Blogs Blogs

«Quay lại

Tìm hi¿u v¿ b¿nh n¿i m¿ day, nh¿ng di¿u có th¿ b¿n chua bi¿t

N¿i m¿ day là can b¿nh ngoài da khá ph¿ bi¿n và ¿nh hu¿ng r¿t l¿n d¿n s¿c kh¿e cung nhu th¿m m¿ c¿a ngu¿i m¿c b¿nh. N¿i m¿ day dôi khi khi¿n nhi¿u ngu¿i l¿m tu¿ng v¿i các b¿nh ngoài da thông thu¿ng nên da s¿ m¿i ngu¿i d¿u ch¿ quan và ch¿ phát hi¿n khi bênh dã tr¿ n¿ng. V¿y n¿i m¿ day m¿n ng¿a là gì? Nguyên nhân, tri¿u ch¿ng và cách ch¿a n¿i m¿ day nhu th¿ nào? Hãy cùng khám phá ngay sau dây nhé.

N¿i m¿ day m¿n ng¿a là b¿nh gì?

N¿i m¿ day d¿ ¿ng hay còn g¿i là b¿nh phong ng¿a du¿c xem là m¿t bi¿u th¿ ph¿n ¿ng có th¿i h¿n c¿a da, b¿nh có nhi¿u d¿c di¿m n¿i b¿t r¿t d¿ nh¿n bi¿t là: b¿ m¿t da xu¿t hi¿n nhi¿u nh¿ng m¿ng sung có màu d¿ và ng¿a kèm theo nh¿ng con ng¿a d¿ d¿i, càng gãi thì da càng ng¿a nhi¿u hon. M¿t th¿i gian sau, các dám s¿n ng¿a này b¿t d¿u lan r¿ng kh¿p co th¿ và gây nên cho ngu¿i b¿nh nh¿ng c¿m giác r¿t khó ch¿u, gây ¿nh hu¿ng d¿n cu¿c s¿ng sinh ho¿t cung nhu th¿m m¿ c¿a ngu¿i b¿nh.

Hình ¿nh b¿nh n¿i m¿ day m¿n ng¿a

B¿nh n¿i m¿ day g¿m có nh¿ng d¿ng co b¿n nào?

B¿nh n¿i m¿ day m¿n ng¿a thông thu¿ng

N¿i m¿ day thông thu¿ng hay g¿p nh¿t hi¿n nay là b¿nh ng¿a nhi¿u, càng gãi ngu¿i b¿nh càng ng¿a thêm và di kèm kèm theo dó là tình tr¿ng n¿i m¿n d¿ du¿i da lan trên kh¿p co th¿, da d¿ b¿ kích ¿ng kèm theo ng¿a. Có ngu¿i b¿nh thu¿ng di kèm nh¿ng tri¿u ch¿ng khác là toàn thân m¿t m¿i, t¿t huy¿t áp, ngu¿i b¿nh có khi lâm vào tình tr¿ng hôn mê.

D¿ng n¿i m¿ day m¿n ng¿a kèm phù n¿

D¿ng n¿i m¿ day này thu¿ng di kèm nh¿ng tri¿u ch¿ng nhu mao m¿ch, niêm m¿ch sung to. пc bi¿t hay sung ¿ các khu v¿c nhu: mí m¿t, h¿u h¿ng, lu¿i hay b¿ ph¿n sinh d¿c. Ngu¿i b¿nh thu¿ng có bi¿u hi¿n sung m¿t vùng di kèm v¿i ng¿a n¿i m¿n d¿ kh¿p ngu¿i. N¿u khu v¿c niêm m¿c lu¿i sung to có th¿ r¿t nguy hi¿m vì gây t¿t th¿, suy hô h¿p ¿ ngu¿i b¿nh, r¿t d¿ d¿n t¿i t¿ vong n¿u không ch¿a tr¿ k¿p th¿i.

D¿ng n¿i m¿ day da v¿ n¿i

Tr¿ n¿i m¿ day d¿ng da v¿ n¿i n¿m trong giai do¿n b¿nh mãn tính nên r¿t khó di¿u tr¿. Vùng da trên co th¿ ngu¿i b¿nh lúc này ch¿ c¿n có v¿t nh¿n ho¿c móng tay ma sát nh¿ dã d¿n t¿i tình tr¿ng d¿ l¿i m¿t v¿t h¿ng, sung dau th¿y rõ. D¿ng m¿ day này di kèm n¿i m¿ day, ng¿a ngoài da r¿t khó ch¿u.

Trên dây là 3 d¿ng co b¿n trong ch¿a n¿i m¿ day hi¿n nay. Khi th¿y có nh¿ng bi¿u hi¿n b¿nh nhu trên, ngu¿i b¿nh c¿n t¿i g¿p các bác si d¿ có phuong hu¿ng tr¿ n¿i m¿ day dúng cách kh¿i b¿nh k¿p th¿i và chu¿n xác nh¿t.

Nguyên nhân c¿a b¿nh n¿i m¿ day là gì?

Nguyên nhân c¿a b¿nh n¿i m¿ day là gì?

N¿i m¿ day m¿n ng¿a do nhi¿m khu¿n

п di¿u tr¿ n¿i m¿ day hi¿u qu¿ ngu¿i b¿nh c¿n c¿n tìm ra nguyên nhân chính xác d¿ có li¿u pháp ch¿a tr¿ b¿nh k¿p th¿i nh¿t. M¿ day do nhi¿m khu¿n thu¿ng là do ngu¿i b¿nh b¿ dã nhi¿m m¿t s¿ lo¿i virus gây b¿nh nhu :viêm gan B, C; nhi¿m n¿m Candida ho¿c nhi¿m khu¿n,... khi th¿n nhi¿m d¿c s¿ làm gi¿m kh¿ nang dào th¿i d¿c t¿ trong co th¿ d¿n d¿n n¿i m¿ day m¿n ng¿a toàn thân.

N¿i m¿ day ti¿p xúc d¿ ¿ng

Nguyên nhân gây nên can b¿nh này là do ti¿p xúc qua da, thu¿ng thông qua du¿ng hô h¿p. Ngu¿i b¿nh khi hít ph¿i các ch¿t gây d¿ ¿ng t¿ ph¿n hoa, khói thu¿c, lông vu… ho¿c b¿ d¿ ¿ng an u¿ng, thu¿c ho¿c hóa ch¿t khác . N¿i m¿ day ti¿p xúc n¿u không ch¿a tr¿ dúng cách và k¿p th¿i s¿ gây bi¿n ch¿ng thành n¿i m¿ day mãn tính r¿t khó di¿u tr¿.

M¿ day do th¿i ti¿t

Trong di¿u ki¿n th¿i ti¿t thay d¿i thu¿ng, không khí ¿m u¿t, quá l¿nh ho¿c nóng quá d¿u là nguyên nhân gây nên b¿nh n¿i m¿ day c¿a co th¿. Khi co th¿ ti¿p xúc nhi¿u v¿i ánh n¿ng m¿t tr¿i, da thu¿ng s¿ có hi¿n tu¿ng n¿i ban, nh¿t là nh¿ng khu v¿c ti¿p xúc tr¿c ti¿p v¿i n¿ng. Cách tr¿ n¿i m¿ day do th¿i ti¿t này dòi h¿i kiêng k¿ nhi¿u n¿u không b¿nh r¿t d¿ chuy¿n sang giai do¿n mãn tính.

M¿ day h¿ th¿ng

M¿ day hô h¿p xu¿t hi¿n trong tình tr¿ng co th¿ n¿i lên các n¿t ban d¿ kèm theo viêm m¿ch máu bi¿u hi¿n thành tình tr¿ng xu¿t huy¿t du¿i da, dau kh¿p toàn thân. D¿ng này hay xu¿t hi¿n ¿ nh¿ng b¿nh nhân dã t¿ng b¿ m¿t s¿ các b¿nh toàn thân nhu: ti¿u du¿ng, viêm m¿ch, ung thu, lupus ban d¿, …

M¿ day h¿ th¿ng

N¿i m¿ day do di truy¿n

B¿nh mang tính ch¿t di truy¿n t¿ cha m¿ sang con cái. Khi m¿c b¿nh này thu¿ng s¿ kéo theo nhi¿u ch¿ng b¿nh khác, ít có th¿ ch¿a tri¿t d¿ kh¿i b¿nh. Vì th¿ khi m¿c ch¿ng n¿i m¿ day m¿n ng¿a di truy¿n, b¿n c¿n ti¿n hành tri n¿i m¿ day càng s¿m càng t¿t, tránh lây truy¿n di chuy¿n qua nhi¿u th¿ h¿ khác nhau.

M¿ day t¿ phát

Lo¿i n¿i m¿ day m¿n ng¿a này là b¿nh xu¿t hi¿n không rõ nguyên nhân và có th¿ xu¿t hi¿n ¿ b¿t c¿ th¿i di¿m hay di¿u ki¿n nào r¿t khó ki¿m soát.

B¿nh m¿ day có nguy hi¿m không?

N¿i m¿ day m¿n ng¿a tuy chua có tru¿ng h¿p nào ¿nh hu¿ng d¿n tính m¿ng. Tuy nhiên nhu~ng ngu¿i m¿c mê` day na¿ng, mãn tính thì các biê´n chu´ng da¿c biê¿t nguy hiê¿m d¿i v¿i s¿c kho¿. C¿ th¿ là:

S¿c ph¿n v¿

N¿i m¿ day m¿n ng¿a c¿p phát s¿ d¿n d¿n s¿c ph¿n v¿ làm cho ¿ng ph¿ qu¿ h¿p l¿i, hít th¿ khó khan và khi¿n huy¿t áp t¿t d¿t ng¿t, gây nhi¿u nguy hi¿m d¿n tính m¿ng ngu¿i b¿nh…

Co th¿ suy nhu¿c

N¿i m¿ day m¿n ng¿a ban dêm khi¿n cho ngu¿i b¿nh không th¿ ng¿ yên gi¿c d¿n t¿i thi¿u ng¿, m¿t ng¿ thu¿ng xuyên làm  cho co th¿ ngu¿i b¿nh luôn trong tình tr¿ng m¿t m¿i, co th¿ suy nhu¿c, chán an, an không ngon mi¿ng…

Nhi¿m trùng da

Khi n¿i m¿ day d¿ ¿ng, ngu¿i b¿nh thu¿ng xuyên gãi vào nh¿ng khu v¿c n¿i m¿n làm v¿t thuong ch¿y máu, gây viêm nhi¿m, hon n¿a l¿i r¿t d¿ gây b¿i nhi¿m t¿i vùng da b¿ t¿n thuong do v¿t xu¿c gây nên….

Bên c¿nh các bi¿n ch¿ng trên, có m¿t s¿ bi¿n ch¿ng khác c¿a b¿nh n¿i m¿ day là: viêm kh¿p, viêm da co, nhi¿m ký sinh trùng, ung thu da, …

Cách di¿u tr¿ b¿nh n¿i m¿ day

Cách di¿u tr¿ b¿nh n¿i m¿ day

Cách ch¿a n¿i m¿ day khá da d¿ng do s¿ phát tri¿n m¿nh m¿ c¿a y h¿c hi¿n d¿i. Tuy nhiên do n¿i m¿ day hay tái phát theo mùa, ngu¿i b¿nh thu¿ng r¿t khó ch¿u khi m¿c b¿nh nên vi¿c tr¿ n¿i m¿ day t¿n g¿c b¿nh là không h¿ don gi¿n. Du¿i dây là m¿t s¿ cách ch¿a n¿i m¿ day b¿n có th¿ tham kh¿o:

Ði¿u tr¿ n¿i m¿ day m¿n ng¿a b¿ng thu¿c Tây Y

Thu¿c tr¿ n¿i m¿ day thu¿ng du¿c s¿ d¿ng là thu¿c kháng sinh nhu:Astemizol, Terfenadin, Cetirizin, Acrivastin… nên tiêm adrenalin du¿i da khi co th¿ xu¿t hi¿n các tri¿u ch¿ng phù h¿ng, phù thanh qu¿n. Tru¿ng h¿p b¿nh nhân xu¿t hi¿n tình tr¿ng co th¿t ph¿ qu¿n trong th¿i gian dài thì ti¿n hành truy¿n tinh m¿ch amino-phyllin và s¿ d¿ng thu¿c d¿ng ph¿ qu¿n gi¿m tình tr¿ng b¿nh.

Các lo¿i thu¿c tr¿ n¿i m¿ day này khá d¿ mua và có tác d¿ng gi¿m dau nhanh. Tuy nhiên cách ch¿a n¿i m¿ day này thu¿ng gây nên nh¿ng tác d¿ng ph¿ không mong mu¿n. Khi chua có k¿t lu¿n chính xác t¿ bác si, tuy¿t d¿i không du¿c mua ho¿c s¿ d¿ng thu¿c d¿ di¿u tr¿ s¿ làm tình tr¿ng b¿nh nguy hi¿m hon.

Ch¿a n¿i m¿ day b¿ng phuong pháp dân gian

Cách tr¿ n¿i m¿ day b¿ng các bài thu¿c dân gian cung cho nh¿ng tác d¿ng r¿t tích c¿c trong di¿u tr¿ b¿nh. M¿t s¿ lo¿i thu¿c hay du¿c s¿ d¿ng là lá kh¿, rau t¿n, g¿ng tuoi, du d¿...

Nh¿ng bài thu¿c này tuong d¿i d¿ làm, chi phí th¿p và nh¿t là an toàn tuy¿t d¿i cho co th¿ không gây tác d¿ng ph¿. Tuy nhiên v¿i nh¿ng tru¿ng h¿p n¿i m¿ day n¿ng, ph¿c t¿p thì s¿ d¿ng nh¿ng bài thu¿c dân gian d¿ b¿nh thu¿ng cho hi¿u qu¿ di¿u tr¿ th¿p, th¿m chí làm kéo dài th¿i gian phát b¿nh, ngu¿i b¿nh s¿ có nhi¿u khó khan trong di¿u tr¿ b¿nh v¿ sau.

Dùng lá kh¿ ho¿c du d¿ d¿ dun nu¿c t¿m là cách ch¿a n¿i m¿ day dân gian thu¿ng áp d¿ng

Ði¿u tr¿ n¿i m¿ day b¿ng phuong pháp dông y

Ðông y khi ch¿a b¿nh thu¿ng v¿a ch¿a tri¿u b¿nh v¿a di¿u hòa co th¿, tang s¿c d¿ kháng d¿ h¿n ch¿ t¿i da b¿nh tái phát tr¿ l¿i. So v¿i di¿u tr¿ b¿ng Tây y hay bi¿n pháp dân gian thì di¿u tr¿ b¿ng dông y có hi¿u qu¿ cao hon r¿t nhi¿u.

Ði¿u tr¿ n¿i m¿ day m¿n ng¿a b¿ng dông y, ngu¿i b¿nh c¿n có ch¿ d¿ an u¿ng h¿p lý d¿ lo¿i b¿ các nguyên nhân gây b¿nh n¿i m¿ day. Ngoài ra, s¿ d¿ng cách tr¿ n¿i m¿ day v¿i thu¿c dông y làm gi¿i d¿c, b¿ gan, lo¿i b¿ t¿n g¿c các y¿u t¿ gây b¿nh t¿ bên trong. M¿t s¿ tru¿ng h¿p b¿nh ti¿n tri¿n n¿ng thì nên k¿t h¿p dùng các bài thu¿c lá t¿m kèm v¿i thu¿c bôi có hi¿u qu¿ di¿u tr¿ cao hon.

Bài thu¿c 1

Dùng  qu¿ chi, b¿ch ch¿, kinh gi¿i, tô t¿, dan sâm,... s¿c l¿y nu¿c u¿ng, m¿i ngày m¿t thang.

Bài thu¿c 2

Chu¿n b¿ ¿ng tuoi, ý di, kinh gi¿i, lá l¿t, qu¿ chi,..s¿c ki v¿i nu¿c, r¿i ch¿t ra chia làm 2 l¿n u¿ng, u¿ng nóng tru¿c khi an com.

Phuong pháp di¿u tr¿ n¿i m¿ day này có hi¿u qu¿ cao nh¿t, ít tái phát, l¿i không gây tác d¿ng ph¿. Uu di¿m vu¿t tr¿i nh¿t là có th¿ s¿ d¿ng ch¿a n¿i m¿ day m¿n ng¿a cho ph¿ n¿ trong th¿i k¿ mang thai ho¿c dang cho con bú mà không làm ¿nh hu¿ng t¿i s¿c kh¿e.

B¿nh n¿i m¿ day nên và không nên an gì?

Ngu¿i dang trong giai do¿n tr¿ n¿i m¿ day nên th¿c hi¿n ch¿ d¿ an u¿ng theo hu¿ng d¿n sau:

– B¿nh m¿i kh¿i phát c¿n tránh s¿ d¿ng du¿ng và mu¿i vì ch¿t ng¿t s¿ khi¿n  b¿nh thêm t¿i t¿ , mu¿i thì l¿i gây kích thích th¿n kinh ngo¿i biên.

– H¿n ch¿ s¿ d¿ng các th¿c an, d¿ u¿ng có tính kích thích m¿nh nhu ru¿u, trà, cà phê, thu¿c lá, tiêu, ¿t,...

– Tru¿ng h¿p n¿i m¿ day phù n¿ hãy h¿n ch¿ u¿ng nu¿c và không nên an các món an ch¿a nhi¿u nu¿c nhu canh, súp.

– Kiêng th¿c ph¿m giàu d¿m: tôm, cua, bò, gà, d¿ h¿p, tr¿ng hay s¿a,...

–Tang cu¿ng b¿ sung các lo¿i vitamin A, B, C và an nh¿ng th¿c an d¿ tiêu hoá d¿ không b¿ táo bón.

Bi¿n pháp phòng ng¿a b¿nh n¿i m¿ day

N¿i m¿ day m¿n ng¿a thu¿ng xu¿t hi¿n ¿ nh¿ng ngu¿i co d¿a nh¿y c¿m, d¿ d¿ ¿ng. Vì th¿ khi nh¿n bi¿t du¿c các nguyên nhân gây b¿nh thì nên ti¿n hành phòng tránh nó tu¿ theo nguyên nhân gây b¿nh:

– Khi n¿i m¿ day do th¿i ti¿t, nh¿t là th¿i ti¿t khi chuy¿n mùa hay l¿nh, thì c¿n chú ý m¿c ¿m, tuy¿t d¿i không d¿ gió l¿nh lùa vào trong co th¿.

– Không du¿c an nh¿ng th¿c ph¿m khi¿n b¿n b¿ d¿ ¿ng nhu th¿t gà, tôm, cua…

– Ch¿ em ph¿ n¿ có làn da nh¿y c¿m thì khi s¿ d¿ng m¿ ph¿m ph¿i th¿t th¿n tr¿ng ch¿n l¿a mua nh¿ng s¿n ph¿m ch¿t lu¿ng và phù h¿p nh¿t v¿i làn da c¿a mình. Nên th¿ m¿ ph¿m vào c¿ tay xem có b¿ d¿ ¿ng không tru¿c khi quy¿t d¿nh mua và s¿ d¿ng s¿n ph¿m.

– Ti¿n hành deo kh¿u trang và s¿ d¿ng các d¿ b¿o h¿ trong nh¿ng môi tru¿ng d¿c h¿i.

– Thu¿ng xuyên gi¿ gìn v¿ sinh co th¿, h¿n ch¿ t¿i da s¿ xâm nh¿p c¿a các lo¿i vi khu¿n cung nhu ký sinh trùng nhu b¿, ch¿y r¿n hay n¿m....

– Khi s¿ d¿ng thu¿c ch¿a b¿nh n¿i m¿ day c¿n tuân theo s¿ ch¿ hu¿ng d¿n cung nhu ch¿ d¿nh c¿a bác si chuyên khoa. Nên g¿p và thông báo ngay cho bác si v¿ nh¿ng tác d¿ng ph¿ không may g¿p ph¿i trong quá trình di¿u tr¿. Vi¿c này s¿ giúp ch¿a n¿i m¿ day hi¿u qu¿ và nhanh chóng.

Trên dây là nh¿ng chia s¿ v¿ b¿nh n¿i m¿ day. Khi có b¿t c¿ d¿u hi¿u hay tri¿u ch¿ng c¿a b¿nh, b¿n nên nhanh chóng t¿i g¿p bác si chuyên khoa d¿ du¿c tu v¿n khám ch¿a b¿nh k¿p th¿i.

Các lời bình
Trackback URL: