Blogs Blogs

¿nh hu¿ng c¿a gout t¿i ngu¿i b¿nh và ch¿ d¿ an u¿ng h¿p lý

B¿nh gút là b¿nh xuong kh¿p ph¿ bi¿n, b¿n ch¿t không ph¿i là b¿nh không th¿ ch¿a kh¿i mà nguyên nhân khi¿n b¿nh khó ch¿a là do thói quen an u¿ng hàng ngày. Thói quen an u¿ng dúng cách là “li¿u ¿¿pháp” quan tr¿ng nh¿t d¿i v¿i b¿nh nhân gút.

B¿nh gút hay còn g¿i là th¿ng phong, là m¿t lo¿i b¿nh viêm kh¿p gây viêm kh¿p. Ðây là can b¿nh thu¿ng g¿p ¿ nam gi¿i tu¿i trung niên, d¿c bi¿t là nh¿ng ngu¿i th¿a cân, có ch¿ d¿ an nhi¿u d¿m và thu¿ng xuyên u¿ng ru¿u bia.

Gout là b¿nh r¿i lo¿n chuy¿n hóa do ch¿ d¿ sinh ho¿t c¿a ngu¿i b¿nh
Gout là b¿nh r¿i lo¿n chuy¿n hóa do ch¿ d¿ sinh ho¿t c¿a ngu¿i b¿nh

B¿nh gút có th¿ du¿c ki¿m soát b¿ng thu¿c, nhung n¿u v¿n ch¿ quan l¿i s¿ng thì quá trình di¿u tr¿ s¿ khó khan, lâu dài, d¿ d¿n d¿n bi¿n ch¿ng. V¿y b¿nh gút nên an gì và không nên an gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hi¿u các bài vi¿t sau.

B¿nh gút là gì?

B¿nh gút là m¿t lo¿i viêm kh¿p gây sung, dau và viêm các kh¿p d¿t ng¿t. Trong h¿u h¿t các tru¿ng h¿p, b¿nh gút x¿y ra ¿ ngón chân cái và cung ¿nh hu¿ng d¿n các ngón tay, c¿ tay, d¿u g¿i và gót chân.

Các tinh th¿ urat l¿ng d¿ng t¿i kh¿p gây nên gout
Các tinh th¿ urat l¿ng d¿ng t¿i kh¿p gây nên gout

Các tri¿u ch¿ng c¿a b¿nh gút xu¿t hi¿n khi có quá nhi¿u axit uric trong máu. Khi n¿ng d¿ axit uric cao, các tinh th¿ axit uric s¿ l¿ng d¿ng trong các kh¿p, gây sung, viêm và dau nh¿c nghiêm tr¿ng. Các con gút thu¿ng x¿y ra vào ban dêm và kéo dài t¿ 3-10 ngày.

H¿u h¿t nh¿ng ngu¿i b¿ b¿nh gút không th¿ lo¿i b¿ axit uric du th¿a m¿t cách hi¿u qu¿. Nh¿ng ngu¿i khác có quá nhi¿u axit uric do lý do di truy¿n ho¿c ch¿ d¿ an u¿ng.

Xem thêm:

Nh¿ng bi¿u hi¿n c¿a b¿nh gout

S¿ tích t¿ c¿a các tinh th¿ urat ¿ các kh¿p chính là nguyên nhân gây ra tình tr¿ng viêm nhi¿m, sung t¿y, dau nh¿c cho ngu¿i b¿nh. S¿ tích t¿ nhi¿u tinh th¿ urat trong kh¿p d¿n d¿n sung kh¿p, ngoài ra axit uric trong máu tang cao s¿ l¿ng d¿ng urat ¿ th¿n d¿n d¿n s¿i th¿n. Có hai lo¿i b¿nh gút c¿p tính và mãn tính:

Các con dau kh¿p là bi¿u hi¿n c¿a b¿nh gout
Các con dau kh¿p là bi¿u hi¿n c¿a b¿nh gout
 • Trong con gút c¿p tính, ngu¿i b¿nh thu¿ng b¿ dau nh¿c xuong kh¿p d¿ d¿i và b¿ b¿ng. Các tri¿u ch¿ng này thu¿ng xu¿t hi¿n vào kho¿ng n¿a dêm ho¿c sáng s¿m, d¿c bi¿t là sau khi an th¿c an giàu d¿m, bia ho¿c ru¿u. Có hi¿n tu¿ng viêm rõ ràng (sung, s¿t, d¿, dau) trong con dau kh¿p. Viêm kh¿p do gút có d¿c di¿m chung là các kh¿p c¿ chân, ngón chân, kh¿p g¿i, và d¿c bi¿t là kh¿p ngón chân cái b¿ dau nh¿c thu¿ng g¿p (¿ n¿ gi¿i thu¿ng dau các kh¿p ngón tay). пi v¿i b¿nh gút c¿p, acid uric máu thu¿ng tang cao.
 • пi v¿i nh¿ng ngu¿i m¿c b¿nh gút mãn tính, m¿t s¿ kh¿p nh¿t d¿nh thu¿ng có c¿m giác dau nh¿c, tuy nhiên con dau này không thu¿ng xuyên mà s¿ l¿p di l¿p l¿i nhi¿u l¿n. M¿i d¿t dau (dôi khi không du¿c di¿u tr¿) s¿ t¿ kh¿i nên ngu¿i cao tu¿i m¿c b¿nh gút r¿t d¿ b¿ ch¿n doán nh¿m là thoái hóa kh¿p ho¿c viêm kh¿p d¿ng th¿p vì các tri¿u ch¿ng r¿t gi¿ng nhau.

Nh¿ng bi¿n ch¿ng c¿a gout t¿i ngu¿i b¿nh

Gout gây nên nhi¿u bi¿n ch¿ng nguy h¿i t¿i ngu¿i b¿nh
Gout gây nên nhi¿u bi¿n ch¿ng nguy h¿i t¿i ngu¿i b¿nh

Nhi¿u ngu¿i lo l¿ng v¿ nh¿ng bi¿n ch¿ng c¿a b¿nh gút, b¿i khi phát b¿nh, ngu¿i b¿nh s¿ ph¿i ch¿u d¿ng nh¿ng con dau d¿n t¿t cùng, d¿ng th¿i ph¿i b¿ nhi¿u th¿ khác nhau. B¿n ch¿t c¿a h¿t tophi là các tinh th¿ urat, có th¿ làm bi¿n d¿ng kh¿p, lâu d¿n làm h¿n ch¿ kh¿ nang v¿n d¿ng c¿a kh¿p, di l¿i khó khan, th¿m chí là tàn ph¿ n¿ng hon.

Trong tru¿ng h¿p này, các h¿t tophi b¿ v¿ có th¿ khi¿n vi khu¿n xâm nh¿p vào kh¿p, d¿n d¿n viêm kh¿p nhi¿m trùng và nhi¿m trùng huy¿t nguy hi¿m. B¿nh gút mãn tính có th¿ làm cho urat l¿ng d¿ng trong th¿n d¿n d¿n s¿i th¿n, làm tang kh¿ nang gi¿ nu¿c ¿ th¿n, ¿ m¿ và máu có th¿ d¿n d¿n suy th¿n và nguy co tang huy¿t áp.

M¿t s¿ tru¿ng h¿p urat còn d¿ng l¿i du¿i da t¿o thành các kh¿i u, gây dau nh¿c, m¿t th¿m m¿. Ngoài ra, có th¿ x¿y ra các bi¿n ch¿ng gút do thu¿c, thu¿ng là các d¿ nguyên, d¿c bi¿t là tác d¿ng ph¿ c¿a thu¿c allopurinol ho¿c steroid ho¿c kháng viêm không steroid, có th¿ gây t¿n thuong h¿ tiêu hóa, máu, th¿n...

Gout ¿nh hu¿ng t¿i s¿c kh¿e tình d¿c c¿a ngu¿i b¿nh

Nghiên c¿u c¿a các nhà khoa h¿c

Các nghiên c¿u dã ch¿ ra r¿ng nam gi¿i b¿ b¿nh gút có nguy co b¿ r¿i lo¿n cuong duong (RLC). H¿ cung có nhi¿u kh¿ nang b¿ các tru¿ng h¿p RLC n¿ng. Ði¿u này có th¿ du¿c gi¿i thích b¿i m¿i tuong quan thu¿n gi¿a n¿ng d¿ axit uric cao và r¿i lo¿n ch¿c nang n¿i mô. N¿i m¿c là l¿p t¿ bào bao ph¿ t¿t c¿ các m¿ch máu, bao g¿m c¿ nh¿ng m¿ch máu ¿ duong v¿t. Các v¿n d¿ v¿ n¿i mô có th¿ h¿n ch¿ luu lu¿ng máu d¿n duong v¿t, do dó làm gi¿m kh¿ nang cuong c¿ng.

Gout gây nên r¿i lo¿n cuong duong cho nam gi¿i
Gout gây nên r¿i lo¿n cuong duong cho nam gi¿i

Khi nam gi¿i b¿ b¿nh gút có n¿ng d¿ axit uric cao hon, r¿i lo¿n ch¿c nang n¿i mô này có th¿ là nguyên nhân c¿a RLCD. Nam 2017, T¿p chí Nghiên c¿u & Ði¿u tr¿ Viêm kh¿p dã công b¿ m¿t nghiên c¿u quy mô l¿n v¿ b¿nh gút và ED ¿ nam gi¿i Anh. H¿ dã xác d¿nh du¿c 9.653 nam gi¿i trong d¿ tu¿i t¿ 18 d¿n 64 du¿c ch¿n doán m¿c b¿nh gút t¿ nam 1998 d¿n nam 2004 và dã theo dõi h¿ cho d¿n nam 2015. п so sánh, h¿ cung xác d¿nh du¿c 38.218 ngu¿i dàn ông ¿ cùng d¿ tu¿i không m¿c b¿nh gút.

K¿t lu¿n v¿ ¿nh hu¿ng c¿a gout t¿i nam gi¿i

Các nhà khoa h¿c dã phát hi¿n ra r¿ng nh¿ng ngu¿i dàn ông b¿ b¿nh gút có nguy co b¿ ED cao hon. Trong th¿i gian nghiên c¿u, 18% nam gi¿i m¿c b¿nh gút s¿ phát tri¿n ED, trong khi 11% nam gi¿i không m¿c b¿nh gút s¿ phát tri¿n ED. Nam gi¿i b¿ b¿nh gút cung có nhi¿u kh¿ nang u¿ng ru¿u, th¿a cân, ho¿c m¿c b¿nh ti¿u du¿ng, huy¿t áp cao, b¿nh tim, b¿nh th¿n mãn tính và tr¿m c¿m. Ngoài ra, các nhà nghiên c¿u phát hi¿n ra r¿ng 1 nam tru¿c khi du¿c ch¿n doán m¿c b¿nh gút, nguy co ED có th¿ tang lên, nguyên nhân có th¿ là do n¿ng d¿ axit uric trong máu tang cao.

Các tri¿u ch¿ng dau d¿n c¿a b¿nh gút có th¿ khi¿n d¿i s¿ng tình d¿c c¿a nam và n¿ gi¿i tr¿ nên khó ch¿u. M¿t s¿ c¿p v¿ ch¿ng cho th¿y k¿t qu¿ t¿t hon khi h¿ c¿ g¿ng thay d¿i m¿i quan h¿ m¿i ho¿c dùng thu¿c ch¿a b¿nh gút. Ði¿u quan tr¿ng là b¿nh nhân ph¿i thông báo cho d¿i tác c¿a h¿ li¿u m¿t s¿ ho¿t d¿ng có h¿i hay không và s¿n sàng th¿o lu¿n v¿ các l¿a ch¿n quan h¿ thân m¿t khác.

Xem thêm:

¿nh hu¿ng c¿a th¿c ph¿m t¿i b¿nh gout

Th¿c ph¿m nhi¿u purin r¿t có h¿i cho ngu¿i b¿ gout
Th¿c ph¿m nhi¿u purin r¿t có h¿i cho ngu¿i b¿ gout

B¿n có bi¿t r¿ng m¿t s¿ lo¿i th¿c ph¿m ch¿a nhi¿u purin có th¿ gây ra các con gút b¿ng cách làm tang n¿ng d¿ axit uric? пi v¿i nh¿ng ngu¿i kh¿e m¿nh, th¿c ph¿m ch¿a nhi¿u purin vô h¿i d¿i v¿i co th¿. Tuy nhiên, nh¿ng ngu¿i b¿ b¿nh gút không th¿ lo¿i b¿ axit uric m¿t cách hi¿u qu¿, và vi¿c h¿p th¿ quá nhi¿u nhân purin có th¿ tích t¿ axit uric và gây ra các con gút.

п phòng ng¿a con gút c¿p, b¿n ch¿ c¿n h¿n ch¿ th¿c an ch¿a nhi¿u nhân purin và u¿ng thu¿c theo ch¿ d¿nh c¿a bác si.

Th¿c an ch¿a nhi¿u nhân purin nhu n¿i t¿ng d¿ng v¿t, th¿t d¿, h¿i s¿n, ru¿u, bia. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên c¿u, m¿t s¿ lo¿i rau có hàm lu¿ng purin cao không làm kh¿i phát con gút. Ngoài ra, du¿ng fructose và k¿o dù không ch¿a nhi¿u purin cung có th¿ làm tang nguy co m¿c b¿nh gút. пng th¿i, các s¿n ph¿m t¿ s¿a ít béo, các s¿n ph¿m t¿ d¿u nành và các s¿n ph¿m b¿ sung vitamin C có th¿ giúp ngan ng¿a b¿nh gút b¿ng cách gi¿m n¿ng d¿ axit uric trong máu. Các s¿n ph¿m s¿a giàu ch¿t béo du¿ng nhu không ¿nh hu¿ng d¿n n¿ng d¿ axit uric.

Ngu¿i b¿ gout không nên an gì

Nh¿ng lo¿i th¿c ph¿m c¿n tránh d¿i v¿i b¿nh gout
Nh¿ng lo¿i th¿c ph¿m c¿n tránh d¿i v¿i b¿nh gout

Purine là “th¿ ph¿m” gây ra các con gút. Vì v¿y, d¿ ki¿m soát b¿nh, ngu¿i ta nên tránh an nh¿ng th¿c ph¿m giàu nhân purin. B¿n cung nên tránh th¿c an có nhi¿u du¿ng fructose. Du¿i dây là m¿t s¿ lo¿i th¿c ph¿m c¿n tránh:

 • N¿i t¿ng d¿ng v¿t: gan, th¿n, óc, tim ...
 • Th¿t: nhu gà lôi, th¿t bê và th¿t nai Cá: cá trích, cá h¿i, cá thu, cá ng¿, cá mòi, cá com, cá tuy¿t ...
 • H¿i s¿n: sò, cua, tôm п u¿ng có du¿ng: d¿c bi¿t là nu¿c hoa qu¿ và nu¿c ng¿t.
 • Th¿c ph¿m giàu fructose: m¿t ong, xi-rô fructose.
 • Men: men dinh du¿ng, men và các ch¿t b¿ sung men khác.

Ngoài ra, tránh an các lo¿i th¿c ph¿m an kiêng tinh ch¿ nhu bánh mì tr¿ng, bánh ng¿t và bánh quy. M¿c dù nh¿ng th¿c ph¿m này không ch¿a nhi¿u purin ho¿c fructose, nhung chúng l¿i ít ch¿t dinh du¿ng và có th¿ làm tang n¿ng d¿ axit uric.

B¿ b¿nh gút nên an gì?

B¿ b¿nh gút nên an gì? Ðây là v¿n d¿ mà nhi¿u b¿nh nhân dang r¿t quan tâm. H¿u h¿t m¿i ngu¿i d¿u b¿i r¿i vì h¿u h¿t các lo¿i th¿c ph¿m h¿ an d¿u ch¿a nhi¿u purin ho¿c fructose. Tuy nhiên, m¿t s¿ lo¿i th¿c ph¿m ch¿a hàm lu¿ng r¿t th¿p các ch¿t này nên b¿n có th¿ tho¿i mái thu¿ng th¿c, ch¿ng h¿n nhu:

 • Trái cây: T¿t c¿ các lo¿i trái cây d¿u thích h¿p cho ngu¿i b¿nh gút. Th¿m chí, anh dào có th¿ giúp ngan ng¿a các con gút b¿ng cách gi¿m viêm và n¿ng d¿ axit uric trong co th¿.
Rau xanh là th¿c ph¿m r¿t t¿t cho ngu¿i b¿ gout
Rau xanh là th¿c ph¿m r¿t t¿t cho ngu¿i b¿ gout
 • Rau: t¿t c¿ các lo¿i rau d¿u thích h¿p d¿ di¿u tr¿ b¿nh gút, ch¿ng h¿n nhu khoai tây, d¿u Hà Lan, n¿m, cà tím và rau xanh.
 • Các lo¿i d¿u: d¿u lang, d¿u nành, d¿u ph¿ ...
 • Qu¿ h¿ch.
 • Ngu c¿c nguyên h¿t: y¿n m¿ch, g¿o l¿t và lúa m¿ch.
 • S¿n ph¿m t¿ s¿a tr¿ng.
 • п u¿ng: cà phê, trà và trà xanh.
 • Các lo¿i th¿o m¿c và gia v¿.
 • D¿u th¿c v¿t

An u¿ng di¿u d¿

Ngoài nh¿ng th¿c ph¿m nên tránh ¿ trên, v¿n có th¿ an m¿t s¿ lo¿i th¿t v¿i lu¿ng v¿a ph¿i. Tuy nhiên, b¿n nên dùng nhi¿u l¿n trong tu¿n, vì n¿u dùng quá nhi¿u có th¿ gây ra các con gút. M¿t s¿ lo¿i th¿c ph¿m b¿n c¿n dùng di¿u d¿ nhu:

 • Th¿t gà, th¿t bò, th¿t l¿n và th¿t c¿u.
 • Cá h¿i tuoi ho¿c dóng h¿p.

Ch¿ d¿ sinh ho¿t phù h¿p

Ngoài ch¿ d¿ an u¿ng, m¿t s¿ thay d¿i trong l¿i s¿ng s¿ giúp gi¿m nguy co b¿ b¿nh gút t¿n công.

Gi¿m cân

N¿u b¿n b¿ b¿nh gút, th¿a cân có th¿ khi¿n b¿n d¿ b¿ các con gút t¿n công hon. Khi b¿n th¿a cân, co th¿ b¿n không th¿ s¿ d¿ng insulin d¿ lo¿i b¿ lu¿ng du¿ng trong máu m¿t cách h¿p lý. Kháng insulin cung thúc d¿y n¿ng d¿ axit uric trong co th¿. Do dó, gi¿m cân s¿ giúp b¿n gi¿m tình tr¿ng kháng insulin và gi¿m n¿ng d¿ axit uric.

Tuy nhiên, b¿n không nên áp d¿ng ch¿ d¿ an kiêng gi¿m cân c¿p t¿c vì s¿ làm tang nguy co m¿c b¿nh gút.

T¿p th¿ d¿c

T¿p th¿ d¿c khi¿n gout b¿ d¿y lùi
T¿p th¿ d¿c khi¿n gout b¿ d¿y lùi

T¿p th¿ d¿c thu¿ng xuyên là m¿t cách khác d¿ ngan ng¿a các con gút. T¿p th¿ d¿c không ch¿ giúp b¿n duy trì cân n¿ng h¿p lý mà còn gi¿ cho n¿ng d¿ axit uric ¿ m¿c th¿p.

U¿ng nhi¿u nu¿c hon

U¿ng d¿ nu¿c giúp gi¿m nguy co m¿c b¿nh gút, vì nu¿c giúp lo¿i b¿ axit uric du th¿a ra kh¿i máu. N¿u b¿n t¿p th¿ d¿c nhi¿u hon, b¿n c¿n ph¿i cung c¿p d¿ nu¿c cho co th¿.

H¿n ch¿ ru¿u bia

Ngu¿i b¿ gout c¿n h¿n ch¿ ruou bia
Ngu¿i b¿ gout c¿n h¿n ch¿ ruou bia

Ru¿u có th¿ gây ra các con gút. Nguyên nhân là do co th¿ uu tiên lo¿i b¿ ru¿u hon là axit uric, di¿u này làm tang lu¿ng axit uric trong co th¿.

U¿ng b¿ sung vitamin C

Theo nghiên c¿u, vitamin C có th¿ làm gi¿m n¿ng d¿ axit uric, do dó có th¿ ngan ng¿a các con gút.

Gout là b¿nh liên quan d¿n r¿i lo¿n chuy¿n hóa, tuy không gây nguy hi¿m t¿i tính m¿ng nhung ¿nh hu¿ng r¿t nhi¿u t¿i cu¿c s¿ng c¿a ngu¿i b¿nh. Bài vi¿t trên dây dã cung c¿p các thông tin v¿ b¿nh gout cung nhu ch¿ d¿ an u¿ng, sinh ho¿t phù h¿p. Các thông tin này hy v¿ng h¿u ích v¿i các b¿n.

N¿m móng chân và cách di¿u tr¿ b¿ng phuong pháp dân gian

B¿nh N¿m móng chân còn du¿c g¿i là n¿m móng, là nhi¿m n¿m ¿ ph¿n móng chân. Ðây là m¿t b¿nh nhi¿m trùng xâm nh¿p vào các v¿t n¿t trên móng ho¿c v¿t c¿t trên da, có th¿ làm cho móng chân thay d¿i màu s¿c ho¿c dày hon. B¿nh cung có th¿ gây dau. Vì th¿, hãy cùng Nhà thu¿c Kim Th¿y tìm hi¿u thêm v¿ lo¿i b¿nh này nhé.

Nguyên nhân gây n¿m móng chân

N¿m móng chân
N¿m móng chân

B¿nh nhi¿m trùng n¿m móng tay chân, n¿m lây nhi¿m x¿y ra ¿ m¿t ho¿c nhi¿u móng chân, tay. Nhi¿m b¿nh n¿m móng có th¿ b¿t d¿u nhu m¿t d¿m tr¿ng ho¿c vàng du¿i các d¿u móng tay ho¿c móng chân.

N¿m móng là m¿t b¿nh thu¿ng th¿y ¿ nh¿ng ngu¿i thu¿ng xuyên ti¿p xúc v¿i nu¿c. B¿nh làm móng b¿ hu h¿y x¿u xí, có khi mung m¿, dau ¿nh hu¿ng d¿n nang su¿t làm vi¿c.

Nhi¿m n¿m móng có th¿ khó di¿u tr¿, và nhi¿m trùng có th¿ tái di¿n. B¿nh do nhi¿u lo¿i vi n¿m gây ra, có th¿ k¿ hai nhóm chính là: N¿m s¿i to (Dermatophytes) và n¿m h¿t men (Candida).

N¿m và vi khu¿n sau khi xâm nh¿p vào co th¿ s¿ bám vào các t¿ bào da c¿a chúng ta, g¿m nh¿m khi¿n da b¿ bong tróc, chuy¿n màu, ng¿a ngáy hay n¿i m¿n d¿. Chính vì th¿, chúng ta s¿ b¿ dau nh¿c ¿ ph¿n móng r¿t khó ch¿u.

Xem thêm: Thu¿c tr¿ n¿m móng chân, tay hi¿u qu¿ nh¿t? пa ch¿ mua thu¿c tr¿ n¿m móng uy tín

N¿m móng chân có nh¿ng tri¿u ch¿ng gì

Bi¿u hi¿n c¿a n¿m móng chân
Bi¿u hi¿n c¿a n¿m móng chân
 • N¿m du¿i móng ¿ ngón và 2 bên móng: Ð¿c di¿m là dày s¿ng ¿ du¿i móng, tiêu móng gây tách móng ra kh¿i giu¿ng móng, viêm da quanh móng. Nguyên nhân thu¿ng g¿p nh¿t là do n¿m Trichophyton rubrum.
 • N¿m b¿ m¿t: Gây r¿i lo¿n s¿c t¿ c¿a móng, thu¿ng có màu tr¿ng ho¿c màu den. Thu¿ng do n¿m Trichophyton mentagrophytes và Interdigitale.
 • N¿m móng có teo móng: T¿n thuong t¿t c¿ các thành ph¿n c¿u móng, có xu huong lan t¿t c¿ các móng.
 • Th¿ thông thu¿ng: V¿i b¿nh n¿m móng thông thu¿ng không có tri¿u ch¿ng rõ r¿t ¿ giai do¿n d¿u. Ngu¿i b¿nh có th¿ quan sát s¿ th¿y móng m¿t di d¿ bóng và tr¿ nên giòn.

Cách ch¿a n¿m móng chân b¿ng dân gian

Ch¿a n¿m móng chân b¿ng t¿i

Ch¿a n¿m móng chân b¿ng t¿i
Ch¿a n¿m móng chân b¿ng t¿i

Trong t¿i có r¿t nhi¿u thành ph¿n kháng chu¿n, di¿t n¿m t¿ nhiên t¿ ch¿t allicin. Chính vì th¿, khi s¿ d¿ng t¿i di¿u tr¿ n¿m móng chân, b¿n s¿ th¿y móng c¿ng và m¿c l¿i nhanh hon.

Cách th¿c hi¿n:

C¿n chu¿n b¿ m¿t c¿ t¿i tuoi và chén nu¿c ¿m pha s¿n. Sau dó làm theo hu¿ng d¿n sau:

 • Bóc toàn b¿ l¿p v¿ ra r¿i giã nhuy¿n.
 • Cho toàn b¿ lu¿ng t¿i vào nu¿c r¿i dun sôi trong 10 phút
 • Ngâm ph¿n n¿m móng chân vào h¿n d¿ch này t¿m 20 phút r¿i lau s¿ch
 • Duy trì th¿c hi¿n công th¿c này 1 l¿n/ngày d¿ d¿t du¿c hi¿u qu¿ t¿i da

Ch¿a n¿m móng tay chân t¿ d¿u d¿a

D¿u d¿a có hàm lu¿ng Lonoleic acid kháng viêm r¿t t¿t nên b¿n hãy s¿ d¿ng d¿ di¿u tr¿ n¿m móng chân. Chúng không nh¿ng giúp móng m¿c nhanh hon mà còn h¿ tr¿ l¿a b¿ n¿m gây b¿nh.

Cách th¿c hi¿n:

 • Làm s¿ch móng n¿m b¿ng c¿n 90 d¿ hay oxy già
 • Thoa l¿p d¿u d¿a xung quanh v¿ trí n¿m móng r¿i massage nh¿ d¿ tinh ch¿t th¿m th¿u vào sâu bên trong
 • Th¿c hi¿n d¿u d¿n 2 l¿n/ngày

Ch¿a n¿m móng chân t¿ gi¿m táo

Ch¿a n¿m móng chân b¿ng gi¿m táo
Ch¿a n¿m móng chân b¿ng gi¿m táo

Ðây là m¿t trong nh¿ng cách ch¿a n¿m móng chân t¿ dân gian khá ph¿ bi¿n. Trong gi¿m táo cónhi¿u Protein và axid nên tiêu di¿t n¿m mau l¿. Ngoài ra, gi¿m táo có nhi¿u vitamin nên giúp kháng viêm, h¿n ch¿ s¿ phát tri¿n lây lan c¿a n¿m.

Cách th¿c hi¿n:

 • Cho lu¿ng gi¿m táo và mu¿i v¿a d¿ vào trong n¿i dun sôi lên t¿m 3 – 4 phút
 • п dung d¿ch ngu¿i r¿i nhúng toàn b¿ ph¿n n¿m móng chân vào kho¿ng 15 phút
 • Duy trì th¿c hi¿n 3 – 4 l¿n/tu¿n d¿ phát huy t¿i da công d¿ng

Trên dây là nh¿ng thông tin v¿ b¿nh n¿m móng chân và các cách di¿u tr¿ b¿ng phuong pháp dân gian h¿u hi¿u. Hy v¿ng bài vi¿t dã mang l¿i nh¿ng thông tin h¿u ích cho các b¿n.

Nguyên nhân m¿c gout ¿ ph¿ n¿ cao tu¿i và cách di¿u tr¿

Khi nh¿c d¿n b¿nh gút, chúng ta thu¿ng nghi r¿ng nam gi¿i là d¿i tu¿ng có nguy co m¿c b¿nh cao. Tuy nhiên, b¿n có bi¿t r¿ng ngu¿ng trên 70 tu¿i, t¿ l¿ m¿c b¿nh gút là cân b¿ng gi¿a nam và n¿? ¿ l¿a tu¿i trên 80 tu¿i, t¿ l¿ ph¿ n¿ m¿c b¿nh gút luôn cao hon nam gi¿i? N¿u b¿n chua bi¿t thông tin này và nh¿ng thông tin v¿ b¿nh gút ¿ n¿ thì hãy chú ý theo dõi nh¿ng bài vi¿t sau nhé!

B¿nh gout ¿ n¿ gi¿i có xu hu¿ng tang theo d¿ tu¿i

B¿nh gút là b¿nh viêm kh¿p do vi tinh th¿, urat l¿ng d¿ng t¿i các kh¿p, tang acid uric trong máu là h¿u qu¿ c¿a r¿i lo¿n chuy¿n hóa nhân purin. B¿nh gút du¿c d¿c trung b¿i các d¿t viêm kh¿p c¿p tính tái phát, có giai do¿n chuy¿n ti¿p c¿p tính, mãn tính và ¿n d¿nh gi¿a các con gút c¿p.

Ph¿ n¿ cao tu¿i có nguy co b¿ gout cao
Ph¿ n¿ cao tu¿i có nguy co b¿ gout cao

B¿nh ch¿ y¿u liên quan d¿n ch¿ d¿ an u¿ng, sinh ho¿t và vi¿c di¿u tr¿ các b¿nh liên quan khác nên nam gi¿i thu¿ng d¿ m¿c b¿nh gút hon n¿ gi¿i. Trong d¿ tu¿i t¿ 30 d¿n 60, t¿ l¿ m¿c b¿nh gút ¿ nam gi¿i là 90%, trong khi t¿ l¿ m¿c b¿nh gút ¿ ph¿ n¿ ch¿ là 10%. Bác si Brian F. Sandell (B¿nh vi¿n Cleveland, Ohio, Hoa K¿) cho bi¿t: “R¿t hi¿m khi g¿p m¿t ph¿ n¿ ¿ tu¿i ti¿n mãn kinh ho¿c dang di¿u tr¿ b¿nh gút thay th¿ estrogen. Tru¿c 60 tu¿i, n¿u h¿ m¿c b¿nh gút thì thu¿ng là do d¿n các Y¿u t¿ nguy co khác bao g¿m thu¿c l¿i ti¿u và các v¿n d¿ v¿ th¿n."

Tuy nhiên, trên 50 tu¿i, s¿ chênh l¿ch này b¿t d¿u thay d¿i, n¿ gi¿i tang d¿n. ¿ d¿ tu¿i 70, b¿nh gút c¿a ph¿ n¿ gi¿ng nhu nam gi¿i và sau 80 tu¿i, b¿nh gút c¿a ph¿ n¿ có xu hu¿ng nhi¿u hon ¿ n¿ gi¿i.

Nguyên nhân khi¿n ph¿ n¿ m¿c b¿nh Gout cao hon nam gi¿i khi v¿ già

V¿ nguyên nhân gây b¿nh gút thì ¿ c¿ nam và n¿ d¿u gi¿ng nhau. C¿ th¿ các lý do nhu sau:

Nguyên nhân nguyên phát

Ðây là nguyên nhân g¿p ¿ h¿u h¿t b¿nh nhân gút. Trong dó, quan tr¿ng nh¿t là do ch¿ d¿ an u¿ng th¿c ph¿m giàu purin. Chúng bao g¿m: gan, c¿t, tôm, cua, lòng d¿ tr¿ng, n¿m...

Nguyên nhân th¿ phát

Suy th¿n là m¿t ph¿n nguyên nhân gây b¿nh gout ¿ ph¿ n¿ cao tu¿i
Suy th¿n là m¿t ph¿n nguyên nhân gây b¿nh gout ¿ ph¿ n¿ cao tu¿i

M¿t s¿ ít tru¿ng h¿p m¿c b¿nh gút là do b¿nh di truy¿n (hay còn g¿i là nguyên nhân di truy¿n). Nó cung có th¿ do tang s¿n xu¿t axit uric ho¿c gi¿m dào th¿i axit uric, ho¿c c¿ hai. Tình tr¿ng này d¿n d¿n các tình hu¿ng sau:

 • Gi¿m t¿ l¿ acid uric ¿ c¿u th¿n do b¿nh nhân suy th¿n và các b¿nh khác.
 • Do các b¿nh v¿ máu, ch¿ng h¿n nhu b¿nh b¿ch c¿u c¿p tính.
 • Do s¿ d¿ng lâu dài thu¿c l¿i ti¿u, ch¿ng h¿n nhu thiazide, furosemide, acetamide ...
 • Do s¿ d¿ng thu¿c kìm t¿ bào d¿ di¿u tr¿ m¿t s¿ kh¿i u ác tính, thu¿c ch¿ng lao (pyrazinamide, ethambutol ...).

Các y¿u t¿ nguy co gây nên b¿nh

Ngoài nh¿ng nguyên nhân chính gây b¿nh, có nhi¿u y¿u t¿ làm tang nguy co m¿c b¿nh ho¿c ti¿n tri¿n c¿a b¿nh nhu: béo phì, u¿ng ru¿u quá nhi¿u, tang huy¿t áp, h¿i ch¿ng chuy¿n hóa, tang insulin máu, kháng insulin.

Nguyên nhân tr¿c ti¿p khi¿n ph¿ n¿ cao tu¿i có t¿ l¿ m¿c gout cao

S¿t gi¿m n¿i ti¿t t¿ n¿ sau mãn kinh là nguyên nhân chính gây b¿nh gout
S¿t gi¿m n¿i ti¿t t¿ n¿ sau mãn kinh là nguyên nhân chính gây b¿nh gout

Nguyên nhân gia tang t¿ l¿ ph¿ n¿ m¿i m¿c b¿nh gút cho d¿n tu¿i 51 là do quá trình s¿n xu¿t estrogen trong co th¿ gi¿m dáng k¿ ¿ giai do¿n này. Estrogen là y¿u t¿ giúp th¿n dào th¿i axit uric ra kh¿i máu qua th¿n t¿t hon.

Vì v¿y, khi estrogen gi¿m, n¿ng d¿ axit uric trong máu có xu hu¿ng tang cao, d¿n m¿c vài nam sau s¿ hình thành các tinh th¿ urat trong kh¿p. Theo tu¿i tác, t¿c d¿ s¿n xu¿t estrogen ¿ ph¿ n¿ gi¿m d¿ng nghia v¿i t¿c d¿ tang acid uric máu khi¿n t¿ l¿ m¿c b¿nh gút ¿ ph¿ n¿ cao hon.

Ngu¿i ta tin r¿ng m¿t y¿u t¿ khác làm tang nguy co m¿c b¿nh gút ¿ ph¿ n¿ là thói quen u¿ng nhi¿u nu¿c ng¿t hon so v¿i nam gi¿i.

Cách di¿u tr¿ gout hi¿u qu¿: https://channguyen.vn/cao-gam/

Cao g¿m yên bái: https://www.danhthucvedeptunhien.com/cao-gam/

Tri¿u ch¿ng thu¿ng g¿p khi n¿ gi¿i m¿c gout

Ðau kh¿p ngón tay chân là tri¿u ch¿ng thu¿ng g¿p nh¿t khi b¿ gout
Ðau kh¿p ngón tay chân là tri¿u ch¿ng thu¿ng g¿p nh¿t khi b¿ gout

B¿nh gút ¿ ph¿ n¿ cung có các tri¿u ch¿ng gi¿ng nhu nam gi¿i, bao g¿m:

 • Giai do¿n mà axit uric trong máu tang cao: Thu¿ng không có tri¿u ch¿ng rõ ràng nên r¿t khó nh¿n bi¿t can b¿nh này.
 • Gút c¿p tính ho¿c giai do¿n viêm kh¿p gút c¿p tính: Do axit uric t¿o thành các tinh th¿ trong khoang kh¿p nên ngu¿i b¿nh thu¿ng b¿ dau và sung kh¿p d¿t ng¿t, kh¿p b¿ nóng quá m¿c. Con dau thu¿ng x¿y ra vào ban dêm ho¿c khi có các y¿u t¿ nguy co, ch¿ng h¿n nhu cang th¿ng, u¿ng ru¿u và khi m¿t s¿ b¿nh m¿i kh¿i phát. Sau kho¿ng 3 d¿n 10 ngày, dù b¿n có du¿c di¿u tr¿ hay không thì con dau cung s¿ thuyên gi¿m, dôi khi nh¿ng con dau ti¿p theo th¿m chí hàng tháng tr¿i v¿n không bi¿n m¿t.
 • Kho¿ng th¿i gian t¿ khi b¿t d¿u dau kh¿p: thông thu¿ng chúng ta không nh¿n th¿y b¿t k¿ tri¿u ch¿ng nào và các ch¿c nang kh¿p v¿n bình thu¿ng.
 • Giai do¿n gút mãn tính: Ðây là giai do¿n khó ch¿u nh¿t c¿a b¿nh và kéo dài trong nhi¿u nam. Ngu¿i b¿nh thu¿ng xuyên b¿ dau nh¿c xuong kh¿p. Sau m¿t th¿i gian, các h¿t Tophi s¿ xu¿t hi¿n xung quanh các kh¿p xung quanh da và sung lên thành t¿ng dám. H¿t có th¿ b¿ v¿ và c¿n du¿c x¿ lý càng s¿m càng t¿t. пc bi¿t ¿ n¿ gi¿i khi m¿c b¿nh gút thì b¿nh có xu hu¿ng phát b¿nh d¿u tiên ¿ d¿u g¿i, ngón tay, c¿ tay, d¿u ngón tay, tuy nhiên con dau thu¿ng ch¿m hon so v¿i nam gi¿i và d¿ x¿y ra các con dau này ¿ nhi¿u kh¿p.

Các cách ch¿a b¿nh gout ¿ n¿ gi¿i

Nguyên t¿c di¿u tr¿ chung

Vi¿c di¿u tr¿ b¿nh gút ¿ ph¿ n¿ c¿n d¿m b¿o hai nguyên t¿c sau:

 • Ði¿u tr¿ viêm chu vi trong con gút c¿p tính.
 • Ngan ng¿a s¿ tái phát c¿a b¿nh gút, l¿ng d¿ng urat ¿ mô và ngan ng¿a bi¿n ch¿ng. M¿c tiêu là di¿u tr¿ h¿i ch¿ng tang acid uric máu, m¿c tiêu là ki¿m soát acid uric c¿a co th¿ du¿i 60mg/l không b¿ gút và không b¿ gút, ki¿m soát acid uric c¿a co th¿ du¿i 50mg/l là không b¿ gút và không b¿ gút.

Hu¿ng di¿u tr¿ c¿ th¿

Duy trì thói quen an u¿ng và sinh ho¿t khoa h¿c

Duy trì thói quen th¿ d¿c hàng ngày d¿ gi¿m nguy co m¿c gout
Duy trì thói quen th¿ d¿c hàng ngày d¿ gi¿m nguy co m¿c gout
 • Ngu¿i b¿nh nên tránh ho¿c gi¿m các th¿c an có nhi¿u nhân purin nhu n¿i t¿ng d¿ng v¿t, th¿t d¿, tôm, cua… tuy¿t d¿i kiêng ru¿u bia, d¿ không làm tang nguy co m¿c b¿nh.
 • пng th¿i, b¿nh nhân gút nên an nhi¿u rau xanh và trái cây, n¿u an th¿t thì không quá 150g / ngày, u¿ng nhi¿u nu¿c, t¿t nh¿t là 2-4 lít / ngày, t¿t nh¿t là nu¿c khoáng 14% ki¿m ho¿c ki¿m hóa.
 • Nu¿c sinh d¿c d¿ d¿t hi¿u qu¿ ki¿m hóa acid uric trong máu. Ði¿u này s¿ giúp tang lu¿ng nu¿c ti¿u trong vòng 24 gi¿ d¿ gi¿m thi¿u s¿ l¿ng d¿ng c¿a urat trong du¿ng ti¿t ni¿u.
 • C¿n có phuong pháp t¿p luy¿n phù h¿p và thu¿ng xuyên d¿ ki¿m soát cân n¿ng h¿p lý.

Ngoài ra, ph¿ n¿ m¿c b¿nh gút c¿n tránh dùng các lo¿i thu¿c làm tang nguy co tang axit uric, tránh các y¿u t¿ nguy co làm kh¿i phát con gút nhu: cang th¿ng, stress, ch¿n thuong,...

Xem thêm:

Ði¿u tr¿ gout - dau nh¿c xuong kh¿p hi¿u qu¿ b¿ng cao g¿m? Mua hàng ¿ dâu uy tín

Cao g¿m di¿u tr¿ gout có th¿c s¿ hi¿u qu¿ không? пa ch¿ mua hàng uy tín

Ði¿u tr¿ n¿i khoa

S¿ d¿ng thu¿c ch¿ng viêm bao g¿m:

 • Colchicine, thu¿c ch¿ng viêm không steroid, glucocorticoid Colchicine. Ðây là lo¿i thu¿c dùng d¿ gi¿m gút và kháng viêm, dành cho các con gút c¿p tính ho¿c d¿t c¿p c¿a b¿nh gút mãn tính. Li¿u lu¿ng ch¿ nên dùng kho¿ng 1mg / ngày m¿i ngày, nhung nên dùng càng s¿m càng t¿t (trong vòng 12 gi¿ d¿u k¿ t¿ khi b¿nh gút kh¿i phát) d¿ b¿nh gút thuyên gi¿m hi¿u qu¿. N¿u ngu¿i b¿nh có ch¿ng ch¿ d¿nh v¿i thu¿c ch¿ng viêm không steroid thì li¿u colchicin l¿n d¿u là 1 mg x 3 l¿n / ngày, l¿n th¿ 2 là 1 mg x 2 l¿n / ngày, sau l¿n th¿ 3 là 1. mg / ngày. Trong hai ngày d¿u tiên, hãy dùng th¿ colchicine d¿ theo dõi ph¿n ¿ng, và di¿u ch¿nh cho phù h¿p trong nh¿ng ngày ti¿p theo. п ngan ng¿a tái phát, nên dùng 0,5-1,2mg / ngày, u¿ng 1-2 l¿n m¿t ngày trong ít nh¿t 6 tháng. Tuy nhiên, n¿u ph¿ n¿ b¿ b¿nh gút và trên 70 tu¿i thì nên gi¿m li¿u.
 • Thu¿c ch¿ng viêm không steroid (indomethacin, ibuprofen, naproxen, diclofenac, ketoprofen, piroxicam): các thu¿c này có th¿ dùng don l¿ ho¿c ph¿i h¿p v¿i colchicin, nhung d¿i v¿i tru¿ng h¿p viêm loét d¿ dày tá tràng, ch¿c nang th¿n c¿a b¿nh nhân suy thì ch¿ng ch¿ d¿nh.
 • Corticoid: Khi các lo¿i thu¿c trên không hi¿u qu¿ có th¿ dùng corticoid du¿ng u¿ng nhung nên h¿n ch¿ và ch¿ dùng trong th¿i gian ng¿n. Sau khi lo¿i tr¿ kh¿ nang viêm kh¿p nhi¿m trùng, vi¿c tiêm corticosteroid n¿i kh¿p ph¿i có ch¿ d¿nh c¿a chuyên gia.

S¿ d¿ng các thu¿c gi¿m acid uric trong máu:

 • Nhóm thu¿c ¿c ch¿ t¿ng h¿p acid uric: ph¿ bi¿n nh¿t là allopurinol, li¿u lu¿ng tùy thu¿c vào n¿ng d¿ acid uric trong máu. B¿t d¿u t¿ 100mg / ngày trong 1 tu¿n, sau dó tang thêm 200-300mg / ngày. Thu¿c ch¿ du¿c dùng sau khi b¿nh viêm kh¿p dã thuyên gi¿m, không du¿c dùng thu¿c trong con gút c¿p, luu ý các tác d¿ng ph¿ c¿a thu¿c (nhu bu¿n nôn, nh¿c d¿u, s¿t nh¿, d¿ ¿ng…).
 • Nhóm thu¿c tang dào th¿i acid uric: Ph¿ bi¿n nh¿t là probenecid li¿u 250mg-3g / ngày, Sunfinpyrazol li¿u 100mg-800mg / ngày, Benzbromaron, Benzbriodarone… phát hi¿n acid uric và n¿ng d¿ acid uric du¿i dây. 600mg / 24h, Không suy th¿n, s¿i th¿n, h¿t tophi, gút mãn tính và ngu¿i tr¿ tu¿i.

Ði¿u tr¿ ph¿u thu¿t

Ph¿u thu¿t là gi¿i pháp cu¿i cùng d¿ di¿u tr¿ gout
Ph¿u thu¿t là gi¿i pháp cu¿i cùng d¿ di¿u tr¿ gout

Ph¿u thu¿t là gi¿i pháp lo¿i b¿ h¿t Tophi, gi¿i pháp cho ngu¿i b¿nh gút b¿ bi¿n ch¿ng loét, nhi¿m trùng quá nhi¿u h¿t Tophi ho¿c h¿t Tophi to (¿nh hu¿ng d¿n v¿n d¿ th¿ thao ho¿c làm d¿p). Cân nh¿c ph¿u thu¿t, và n¿u c¿n, bác si s¿ ph¿u thu¿t cho b¿nh nhân. Kh¿c ph¿c các tri¿u ch¿ng c¿a b¿nh gút là m¿t vi¿c không h¿ don gi¿n, nh¿t là khi ph¿ n¿ bu¿c vào d¿ tu¿i ti¿n mãn kinh.Tuy nhiên, n¿u bi¿t cách thì v¿n có th¿ d¿y lùi các tri¿u ch¿ng này.

Ði¿u quan tr¿ng nh¿t là chúng ta c¿n tìm s¿n ph¿m phù h¿p, bác si có kinh nghi¿m tr¿c ti¿p tu v¿n ý ki¿n ¿¿c¿a b¿n, uu tiên các s¿n ph¿m t¿ thiên nhiên d¿ tránh tác d¿ng ngu¿c. Vì v¿y, n¿u có b¿t k¿ th¿c m¿c nào v¿ b¿nh gút n¿ và c¿n du¿c bác si tu v¿n, b¿n có th¿ liên h¿ v¿i bác si b¿nh vi¿n noi có các bác si chuyên môn hi¿u bi¿t sâu s¿c v¿ b¿nh, th¿c m¿c c¿a b¿n s¿ du¿c gi¿i dáp.

Ðông y và 8 lo¿i thu¿c di¿u tr¿ sâu rang

Sâu rang là b¿nh r¿t ph¿ bi¿n ¿ m¿i l¿a tu¿i, d¿c bi¿t là tr¿ em b¿i tr¿ thu¿ng an nhi¿u d¿ ng¿t và v¿ sinh rang mi¿ng chua dúng cách. B¿nh sâu rang gây dau nh¿c nên vi¿c an u¿ng và cu¿c s¿ng b¿ ¿nh hu¿ng r¿t nhi¿u. Ði¿u tr¿ sâu rang b¿ng y h¿c c¿ truy¿n b¿ng lo¿i thu¿c nào d¿ hi¿u qu¿ và an toàn. Sau dây là top 8 lo¿i bài thu¿c di¿u tr¿ sâu rang b¿ng y h¿c c¿ truy¿n hi¿u qu¿ mà chúng tôi g¿i t¿i các b¿n.

B¿nh sâu rang ¿ tr¿
B¿nh sâu rang ¿ tr¿

Quan di¿m c¿a Ðông y v¿ sâu rang

Ðông y quan ni¿m rang là ph¿n th¿a c¿a xuong và thu¿c t¿ng th¿n. M¿t khác theo lý lu¿n v¿ kinh l¿c, kinh duong minh v¿ di qua vùng c¿a chân rang nên các ch¿ng tr¿ng c¿a chân rang ph¿n ánh tr¿ng thái hu, th¿c, hàn, nhi¿t c¿a v¿ và th¿n. Nói cách khác, dau rang là hi¿n tu¿ng b¿nh lý c¿a t¿ng, ph¿. Ði¿u tr¿ ch¿ng dau rang bao g¿m c¿ tr¿ tiêu và tr¿ b¿n, di¿u tr¿ t¿i ch¿ và tác d¿ng toàn thân.

Xem thêm: 

Các th¿o du¿c tr¿ sâu rang hi¿u qu¿ b¿ng Ðông y

V¿ cây xoài

Xoài không ch¿ du¿c bi¿t d¿n là m¿t lo¿i cây an qu¿ mà còn là m¿t v¿ thu¿c du¿c dùng trong Ðông y. V¿ xoài có tính v¿, tác d¿ng kháng khu¿n, ch¿ng viêm r¿t t¿t nên du¿c dùng d¿ di¿u tr¿ b¿nh sâu rang.

Th¿c hi¿n: V¿ xoài 3 mi¿ng, m¿i mi¿ng b¿ng c¿ bàn tay, c¿o b¿ ph¿n v¿ bên ngoài, x¿t nh¿, n¿u v¿i 750ml nu¿c, s¿c còn 300ml. C¿ 3 ph¿n nu¿c thu¿c thì thêm 1 ph¿n ru¿u, cho vào chai, b¿o qu¿n d¿ dùng d¿n.

Cách dùng: M¿i l¿n l¿y 50ml, ng¿m kho¿ng 10 phút, th¿nh tho¿ng súc mi¿ng r¿i nh¿ di. Ngày dùng 4 l¿n vào bu¿i sáng, t¿i (tru¿c khi di ng¿) và sau 2 b¿a an chính.

V¿ xoài có tác d¿ng kháng viêm dùng d¿ di¿u tr¿ sâu rang
V¿ xoài có tác d¿ng kháng viêm dùng d¿ di¿u tr¿ sâu rang

Ho¿c dùng:

V¿ thân cây xoài 3 ph¿n, trái me chua 1 ph¿n, trái b¿ k¿t 1 ph¿n.

T¿t c¿ s¿y khô, sao thom, tán thành b¿t m¿n, l¿y d¿u tam ch¿m thu¿c vào ch¿ rang dau.

T¿i

Ðông y coi t¿i là m¿t v¿ thu¿c quý b¿i t¿i có v¿ cay, tính ôn, hoi d¿c. T¿i có tác d¿ng thanh nhi¿t, gi¿i d¿c, sát khu¿n nên du¿c dùng d¿ di¿u tr¿ r¿t nhi¿u b¿nh nhu: ch¿a khí hu, ti¿u ti¿n khó, b¿ng tru¿ng d¿y…trong dó có sâu rang. Ðây là m¿t trong nh¿ng bài thu¿c dân gian hi¿u nghi¿m không d¿ ch¿a b¿nh dau rang mà có th¿ tri¿t d¿ du¿c con dau ê bu¿t c¿a hàm rang. Ðu¿c bi¿t, trong thành ph¿n c¿a t¿i có ch¿a fluor và allicin giúp b¿o v¿ và ph¿c h¿i du¿c ngà rang.

T¿i là m¿t v¿ thu¿c quý ch¿a sâu rang
T¿i là m¿t v¿ thu¿c quý ch¿a sâu rang

Th¿c hi¿n: Giã nh¿ nhánh t¿i, hòa l¿n v¿i mu¿i càng t¿t.

Cách dùng: Ng¿m vào mi¿ng ho¿c có th¿ thái lát m¿ng mi¿ng t¿i và chà sát trên b¿ m¿t rang ít phút s¿ th¿y hi¿u qu¿ sau dó.

Lá l¿t

Theo Ðông y, lá l¿t có v¿ cay, mùi thom, tính ¿m. Tác d¿ng ôn trung (làm ¿m t¿ v¿), tán hàn (làm tan khí l¿nh), h¿ khí, ch¿ th¿ng (làm h¿t dau). Thu¿ng dùng ch¿a phong hàn th¿p, tay chân l¿nh, tê b¿i; các kh¿p dau nh¿c; r¿i lo¿n tiêu hóa, nôn m¿a, d¿y hoi, sình b¿ng, dau b¿ng tiêu ch¿y; th¿n và bàng quang l¿nh; dau rang; dau d¿u; ch¿y nu¿c mui hôi, tiêu ch¿y.

Lá l¿t phoi khô dùng di¿u tr¿ sâu rang
Lá l¿t phoi khô dùng di¿u tr¿ sâu rang

п ch¿a dau rang, dùng 30 - 40g lá l¿t khô (80 - 100g lá tuoi), ho¿c dùng thân, hoa và r¿, n¿u l¿y nu¿c d¿m d¿c, hòa v¿i ít mu¿i h¿t, d¿ ngu¿i r¿i ng¿m 1 - 2 phút, súc mi¿ng và nh¿ b¿. Ngày súc mi¿ng 3 - 4 l¿n.

Nu¿c n¿u lá l¿t còn du¿c dùng d¿ ngâm tay chân ch¿a dau xuong, th¿p kh¿p, tê th¿p, d¿ m¿ hôi tay chân.

Ru¿u cau

Qu¿ cau có v¿ chát, cay, tính ¿m, du¿c nghiên c¿u là có ch¿a nhi¿u ch¿t có tính di¿t khu¿n, thanh trùng. Vì th¿, qu¿ cau cung du¿c s¿ d¿ng trong vi¿c tr¿ giun sán, làm cho giun sán không bám du¿c vào thành ru¿t. Ru¿u có n¿ng d¿ c¿n cao, có tính sát khu¿n. Khi k¿t h¿p v¿i qu¿ cau s¿ làm gia tang tính di¿t khu¿n, d¿c bi¿t t¿t trong vi¿c tr¿ sâu rang, làm rang ch¿c kh¿e.

Cách làm:

B¿ trái cau làm tu, tách l¿y h¿t cau, cho vào bình dã d¿ng s¿n ru¿u tr¿ng.

Cách dùng: Sau khi dánh rang s¿ch, b¿n có th¿ ng¿m m¿t xíu ru¿u cau trong 15 phút r¿i nh¿ di, sau dó kiêng súc mi¿ng, không u¿ng nu¿c ho¿c an gì dó trong 30 phút. M¿i ngày ng¿m ru¿u cau 2 l¿n, b¿n s¿ không còn dau nh¿c rang l¿i n¿a.

Cây rau b¿

Cây rau b¿ còn g¿i là c¿ b¿, rau b¿ nu¿c, th¿y t¿n, c¿ ch¿ di¿n (di¿n t¿ th¿o), t¿ di¿p th¿o, d¿ h¿p th¿o… tên khoa h¿c Marsilea quadrifolic L. thu¿c h¿ rau b¿ (Marrileaceae).

п làm thu¿c có th¿ dùng cây tuoi ho¿c phoi khô, b¿o qu¿n noi khô ráo.

Theo Ðông y, rau b¿ có v¿ ng¿t, hoi d¿ng, tính mát, không d¿c, tác d¿ng thanh nhi¿t, l¿i ti¿u, tiêu sung, gi¿i d¿c, nhu¿n gan, làm sáng m¿t. Thu¿ng dùng ch¿a viêm th¿n, phù chân, viêm gan, viêm k¿t m¿c, suy nhu¿c th¿n kinh, s¿t cao, m¿t ng¿, sung dau l¿i rang, m¿n nh¿t, sung vú, t¿c tia s¿a, khí hu b¿ch d¿i, th¿ huy¿t, di ti¿u ra máu, s¿i th¿n, s¿i bàng quang, dái tháo du¿ng.

Ch¿a dau rang, m¿n nh¿t do nhi¿t d¿c: rau b¿ tuoi 50 - 80g, r¿a th¿t s¿ch, thêm 500ml nu¿c, s¿c còn 200ml, chia 2 - 3 l¿n u¿ng tru¿c b¿a an.

Lá trà xanh

Ði¿u tr¿ sâu rang b¿ng lá trà xanh
Ði¿u tr¿ sâu rang b¿ng lá trà xanh

Lá trà xanh du¿c ch¿ng minh là giàu ch¿t catechin, florua, axit tannic và các thành ph¿n khác b¿ tr¿ cho quá trình hình thành l¿p men protein c¿ng b¿o v¿ cho rang. Các axit tannic cung làm gi¿m vai trò c¿a các ch¿t hòa tan canxi.

Cách dùng: Nhai m¿t vài lá trà xanh trong 5 phút sau dó súc mi¿ng l¿i, th¿c hi¿n ba l¿n m¿t ngày có th¿ làm gi¿m ê bu¿t rang.

Cây b¿ d¿

Cây b¿ d¿ g¿i là cây d¿, tên khoa h¿c Ficus religiosa L., thu¿c h¿ dâu t¿m (Moraceae).

Theo phân tích, trong v¿ cây b¿ d¿ có ch¿a 4% ch¿t tanin. M¿ có ch¿a nh¿a, trong m¿ dông khô có 85% nh¿a và 12% cao su.

V¿ cây có tác d¿ng làm san da. ¿ Trung Qu¿c, ngu¿i ta s¿c nu¿c v¿ cây b¿ d¿ d¿ làm thu¿c súc mi¿ng làm cho ch¿c rang và tr¿ dau rang.

¿ ¿n п, v¿ du¿c dùng d¿ tr¿ b¿nh l¿u, nu¿c pha v¿ dùng u¿ng tr¿ nhi¿t d¿c.

¿ Vi¿t Nam, ngu¿i ta thu¿ng dùng v¿ cây n¿u nu¿c r¿a d¿ tr¿ l¿ loét và b¿nh ngoài da.

V¿ cây b¿ d¿ cung có th¿ thay th¿ v¿ cây chay d¿ an v¿i tr¿u cau cho ch¿c rang.

Nu¿c s¿c v¿ r¿ và v¿ thân còn dùng làm thu¿c ng¿m ch¿a dau rang.

п ch¿a dau rang, dùng v¿ r¿ ho¿c v¿ thân cây b¿ d¿ 20 - 60g s¿c v¿i nu¿c r¿i ng¿m, súc mi¿ng 2 - 3 l¿n trong ngày.

Cây g¿o

Cây g¿o m¿c nhi¿u ¿ vùng nông thôn Vi¿t Nam
Cây g¿o m¿c nhi¿u ¿ vùng nông thôn Vi¿t Nam

Cây g¿o còn g¿i là bông g¿o, m¿c miên, gòn, roca (Campuchia), ngiou (Lào), kapokier du Tonkin, kapokier du Malabar, tên khoa h¿c Bombax ceiba L. (B. malabaricum DC.), thu¿c h¿ G¿o (Bombacaceae).

V¿ cây g¿o có v¿ d¿ng, tính mát, tác d¿ng l¿i ti¿u, tiêu sung, gây nôn. Thu¿ng dùng ch¿a th¿p kh¿p, dùng v¿ tuoi giã nát bó noi b¿ d¿ng gi¿p, gãy xuong; sao vàng s¿c d¿c d¿ u¿ng giúp c¿m máu trong các ch¿ng bang huy¿t (thuong ph¿i h¿p v¿i h¿t cây lu¿i uoi), thông ti¿u.

Ngu¿i ta bóc v¿ thân, c¿o b¿ l¿p thô và gai, r¿a s¿ch, x¿t nh¿, phoi ho¿c s¿y khô d¿ b¿o qu¿n; thu¿ng giã nát d¿ dùng tuoi.

Ngày dùng 15 - 30g khô, s¿c u¿ng. Có th¿ s¿c d¿c và ng¿m ch¿a dau rang.

Trên dây là 8 bài thu¿c di¿u tr¿ sâu rang theo y h¿c c¿ truy¿n mà chúng tôi gi¿i thi¿u t¿i các b¿n. Hy v¿ng nh¿ng thông tin trên dã cung c¿p nh¿ng thông tin h¿u ích t¿i quý d¿c gi¿.

B¿nh gout là gì? Nguyên nhân và cách di¿u tr¿

T¿ng quan b¿nh Gout

B¿nh Gout là gì?

B¿nh Gout (gút) hay còn g¿i th¿ng phong, là b¿nh do r¿i lo¿n chuy¿n hóa nhân purin trong th¿n, khi¿n th¿n không th¿ l¿c axit uric t¿ trong máu. Axit uric thu¿ng vô h¿i và du¿c hình thành trong co th¿, sau dó s¿ du¿c dào th¿i qua nu¿c ti¿u và phân. V¿i ngu¿i b¿ b¿nh gout, lu¿ng axit uric trong máu du¿c tích t¿ qua th¿i gian. Khi n¿ng d¿ này quá cao, nh¿ng tinh th¿ nh¿ c¿a axit uric du¿c hình thành. Nh¿ng tinh th¿ này t¿p trung l¿i ¿ kh¿p và gây viêm, sung và dau d¿n cho b¿nh nhân.

B¿nh gout d¿c trung b¿i nh¿ng d¿t viêm kh¿p c¿p tái phát, ngu¿i b¿nh thu¿ng xuyên b¿ dau d¿n d¿t ng¿t gi¿a dêm và sung d¿ các kh¿p khi d¿t viêm c¿p bùng phát, d¿c bi¿t là các kh¿p ¿ ngón chân cái, nhung cung có th¿ ¿nh hu¿ng t¿i các kh¿p khác ¿ chân (nhu d¿u g¿i, m¿t cá chân, bàn chân) và ít g¿p hon ¿ kh¿p tay (bàn tay, c¿ tay, khu¿u tay), c¿ c¿t s¿ng cung có th¿ b¿ ¿nh hu¿ng.

b¿nh Gout

b¿nh Gout

B¿nh Gout nguy hi¿m nhu th¿ nào?

B¿nh Gout tuy có th¿ làm cho ngu¿i b¿nh cang th¿ng, dau d¿n và m¿t ng¿ nhung Gout là b¿nh lành tính và có th¿ kh¿ng ch¿ b¿ng thu¿c cung nhu phòng ng¿a d¿t c¿p b¿ng vi¿c thay d¿i ch¿ d¿ sinh ho¿t, an u¿ng.

Gout gây ra nhi¿u bi¿n ch¿ng nguy hi¿m

Gout gây ra nhi¿u bi¿n ch¿ng nguy hi¿m

B¿nh Gout du¿c chia thành 3 giai do¿n, tùy theo m¿c d¿ và bi¿u hi¿n c¿a b¿nh:

 • Giai do¿n 1: m¿c axit uric trong máu dã tang lên nhung v¿n chua xu¿t hi¿n các tri¿u ch¿ng b¿nh gout. Thông thu¿ng, ngu¿i b¿nh ch¿ nh¿n th¿y tri¿u ch¿ng d¿u tiên c¿a b¿nh gout sau khi b¿ b¿nh s¿i th¿n.
 • Giai do¿n 2: n¿ng d¿ axit uric lúc này r¿t cao, d¿n d¿n hình thành các tinh th¿ xu¿t hi¿n ¿ ngón chân (n¿t tophi). C¿c tophi thu¿ng bi¿u hi¿n ch¿m, hàng ch¿c nam sau con gout d¿u tiên nhung cung có khi s¿m hon. Khi dã xu¿t hi¿n thì d¿ tang s¿ lu¿ng và kh¿i lu¿ng và có th¿ loét. C¿c tophi thu¿ng th¿y trên khu¿u tay, chân hay các kh¿p ngón tay chân, dôi khi có c¿ trên vành tai

¿ giai do¿n này, ngu¿i b¿nh s¿ c¿m th¿y dau kh¿p nhung con dau s¿ không kéo dài. Ti¿p sau giai do¿n này, ngu¿i b¿nh s¿ g¿p các tri¿u ch¿ng khác c¿a b¿nh Gout v¿i t¿n su¿t ngày càng nhi¿u và m¿c d¿ ngày càng nghiêm tr¿ng hon.

 • Giai do¿n 3: các tri¿u ch¿ng c¿a b¿nh s¿ không bi¿n m¿t và các tinh th¿ axit uric s¿ t¿n công nhi¿u kh¿p.

H¿u h¿t ngu¿i b¿ b¿nh Gout ch¿ ¿ giai do¿n 1 ho¿c 2, r¿t hi¿m ngu¿i có b¿nh ti¿n tri¿n d¿n giai do¿n 3 do các tri¿u ch¿ng b¿nh Gout dã du¿c di¿u tr¿ dúng cách ¿ giai do¿n 2.

Xem thêm: 

Ði¿u tr¿ b¿nh Gout hi¿u qu¿ b¿ng Cao g¿m

Cao g¿m nào t¿t nh¿t? Mua cao g¿m ¿ dâu

Nguyên nhân b¿nh Gout (gút)

Ru¿u bia là tác nhân l¿n gây Gout

Ru¿u bia là tác nhân l¿n gây Gout

Nguyên nhân b¿nh Gout g¿m hai nguyên nhân chính: nguyên phát (da s¿ các tru¿ng h¿p) và th¿ phát

Nguyên phát:

95% các tru¿ng h¿p x¿y ra ¿ nam gi¿i, d¿ tu¿i thu¿ng g¿p là 30-60 tu¿i.

Chua rõ nguyên nhân.

Ch¿ d¿ an th¿c ph¿m có ch¿a nhi¿u purin nhu: gan, th¿n, tôm, cua, lòng d¿ tr¿ng, n¿m… du¿c xem là làm n¿ng thêm b¿nh.

Th¿ phát:

Do các r¿i lo¿n v¿ gen (nguyên nhân di truy¿n): hi¿m g¿p.

Do tang s¿n xu¿t acid uric ho¿c gi¿m dào th¿i acid uric ho¿c c¿ hai:

 • Suy th¿n và các b¿nh lý làm gi¿m d¿ thanh l¿c acid uric c¿a c¿u th¿n
 • Các b¿nh v¿ máu: b¿nh b¿ch c¿u c¿p
 • Dùng thu¿c l¿i ti¿u nhu furosemid, thiazid, acetazolamid, …
 • S¿ d¿ng các thu¿c ¿c ch¿ t¿ bào d¿ di¿u tr¿ các b¿nh ác tính
 • Dùng thu¿c kháng lao nhu ethambutol, pyrazinamid, …

Tri¿u ch¿ng b¿nh Gout (gút)

Tri¿u ch¿ng b¿nh Gout thu¿ng x¿y ra d¿t ng¿t và vào ban dêm. Trong m¿t s¿ tru¿ng h¿p, b¿nh Gout không có d¿u hi¿u ban d¿u. Các bi¿u hi¿n c¿a b¿nh gút thu¿ng xu¿t hi¿n khi ngu¿i b¿nh dã t¿ng m¿c Gout c¿p tính ho¿c mãn tính.

Tri¿u ch¿ng c¿a b¿nh Gout

Tri¿u ch¿ng c¿a b¿nh Gout

Các tri¿u ch¿ng chính c¿a b¿nh bao g¿m:

 • Kh¿p dau d¿t ng¿t, d¿ d¿i, sung t¿y
 • Kh¿p dau nhi¿u hon khi d¿ng vào
 • Kh¿p sung d¿
 • Vùng xung quanh kh¿p ¿m lên

H¿u h¿t các bi¿u hi¿n c¿a b¿nh Gout thu¿ng kéo dài vài gi¿ trong 1–2 ngày. Tuy nhiên, d¿i v¿i tru¿ng h¿p n¿ng, con dau có th¿ x¿y ra trong vòng vài tu¿n.

N¿u ngu¿i b¿ b¿nh Gout không dùng thu¿c tr¿ Gout thu¿ng xuyên, các tri¿u ch¿ng c¿a b¿nh s¿ nghiêm tr¿ng hon.

 • U c¿c tophi: b¿nh này d¿c trung b¿i s¿ tích t¿ tinh th¿ du¿i da. Thông thu¿ng, các kh¿i này s¿ xu¿t hi¿n xung quanh ngón chân, d¿u g¿i, ngón tay và tai. N¿u không du¿c x¿ lý dúng cách thì u tophi s¿ ngày càng l¿n hon.
 • T¿n thuong kh¿p: n¿u ngu¿i b¿nh không dùng thu¿c tr¿ gout, kh¿p có th¿ b¿ t¿n thuong vinh vi¿n. Tình tr¿ng này s¿ làm tang nguy co t¿n thuong xuong và các kh¿p khác.
 • S¿i th¿n: n¿u không di¿u tr¿ Gout dúng cách, các tinh th¿ acid uric không ch¿ tích t¿ quanh kh¿p mà còn tích t¿ trong th¿n gây ra s¿i th¿n.

пi tu¿ng nguy co b¿nh Gout (gút)

T¿ l¿ m¿c b¿nh gout là kho¿ng 1/200 ngu¿i tru¿ng thành. B¿nh có th¿ ¿nh hu¿ng d¿n m¿i ngu¿i, không phân bi¿t tu¿i tác và gi¿i tính. Tuy nhiên, nam gi¿i t¿ 30–50 tu¿i và ph¿ n¿ trong giai do¿n sau mãn kinh thu¿ng m¿c b¿nh này nhi¿u hon. B¿nh ít khi x¿y ra ¿ ngu¿i tr¿ và tr¿ em.

Ngu¿i cao tu¿i có nguy co m¿c Gout cao

Ngu¿i cao tu¿i có nguy co m¿c Gout cao

Các y¿u t¿ nguy co gây b¿nh bao g¿m:

 • Ch¿ d¿ an quá nhi¿u d¿m và h¿i s¿n
 • Tu¿i tác và gi¿i tính: b¿nh xu¿t hi¿n nhi¿u hon ¿ nam gi¿i và ngu¿i l¿n tu¿i
 • U¿ng nhi¿u bia trong th¿i gian dài
 • Béo phì
 • Gia dình có ngu¿i t¿ng b¿ gout
 • M¿i b¿ ch¿n thuong ho¿c m¿i ph¿u thu¿t
 • Tang cân quá m¿c
 • Tang huy¿t áp
 • Ch¿c nang th¿n b¿t thu¿ng
 • S¿ d¿ng m¿t s¿ lo¿i thu¿c có th¿ là nguyên nhân làm tích t¿ axit uric trong co th¿ nhu: Aspirin, Thu¿c l¿i ti¿u, Thu¿c hóa tr¿ li¿u, Các lo¿i thu¿c có th¿ làm suy gi¿m h¿ mi¿n d¿ch nhu cyclosporine
 • T¿ng m¿c các b¿nh nhu dái tháo du¿ng, suy gi¿m ch¿c nang th¿n, b¿nh tim, xo v¿a d¿ng m¿ch, t¿c ngh¿n m¿ch máu, b¿nh truy¿n nhi¿m, tang huy¿t áp
 • M¿t nu¿c

Phòng ng¿a b¿nh Gout (gút)

Nh¿ng thói quen sinh ho¿t giúp h¿n ch¿ di¿n ti¿n c¿a b¿nh gout:

 • Nghe theo hu¿ng d¿n c¿a bác si, không du¿c t¿ ý u¿ng thu¿c không du¿c ch¿ d¿nh ho¿c b¿ thu¿c du¿c kê toa.
 • Tái khám dúng l¿ch h¿n d¿ du¿c theo dõi di¿n ti¿n b¿nh cung nhu tình tr¿ng s¿c kh¿e.
 • Ði¿u tr¿ t¿t các b¿nh lý gây b¿nh gout th¿ phát nhu suy th¿n, các b¿nh lý chuy¿n hóa, ...
 • T¿p th¿ d¿c h¿ng ngày
 • Duy trì cân n¿ng h¿p lý
  Th¿c ph¿m cho ngu¿i b¿ b¿nh Gout

  Th¿c ph¿m cho ngu¿i b¿ b¿nh Gout

пc bi¿t c¿n duy trì ch¿ d¿ an u¿ng h¿p lý:

 • Tránh an n¿i t¿ng, nh¿t là gan, cá mòi
 • Tránh an h¿i s¿n và th¿t d¿
 • An ít ch¿t béo bão hòa và các s¿n ph¿m ch¿a ít ch¿t béo
 • An nhi¿u th¿c ph¿m giàu ch¿t xo nhu dua leo, c¿ s¿n, cà chua, …
 • Thay th¿ dùng du¿ng tinh luy¿n b¿ng du¿ng t¿ nhiên trong rau c¿ và ngu c¿c
 • U¿ng nhi¿u nu¿c: u¿ng t¿ 2,5–3 lít nu¿c m¿i ngày
 • Gi¿m s¿ d¿ng các th¿c u¿ng có c¿n, d¿c bi¿t là bia ru¿u
 • Không u¿ng cà phê, trà, nu¿c u¿ng có ga

Các bi¿n pháp ch¿n doán b¿nh Gout (gút)

B¿nh gout thu¿ng r¿t khó d¿ ch¿n doán chính xác vì các tri¿u ch¿ng g¿n gi¿ng v¿i các b¿nh khác.

Các bi¿n pháp ch¿n doán du¿c áp d¿ng bao g¿m:

 • H¿i b¿nh s¿
 • Khám lâm sàng
 • Xét nghi¿m c¿n lâm sàng
  ¿nh ch¿p X Quang bàn tay b¿ Gout

  ¿nh ch¿p X Quang bàn tay b¿ Gout

Xét nghi¿m máu d¿ do n¿ng d¿ acid uric trong máu

Ch¿c hút d¿ch kh¿p tìm tinh th¿ acid uric

Ch¿p X-quang

Siêu âm kh¿p

Ch¿p CT scanner kh¿p

Ch¿n doán xác d¿nh

Có th¿ áp d¿ng m¿t trong các tiêu chu¿n sau:

Tiêu chu¿n Bennet và Wood (1968): du¿c áp d¿ng r¿ng rãi nh¿t ¿ Vi¿t Nam do d¿ nh¿ và phù h¿p v¿i di¿u ki¿n thi¿u xét nghi¿m (d¿ nh¿y 70%, d¿ d¿c hi¿u 82,7%)

Tìm th¿y tinh th¿ natri urat trong d¿ch kh¿p hay trong các n¿t tophi.

Ho¿c t¿i thi¿u có 2 trong các y¿u t¿ sau dây:

 • Ti¿n s¿ ho¿c hi¿n t¿i có t¿i thi¿u 2 d¿t sung dau c¿a m¿t kh¿p v¿i tính ch¿t kh¿i phát d¿t ng¿t, dau d¿ d¿i, và kh¿i hoàn toàn trong vòng 2 tu¿n.
 • Ti¿n s¿ ho¿c hi¿n t¿i có sung dau kh¿p bàn ngón chân cái v¿i tính ch¿t kh¿i phát d¿t ng¿t, dau d¿ d¿i, và kh¿i hoàn toàn trong vòng 2 tu¿n.
 • Có n¿t tophi
 • Ðã t¿ng ho¿c dang dáp ¿ng t¿t v¿i colchicin (gi¿m viêm, gi¿m dau trong 48 gi¿).

Tiêu chu¿n c¿a ILAR và Omeract (2000): d¿ nh¿y 70%, d¿c hi¿u 78,8%

Có tinh th¿ urat trong d¿ch kh¿p, và / ho¿c:

Tìm th¿y tinh th¿ urat d¿c trung trong n¿t tophi b¿ng phuong pháp hóa h¿c ho¿c kính hi¿n vi phân c¿c, và / ho¿c:

Có 6 trong s¿ 12 bi¿u hi¿n lâm sàng, xét nghi¿m và X-quang sau:

 • Viêm ti¿n tri¿n t¿i da trong vòng m¿t ngày
 • Có hon m¿t con viêm kh¿p c¿p
 • Viêm kh¿p ¿ m¿t kh¿p
 • п vùng kh¿p
 • Sung, dau kh¿p bàn ngón chân I
 • Viêm kh¿p bàn ngón chân I ¿ m¿t bên
 • Viêm kh¿p c¿ chân m¿t bên
 • N¿t tophi nhìn th¿y du¿c
 • Tang acid uric máu (nam = 420 mmol/l, n¿ = 360 mmol/l)
 • Sung dau kh¿p không d¿i x¿ng
 • Nang du¿i v¿ xuong, không có hình khuy¿t xuong trên X-quang
 • C¿y vi khu¿n âm tính

Các bi¿n pháp di¿u tr¿ b¿nh Gout (gút)

Nguyên t¿c di¿u tr¿ gout

 • Ði¿u tr¿ viêm kh¿p trong con gout c¿p.
 • D¿ phòng tái phát con gout, d¿ phòng l¿ng d¿ng urat trong các mô và d¿ phòng bi¿n ch¿ng thông qua di¿u tr¿ h¿i ch¿ng tang acid uric máu v¿i m¿c tiêu ki¿m soát acid uric máu du¿i 360 mmol/l (60 mg/l) v¿i gout chua có n¿t tophi và du¿i 320 mmol/l (50 mg/l) v¿i gout có n¿t tophi.

Ði¿u tr¿ c¿ th¿

Ch¿ d¿ an u¿ng - sinh ho¿t cho ngu¿i b¿ gout

 • Tránh các ch¿t có nhi¿u purin nhu t¿ng d¿ng v¿t, th¿t, cá, tôm, cua, … Có th¿ an tr¿ng, hoa qu¿. An th¿t không quá 150 gram m¿i ngày.
 • Không u¿ng ru¿u, c¿n gi¿m cân, t¿p luy¿n th¿ d¿c thu¿ng xuyên.
 • U¿ng nhi¿u nu¿c, kho¿ng 2-4 lít nu¿c m¿i ngày
 • Tránh các thu¿c làm tang acid uric máu, tránh các y¿u t¿ làm kh¿i phát con gout c¿p nhu cang th¿ng, ch¿n thuong, …

Ði¿u tr¿ n¿i khoa

 • Thu¿c kháng viêm: dùng trong giai do¿n con gout c¿p d¿ gi¿m viêm
 • Thu¿c gi¿m acid uric máu: dùng trong giai do¿n mãn tính d¿ tránh tái phát con gout c¿p

Ði¿u tr¿ ngo¿i khoa

Bác si dang ph¿u thu¿t cho b¿nh nhân Gout

Bác si dang ph¿u thu¿t cho b¿nh nhân Gout

Ph¿u thu¿t c¿t b¿ n¿t tophi du¿c ch¿ d¿nh trong tru¿ng h¿p:

 • Gout kèm bi¿n ch¿ng loét
 • B¿i nhi¿m n¿t tophi
 • N¿t tophi kích thu¿c l¿n, ¿nh hu¿ng d¿n v¿n d¿ng ho¿c vì lý do th¿m m¿

Khi ph¿u thu¿t c¿n dùng colchicin nh¿m tránh kh¿i phát con gout c¿p và k¿t h¿p thu¿c h¿ acid uric máu.

Hi¿u dúng v¿ các nguyên nhân gây b¿nh Gout s¿ giúp cho các b¿nh nhân tránh du¿c nguy co và có m¿t s¿c kh¿e t¿t hon, tránh b¿nh t¿t ¿nh hu¿ng t¿i cu¿c s¿ng.

Showing 1 - 5 of 37 results.
Items per Page 5
của 8