Blogs Blogs

«Quay lại

C¿t Amidan và nh¿ng di¿u c¿n luu ý di¿u gì

Hi¿n nay cách di¿u tr¿ viêm Amidan du¿c s¿ d¿ng nhi¿u nh¿t chính là c¿t Amidan. Tuy nhiên không ph¿i tru¿ng h¿p b¿nh nào cung có th¿ c¿t Amidan và không ph¿i c¿t Amidan là cách di¿u tr¿ b¿nh hi¿u qu¿ nh¿t. V¿y nh¿ng di¿u c¿n bi¿t khi c¿t Amidan? Hãy cùng chúng tôi tìm hi¿u ngay sau dây nhé.

Khi nào nên c¿t Amidan?

Không ph¿i b¿t c¿ tru¿ng h¿p nào cung có th¿ ti¿n hành ph¿u thu¿t c¿t amidan vì thu¿ng d¿ l¿i nhi¿u bi¿n ch¿ng, ch¿ nên c¿t Amidan trong nh¿ng tru¿ng h¿p du¿i dây:

Khi di¿u tr¿ viêm Amidan b¿ng thu¿c không hi¿u qu¿: khi viêm Amidan thì ngu¿i b¿nh c¿n t¿i khám t¿i các co s¿ khám chuyên khoa tai, mui, h¿ng d¿ tìm ra nguyên nhân và du¿c di¿u tr¿ k¿p th¿i. Tuy nhiên trong tru¿ng h¿p b¿nh dù dã du¿c di¿u tr¿ tích c¿c, theo dúng phác d¿ di¿u tr¿ và dùng thu¿c kháng sinh dúng li¿u lu¿ng theo ch¿ d¿n c¿a bác si nhung viêm Amidan không có d¿u hi¿u thuyên gi¿m thì nên ti¿n hành c¿t Amidan.

Khi Amidan b¿ phì d¿i to ra nên hi¿n tu¿ng t¿c ngh¿n du¿ng th¿ và có th¿ gây ra hi¿n tu¿ng ng¿ng th¿ khi tr¿ ng¿, co th¿ tr¿ tím tái và hay qu¿y khóc. Tùy tu v¿n bác si trong tru¿ng h¿p này quy¿t d¿nh xem có nên c¿t amidan?

¿nh hu¿ng n¿ng n¿ d¿n s¿c kh¿e: Khi viêm mãn tính và tái di tái l¿i nhi¿u l¿n, kho¿ng 6 -7 l¿n/ nam viêm c¿p tính làm ¿nh hu¿ng l¿n d¿n s¿c kh¿e ngu¿i b¿nh. Ho¿c n¿u b¿nh nhân có Amidan sung to, nhi¿u h¿c m¿, xét nghi¿m có vi khu¿n liên c¿u nhóm A kèm theo ch¿ s¿ ph¿n ¿ng ASLO tang cao trong máu s¿ d¿n t¿i các b¿nh khác nhu nguy co gây th¿p kh¿p, bi¿n ch¿ng tim, viêm c¿u th¿n c¿p,... thì nên ti¿n hành c¿t amidan b¿ng laser.

Khi ngu¿i b¿nh dã có m¿t s¿ bi¿n ch¿ng khác do viêm Amidan gây nên nhu tình tr¿ng viêm ph¿ qu¿n tái di¿n nhi¿u l¿n, hen ph¿ qu¿n, viêm xoang,...thì c¿n du¿c các bác si chuyên khoa tai mui h¿ng có kinh nghi¿m trong di¿u tr¿ b¿nh xem xét có nên c¿t amidan không?

Không nên c¿t Amidan cho tr¿ du¿i 5 tu¿i vì lúc này h¿ mi¿n d¿ch c¿a tr¿ và co th¿ c¿a tr¿ còn non n¿t. Nên c¿n tr¿ng khi c¿t viêm Amidan cho nh¿ng ngu¿i trên 45 tu¿i vì tu¿i này hay có nh¿ng b¿nh khác kèm theo, th¿m chí cung có b¿nh du¿c ch¿ng ch¿ d¿nh trong c¿t amidan nhu các b¿nh v¿ tim m¿ch, b¿nh tang huy¿t áp. M¿t khác n¿u trên 45 tu¿i c¿t Amidan thu¿ng gây xo hóa, ch¿y máu nhi¿u kéo dài làm m¿t máu, r¿t nguy hi¿m d¿n tính m¿ng.

Xem thêm:

Không c¿t Amidan có sao không?

Theo y h¿c dánh giá thì c¿t Amidan là th¿ thu¿t di¿u tr¿ b¿nh khá nhanh chóng, don gi¿n và an toàn v¿i ngu¿i b¿nh, hi¿n du¿c s¿ d¿ng r¿ng rãi và c¿c k¿ ph¿ bi¿n t¿i các co s¿ y t¿ khám ch¿a b¿nh. Chính vì th¿, ngu¿i b¿nh l¿a ch¿n dây là gi¿i  pháp giúp h¿ thoát kh¿i ch¿ng viêm amidan.

Tuy nhiên vi¿c c¿t Amidan cung có hai m¿t, dù có nhi¿u hi¿u qu¿ nhung dây không ph¿i là gi¿i pháp duy nh¿t và h¿u hi¿u nh¿t. Trong quá trình c¿t Amidan cung ¿n ch¿a r¿t nhi¿u nguy hi¿m cho ngu¿i b¿nh. Ðó là:

Gây ch¿y máu trong khi ti¿n hành th¿c hi¿n ph¿u thu¿t: Trong tru¿ng h¿p ngu¿i  ti¿n hành ph¿u thu¿t ch¿ c¿n th¿c hi¿n sai các quy d¿nh v¿ k¿ thu¿t s¿ r¿t d¿ làm d¿t m¿ch máu ¿ c¿ h¿ng và ch¿y máu nhi¿u cho ngu¿i b¿nh. N¿u vi¿c c¿m máu không thành công thì b¿nh nhân s¿ b¿ m¿t máu c¿p và h¿u qu¿ x¿u nh¿t có th¿ gây t¿ vong.

B¿ s¿c ph¿n v¿  do tác d¿ng c¿a thu¿c gây mê: Tru¿c khi th¿c hi¿n ph¿u thu¿t, ngu¿i b¿nh s¿ du¿c s¿ d¿ng thu¿c gây mê d¿m gi¿m dau. Tuy nhiên nhi¿u tru¿ng h¿p d¿ ¿ng ho¿c ph¿n ¿ng l¿i các thành ph¿n c¿a thu¿c s¿ gây nên s¿c ph¿n v¿.  Vì th¿ tru¿c khi th¿c hi¿n gây mê và ph¿u thu¿t c¿t viêm Amidan, ngu¿i b¿nh nhân c¿n du¿c khám k¿ và làm các xét nghi¿m c¿n thi¿t d¿ ki¿m tra ph¿n ¿ng c¿a b¿n thân v¿i thu¿c gây mê.

C¿t amidan có h¿i gì không? Sau khi c¿t, ngu¿i b¿nh có th¿ s¿ bi nhi¿m trùng sau khi ph¿u thu¿t. Tru¿ng h¿p này tuy ít nhung không ph¿i không x¿y ra. Nguyên nhân có th¿ là do d¿ng c¿ ph¿u thu¿t không du¿c sát trùng k¿ ho¿c do quá trình cham sóc sau khi ph¿u thu¿t chua th¿c s¿ t¿t.

Nhu v¿y có th¿ th¿y r¿ng, vi¿c c¿t Amidan không d¿m b¿o an toàn và tr¿ d¿t b¿nh tuy¿t d¿i. Ch¿ trong tru¿ng h¿p c¿n thi¿t do bác si ch¿ d¿nh, b¿n m¿i nên c¿t Amidan. Còn nh¿ng tru¿ng h¿p b¿nh nh¿ hon thì nên ch¿a b¿ng các bi¿n pháp khác nhu ch¿a theo dân gian, theo Ðông y,....

C¿t amidan có dau không?

C¿t Amidan có dau không luôn là ban khoan c¿a r¿t nhi¿u b¿nh nhân. So v¿i phuong pháp c¿t Amidan truy¿n thông v¿a gây dau d¿n, v¿a ti¿m ¿n nhi¿u bi¿n ch¿ng thì v¿i s¿ phát tri¿n m¿nh m¿ c¿a y h¿c và k¿ thu¿t m¿ hi¿n d¿i thì c¿t Amidan không gây nhi¿u dau d¿n. Th¿i gian ti¿n hành ph¿u thu¿t thu¿ng kéo dài kho¿ng 30 phút. Sau khi c¿t amidan, ngu¿i b¿nh s¿ c¿n ¿ l¿i b¿nh vi¿n theo dõi m¿t dêm và v¿ nhà vào hôm sau.

Chi phí c¿t h¿t bao nhiêu ti¿n?

C¿t amidan giá bao nhiêu ti¿n? Thông thu¿ng khi m¿, b¿nh nhân có th¿ v¿ nhà vào ngày hôm sau. N¿u ch¿ tính riêng giá ti¿n c¿t Amidan và chua phát sinh các phí khác s¿ du¿c tính nhu sau:

Chi phí g¿c , ngu¿i b¿nh khô có b¿o hi¿m y t¿ thu¿ng dao d¿ng t¿ 4 tri¿u d¿n 8 tri¿u d¿ng. B¿nh nhân có b¿o hi¿m y t¿, dúng tuy¿n m¿ và dúng yêu c¿u b¿nh nhân thì giá kho¿ng 3 tri¿u d¿ng. C¿t amidan b¿ng máy coblator bao nhiêu ti¿n? N¿u c¿t viêm Amidan v¿i máy, v¿i laser,... và công ngh¿ cao thì giá thành s¿ cao hon.

Chi phí dã có g¿m b¿o hi¿m y t¿, c¿t Amidan dúng tuy¿n, c¿t theo ch¿ d¿nh c¿a các bác si giá kho¿ng 1 tri¿u d¿ng.

N¿u nhu gia dình ngu¿i b¿nh dang s¿ d¿ng b¿o hi¿m y t¿ thì c¿t Amidan du¿c gi¿m 80%. Tuy nhiên, ch¿a b¿nh trái tuy¿n b¿o hi¿m h¿ tr¿ 50%. B¿n nên ki¿m tra nh¿ng  di¿u kho¿n d¿ du¿c hu¿ng b¿o hi¿m y t¿ tru¿c khi b¿t d¿u ph¿u thu¿t.

Nh¿ng g¿i ý trên v¿ c¿t amidan giá bao nhiêu, b¿n có th¿ tham kh¿o và l¿a ch¿n m¿c giá phù h¿p nh¿t v¿i di¿u ki¿n kinh t¿.

C¿t Amidan ¿ dâu?

п vi¿c c¿t amidan ¿ dâu du¿c ti¿n hành d¿m b¿o, b¿n nên l¿a ch¿n các d¿a ch¿ khám b¿nh d¿m b¿o các y¿u t¿ sau:

Co s¿ chuyên khoa du¿c du¿c trang b¿ các  thi¿t b¿ k¿ thu¿t hi¿n d¿i nh¿t, bác si có nhi¿u kinh nghi¿m và tay ngh¿ trong di¿u tr¿ b¿nh.

Ch¿n các co s¿ y t¿ thu phí theo quy d¿nh c¿a b¿ y t¿, tránh tình tr¿ng giá c¿ m¿p m¿, t¿o áp l¿c lên gia dình ngu¿i b¿nh.

п tìm du¿c d¿a ch¿ c¿t Amidan ¿ dâu t¿t nh¿t, b¿n nên t¿i các co s¿ khám ch¿a b¿nh uy tín, n¿i ti¿ng, chuyên v¿ tai mui h¿ng. Ngu¿i b¿nh nên dua ra các tiêu chí khi l¿a ch¿n nhu: co s¿ v¿t ch¿t, d¿i y bác si chuyên khoa tay ngh¿ cao, d¿ch v¿ y t¿ t¿t.

Các phuong pháp c¿t Amidan là gì?

Các phuong pháp c¿t Amidan hi¿n nay g¿m:

 Phuong pháp bóc tách b¿ng dao

Ph¿u thu¿t c¿t amidan b¿ng bóc tách v¿i dao du¿c coi là phuong pháp tiêu chu¿n trong c¿t amidan. Uu di¿m c¿a nó này là v¿t m¿ khá d¿p và sau m¿ r¿t ít ch¿y máu nhung nhu¿c di¿m l¿n nh¿t là ngu¿i b¿nh d¿ m¿t khá nhi¿u máu trong quá trình c¿t Amidan.

Phuong pháp c¿t amidan b¿ng dao di¿n

Phuong pháp s¿ d¿ng dao di¿n này bao g¿m c¿t b¿ng dao di¿n có th¿ là don c¿c ho¿c lu¿ng c¿c, nhi¿t d¿ c¿t d¿t có th¿ r¿t cao lên d¿n 400 d¿ C nên thu¿ng gây nên b¿ng sâu, khu v¿c các dây th¿n kinh và nh¿ng m¿ch máu xung quanh khu v¿c này có th¿ b¿ t¿n thuong n¿ng. Ngoài ra, c¿t Amidan b¿ng phuong pháp này có kh¿ nang cao làm dau d¿n, sung n¿, ch¿y nhi¿u máu, kh¿ nang h¿i ph¿c c¿a b¿nh nhân cung ch¿m hon r¿t nhi¿u.

C¿t amidan b¿ng dao m¿ siêu âm

N¿u so sánh v¿i c¿t amidan b¿ng dao di¿n thì c¿t b¿ng dao m¿ siêu âm này s¿ ít gây nên dau d¿n cho ngu¿i b¿nh trong th¿i gian ph¿u thu¿t kéo dài khá lâu, có th¿ có hi¿n tu¿ng ch¿y máu sau m¿ làm cho v¿t m¿ r¿t lâu lành.

Ph¿u thu¿t c¿t amidan b¿ng laser

C¿t amidan b¿ng laser có dau không, câu tr¿ l¿i là nó r¿t dau. Nó gây tình tr¿ng t¿n thuong mô khi¿n ngu¿i b¿nh dau thu¿ng xuyên sau khi ph¿u thu¿t. Hi¿n nay phuong pháp này không còn du¿c áp d¿ng.

Phuong pháp Microdebrider

Phuong pháp này tuy ít gây dau d¿n và kh¿ nang ph¿c h¿i s¿c kh¿e nhanh chóng nhung khi c¿t gây m¿t máu nhi¿u nên hi¿n nay h¿u nhu ít du¿c s¿ d¿ng.

Phuong pháp c¿t amidan b¿ng máy Coblator

C¿t amidan b¿ng phuong pháp nào t¿t nh¿t thì câu tr¿ l¿i chính là s¿ d¿ng c¿t b¿ng máy Coblator.  Phuong pháp này s¿ d¿ng sóng radio cao t¿n cùng v¿i d¿u do da ch¿c nang nên có th¿ h¿n ch¿ t¿i da nh¿ng t¿n thuong  và các bi¿n ch¿ng cho ngu¿i b¿nh c¿t Amidan m¿c th¿p nh¿t. Phuong pháp này v¿a ít dau,v¿a ít ch¿y máu trong khi và sau khi m¿, l¿i v¿a giúp v¿t thuong cung h¿i ph¿c nhanh nên ngu¿i b¿nh có th¿ nhanh chóng xu¿t vi¿n trong ngày. Chính vì nhi¿u uu di¿m nhu v¿y nên câu h¿i d¿t ra là c¿t amidan b¿ng máy coblator bao nhiêu ti¿n. Phuong pháp này du¿c dùng ph¿ bi¿n và giá thành c¿a nó r¿t cao.

Luu ý tru¿c và sau khi c¿t Amidan

Cham sóc tru¿c khi ph¿u thu¿t

Tru¿c khi ph¿u thu¿t thì b¿nh nhân nên có ch¿ d¿ an u¿ng bình thu¿ng, d¿m b¿o d¿y d¿ ch¿t dinh du¿ng t¿t cho s¿c kh¿e cung nhu giúp tang cu¿ng s¿c d¿ kháng cho co th¿ tru¿c khi ti¿n hành c¿t Amidan. Ngu¿i b¿nh cung có th¿ s¿ d¿ng thu¿c gi¿m dau d¿ làm d¿u các con dau rát cung nhu tình tr¿ng khó ch¿u khu v¿c c¿ h¿ng, nên dùng kháng sinh d¿ làm gi¿m tri¿u ch¿ng c¿a b¿nh.

Cham sóc sau khi ph¿u thu¿t

V¿i y h¿c hi¿n d¿i, các phuong pháp ph¿u thu¿t cho hi¿u qu¿ cao, don gi¿n và ngu¿i b¿nh không c¿n kiêng khem gì nhu ph¿u thu¿t truy¿n th¿ng. Tuy nhiên d¿ d¿m b¿o sau khi ph¿u thu¿t b¿nh nhân không g¿p ph¿i các bi¿n ch¿ng cung nhu giúp b¿nh nhân nhanh chóng ph¿c h¿i tình tr¿ng b¿nh thì  ngu¿i b¿nh cung c¿n luu  ý m¿t s¿ di¿u nhu sau:

– Sau ph¿u thu¿t n¿u thu¿ng xuyên có tình tr¿ng ho s¿ có th¿ gây ch¿y máu nhi¿u.

– C¿t amidan kiêng an gì. C¿t Amidan nên an các th¿c an m¿m, l¿ng và tránh an các lo¿i th¿c an cay, nóng và th¿c u¿ng có ga,...

– Thu¿ng xuyên t¿p th¿ d¿c trong hai tu¿n d¿u sau c¿t

–  Nên di l¿i, nói chuy¿n và v¿n d¿ng th¿t nh¿ nhàng

Sau khi xu¿t vi¿n

Sau khi xu¿t vi¿n, ngu¿i b¿nh cung c¿n luu ý th¿c hi¿n t¿t nh¿ng bi¿n pháp cham sóc co th¿ và h¿ tr¿ ph¿c h¿i b¿nh nhanh chóng hon. M¿t s¿ luu ý c¿n th¿c hi¿n là:

– Thu¿ng xuyên duy trì thói quen v¿ sinh rang mi¿ng và khoang h¿ng s¿ch s¿

– Nên an th¿c an m¿m trong 2 – 3 ngày ti¿p theo r¿i m¿i nên an u¿ng l¿i bình thu¿ng

– C¿n có ch¿ d¿ ngh¿ ngoi h¿p lý, tránh nh¿ng v¿n d¿ng m¿nh hay nói nhi¿u.

Hi¿n nay có nhi¿u phuong pháp c¿t Amidan r¿t hi¿u qu¿ tùy thu¿c vào t¿ng d¿i tu¿ng và tình tr¿ng b¿nh c¿ th¿. Tru¿c khi c¿t Amidan, b¿n nên tham kh¿o ý ki¿n c¿a bác si d¿ xác d¿nh vi¿c c¿t có phù h¿p không, nên c¿t vào th¿i gian nào, nh¿t là gi¿ dúng l¿ch h¿n v¿i bác si. Chúc b¿n mau chóng h¿i ph¿c b¿nh và luôn kh¿e m¿nh.

Tài li¿u tham kh¿o:

Các lời bình
Trackback URL: