Blogs Blogs

«Quay lại

Quan h¿ nhi¿u có t¿t không? Nên quan h¿ bao nhiêu l¿n

Quan h¿ nhi¿u có t¿t không? Nên quan h¿ bao nhiêu l¿n là d¿? Cùng gi¿i dáp nh¿ng th¿c m¿c này trong bài vi¿t du¿i dây nhé.

Quan h¿ tình d¿c không ch¿ là nhu c¿u sinh lý co b¿n c¿a con ngu¿i mà còn là phuong pháp giúp các c¿p v¿ ch¿ng gi¿ l¿a tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên quan h¿ quá nhi¿u có t¿t không? Quan h¿ tình d¿c quá nhi¿u s¿ gây ¿nh hu¿ng tiêu c¿c gì d¿i v¿i s¿c kh¿e? Cùng chúng tôi theo dõi bài vi¿t sau d¿ khám phá nh¿ng thông tin b¿ ích xoay quanh v¿n d¿ quan h¿ quá nhi¿u có t¿t không nhé.

Quan h¿ tình d¿c nhi¿u có b¿ g¿y không?

Quan h¿ tình d¿c nhi¿u có b¿ g¿y không?

Tuong t¿ nhu các hình th¿c v¿n d¿ng và ho¿t d¿ng th¿ d¿c th¿ thao, quan h¿ tình d¿c tiêu t¿n m¿t lu¿ng l¿n calo và nang lu¿ng trong co th¿. Làm tình không ch¿ tiêu t¿n nang lu¿ng mà còn d¿t cháy m¿ th¿a, giúp co th¿ tr¿ nên g¿y, thon g¿n và m¿nh mai. Vì v¿y, quan h¿ tình d¿c thu¿ng xuyên, di¿u d¿ là m¿t trong nhi¿u cách gi¿m cân an toàn, hi¿u qu¿.

Quan h¿ tình d¿c tác d¿ng d¿n h¿u h¿t các co quan, b¿ ph¿n trong co th¿ nhu xo b¿ng, vùng xuong ch¿u, co cánh tay, co ng¿c,.... M¿c d¿ tiêu t¿n nang lu¿ng khi quan h¿ tùy thu¿c vào t¿ng tu th¿, t¿c d¿ quan h¿ và lu¿ng s¿c s¿ d¿ng. Tuy nhiên theo m¿t s¿ kh¿o sát, khi quan h¿ tình d¿c, con ngu¿i có th¿ tiêu t¿n du¿c kho¿ng 130-200 calo trong vòng 30 phút. пc bi¿t, trong quá trình quan h¿ tình d¿c, nam gi¿i thu¿ng s¿ tiêu hao nhi¿u nang lu¿ng và calo hon n¿ gi¿i.

Quan h¿ tình d¿c thu¿ng xuyên không nh¿ng giúp v¿ ch¿ng gi¿ l¿a tình yêu mà còn giúp co th¿ tiêu hao nang lu¿ng, m¿ th¿a. Tuy có vai trò quan tr¿ng nhung n¿u quan h¿ tình d¿c quá nhi¿u s¿ khi¿n co th¿ b¿ suy nhu¿c, m¿t s¿c, m¿t m¿i và làm ¿nh hu¿ng d¿n ch¿t lu¿ng cu¿c s¿ng.

Tác h¿i c¿a vi¿c quan h¿ tình d¿c quá nhi¿u

Quan h¿ quá nhi¿u có t¿t không, s¿ gây ra nh¿ng tác h¿i gì? L¿m d¿ng quan h¿ tình d¿c s¿ gây ra nh¿ng tác h¿i nào cho s¿c kh¿e? Theo các chuyên gia, bác si, quan h¿ quá nhi¿u s¿ gây ra nh¿ng ¿nh hu¿ng tiêu c¿c du¿i dây.

Quan h¿ tình d¿c quá nhi¿u gây suy nhu¿c co th¿

Suy ki¿t co th¿

Quan h¿ tình d¿c là hình th¿c v¿n d¿ng m¿nh, có th¿ tiêu t¿n r¿t nhi¿u nang lu¿ng và làm co th¿ m¿t s¿c l¿c. L¿m d¿ng quan h¿ tình d¿c s¿ khi¿n s¿c kh¿e d¿n b¿ suy ki¿t, gây ra các tri¿u ch¿ng nhu dau d¿u, hoa m¿t, chóng m¿t, m¿t m¿i, suy nhu¿c th¿n kinh, hao t¿n tinh khí,...

R¿i lo¿n các ch¿c nang sinh lý

Quan h¿ tình d¿c v¿i t¿n su¿t quá nhi¿u s¿ ¿nh hu¿ng t¿i d¿i s¿ng tình d¿c và khi¿n ch¿t lu¿ng m¿i cu¿c “yêu” b¿ gi¿m sút. Th¿i gian “yêu” quá nhi¿u s¿ khi¿n nam gi¿i g¿p tình tr¿ng lãnh c¿m, thu¿ng xuyên cáu g¿t và không còn m¿n mà khi yêu.

Ân ái quá nhi¿u làm nam gi¿i xu¿t tinh nhi¿u, duong v¿t liên t¿c cang c¿ng, t¿ dó là nguyên nhân hàng d¿u gây ra các b¿nh lý nhu viêm tinh hoàn, viêm tuy¿n ti¿n li¿t,... N¿u các b¿nh lý không du¿c di¿u tr¿ k¿p th¿i s¿ khi¿n vi¿c di ti¿u c¿a nam gi¿i tr¿ nên khó khan.

Gây ra các b¿nh ph¿ khoa

Gây nên các b¿nh ph¿ khoa

Quan h¿ quá nhi¿u s¿ khi¿n vùng kín c¿a c¿ hai b¿ t¿n thuong, d¿c bi¿t là âm d¿o c¿a n¿ gi¿i. Ân ái thu¿ng xuyên không ch¿ khi¿n âm d¿o ch¿u nhi¿u t¿n thuong, b¿ c¿ xát mà còn là nguyên nhân gây ra các b¿nh ph¿ khoa, viêm nhi¿m. Âm d¿o b¿ viêm nhi¿m s¿ t¿o di¿u ki¿n cho vi khu¿n, các lo¿i n¿m xâm nh¿p gây ra nhi¿u b¿nh ph¿ khoa nghiêm tr¿ng. пc bi¿t, n¿u tình tr¿ng viêm nhi¿m không du¿c ch¿a tr¿ k¿p th¿i có th¿ s¿ d¿n d¿n vô sinh.

¿nh hu¿ng t¿i th¿n

Th¿n là co quan có vai trò quan tr¿ng, quy¿t d¿nh s¿c kh¿e sinh s¿n c¿a nam gi¿i và ch¿t lu¿ng nh¿ng cu¿c “yêu”. Ân ái quá nhi¿u khi¿n co th¿ tiêu hao nang lu¿ng, làm tiêu co vân, gây r¿i lo¿n di¿n gi¿i, gây ra ¿nh hu¿ng tiêu c¿c d¿n th¿n.

Quan h¿ tình d¿c bao nhiêu là d¿?

Chuy¿n “yêu” du¿c ví t¿a nhu con dao hai lu¿i, n¿u ân ái v¿a ph¿i s¿ dem l¿i nhi¿u l¿i ích tuy¿t v¿i, n¿u l¿m d¿ng “yêu” s¿ gây ra tác h¿i tiêu c¿c cho co th¿. Theo các chuyên gia, ngu¿i yêu, v¿ ch¿ng ch¿ nên quan h¿ 2-3 l¿n m¿t tu¿n. C¿ th¿, thanh niên d¿ tu¿i sung s¿c có th¿ “yêu” 3 l¿n m¿t tu¿n, nh¿ng ngu¿i t¿ 30-50 tu¿i nên quan h¿ 2 l¿n 1 tu¿n và ngu¿i ngoài 50 tu¿i quan h¿ 1 l¿n 1 tu¿n.

Nên có ch¿ d¿ quan h¿ khoa h¿c

Mong r¿ng bài vi¿t v¿i nh¿ng chia s¿ v¿ quan h¿ quá nhi¿u có t¿t không trên s¿ cung c¿p cho b¿n thêm nhi¿u ki¿n th¿c h¿u ích trong chuy¿n phòng the. п m¿i cu¿c “yêu” luôn ch¿t lu¿ng, ý nghia và th¿t n¿ng cháy, b¿n nên ki¿m soát t¿n su¿t ân ái c¿a v¿ ch¿ng mình. Chúc b¿n s¿ luôn có nh¿ng kho¿nh kh¿c thang hoa tuy¿t v¿i và d¿y ý nghia.

Xem thêm:

Các lời bình
Trackback URL: