tôi s¿ thay b¿n tr¿ l¿i câu h¿i này trong bài vi¿t hôm nay. Cung nhu review d¿n b¿n nh¿ng dòng kem ch¿ng n¿ng c¿a Avene phù h¿p v¿i t¿ng lo¿i da.

Ngu¿n g¿c xu¿t x¿ c¿a kem ch¿ng n¿ng Avene

Avene là thuong hi¿u dình dám du¿c sáng l¿p và phát tri¿n b¿i t¿p doàn Du¿c ph¿m Pierre Fabre c¿a Pháp. Các s¿n ph¿m c¿a thuong hi¿u Avene du¿c yêu thích s¿ d¿ng trên kh¿p th¿ gi¿i. Các s¿n ph¿m c¿a Avene m¿c dù có m¿c giá không h¿ r¿ nhung vô cùng du¿c khách hàng ua chu¿ng s¿ d¿ng. 

Thuong hi¿u m¿ ph¿m Pháp Avene Thuong hi¿u m¿ ph¿m Pháp Avene

Ði¿m n¿i b¿t c¿a các s¿n ph¿m Avene là du¿c làm t¿ các nguyên li¿u lành tính k¿t h¿p v¿i s¿n xu¿t t¿ ngu¿n nu¿c khoáng Santie Olide an toàn cho d¿i v¿i m¿i lo¿i da, k¿ c¿ da b¿ m¿n và da nh¿y c¿m. M¿ ph¿m thuong hi¿u Avene du¿c s¿n xu¿t trên dây chuy¿n công ngh¿ vô cùng hi¿n d¿i. пng th¿i, tr¿i qua nhi¿u quy trình ki¿m tra ch¿t lu¿ng nghiêm ng¿t d¿m b¿o mang d¿n cho khách hàng nh¿ng s¿n ph¿m ch¿t lu¿ng nh¿t. Avene chuyên cung c¿p các s¿n ph¿m kem du¿ng ¿m, x¿t khoáng, s¿a r¿a m¿t, nu¿c t¿y trang,.. d¿c bi¿t là kem ch¿ng n¿ng Avene.

S¿ d¿ng kem ch¿ng n¿ng c¿a Avene có t¿t không

Nhu chúng tôi chia s¿, kem ch¿ng n¿ng Avene có m¿c giá không h¿ r¿. Có vô s¿ s¿n ph¿m kem ch¿ng n¿ng c¿a các thuong hi¿u l¿n r¿ hon so v¿i Avene. Chính di¿u này nhi¿u ngu¿i nghi ng¿ ch¿t lu¿ng s¿n ph¿m Avene không th¿c s¿ tuong x¿ng v¿i m¿c giá. Các s¿n ph¿m kem ch¿ng n¿ng c¿a Avene có dóng gói bao bì màu cam ho¿c tr¿ng vô cùng n¿i b¿t du¿c chia làm ba lo¿i chính: Kem ch¿ng n¿ng Avene d¿ng x¿t,d¿ng gel và d¿ng kem.

Kem ch¿ng n¿ng Avene có th¿c s¿ n¿i ti¿ng nhu l¿i qu¿ng cáo Kem ch¿ng n¿ng Avene có th¿c s¿ n¿i ti¿ng nhu l¿i qu¿ng cáo

Kem ch¿ng n¿ng thuong hi¿u Avene du¿c s¿n xu¿t t¿ các nguyên li¿u lành tính t¿ t¿ nhiên k¿t h¿p v¿i dòng nu¿c khoáng c¿a làng Avene. Không nh¿ng kem ch¿ng n¿ng c¿a Avene còn du¿c tích h¿p công ngh¿ Non-comedogenic giúp b¿o v¿ làn da t¿ sâu bên trong không gây m¿n dù là s¿ d¿ng cho da d¿u và da nh¿y c¿m. Kem ch¿ng n¿ng Avene du¿c dánh giá không ch¿ là m¿t s¿n ph¿m ch¿ng n¿ng thông thu¿ng mà còn giúp cham sóc làn da nh¿ nhàng và hi¿u qu¿ nh¿t.

Review kem ch¿ng n¿ng Avene cho da d¿u

Kem ch¿ng n¿ng Avene Cleanance Solaire là dòng s¿n ph¿m du¿c nghiên c¿u dành riêng cho da d¿u. Avene Cleanance Solaire có ch¿ s¿ ch¿ng n¿ng lên d¿n SPF 50+ v¿a mang hi¿u qu¿ ch¿ng n¿ng v¿t lý v¿a mang hi¿u qu¿ ch¿ng n¿ng hóa h¿c. Bên c¿nh dó, kem ch¿ng n¿ng  Avene Cleanance Solaire ch¿a tinh ch¿t Monolaurin, vitamin E giúp th¿m th¿u nhanh, ki¿m soát nh¿n da, cung nhu cân b¿ng d¿ ¿m cho da.

Uu di¿m: Avene Cleanance Solaire s¿n xu¿t theo k¿t c¿u kem l¿ng, d¿ dàng tán và th¿m th¿u vào trong da. Không gây nh¿n, gây rít khi s¿ d¿ng có th¿ s¿ d¿ng cho nhi¿u lo¿i da khác nhau d¿c bi¿t d¿i v¿i da d¿u.

Nhu¿c di¿m: Avene Cleanance Solaire có mùi hoi n¿ng, có th¿ gây khó ch¿u khi s¿ d¿ng

Quy cách dóng gói và giá bán: Ðóng gói d¿ng tuýp 50ml, m¿c giá dao d¿ng trong kho¿ng 650.000vnd.

Bên c¿nh dó n¿u b¿n có m¿t làn da d¿u thì b¿n cung có th¿ tìm hi¿u thêm v¿ cách ch¿n kem ch¿ng n¿ng cho da d¿u m¿n cung nhu d¿ ch¿n cho mình kem ch¿ng n¿ng v¿a ý nhé.

Dòng kem ch¿ng n¿ng cho da d¿u Dòng kem ch¿ng n¿ng cho da d¿u

Review kem ch¿ng n¿ng Avene cho da khô

Kem ch¿ng n¿ng Avene Eau Thermale là dòng kem du¿c s¿ d¿ng ph¿ bi¿n cho da khô du¿c thi¿t k¿ du¿i d¿ng s¿a nên vô cùng d¿ dàng s¿ d¿ng. Avene Eau Thermale du¿c s¿n xu¿t theo công th¿c MPI - SORB v¿i ch¿ s¿ ch¿ng n¿ng lên d¿n 50+ giúp b¿o v¿ da tru¿c ánh n¿ng m¿t tr¿i. пng th¿i làm gi¿m t¿c d¿ lão hóa da.

Uu di¿m, Nhu¿c di¿m c¿a em Avene Eau Thermale này

 • Uu di¿m: Avene Eau Thermale ch¿a nhi¿u du¿ng ch¿t d¿ dàng th¿m th¿u sâu vào t¿ng l¿p bi¿u bì du¿i da. Không gây nh¿n, không gây b¿t dính, th¿m chí ph¿ n¿ có con và dang cho con bú cung có th¿ s¿ d¿ng.
 • Nhu¿c di¿m: Có mùi hoi khó ch¿u và m¿c giá khá cao.

S¿n ph¿m có d¿ng chai và có m¿c giá dao d¿ng kho¿ng 865.000 vnd/ chai 300ml

Kem Avene Eau Thermale cho da khô Kem Avene Eau Thermale cho da khô

Review kem ch¿ng n¿ng Avene cho da nh¿y c¿m

Kem ch¿ng n¿ng Avene chuyên s¿ d¿ng dành cho da nh¿y c¿m th¿m chí có th¿ s¿ d¿ng cho da d¿u m¿n. Cùng chúng tôi di¿m danh 2 dòng s¿n ph¿m kem ch¿ng n¿ng cho da d¿u du¿c s¿ d¿ng nhi¿u nh¿t:

Kem ch¿ng n¿ng Avene Very High Protection Cream Fragrance Free SPF 50+

Avene Very High Protection Cream SPF 50+ Fragrance Free v¿a là dòng kem ch¿ng n¿ng v¿t lý v¿a là dòng kem ch¿ng n¿ng hóa h¿c v¿i ch¿ s¿ ch¿ng n¿ng lên d¿n 50+. Ðu¿c s¿n ph¿m t¿ các thành ph¿n lành tính trong t¿ nhiên d¿m b¿o an toàn tuy¿t d¿i v¿i làn da

Uu di¿m: Avene Very High Protection Cream SPF 50+ Fragrance Free có ch¿t kem khá m¿n không d¿ l¿i v¿t tr¿ng khi s¿ d¿ng. Không nh¿ng th¿ s¿n ph¿m còn ch¿a r¿t nhi¿u du¿ng ch¿t th¿m th¿u sâu vào bên trong làn da giúp b¿o v¿ làn da c¿a b¿n t¿t nh¿t.

Nhu¿c di¿m: Khi v¿a b¿t d¿u s¿ d¿ng b¿n có th¿ b¿ khó ch¿u b¿i mùi kem hoi h¿c. 

Quy cách dóng gói và giá bán: S¿n ph¿m du¿c dóng gói du¿i d¿ng tuýp  m¿c giá dao d¿ng t¿ 750.000 vnd.

Avene Very High Protection Cream SPF 50+ Fragrance Free cho da nh¿y c¿m Avene Very High Protection Cream SPF 50+ Fragrance Free cho da nh¿y c¿m

Kem ch¿ng n¿ng Avene Tinted Cream SPF 50+

Ti¿p t¿c là m¿t s¿n ph¿m thu¿c dòng kem Avene Very High Protection. Dòng kem ch¿ng n¿ng này không ch¿ n¿i b¿t v¿i ch¿ s¿ ch¿ng n¿ng uu vi¿t mà còn có th¿ s¿ d¿ng thay cho kem n¿n cung nhu giúp nâng tone da. Ðây là m¿t trong nh¿ng s¿n ph¿m kem ch¿ng n¿ng thuong hi¿u Avene du¿c s¿ d¿ng nhi¿u nh¿t trên th¿ tru¿ng hi¿n nay v¿i nhi¿u uu di¿m vu¿t tr¿i.

Uu di¿m: K¿t c¿u kem d¿ng s¿a, d¿ dàng th¿m th¿u, tuy¿t d¿i không gây nh¿n rít, gây kích ¿ng da khi s¿ d¿ng. Có th¿ s¿ d¿ng nhu kem n¿n ho¿c kem che khuy¿t di¿m.

Nhu¿c di¿m: Mùi hoi khó ch¿u, và m¿c giá cung không h¿ m¿m chút nào

Quy cách dóng gói và giá bán: Ðóng gói du¿i d¿ng tuýp m¿c giá dao d¿ng kho¿ng trên du¿i 700.000 vnd.

Very High Protection Tinted Cream SPF 50+ Avene cho da nh¿y c¿m Very High Protection Tinted Cream SPF 50+ Avene cho da nh¿y c¿m

Review kem ch¿ng n¿ng Avene cho bé 

Avene nghiên c¿u riêng m¿t dòng kem ch¿ng n¿ng Avene cho tr¿ em là Avene Very High Protection Lotion For Children SPF 50+. Vì thi¿t k¿ s¿ d¿ng cho bé nên ch¿t kem r¿t nh¿ và bóng, an toàn v¿i da hoàn toàn không gây kích ¿ng da khi s¿ d¿ng

Uu di¿m: Avene Very High Protection Lotion For Children SPF 50+ là s¿n ph¿m hoàn toàn làm t¿ nguyên li¿u t¿ nhiên không ch¿a Silicon, huong li¿u,... an toàn cho da bé.

Nhu¿c di¿m: Dòng kem này có th¿ th¿m th¿u ch¿m hon so v¿i các s¿n ph¿m khác c¿a Avene

Quy cách dóng gói và giá bán: thi¿t k¿ d¿ng tuýp 100ml m¿c giá dao d¿ng t¿ 700.000 vnd d¿n 750.000 vnd.

Dòng kem ch¿ng n¿ng cho tr¿ em Dòng kem ch¿ng n¿ng cho tr¿ em

Kem ch¿ng n¿ng Avene là v¿t lý hay hóa h¿c

Kem ch¿ng n¿ng v¿t lý là lo¿i kem ch¿a các ho¿t ch¿t vô co, ch¿ng n¿ng d¿a theo nguyên lý ph¿n x¿ l¿i các tia n¿ng m¿t tr¿i khi chi¿u vào da. T¿t c¿ các tia trong m¿t tr¿i nhu tia c¿c tím, tia UV không th¿ xuyên th¿u qua da. Tuy nhiên, khi s¿ d¿ng kem ch¿ng n¿ng v¿t lý, các du¿ng ch¿t trong kem có th¿ khó th¿m th¿u vào trong da cung nhu thu¿ng gây ra nh¿ng v¿t tr¿ng loang l¿ ¿nh hu¿ng d¿n th¿m m¿ làn da.

Kem ch¿ng n¿ng hóa h¿c là dòng s¿n ph¿m ch¿ng n¿ng d¿a theo co ch¿ ph¿n ¿ng hóa h¿c. Khi dó, các tia t¿ ngo¿i, tia c¿c tím chi chi¿u vào da s¿ b¿ l¿p ch¿t ch¿ng n¿ng h¿p th¿ và tán di các tia UV, d¿ng th¿i ngan c¿n các tia này ti¿n vào sâu trong da. Tuy nhiên, n¿u so v¿i th¿i gian ch¿ng n¿ng, kem ch¿ng n¿ng hóa h¿c có th¿i gian ch¿ng n¿ng ng¿n hon r¿t nhi¿u so v¿i kem v¿t lý.

Dù là dòng kem ch¿ng n¿ng nào cung có r¿t nhi¿u uu di¿m và nhu¿c di¿m khác nhau.

Th¿u hi¿u du¿c di¿u dó, Avene dã nghiên c¿u và dua ra r¿t nhi¿u s¿n ph¿m kem ch¿ng n¿ng k¿t h¿p gi¿a v¿t lý và hóa h¿c nghia là v¿a có kh¿ nang ph¿n x¿ v¿a có kh¿ nang tán tia UV. Nh¿m d¿m b¿o kh¿ nang ch¿ng n¿ng t¿i uu nh¿t cung nhu không làm ¿nh hu¿ng d¿n tính th¿m m¿.

So sánh kem ch¿ng n¿ng Avene, Vichy và La Roche Posay

3 thuong hi¿u Avene, Vichy và La Roche Posay d¿u là nh¿ng thuong hi¿u dình dám c¿a Pháp. V¿y dâu là thuong hi¿u kem ch¿ng n¿ng t¿t nh¿t? Cùng chúng tôi di tìm câu tr¿ l¿i qua b¿ng so sánh du¿i dây:

Thuong hi¿u Avene Vichy La Roche Posay
Thành ph¿n Các du¿c li¿u lành tính, ch¿t ch¿ng kích ¿ng, vitamin E, ngu¿n nu¿c khoáng t¿ Avene,... S¿ d¿ng nguyên li¿u lành tính an toàn cho da trong dó Acid Hyaluronic, Alkyl Benzoate, Vitamin E và Polyphenol  Thành ph¿n t¿ nhiên, cùng v¿i vitamin và khoáng ch¿t
K¿t c¿u D¿ng kem, gel, x¿t khoáng Kem s¿t, d¿ s¿ d¿ng và tán d¿u cho da Kem m¿ng, Gel m¿ng
Mùi Có mùi h¿c nh¿ Mùi thom n¿ nu¿c hoa Có mùi h¿c nh¿

Kh¿ nang 

ch¿ng nu¿c

80 phút d¿u 80 phút d¿u 80 phút d¿u

Hi¿u ¿ng 

trên da

Có th¿ xu¿t hi¿n màng tr¿ng khi b¿t d¿u s¿ d¿ng nhung s¿ r¿t nhanh th¿m th¿u vào trong da Th¿m th¿u nhanh chóng, không xu¿t hi¿n màng tr¿ng, gi¿m bã nh¿n, cân b¿ng d¿ ¿m cho da Có th¿ d¿ l¿i màng tr¿ng n¿u không tán kem d¿u.

пi tu¿ng

s¿ d¿ng

S¿ d¿ng m¿i lo¿i da: da khô, da nh¿y c¿m, da d¿u, da m¿n. S¿ d¿ng cho c¿ ph¿ n¿ mang thai và tr¿ em S¿ d¿ng cho da nh¿y c¿m, da d¿u S¿ d¿ng cho da nh¿y c¿m, da d¿u, da m¿n. S¿ d¿ng cho c¿ ph¿ n¿ mang thai và tr¿ em

 

Nhu v¿y m¿i dòng kem ch¿ng n¿ng d¿u có uu di¿m và nhu¿c di¿m khác nhau. B¿n có th¿ l¿a ch¿n m¿t dòng kem phù h¿p nh¿t v¿i kh¿ nang kinh t¿ và nhu c¿u s¿ d¿ng c¿a mình.

Mua kem ch¿ng n¿ng Avene chính hãng ¿ dâu

Hi¿n nay, kem ch¿ng n¿ng Avene th¿t gi¿ l¿n l¿n, n¿u không c¿n th¿n b¿n có th¿ r¿t d¿ dàng mua ph¿i s¿n ph¿m hàng nhái. B¿n có th¿ mua kem ch¿ng n¿ng Avene chính hãng t¿i nh¿ng c¿a hàng m¿ ph¿m l¿n, nh¿ yêu c¿u Shop xu¿t hóa don ch¿ng minh ngu¿n g¿c xu¿t x¿ s¿n ph¿m rõ ràng b¿n nhé! Ho¿c b¿n cung có th¿ nh¿ b¿n bè, ho¿c ngu¿i thân c¿a mình mua hàng chính hãng t¿ các c¿a hàng Avene ¿ Pháp mang v¿ cho mình d¿m b¿o chính hãng 100% d¿y ¿!

Mua kem ch¿ng n¿ng uy tín ch¿t lu¿ng Mua kem ch¿ng n¿ng uy tín ch¿t lu¿ng

Bên c¿nh dó, du¿i s¿ phát tri¿n c¿a công ngh¿ 4.0, b¿n có th¿ l¿a ch¿n mua hàng online nhu Shopee, Lazada, Amazon, Facebook... Tuy nhiên, b¿n c¿n có s¿ tìm hi¿u k¿ tru¿c khi quy¿t d¿nh mua hàng tránh tru¿ng h¿p mua ph¿i kem ch¿ng n¿ng Avene gi¿. B¿n nên l¿a ch¿n nh¿ng c¿a hàng online nh¿n du¿c nhi¿u s¿ dánh giá cao c¿a c¿a hàng ho¿c tham kh¿o ý ki¿n c¿a b¿n bè và ngu¿i thân d¿ có th¿ mua du¿c s¿n ph¿m chính hãng.

Trên dây là t¿t c¿ chia s¿ c¿a chúng tôi v¿ thuong hi¿u Avene. Chúng tôi hy v¿ng b¿n s¿ l¿a ch¿n du¿c s¿n ph¿m kem ch¿ng n¿ng phù h¿p nh¿t v¿i mình. Hãy nâng niu l¿a ch¿n cho làn da nh¿ng s¿n ph¿m t¿t nh¿t nhé!

Bên c¿nh dó, n¿u b¿n c¿n tìm hi¿u thêm v¿ kinh nghi¿m làm d¿p ho¿c kinh nghi¿m cham sóc da thì có th¿ click vào du¿ng link d¿  tìm hi¿u thêm nha.

Ngu¿n bài vi¿t: https://www.danhthucvedeptunhien.com/kem-chong-nang-avene/

3 cách tr¿ thâm mông hi¿u qu¿ nh¿t 2020, Giúp mông m¿n màng, tr¿ng sáng

Vòng 3 b¿ thâm luôn là n¿i lo l¿ng c¿a r¿t nhi¿u ch¿ em ph¿ n¿ hi¿n nay khi mu¿n di¿n bikini hay nh¿ng b¿ qu¿n ng¿n. Nhung các b¿n không nên lo l¿ng quá b¿i t¿t c¿ d¿u có cách ch¿a tr¿. Bài vi¿t du¿i dây s¿ gi¿i thi¿u cho các b¿n v¿ 3 cách tr¿ thâm mông hi¿u qu¿, giúp mông luôn m¿n màng và tr¿ng sáng.

T¿i sao mông b¿ thâm

Mông b¿ thâm là tình tr¿ng r¿t ph¿ bi¿n ¿ nhi¿u ch¿ em ph¿ n¿. Có r¿t nhi¿u nguyên nhân d¿n d¿n tình tr¿ng này nhung ch¿ y¿u là do thói quen sinh ho¿t thu¿ng ngày c¿a m¿i ngu¿i.

Do ng¿i nhi¿u

Tùy vào tính ch¿t công vi¿c c¿a m¿i ngu¿i hay do thói quen sinh ho¿t mà ph¿n l¿n th¿i gian m¿t ngày chúng ta ph¿i ng¿i. Ðây chính là m¿t trong nh¿ng nguyên nhân d¿n d¿n tình tr¿ng vùng da ¿ mông b¿ bí, d¿n d¿n vi¿c l¿ chân b¿ t¿c, t¿o ra m¿n và các v¿t thâm x¿u xí t¿ dó s¿ xu¿t hi¿n. Hon n¿a, n¿u ng¿i nhi¿u quá cung s¿ khi¿n cho khuôn mông c¿a m¿i ngu¿i b¿ bè ra và thay d¿i. п tránh tình tr¿ng này x¿y ra thì các b¿n nên thay d¿i thói quen và v¿n d¿ng nhi¿u nh¿t có th¿.

 

Mông thâm khi¿n nhi¿u ch¿ em thi¿u t¿ tin khi di¿n bikini ho¿c váy ng¿nMông thâm khi¿n nhi¿u ch¿ em thi¿u t¿ tin khi di¿n bikini ho¿c váy ng¿n.

Do thói quen m¿c qu¿n bó sát

Trong t¿ qu¿n áo c¿a ch¿ em ph¿ n¿, ch¿c ch¿n ai cung ph¿i có ít nh¿t m¿t chi¿c qu¿n ôm sát chân d¿ l¿ ra du¿ng cong c¿a b¿ mông. Nhung nhi¿u ngu¿i l¿i không bi¿t r¿ng, d¿ có du¿c v¿ d¿p dó thì mông s¿ ph¿i ch¿u ¿nh hu¿ng r¿t nhi¿u. Chính nh¿ng chi¿c qu¿n bó sát dó là m¿t trong nh¿ng nguyên nhân d¿n d¿n vi¿c xu¿t hi¿n các v¿t thâm t¿i vòng 3. Qu¿n bò sát s¿ ¿nh hu¿ng d¿n da mông, khi¿n vùng da b¿ c¿ xát. Các m¿ch máu s¿ b¿ chèn ép và là tác nhân d¿n d¿n da b¿ chai s¿n và xu¿t hi¿n nhi¿u m¿n thâm den.

Do chua du¿c cham sóc dúng cách

H¿u nhu, vòng 3 luôn b¿ lãng quên và d¿u không nh¿n du¿c s¿ nâng niu cham sóc. Cung gi¿ng v¿i da m¿t, da mông c¿n du¿c cham sóc m¿t cách k¿ lu¿ng. Do dó vòng 3 s¿ luôn du¿c m¿n màng và tr¿ng sáng. N¿u vòng 3 không du¿c cham sóc c¿n th¿n s¿ t¿o ra nh¿ng v¿t thâm den ¿ da mông. Không có bi¿n pháp cham sóc da k¿ lu¿ng s¿ làm cho vùng da mông càng ngày càng tr¿ nên s¿m den và gây m¿t th¿m m¿.

Cách tr¿ thâm mông t¿i nhà b¿ng bã cà phê

 

Không ch¿ có tác d¿ng làm d¿p, bã cà phê còn giúp tr¿ thâm mông hi¿u qu¿Không ch¿ có tác d¿ng làm d¿p, bã cà phê còn giúp tr¿ thâm mông hi¿u qu¿

T¿ tru¿c d¿n nay, cà phê là m¿t trong nh¿ng li¿u pháp giúp h¿ tr¿ trong linh v¿c làm d¿p. Các ch¿ em ph¿ n¿ có th¿ s¿ d¿ng bã cà phê d¿ s¿ d¿ng trong vi¿c di¿u tr¿ thâm mông hi¿u qu¿. B¿n có th¿ s¿ d¿ng ngâm cà phê v¿i m¿t lu¿ng nu¿c v¿a ph¿i, ngâm d¿n khi nào h¿n h¿p có d¿ s¿t nh¿t d¿nh nhu mong mu¿n là du¿c. S¿ d¿ng kiên trì t¿ 3 - 5 l¿n 1 tu¿n s¿ dem l¿i hi¿u qu¿ t¿t nh¿t, các v¿t thâm ¿ mông s¿ nhanh chóng bi¿n m¿t. Bã cà phê v¿i nhi¿u h¿t nh¿ li ti giúp nh¿ nhàng lo¿i b¿ l¿p t¿ bào ch¿t già nua, s¿n sùi cùng b¿i b¿n, bã nh¿n tích t¿ sâu trong l¿ chân lông, mang l¿i làn da m¿n màng, tuoi sáng.

Phuong pháp th¿c hi¿n: Ngâm h¿n h¿p bã cà phê cùng v¿i nu¿c ¿m d¿n khi nào cà phê n¿ ra và d¿c s¿t. Tùy vào nhu c¿u c¿a m¿i ngu¿i mà có th¿ b¿ sung thêm m¿t chút tinh b¿t ngh¿ có tác d¿ng làm tr¿ng da, giúp da luôn m¿n màng. Tru¿c khi th¿c hi¿n c¿n r¿a vùng da ¿ ph¿n mông v¿i nu¿c s¿ch và lau v¿i khan khô. Sau dó bôi d¿u h¿n h¿p trên vào vùng mông b¿ thâm. Th¿c hi¿n trong vòng 20 phút r¿i r¿a l¿i b¿ng nu¿c s¿ch s¿ mang l¿i hi¿u qu¿ t¿t nh¿t.

Cách tr¿ thâm mông t¿ nhiên b¿ng d¿u d¿a

 

Ch¿a thâm mông b¿ng d¿u d¿aCh¿a thâm mông b¿ng d¿u d¿a.

D¿u d¿a t¿ tru¿c d¿n nay n¿i ti¿ng nhu m¿t th¿n du¿c có th¿ ch¿a du¿c r¿t nhi¿u b¿nh d¿n t¿ thiên nhiên. Ngoài có tác d¿ng làm d¿p da, mu¿t tóc thì d¿u d¿a còn có tác d¿ng làm sáng da và làm m¿ v¿t thâm.  Theo nhu các chuyên gia nghiên c¿u, trong d¿u d¿a có ch¿a r¿t nhi¿u thành ph¿n vitamin E du¿i d¿ng Tocotrienol. Ðây là m¿t d¿ng vitamin m¿nh, làm nhi¿m v¿ h¿ tr¿ tái t¿o da, tang cu¿ng ¿m cho da và giúp làm gi¿m v¿t thâm rõ r¿t. Ngoài vi¿c di¿u tr¿ b¿ng d¿u d¿a d¿ mang l¿i hi¿u qu¿ gi¿m thâm thì các b¿n nên k¿t h¿p v¿i thói quen sinh ho¿t và an u¿ng khoa h¿c, b¿ sung các lo¿i vitamin A, C, K và các ch¿t có kh¿ nang ch¿ng oxy hoá nhu s¿t. Nh¿ dó, các v¿t thâm x¿u xí s¿ nhanh chóng bi¿n m¿t.

Phuong pháp th¿c hi¿n: Tru¿c khi th¿c hi¿n b¿n nên làm s¿ch co th¿ b¿ng nu¿c ¿m sau dó s¿ d¿ng khan lau khô. Sau dó, thoa d¿u d¿u d¿a lên vùng da t¿i vòng 3 m¿t lu¿ng v¿a ph¿i. Dùng tay massage nh¿ quanh vùng b¿ thâm trong vòng 10 - 15 phút. Cu¿i cùng r¿a s¿ch vùng da l¿i b¿ng nu¿c ¿m. N¿u kiên trì s¿ d¿ng 4 l¿n 1 tu¿n s¿ giúp b¿n d¿t du¿c hi¿u qu¿ t¿t nh¿t. Vùng da b¿ thâm s¿ m¿ di rõ r¿t và nhanh chóng bi¿n m¿t.

Tr¿ thâm mông c¿p t¿c b¿ng kem tr¿ thâm mông Miwaku

 

S¿n ph¿m kem Miwaku hoàn toàn lành tính v¿i da nh¿y c¿mS¿n ph¿m kem Miwaku hoàn toàn lành tính v¿i da nh¿y c¿m.

Kem ch¿a thâm mông Miwaku du¿c s¿n xu¿t t¿ Nh¿t B¿n v¿i tác d¿ng có kh¿ nang t¿y t¿ bào ch¿t, du¿ng tr¿ng, du¿ng ¿m. Trong thành ph¿n có trong kem ch¿a thâm mông Miwaku ch¿a ch¿t lo¿i b¿ vi khu¿n có h¿i thu¿ng ký sinh t¿i vùng kín. Nh¿ dó mà nguy co m¿n viêm m¿n b¿c s¿ gi¿m và không d¿ l¿i các v¿t thâm.

Phuong pháp th¿c hi¿n: Tru¿c khi th¿c hi¿n, các b¿n nên v¿ sinh vùng mông b¿ng nu¿c s¿ch s¿. Sau dó lau khô vùng da b¿ng khan m¿m. S¿ d¿ng kem tr¿ thâm mông Miwaku thoa d¿u lên vùng da b¿ thâm ¿ lu¿ng v¿a d¿. Massage nh¿ nhàng d¿n khi kem tan và th¿m th¿u vào da. Nên massage theo hu¿ng t¿ du¿i lên trên d¿ tránh vi¿c b¿ ch¿y x¿. Kiên trì bôi kem ch¿a thâm mông Miwaku 2 l¿n m¿t ngày vào sáng và t¿i d¿ dem l¿i hi¿u qu¿ t¿t nh¿t.

Dùng kem tr¿ thâm mông có t¿t không

 

Review kem tr¿ thâm mông Miwaku WebtrethoReview kem tr¿ thâm mông Miwaku Webtretho.

Theo các ch¿ em ph¿ n¿ dã t¿ng tr¿i nghi¿m d¿u cho nh¿ng dánh giá v¿ hi¿u qu¿ s¿ d¿ng khá tích c¿c. Hon 75% s¿ ngu¿i s¿ d¿ng cho r¿ng kem ch¿a thâm mông Miwaku có tác d¿ng luôn sau 2 tu¿n. Ph¿n tram còn l¿i là do không h¿p v¿i co d¿a c¿a ngu¿i dùng. Không có ph¿n h¿i nào v¿ các kích ¿ng và m¿n ng¿a do kem tr¿ thâm mang l¿i. Có th¿ nói, dây chính là s¿n ph¿m tr¿ thâm hi¿u qu¿ và thích h¿p nh¿t d¿i v¿i các ch¿ em có nhu c¿u hi¿n nay. Tuy nhiên, các b¿n cung c¿n ph¿i kiên trì và có nh¿ng bi¿n pháp cham sóc t¿t thì m¿i dem l¿i hi¿u qu¿ t¿i uu.

Feedback t¿ nh¿ng ch¿ em s¿ d¿ng kem tr¿ thâm mông

Ch¿ Minh dã t¿ng s¿ d¿ng kem tr¿ thâm Miwaku cho bi¿t: “Các s¿c t¿ thâm do tác nhân t¿ m¿n, m¿n d¿ lâu ngày dã gi¿m rõ r¿t và tr¿ l¿i làn da tr¿ng sáng, m¿n màng. Ngoài ra, vùng du¿c bôi thu¿c du¿c cung c¿p d¿ ¿m d¿y d¿, không gây c¿m giác khô rát. Ch¿t kem khá m¿ng, tan ngay và th¿m th¿u vào da trong th¿i gian ng¿n. Kem tr¿ m¿n Miwaku còn giúp làm gi¿m c¿m giác ng¿a ngáy và khó ch¿u ¿ mông. Hi¿u qu¿ ngay sau 2 tu¿n s¿ d¿ng. Tình tr¿ng thâm mông dã gi¿m di dáng k¿ và dem d¿n làn da m¿n màng, tr¿ng sáng.”

Mua kem ch¿a thâm mông ¿ dâu chính hãng, giá r¿

Hi¿n nay, trên th¿ tru¿ng có r¿t nhi¿u don v¿ chuyên phân ph¿i và bán m¿t hàng kem ch¿a thâm mông Miwaku. Các b¿n nên tham kh¿o nh¿ng d¿a di¿m uy tín và ch¿t lu¿ng d¿ tránh tru¿ng h¿p mua ph¿i m¿t hàng gi¿ hàng nhái, hàng kém ch¿t lu¿ng. B¿n cung có th¿ mua hàng t¿i các trang bán hàng thuong m¿i di¿n t¿ n¿i ti¿ng nhu: Shopee, Lazada, Tiki,... d¿ du¿c có nhi¿u s¿ l¿a ch¿n t¿t nh¿t. Trên dây, chúng tôi dã chia s¿ và cung c¿p thông tin cho các b¿n v¿ 3 cách tr¿ thâm mông hi¿u qu¿. Giúp mông m¿n màng, tr¿ng sáng. Hy v¿ng qua bài vi¿t này các b¿n s¿ có thêm nh¿ng hi¿u bi¿t v¿ cách ch¿a thâm mông. Chúc các b¿n thành công.      

 

Ngu¿n bài vi¿t: https://incontinet.com/cach-tri-tham-mong

Showing 1 - 5 of 8 results.
Items per Page 5
của 2