Blogs Blogs

«Quay lại

N¿m móng chân và cách di¿u tr¿ b¿ng phuong pháp dân gian

B¿nh N¿m móng chân còn du¿c g¿i là n¿m móng, là nhi¿m n¿m ¿ ph¿n móng chân. Ðây là m¿t b¿nh nhi¿m trùng xâm nh¿p vào các v¿t n¿t trên móng ho¿c v¿t c¿t trên da, có th¿ làm cho móng chân thay d¿i màu s¿c ho¿c dày hon. B¿nh cung có th¿ gây dau. Vì th¿, hãy cùng Nhà thu¿c Kim Th¿y tìm hi¿u thêm v¿ lo¿i b¿nh này nhé.

Nguyên nhân gây n¿m móng chân

N¿m móng chân
N¿m móng chân

B¿nh nhi¿m trùng n¿m móng tay chân, n¿m lây nhi¿m x¿y ra ¿ m¿t ho¿c nhi¿u móng chân, tay. Nhi¿m b¿nh n¿m móng có th¿ b¿t d¿u nhu m¿t d¿m tr¿ng ho¿c vàng du¿i các d¿u móng tay ho¿c móng chân.

N¿m móng là m¿t b¿nh thu¿ng th¿y ¿ nh¿ng ngu¿i thu¿ng xuyên ti¿p xúc v¿i nu¿c. B¿nh làm móng b¿ hu h¿y x¿u xí, có khi mung m¿, dau ¿nh hu¿ng d¿n nang su¿t làm vi¿c.

Nhi¿m n¿m móng có th¿ khó di¿u tr¿, và nhi¿m trùng có th¿ tái di¿n. B¿nh do nhi¿u lo¿i vi n¿m gây ra, có th¿ k¿ hai nhóm chính là: N¿m s¿i to (Dermatophytes) và n¿m h¿t men (Candida).

N¿m và vi khu¿n sau khi xâm nh¿p vào co th¿ s¿ bám vào các t¿ bào da c¿a chúng ta, g¿m nh¿m khi¿n da b¿ bong tróc, chuy¿n màu, ng¿a ngáy hay n¿i m¿n d¿. Chính vì th¿, chúng ta s¿ b¿ dau nh¿c ¿ ph¿n móng r¿t khó ch¿u.

Xem thêm: Thu¿c tr¿ n¿m móng chân, tay hi¿u qu¿ nh¿t? пa ch¿ mua thu¿c tr¿ n¿m móng uy tín

N¿m móng chân có nh¿ng tri¿u ch¿ng gì

Bi¿u hi¿n c¿a n¿m móng chân
Bi¿u hi¿n c¿a n¿m móng chân
 • N¿m du¿i móng ¿ ngón và 2 bên móng: Ð¿c di¿m là dày s¿ng ¿ du¿i móng, tiêu móng gây tách móng ra kh¿i giu¿ng móng, viêm da quanh móng. Nguyên nhân thu¿ng g¿p nh¿t là do n¿m Trichophyton rubrum.
 • N¿m b¿ m¿t: Gây r¿i lo¿n s¿c t¿ c¿a móng, thu¿ng có màu tr¿ng ho¿c màu den. Thu¿ng do n¿m Trichophyton mentagrophytes và Interdigitale.
 • N¿m móng có teo móng: T¿n thuong t¿t c¿ các thành ph¿n c¿u móng, có xu huong lan t¿t c¿ các móng.
 • Th¿ thông thu¿ng: V¿i b¿nh n¿m móng thông thu¿ng không có tri¿u ch¿ng rõ r¿t ¿ giai do¿n d¿u. Ngu¿i b¿nh có th¿ quan sát s¿ th¿y móng m¿t di d¿ bóng và tr¿ nên giòn.

Cách ch¿a n¿m móng chân b¿ng dân gian

Ch¿a n¿m móng chân b¿ng t¿i

Ch¿a n¿m móng chân b¿ng t¿i
Ch¿a n¿m móng chân b¿ng t¿i

Trong t¿i có r¿t nhi¿u thành ph¿n kháng chu¿n, di¿t n¿m t¿ nhiên t¿ ch¿t allicin. Chính vì th¿, khi s¿ d¿ng t¿i di¿u tr¿ n¿m móng chân, b¿n s¿ th¿y móng c¿ng và m¿c l¿i nhanh hon.

Cách th¿c hi¿n:

C¿n chu¿n b¿ m¿t c¿ t¿i tuoi và chén nu¿c ¿m pha s¿n. Sau dó làm theo hu¿ng d¿n sau:

 • Bóc toàn b¿ l¿p v¿ ra r¿i giã nhuy¿n.
 • Cho toàn b¿ lu¿ng t¿i vào nu¿c r¿i dun sôi trong 10 phút
 • Ngâm ph¿n n¿m móng chân vào h¿n d¿ch này t¿m 20 phút r¿i lau s¿ch
 • Duy trì th¿c hi¿n công th¿c này 1 l¿n/ngày d¿ d¿t du¿c hi¿u qu¿ t¿i da

Ch¿a n¿m móng tay chân t¿ d¿u d¿a

D¿u d¿a có hàm lu¿ng Lonoleic acid kháng viêm r¿t t¿t nên b¿n hãy s¿ d¿ng d¿ di¿u tr¿ n¿m móng chân. Chúng không nh¿ng giúp móng m¿c nhanh hon mà còn h¿ tr¿ l¿a b¿ n¿m gây b¿nh.

Cách th¿c hi¿n:

 • Làm s¿ch móng n¿m b¿ng c¿n 90 d¿ hay oxy già
 • Thoa l¿p d¿u d¿a xung quanh v¿ trí n¿m móng r¿i massage nh¿ d¿ tinh ch¿t th¿m th¿u vào sâu bên trong
 • Th¿c hi¿n d¿u d¿n 2 l¿n/ngày

Ch¿a n¿m móng chân t¿ gi¿m táo

Ch¿a n¿m móng chân b¿ng gi¿m táo
Ch¿a n¿m móng chân b¿ng gi¿m táo

Ðây là m¿t trong nh¿ng cách ch¿a n¿m móng chân t¿ dân gian khá ph¿ bi¿n. Trong gi¿m táo cónhi¿u Protein và axid nên tiêu di¿t n¿m mau l¿. Ngoài ra, gi¿m táo có nhi¿u vitamin nên giúp kháng viêm, h¿n ch¿ s¿ phát tri¿n lây lan c¿a n¿m.

Cách th¿c hi¿n:

 • Cho lu¿ng gi¿m táo và mu¿i v¿a d¿ vào trong n¿i dun sôi lên t¿m 3 – 4 phút
 • п dung d¿ch ngu¿i r¿i nhúng toàn b¿ ph¿n n¿m móng chân vào kho¿ng 15 phút
 • Duy trì th¿c hi¿n 3 – 4 l¿n/tu¿n d¿ phát huy t¿i da công d¿ng

Trên dây là nh¿ng thông tin v¿ b¿nh n¿m móng chân và các cách di¿u tr¿ b¿ng phuong pháp dân gian h¿u hi¿u. Hy v¿ng bài vi¿t dã mang l¿i nh¿ng thông tin h¿u ích cho các b¿n.

Các lời bình
Trackback URL: