Blogs Blogs

«Quay lại

Tr¿ b¿ n¿i m¿ day m¿ nên làm gì, ch¿a tr¿ nhu th¿ nào

Tr¿ em b¿ m¿c b¿nh n¿i m¿ day nên di¿u tr¿ nhu th¿ nào là n¿i ni¿m ban khoan c¿a không ít ông b¿ bà m¿ có bé b¿ n¿i m¿ day.

N¿i m¿ day ¿ tr¿ em là b¿nh ngoài da ph¿ bi¿n ¿ nhi¿u tr¿ nh¿. Có r¿t nhi¿u nguyên nhân khi¿n tr¿ d¿ ¿ng n¿i m¿ day. Ngoài vi¿c ng¿a ngáy khó ch¿u, tr¿ b¿ n¿i m¿ day còn b¿ an, cáu g¿t, hay qu¿y khóc làm ¿nh hu¿ng x¿u d¿n s¿ phát tri¿n cung nhu tâm lý c¿a tr¿. Vi¿c ch¿a tr¿ tr¿ n¿i m¿ day cung c¿n du¿c luu ý và c¿n tr¿ng hon do s¿c d¿ kháng và co th¿ c¿a bé v¿n chua hoàn thi¿n.

[caption id="attachment_1962" align="aligncenter" width="600"] Tr¿ em b¿ m¿c b¿nh n¿i m¿[/caption]

Nguyên nhân n¿i m¿ day ¿ tr¿ nh¿

 • Tr¿ em b¿ n¿i m¿ day tru¿c h¿t là do co d¿a, s¿c d¿ kháng và h¿ mi¿n d¿ch còn y¿u, nên d¿ b¿ virus, vi khu¿n và các v¿t th¿ l¿ t¿ môi tru¿ng xâm nh¿p qua da ho¿c qua du¿ng hô h¿p gây b¿nh.
 • B¿nh m¿ day ¿ tr¿ nh¿ còn do d¿ ¿ng v¿i m¿t s¿ th¿c ph¿m có ch¿a nhi¿u d¿m nhu h¿i s¿n, tr¿ng, s¿a…
 • Do di truy¿n cung là m¿t nguyên nhân gây b¿nh n¿i mày day ¿ tr¿ em. Theo nghiên c¿u c¿a các chuyên gia y t¿, tr¿ có m¿ m¿c b¿nh n¿i m¿ day sau sinh có nguy co m¿c b¿nh m¿ day cao hon 57 % so v¿i tr¿ bình thu¿ng.
 • Khi tr¿ u¿ng thu¿c có ch¿a m¿t s¿ thành ph¿n d¿ m¿n c¿m cung d¿n d¿n hi¿n tu¿ng n¿i m¿ day ¿ tr¿ nh¿, khi¿n da bé b¿ m¿n d¿, ng¿a ngáy.
 • M¿t nguyên nhân n¿a là do ti¿p xúc v¿i m¿t s¿ lo¿i d¿ng v¿t, d¿ choi l¿, hay b¿ các lo¿i côn trùng chích, c¿n… cung có th¿ khi¿n bé n¿i m¿ day.
 • Tình tr¿ng thay d¿i th¿i ti¿t b¿t thu¿ng, b¿i b¿n, khói thu¿c hay hoá ch¿t cung là m¿t trong nh¿ng nguyên nhân gây ra b¿nh n¿i m¿ day ¿ tr¿ nh¿.

Tr¿ em b¿ m¿c b¿nh n¿i m¿ day di¿u tr¿ th¿ nào?

[caption id="attachment_1961" align="aligncenter" width="600"] Tr¿ em b¿ m¿c b¿nh n¿i m¿ day di¿u tr¿ th¿ nào?[/caption]

Mu¿n di¿u tr¿ b¿nh n¿i mày day ¿ tr¿ em c¿n xác d¿nh du¿c chính xác nguyên nhân bé b¿ n¿i m¿ day là gì? Tu¿ vào t¿ng m¿c d¿ và nguyên nhân gây b¿nh, b¿ m¿ hãy l¿a ch¿n cách ch¿a b¿nh m¿ day ¿ tr¿ nh¿ phù h¿p nh¿t. Khi th¿y tr¿ có bi¿u hi¿n n¿i m¿ day nhu trên da xu¿t hi¿n nh¿ng m¿ng da màu h¿ng ho¿c tr¿ng n¿i l¿m c¿m, kèm ng¿a ngáy, gào khóc hay s¿t, nôn ói b¿ m¿ c¿n th¿c hi¿n nh¿ng di¿u sau:

 • Nhanh chóng lo¿i b¿ hoàn toàn nh¿ng tác nhân gây h¿i cho con: kích thích gây nôn d¿ lo¿i b¿ th¿c ph¿m ra kh¿i co th¿ n¿u nguyên nhân do th¿c an; . cho con tránh xa d¿ choi ho¿c v¿t d¿ng n¿u chúng là nguyên nhân khi¿n tr¿ n¿i m¿ day.
 • Khi bé b¿ n¿i m¿ day, b¿ m¿ c¿n d¿m b¿o luôn gi¿ s¿ch co th¿, gi¿ môi tru¿ng quanh bé luôn thông thoáng d¿ tránh viêm nhi¿m trên da bé tr¿ nên n¿ng thêm.
 • Khi t¿m r¿a hay v¿ sinh cho tr¿ b¿ m¿ day b¿ m¿ c¿n dùng nu¿c ¿m pha ¿ nhi¿t d¿ v¿a d¿, khi t¿m không nên chà xát m¿nh trên ph¿n da b¿ d¿ ¿ng tránh da b¿ t¿n thuong gây b¿i nhi¿m.
 • Ch¿t li¿u qu¿n áo cung nên du¿c chú ý trong vi¿c cham sóc cho tr¿ b¿ n¿i m¿ day, b¿ m¿ nên ch¿n cho bé nh¿ng lo¿i v¿i có ch¿t li¿u m¿m, khô thoáng và r¿ng rãi.
 • B¿ m¿ c¿n c¿t ng¿n móng tay cho con, h¿n ch¿ và dùng cách ngan c¿n con dùng tay gãi vào v¿t thuong m¿i khi b¿ ng¿a.
 • Ngoài ra khi bé n¿i m¿ day, b¿ m¿ c¿n tang cu¿ng b¿ sung d¿y d¿ nh¿ng du¿ng ch¿t và vitamin c¿n thi¿t d¿ nâng cao s¿c d¿ kháng ¿ tr¿, giúp tr¿ nhanh chóng d¿y lùi tri¿u ch¿ng m¿ day, m¿n ng¿a.

M¿t s¿ lo¿i thu¿c giúp ch¿a tr¿ b¿nh m¿ day ¿ tr¿ nh¿

Dùng thu¿c kháng sinh

[caption id="attachment_1960" align="aligncenter" width="600"] Dùng thu¿c kháng sinh d¿ di¿u tr¿[/caption]

Thu¿c kháng histamine: Thu¿c kháng histamin là lo¿i thu¿c ch¿a d¿ ¿ng, tr¿ em b¿ n¿i m¿ day h¿u hi¿u. Co ch¿ ho¿t d¿ng c¿a thu¿c là ngan ch¿n nh¿ng lo¿i t¿ bào nh¿t d¿nh d¿ ph¿n ¿ng d¿ ¿ng không th¿ x¿y ra. Thu¿c kháng histamin có ¿ c¿ d¿ng u¿ng và bôi, tiêu bi¿u nhu: diphenhydramine và hydroxyzine v¿i li¿u dùng cho tr¿ em t¿ 2 d¿n 5 tu¿i là 5mg, dùng m¿i ngày 1 l¿n. V¿i tr¿ em trên 6 tu¿i thì li¿u lu¿ng dùng là 10mg/ ngày. Thu¿c kháng histamin mang l¿i hi¿u qu¿ nhanh chóng, t¿c th¿i giúp gi¿m nhanh tri¿u ch¿ng bé b¿ n¿i m¿ day c¿p tính.

Thu¿c Corticosteroids: Ngoài thu¿c kháng histamine thu¿c Corticosteroids nhu prednisone cung là lo¿i thu¿c du¿c ch¿ d¿nh giúp di¿u tr¿ n¿i m¿ day ¿ tr¿ em. Do dây là lo¿i kháng sinh li¿u cao nên b¿ m¿ c¿n c¿n th¿n, tuy¿t d¿i tuân th¿ theo s¿ ch¿ d¿nh c¿a bác si tru¿c khi cho con u¿ng.

Dùng thu¿c dông y và m¿o dân gian

Vì tr¿ em là d¿i tu¿ng nh¿y c¿m, nên vi¿c dùng nh¿ng lo¿i thu¿c có chi¿t xu¿t t¿ th¿o du¿c thiên nhiên d¿ tr¿ b¿nh n¿i m¿ day ¿ tr¿ em là m¿t l¿a ch¿n an toàn.

[caption id="attachment_1959" align="aligncenter" width="600"] Dùng thu¿c dông y[/caption]

 • Ch¿a b¿nh n¿i m¿ day ¿ tr¿ em b¿ng hoa kinh gi¿i và d¿u d¿: khi bé n¿i m¿ day b¿ m¿ hãy l¿y d¿u d¿ và hoa kinh gi¿i v¿i kh¿i lu¿ng b¿ng nhau, dem tán nhuy¿n hòa cùng v¿i lòng tr¿ng tr¿ng, bôi lên vùng da bé b¿ n¿i m¿ day s¿ giúp nh¿ng v¿t thuong do m¿ day gây ra nhanh chóng bi¿n m¿t.
 • Ch¿a b¿nh m¿ day ¿ tr¿ nh¿ t¿ rau mùi: L¿y rau mùi ( rau ngò ta) r¿a s¿ch, vò ho¿c giã nát, sau dó chà xát lên ch¿ m¿n d¿ trên da tr¿ cung là m¿t bi¿n pháp giúp b¿ m¿ ch¿m d¿t can b¿nh m¿ day ¿ tr¿ nh¿.
 • Ch¿a b¿nh n¿i m¿ day ¿ tr¿ em t¿ lá kh¿: Lá kh¿ t¿ xua d¿n nay dã du¿c ông cha ta luu truy¿n là m¿t nguyên li¿u giúp ch¿a tr¿ hi¿u qu¿ giúp ch¿a tr¿ b¿nh n¿i m¿ day. Dùng lá kh¿ r¿a s¿ch, sao vàng chà xát nh¿ nhàng lên vùng da tr¿ b¿ n¿i m¿ day, hay u¿ng nu¿c s¿c t¿ lá kh¿ là cung phuong pháp giúp tr¿ ch¿ng d¿ ¿ng n¿i m¿ day ¿ tr¿ hi¿u qu¿.
 • N¿u cháo d¿u xanh cùng bách h¿p hay b¿t thu¿c ý di nhân và mã th¿y cho tr¿ an lúc còn ¿m nóng cung là m¿t bi¿n pháp giúp b¿ m¿ d¿y lùi ch¿ng b¿nh m¿ day ¿ tr¿ nh¿ hi¿u qu¿.

Nh¿ng bi¿n pháp so c¿u và ch¿a b¿nh ¿ trên s¿ giúp d¿y lùi nhanh chóng các tri¿u ch¿ng d¿ ¿ng can b¿nh tr¿ b¿ m¿ day, tuy nhiên trong tru¿ng h¿p b¿nh c¿a tr¿ không thuyên gi¿m, tr¿ n¿ng hay tái phát nhi¿u l¿n n¿a thì b¿ m¿ c¿n nhanh chóng dua bé d¿n các trung tâm y t¿ chuyên khoa d¿ tham khám và nh¿n du¿c s¿ h¿ tr¿ k¿p th¿i.

Trên dây là nh¿ng chia s¿ giúp gi¿i dáp n¿i ni¿m ban khoan c¿a các b¿c cha m¿ khi tr¿ em b¿ m¿c b¿nh n¿i m¿ day nên di¿u tr¿ nhu th¿ nào. Hi v¿ng bài vi¿t này s¿ giúp ích du¿c cho b¿n!

Xem thêm:

Các lời bình
Trackback URL: