Blogs Blogs

Nh¿ng tác h¿i và l¿i ích khi hôn cô bé, c¿u nh¿

Không ch¿ gói g¿n trong nh¿ng tu th¿ làm tình truy¿n th¿ng, các cách th¿c quan h¿ b¿ng tay hay b¿ng mi¿ng cung xu¿t hi¿n và tr¿ lên ph¿ bi¿n hon bao gi¿ h¿t trong th¿i d¿i ngày nay. Tuy nhiên có khá nhi¿u ý ki¿n trái chi¿u v¿ vi¿c này, d¿c bi¿t v¿ v¿n d¿ hôn vùng kín c¿a b¿n tình. п làm rõ di¿u trên, bài vi¿t s¿ cung c¿p cho b¿n nh¿ng thông tin v¿ tác h¿i và l¿i ích khi hôn cô bé, c¿u nh¿.

Nh¿ng l¿i ích và tác h¿i c¿a vi¿c hôn vùng kín c¿a b¿n tình mà b¿n nên bi¿t

L¿i ích c¿a vi¿c hôn vùng kín c¿a b¿n tình ( Oral sex)

Không don thu¿n là m¿t phuong pháp giúp gia tang khoái c¿m trong quan h¿ tình d¿c, cách th¿c này còn có nh¿ng l¿i ích không ng¿ t¿i s¿c kh¿e con ngu¿i, d¿c bi¿t là n¿ gi¿i. Hãy cùng tìm hi¿u xem nh¿ng l¿i ích này là gì nhé:

Ngan ng¿a quá trình lão hóa

Khi các c¿p dôi quan h¿ b¿ng mi¿ng, trong quá trình “lên d¿nh” nam gi¿i thu¿ng xu¿t tinh vào trong mi¿ng ho¿c trên m¿t b¿n tình, di¿u này r¿t có l¿i cho quá trình ch¿ng lão hóa c¿a các ch¿ em. Th¿c t¿, n¿u s¿ d¿ng tinh trùng làm m¿t n¿ d¿ d¿p thu¿ng xuyên thì b¿n s¿ s¿ h¿u làn da m¿n màng, cang mu¿t.

Nhi¿u ch¿ em ph¿ n¿ s¿ d¿ng tinh d¿ch nam gi¿i d¿ làm d¿p

Có th¿ b¿n không tin di¿u này, nhung s¿ th¿t dúng là nhu v¿y. Khoa h¿c dã ch¿ng minh trong tinh trùng c¿a nam gi¿i ch¿a nhi¿u ch¿t có l¿i, giúp làm ch¿m quá trình lão hóa và tang s¿ dàn h¿i cho da.

Ngan ng¿a b¿nh ung thu vú

B¿nh ung thu vú là can b¿nh r¿t nguy hi¿m và thu¿ng xu¿t hi¿n ¿ nh¿ng ch¿ em có d¿ tu¿i t¿ 40 tr¿ di, n¿u không du¿c ch¿a tr¿ k¿p th¿i b¿nh nhân có th¿ s¿ b¿ c¿t vú ho¿c th¿m chí t¿ vong. Tuy nhiên b¿n có th¿ gi¿m thi¿u nguy co m¿c b¿nh này b¿ng vi¿c “oral sex” ít nh¿t 2 l¿n/ tu¿n.

Ðây là k¿t qu¿ chính xác dã du¿c gi¿i y h¿c nghiên c¿u và ki¿m nghi¿m trên hàng nghìn ph¿ n¿. Trong tinh d¿ch có ch¿a nh¿ng ho¿t ch¿t giúp ngan ng¿a ho¿c làm gi¿m t¿c d¿ phát tri¿n c¿a các m¿m m¿ng ung thu nên n¿u b¿n “oral sex” di¿u d¿ thì s¿ b¿t du¿c m¿i lo ng¿i này d¿y.

Làm gi¿m cang th¿ng

Làm tình b¿ng mi¿ng th¿c s¿ là m¿t phuong pháp h¿u hi¿u giúp gi¿m cang th¿ng, m¿t m¿i d¿i v¿i c¿ nam gi¿i và n¿ gi¿i. Nh¿ng d¿ng tác hôn hít, nâng niu vùng kín c¿a d¿i phuong s¿ giúp b¿n th¿ lòng co th¿ và tâm trí, g¿t b¿ nh¿ng lo nghi, m¿t nh¿c và ti¿n vào tr¿ng thái dê mê do khoái c¿m mang l¿i.

Vi¿c hôn vùng kín c¿a b¿n tình s¿ giúp c¿ hai d¿t khoái c¿m cao nh¿t, gi¿m stress

Oral sex không ch¿ giúp lo¿i b¿ tr¿m c¿m mà còn r¿t có ích trong vi¿c hàn g¿n quan h¿ v¿ ch¿ng, c¿i thi¿n d¿i s¿ng tình c¿m thêm b¿n ch¿t và h¿nh phúc. Chính vì th¿ hãy th¿ áp d¿ng phuong pháp này khi v¿ ch¿ng b¿n có nh¿ng tr¿c tr¿c, cãi vã nhé, s¿ r¿t hi¿u qu¿ d¿y!

C¿i thi¿n trí nh¿

Trong cu¿c s¿ng hi¿n d¿i ngày nay, vi¿c ti¿p xúc v¿i laptop, smartphone quá nhi¿u làm trí nh¿ c¿a chúng ta ph¿n nào b¿ gi¿m sút. V¿y làm th¿ nào d¿ c¿i thi¿n trí nh¿ hi¿u qu¿? Hãy th¿ dùng oral sex b¿n nhé!

Khi quan h¿ tình d¿c, d¿c bi¿t là làm tình b¿ng mi¿ng, tâm trí chúng ta s¿ du¿c th¿ lòng hoàn toàn, não b¿ d¿t c¿c khoái do nh¿ng kích thích t¿ b¿n tình mang l¿i. Ði¿u này s¿ c¿c k¿ có l¿i cho vi¿c gi¿i t¿a tâm tr¿ng và c¿i thi¿n trí nh¿.

Tác h¿i vi¿c hôn vùng kín c¿a b¿n tình trong khi “quan h¿”

Ngoài nh¿ng l¿i ích k¿ trên thì vi¿c oral sex cung dem l¿i nh¿ng tác h¿i khôn lu¿ng n¿u không th¿c hi¿n dúng cách. Có th¿ k¿ d¿n m¿t s¿ tác h¿i sau:

Gây ung thu vòm h¿ng

Có m¿t s¿ th¿t dáng lo ng¿i r¿ng t¿ l¿ b¿nh nhân m¿c b¿nh ung thu vòm h¿ng do quan h¿ b¿ng mi¿ng cao hon r¿t nhi¿u so v¿i vi¿c hút thu¿c lá, hít nhi¿u b¿i,.. B¿i l¿ khi các b¿n hôn vùng kín c¿a b¿n tình, nh¿ng vi khu¿n t¿ “cô bé, c¿u bé” không du¿c v¿ sinh s¿ch s¿ s¿ xâm nh¿p vào mi¿ng, khoang h¿ng c¿a chúng tra và gây ra nh¿ng b¿nh v¿ vòm h¿ng.

 Do dó hãy v¿ sinh th¿t s¿ch s¿ vùng kín c¿a mình tru¿c khi oral sex b¿n nhé!

Gây ¿nh hu¿ng các m¿i quan h¿

Hãy th¿ tu¿ng tu¿ng khi b¿n ho¿c b¿n tình c¿a mình r¿t thích hôn vùng kín c¿a d¿i phuong m¿i khi quan h¿ nhung l¿i e ng¿i vì nh¿ng mùi khó ch¿u, thì s¿ th¿ nào? Ho¿c b¿n r¿t mu¿n ngu¿i yêu c¿a mình âu y¿m vùng nh¿y c¿m nhung cô ¿y l¿i kháng c¿, s¿ hãi và không mu¿n làm vi¿c dó?

“Cô bé” ho¿c “c¿u bé” có mùi s¿ ¿nh hu¿ng d¿n d¿i s¿ng tình d¿c c¿a b¿n

Ch¿c h¿n c¿ hai s¿ chán vi¿c làm tình và l¿ng tránh oral sex cho nhau, tình c¿m c¿a hai b¿n cung s¿ d¿n xa cách và không còn khang khít nhu tru¿c n¿a. Th¿ nên cách th¿c này ch¿ th¿c s¿ h¿u ích khi chúng ta tâm lý và khéo léo trong “quan h¿” .

Tang nguy co m¿c b¿nh tình d¿c

N¿u b¿n ch¿ quan h¿ tình d¿c v¿i m¿t ngu¿i nhu v¿/ ch¿ng mình thì không sao nhung n¿u b¿n theo ch¿ nghia “thay ngu¿i yêu nhu thay áo” - làm tình v¿i r¿t nhi¿u ngu¿i thì dây là v¿n d¿ b¿n nên quan tâm. Ti¿p xúc da th¿t tr¿n tr¿i v¿i r¿t nhi¿u ngu¿i, d¿c bi¿t oral sex cho nhi¿u vùng kín s¿ khi¿n lây lan vi khu¿n và làm chúng ta m¿c các b¿nh tình d¿c.

M¿t s¿ b¿nh tình d¿c có th¿ xu¿t hi¿n khi b¿n quan h¿ b¿a bãi nhu sùi mào gà, l¿u, giang mai,..và th¿m chí là c¿ can b¿nh th¿ k¿ HIV/AIDS. V¿y nên hãy th¿t t¿nh táo và s¿ d¿ng nh¿ng bi¿n pháp phòng tránh thích h¿p khi quan h¿ nhé.

Bài vi¿t dã ph¿n nào cung c¿p cho b¿n d¿c m¿t s¿ thông tin h¿u ích v¿ nh¿ng l¿i ích cung nhu tác h¿i vi¿c hôn vùng kín c¿a b¿n tình khi quan h¿ tình d¿c. Mong r¿ng nh¿ng thông tin trên s¿ h¿u ích cho cu¿c s¿ng c¿a b¿n.

D¿u hi¿u nh¿n bi¿t con gái n¿ng

Khi có nhu c¿u mu¿n làm chuy¿n ¿y thông thu¿ng cánh mày râu s¿ nói ra m¿t cách th¿ng th¿n. Tuy nhiên vi¿c dó s¿ r¿t ng¿i ngùng d¿i v¿i ph¿ n¿. Có th¿ h¿ dang ham mu¿n t¿t cùng nhung không ch¿u bi¿u hi¿n ra b¿ng l¿i nói. Vì th¿, d¿ hi¿u rõ hon v¿ nh¿ng d¿u hi¿u con gái n¿ng hãy cùng tìm hi¿u bài vi¿t du¿i dây!

D¿u hi¿u con gái n¿ng không quá khó d¿ nh¿n bi¿t

V¿y n¿ng là gì?

“N¿ng” là m¿t c¿m t¿ r¿t quen thu¿c và dân dã d¿ ch¿ ngu¿i con gái khi h¿ khát tình, lúc này h¿ r¿t mu¿n th¿c hi¿n các hành d¿ng g¿n gui th¿ xác v¿i ngu¿i khác gi¿i thông qua các c¿ ch¿ nhu ôm, hôn, quan h¿ tình d¿c. Khi dó, vùng kín s¿ là d¿u hi¿u con gái n¿ng rõ ràng nh¿t, vì vùng kín s¿ nóng hon, m¿ r¿ng ra, ti¿t nhi¿u nu¿c và d¿ch nh¿y hon. Ðôi lúc, kèm theo dó là c¿m giác ng¿a, thi¿u th¿n gi¿ng nhu thi¿u m¿t th¿ gì dó cho vào “cô bé”.

Lúc này thân nhi¿t con gái s¿ nóng hon 37 d¿ m¿t chút, hoi th¿ tr¿ nên g¿p gáp hon và má cung h¿ng hào hon. Ði¿u này h¿t s¿c bình thu¿ng và là bi¿u hi¿n ¿ t¿t c¿ con gái sau khi dã d¿y thì, nên không có gì x¿u h¿ hay nh¿n các dánh giá x¿u t¿ nh¿ng ngu¿i xung quanh.

N¿ng là bi¿u hi¿n sinh lý r¿t bình thu¿ng ¿ co th¿ ph¿ n¿

Khi m¿t cô gái có kh¿ nang “n¿ng” ch¿ng t¿ sinh lý c¿a cô ¿y hoàn toàn bình thu¿ng. Hon th¿, dàn ông thu¿ng thích nh¿ng ph¿ n¿ “hu” trên giu¿ng hon là các cô gái ngoan, th¿ d¿ng trong chuy¿n chan g¿i.

Khi nào xu¿t hi¿n d¿u hi¿u con gái n¿ng?

Con gái khi n¿ng thu¿ng b¿ tác d¿ng b¿i nhi¿u nguyên nhân

Co th¿ con gái s¿ nóng, b¿t r¿t, c¿m giác “n¿ng” xu¿t hi¿n khi con gái g¿p nh¿ng tru¿ng h¿p sau:

 • Không quan h¿ hay th¿ dâm trong m¿t th¿i gian dài. Vì nhu c¿u là không th¿ tránh kh¿i, khi con gái c¿ kìm nén, kiêng quan h¿ trong m¿t th¿i gian dài s¿ d¿n d¿n vi¿c c¿m xúc b¿ d¿n nén. Nên càng ngày ph¿ n¿ s¿ càng thèm khát chuy¿n ¿y hon.
 • B¿ tác d¿ng b¿i các hình ¿nh, video, tranh ¿nh có c¿nh nóng, g¿i tình, dôi l¿a dang ve vãn, âu y¿m, ôm ¿p.
 • G¿n gui v¿i ngu¿i yêu, h¿ g¿i tình b¿n b¿ng nh¿ng c¿ ch¿ nhu: ôm, hôn, ti¿p xúc da th¿t,...T¿ dó, co th¿ con gái n¿i d¿y nhi¿u ham mu¿n hon.

5 d¿u hi¿u con gái n¿ng chu¿n nh¿t mà cánh dàn ông nên bi¿t

N¿u b¿n c¿m th¿y quá khó d¿ nh¿n bi¿t khi con gái n¿ng, mu¿n g¿n gui thì cùng tham kh¿o nh¿ng bi¿u hi¿n du¿i dây. Nh¿ng bi¿u hi¿n này du¿c s¿p x¿p theo m¿c d¿ tang d¿n. Càng v¿ sau thì c¿m giác n¿ng càng cao.

Ðàn ông ai cung nên n¿m rõ nh¿ng d¿u hi¿u con gái n¿ng

M¿c nh¿ng b¿ cánh g¿i c¿m

Là dàn ông thì ai cung b¿ kích thích khi nhìn ph¿ n¿ khoác lên mình nh¿ng chi¿c váy ng¿n bó sát, áo choàng t¿m, d¿m ren, l¿a, v¿i xuyên th¿u,...Khi ph¿ n¿ n¿ng, d¿u hi¿u d¿u tiên và d¿ nh¿t d¿ nh¿n bi¿t chính là h¿ s¿ di¿n nh¿ng b¿ cánh nóng b¿ng d¿ g¿i tình cánh mày râu.

Ch¿ d¿ng g¿n gui ngu¿i tình

Khi b¿n th¿y nàng t¿ ngã vào lòng mình khi ch¿ng c¿n ôm, hôn, thì d¿ng ng¿c nhiên b¿i lúc này nàng dang vô cùng khao khát b¿n d¿y. B¿n hãy th¿n tr¿ng suy nghi xem dã cho nàng “an kiêng” bao lâu r¿i? Hay có ph¿i dang là gi¿a chu k¿ kinh nguy¿t c¿a nàng không?

Gi¿a chu k¿ kinh nguy¿t cung làm tang ham mu¿n c¿a ph¿ n¿ hon nh¿ng ngày thu¿ng

Tuy nhiên, khi ph¿ n¿ n¿ng, lý trí h¿ cung còn r¿t cao. Nàng bi¿t t¿n d¿ng nh¿ng di¿m m¿nh c¿a mình nhu s¿ d¿ng các hành d¿ng nhu, ôm, hôn, c¿ ng¿c c¿a mình vào b¿n d¿ truy¿n ham mu¿n sang b¿n d¿y!

Hoi th¿ g¿p, khuôn m¿t h¿ng hào

Ðây là m¿t d¿u hi¿u ch¿c ch¿n nàng dang n¿ng l¿m r¿i. Khi b¿n nh¿n ra khuôn m¿t nàng h¿ng hào, hoi th¿ có ph¿n nhanh hon bình thu¿ng thì hãy g¿n gui v¿i nàng hon nhé!

Th¿ng th¿n thú nh¿n ham mu¿n

Ðây là di¿u ch¿ng t¿ nàng dã quá “n¿ng”, không th¿ t¿ d¿p t¿t ham mu¿n c¿a mình. Ðây cung là di¿u mà nhi¿u chàng trai mong mu¿n ¿ cô gái c¿a mình. Tin ch¿c là h¿ cung s¿ b¿ kích thích và h¿ng kh¿i khi nghe cô gái c¿a mình thú nh¿n.

M¿t vài cô gái s¿ không nói tr¿c ti¿p mà s¿ h¿i vòng vo b¿n b¿ng các ch¿ d¿ liên quan nhu h¿i b¿n bao lâu r¿i không làm chuy¿n dó, b¿n th¿y co th¿ cô ¿y nhu th¿ nào? T¿t c¿ di¿u này ch¿ v¿i m¿t m¿c dích là g¿i ý cho b¿n mà thôi.

“Cô bé” nhi¿u nu¿c

Khi n¿ng, vùng kín con gái s¿ r¿t d¿ nh¿n bi¿t. Lúc này cùng kín s¿ nóng lên, c¿a mình n¿ ra. N¿u ch¿ng c¿n màn d¿o d¿u mà cô bé dã nu¿c nôi lênh láng thì tin ch¿c di nàng hi¿n t¿i dang r¿t n¿ng r¿i d¿y!

Th¿t s¿ không quá khó d¿ nh¿n bi¿t d¿u hi¿u con gái n¿ng. Cánh mày râu c¿n tinh t¿ hon d¿ nh¿n bi¿t nh¿ng d¿u hi¿u trên t¿ dó giúp chuy¿n chan g¿i c¿a c¿ hai du¿c hòa h¿p hon. B¿n hãy ch¿c ch¿n r¿ng nàng ph¿i th¿ h¿n h¿n vì sung su¿ng, mê d¿m k¿ nang giu¿ng chi¿u c¿a b¿n nhé!

Tìm hi¿u v¿ b¿nh n¿i m¿ day, nh¿ng di¿u có th¿ b¿n chua bi¿t

N¿i m¿ day là can b¿nh ngoài da khá ph¿ bi¿n và ¿nh hu¿ng r¿t l¿n d¿n s¿c kh¿e cung nhu th¿m m¿ c¿a ngu¿i m¿c b¿nh. N¿i m¿ day dôi khi khi¿n nhi¿u ngu¿i l¿m tu¿ng v¿i các b¿nh ngoài da thông thu¿ng nên da s¿ m¿i ngu¿i d¿u ch¿ quan và ch¿ phát hi¿n khi bênh dã tr¿ n¿ng. V¿y n¿i m¿ day m¿n ng¿a là gì? Nguyên nhân, tri¿u ch¿ng và cách ch¿a n¿i m¿ day nhu th¿ nào? Hãy cùng khám phá ngay sau dây nhé.

N¿i m¿ day m¿n ng¿a là b¿nh gì?

N¿i m¿ day d¿ ¿ng hay còn g¿i là b¿nh phong ng¿a du¿c xem là m¿t bi¿u th¿ ph¿n ¿ng có th¿i h¿n c¿a da, b¿nh có nhi¿u d¿c di¿m n¿i b¿t r¿t d¿ nh¿n bi¿t là: b¿ m¿t da xu¿t hi¿n nhi¿u nh¿ng m¿ng sung có màu d¿ và ng¿a kèm theo nh¿ng con ng¿a d¿ d¿i, càng gãi thì da càng ng¿a nhi¿u hon. M¿t th¿i gian sau, các dám s¿n ng¿a này b¿t d¿u lan r¿ng kh¿p co th¿ và gây nên cho ngu¿i b¿nh nh¿ng c¿m giác r¿t khó ch¿u, gây ¿nh hu¿ng d¿n cu¿c s¿ng sinh ho¿t cung nhu th¿m m¿ c¿a ngu¿i b¿nh.

Hình ¿nh b¿nh n¿i m¿ day m¿n ng¿a

B¿nh n¿i m¿ day g¿m có nh¿ng d¿ng co b¿n nào?

B¿nh n¿i m¿ day m¿n ng¿a thông thu¿ng

N¿i m¿ day thông thu¿ng hay g¿p nh¿t hi¿n nay là b¿nh ng¿a nhi¿u, càng gãi ngu¿i b¿nh càng ng¿a thêm và di kèm kèm theo dó là tình tr¿ng n¿i m¿n d¿ du¿i da lan trên kh¿p co th¿, da d¿ b¿ kích ¿ng kèm theo ng¿a. Có ngu¿i b¿nh thu¿ng di kèm nh¿ng tri¿u ch¿ng khác là toàn thân m¿t m¿i, t¿t huy¿t áp, ngu¿i b¿nh có khi lâm vào tình tr¿ng hôn mê.

D¿ng n¿i m¿ day m¿n ng¿a kèm phù n¿

D¿ng n¿i m¿ day này thu¿ng di kèm nh¿ng tri¿u ch¿ng nhu mao m¿ch, niêm m¿ch sung to. пc bi¿t hay sung ¿ các khu v¿c nhu: mí m¿t, h¿u h¿ng, lu¿i hay b¿ ph¿n sinh d¿c. Ngu¿i b¿nh thu¿ng có bi¿u hi¿n sung m¿t vùng di kèm v¿i ng¿a n¿i m¿n d¿ kh¿p ngu¿i. N¿u khu v¿c niêm m¿c lu¿i sung to có th¿ r¿t nguy hi¿m vì gây t¿t th¿, suy hô h¿p ¿ ngu¿i b¿nh, r¿t d¿ d¿n t¿i t¿ vong n¿u không ch¿a tr¿ k¿p th¿i.

D¿ng n¿i m¿ day da v¿ n¿i

Tr¿ n¿i m¿ day d¿ng da v¿ n¿i n¿m trong giai do¿n b¿nh mãn tính nên r¿t khó di¿u tr¿. Vùng da trên co th¿ ngu¿i b¿nh lúc này ch¿ c¿n có v¿t nh¿n ho¿c móng tay ma sát nh¿ dã d¿n t¿i tình tr¿ng d¿ l¿i m¿t v¿t h¿ng, sung dau th¿y rõ. D¿ng m¿ day này di kèm n¿i m¿ day, ng¿a ngoài da r¿t khó ch¿u.

Trên dây là 3 d¿ng co b¿n trong ch¿a n¿i m¿ day hi¿n nay. Khi th¿y có nh¿ng bi¿u hi¿n b¿nh nhu trên, ngu¿i b¿nh c¿n t¿i g¿p các bác si d¿ có phuong hu¿ng tr¿ n¿i m¿ day dúng cách kh¿i b¿nh k¿p th¿i và chu¿n xác nh¿t.

Nguyên nhân c¿a b¿nh n¿i m¿ day là gì?

Nguyên nhân c¿a b¿nh n¿i m¿ day là gì?

N¿i m¿ day m¿n ng¿a do nhi¿m khu¿n

п di¿u tr¿ n¿i m¿ day hi¿u qu¿ ngu¿i b¿nh c¿n c¿n tìm ra nguyên nhân chính xác d¿ có li¿u pháp ch¿a tr¿ b¿nh k¿p th¿i nh¿t. M¿ day do nhi¿m khu¿n thu¿ng là do ngu¿i b¿nh b¿ dã nhi¿m m¿t s¿ lo¿i virus gây b¿nh nhu :viêm gan B, C; nhi¿m n¿m Candida ho¿c nhi¿m khu¿n,... khi th¿n nhi¿m d¿c s¿ làm gi¿m kh¿ nang dào th¿i d¿c t¿ trong co th¿ d¿n d¿n n¿i m¿ day m¿n ng¿a toàn thân.

N¿i m¿ day ti¿p xúc d¿ ¿ng

Nguyên nhân gây nên can b¿nh này là do ti¿p xúc qua da, thu¿ng thông qua du¿ng hô h¿p. Ngu¿i b¿nh khi hít ph¿i các ch¿t gây d¿ ¿ng t¿ ph¿n hoa, khói thu¿c, lông vu… ho¿c b¿ d¿ ¿ng an u¿ng, thu¿c ho¿c hóa ch¿t khác . N¿i m¿ day ti¿p xúc n¿u không ch¿a tr¿ dúng cách và k¿p th¿i s¿ gây bi¿n ch¿ng thành n¿i m¿ day mãn tính r¿t khó di¿u tr¿.

M¿ day do th¿i ti¿t

Trong di¿u ki¿n th¿i ti¿t thay d¿i thu¿ng, không khí ¿m u¿t, quá l¿nh ho¿c nóng quá d¿u là nguyên nhân gây nên b¿nh n¿i m¿ day c¿a co th¿. Khi co th¿ ti¿p xúc nhi¿u v¿i ánh n¿ng m¿t tr¿i, da thu¿ng s¿ có hi¿n tu¿ng n¿i ban, nh¿t là nh¿ng khu v¿c ti¿p xúc tr¿c ti¿p v¿i n¿ng. Cách tr¿ n¿i m¿ day do th¿i ti¿t này dòi h¿i kiêng k¿ nhi¿u n¿u không b¿nh r¿t d¿ chuy¿n sang giai do¿n mãn tính.

M¿ day h¿ th¿ng

M¿ day hô h¿p xu¿t hi¿n trong tình tr¿ng co th¿ n¿i lên các n¿t ban d¿ kèm theo viêm m¿ch máu bi¿u hi¿n thành tình tr¿ng xu¿t huy¿t du¿i da, dau kh¿p toàn thân. D¿ng này hay xu¿t hi¿n ¿ nh¿ng b¿nh nhân dã t¿ng b¿ m¿t s¿ các b¿nh toàn thân nhu: ti¿u du¿ng, viêm m¿ch, ung thu, lupus ban d¿, …

M¿ day h¿ th¿ng

N¿i m¿ day do di truy¿n

B¿nh mang tính ch¿t di truy¿n t¿ cha m¿ sang con cái. Khi m¿c b¿nh này thu¿ng s¿ kéo theo nhi¿u ch¿ng b¿nh khác, ít có th¿ ch¿a tri¿t d¿ kh¿i b¿nh. Vì th¿ khi m¿c ch¿ng n¿i m¿ day m¿n ng¿a di truy¿n, b¿n c¿n ti¿n hành tri n¿i m¿ day càng s¿m càng t¿t, tránh lây truy¿n di chuy¿n qua nhi¿u th¿ h¿ khác nhau.

M¿ day t¿ phát

Lo¿i n¿i m¿ day m¿n ng¿a này là b¿nh xu¿t hi¿n không rõ nguyên nhân và có th¿ xu¿t hi¿n ¿ b¿t c¿ th¿i di¿m hay di¿u ki¿n nào r¿t khó ki¿m soát.

B¿nh m¿ day có nguy hi¿m không?

N¿i m¿ day m¿n ng¿a tuy chua có tru¿ng h¿p nào ¿nh hu¿ng d¿n tính m¿ng. Tuy nhiên nhu~ng ngu¿i m¿c mê` day na¿ng, mãn tính thì các biê´n chu´ng da¿c biê¿t nguy hiê¿m d¿i v¿i s¿c kho¿. C¿ th¿ là:

S¿c ph¿n v¿

N¿i m¿ day m¿n ng¿a c¿p phát s¿ d¿n d¿n s¿c ph¿n v¿ làm cho ¿ng ph¿ qu¿ h¿p l¿i, hít th¿ khó khan và khi¿n huy¿t áp t¿t d¿t ng¿t, gây nhi¿u nguy hi¿m d¿n tính m¿ng ngu¿i b¿nh…

Co th¿ suy nhu¿c

N¿i m¿ day m¿n ng¿a ban dêm khi¿n cho ngu¿i b¿nh không th¿ ng¿ yên gi¿c d¿n t¿i thi¿u ng¿, m¿t ng¿ thu¿ng xuyên làm  cho co th¿ ngu¿i b¿nh luôn trong tình tr¿ng m¿t m¿i, co th¿ suy nhu¿c, chán an, an không ngon mi¿ng…

Nhi¿m trùng da

Khi n¿i m¿ day d¿ ¿ng, ngu¿i b¿nh thu¿ng xuyên gãi vào nh¿ng khu v¿c n¿i m¿n làm v¿t thuong ch¿y máu, gây viêm nhi¿m, hon n¿a l¿i r¿t d¿ gây b¿i nhi¿m t¿i vùng da b¿ t¿n thuong do v¿t xu¿c gây nên….

Bên c¿nh các bi¿n ch¿ng trên, có m¿t s¿ bi¿n ch¿ng khác c¿a b¿nh n¿i m¿ day là: viêm kh¿p, viêm da co, nhi¿m ký sinh trùng, ung thu da, …

Cách di¿u tr¿ b¿nh n¿i m¿ day

Cách di¿u tr¿ b¿nh n¿i m¿ day

Cách ch¿a n¿i m¿ day khá da d¿ng do s¿ phát tri¿n m¿nh m¿ c¿a y h¿c hi¿n d¿i. Tuy nhiên do n¿i m¿ day hay tái phát theo mùa, ngu¿i b¿nh thu¿ng r¿t khó ch¿u khi m¿c b¿nh nên vi¿c tr¿ n¿i m¿ day t¿n g¿c b¿nh là không h¿ don gi¿n. Du¿i dây là m¿t s¿ cách ch¿a n¿i m¿ day b¿n có th¿ tham kh¿o:

Ði¿u tr¿ n¿i m¿ day m¿n ng¿a b¿ng thu¿c Tây Y

Thu¿c tr¿ n¿i m¿ day thu¿ng du¿c s¿ d¿ng là thu¿c kháng sinh nhu:Astemizol, Terfenadin, Cetirizin, Acrivastin… nên tiêm adrenalin du¿i da khi co th¿ xu¿t hi¿n các tri¿u ch¿ng phù h¿ng, phù thanh qu¿n. Tru¿ng h¿p b¿nh nhân xu¿t hi¿n tình tr¿ng co th¿t ph¿ qu¿n trong th¿i gian dài thì ti¿n hành truy¿n tinh m¿ch amino-phyllin và s¿ d¿ng thu¿c d¿ng ph¿ qu¿n gi¿m tình tr¿ng b¿nh.

Các lo¿i thu¿c tr¿ n¿i m¿ day này khá d¿ mua và có tác d¿ng gi¿m dau nhanh. Tuy nhiên cách ch¿a n¿i m¿ day này thu¿ng gây nên nh¿ng tác d¿ng ph¿ không mong mu¿n. Khi chua có k¿t lu¿n chính xác t¿ bác si, tuy¿t d¿i không du¿c mua ho¿c s¿ d¿ng thu¿c d¿ di¿u tr¿ s¿ làm tình tr¿ng b¿nh nguy hi¿m hon.

Ch¿a n¿i m¿ day b¿ng phuong pháp dân gian

Cách tr¿ n¿i m¿ day b¿ng các bài thu¿c dân gian cung cho nh¿ng tác d¿ng r¿t tích c¿c trong di¿u tr¿ b¿nh. M¿t s¿ lo¿i thu¿c hay du¿c s¿ d¿ng là lá kh¿, rau t¿n, g¿ng tuoi, du d¿...

Nh¿ng bài thu¿c này tuong d¿i d¿ làm, chi phí th¿p và nh¿t là an toàn tuy¿t d¿i cho co th¿ không gây tác d¿ng ph¿. Tuy nhiên v¿i nh¿ng tru¿ng h¿p n¿i m¿ day n¿ng, ph¿c t¿p thì s¿ d¿ng nh¿ng bài thu¿c dân gian d¿ b¿nh thu¿ng cho hi¿u qu¿ di¿u tr¿ th¿p, th¿m chí làm kéo dài th¿i gian phát b¿nh, ngu¿i b¿nh s¿ có nhi¿u khó khan trong di¿u tr¿ b¿nh v¿ sau.

Dùng lá kh¿ ho¿c du d¿ d¿ dun nu¿c t¿m là cách ch¿a n¿i m¿ day dân gian thu¿ng áp d¿ng

Ði¿u tr¿ n¿i m¿ day b¿ng phuong pháp dông y

Ðông y khi ch¿a b¿nh thu¿ng v¿a ch¿a tri¿u b¿nh v¿a di¿u hòa co th¿, tang s¿c d¿ kháng d¿ h¿n ch¿ t¿i da b¿nh tái phát tr¿ l¿i. So v¿i di¿u tr¿ b¿ng Tây y hay bi¿n pháp dân gian thì di¿u tr¿ b¿ng dông y có hi¿u qu¿ cao hon r¿t nhi¿u.

Ði¿u tr¿ n¿i m¿ day m¿n ng¿a b¿ng dông y, ngu¿i b¿nh c¿n có ch¿ d¿ an u¿ng h¿p lý d¿ lo¿i b¿ các nguyên nhân gây b¿nh n¿i m¿ day. Ngoài ra, s¿ d¿ng cách tr¿ n¿i m¿ day v¿i thu¿c dông y làm gi¿i d¿c, b¿ gan, lo¿i b¿ t¿n g¿c các y¿u t¿ gây b¿nh t¿ bên trong. M¿t s¿ tru¿ng h¿p b¿nh ti¿n tri¿n n¿ng thì nên k¿t h¿p dùng các bài thu¿c lá t¿m kèm v¿i thu¿c bôi có hi¿u qu¿ di¿u tr¿ cao hon.

Bài thu¿c 1

Dùng  qu¿ chi, b¿ch ch¿, kinh gi¿i, tô t¿, dan sâm,... s¿c l¿y nu¿c u¿ng, m¿i ngày m¿t thang.

Bài thu¿c 2

Chu¿n b¿ ¿ng tuoi, ý di, kinh gi¿i, lá l¿t, qu¿ chi,..s¿c ki v¿i nu¿c, r¿i ch¿t ra chia làm 2 l¿n u¿ng, u¿ng nóng tru¿c khi an com.

Phuong pháp di¿u tr¿ n¿i m¿ day này có hi¿u qu¿ cao nh¿t, ít tái phát, l¿i không gây tác d¿ng ph¿. Uu di¿m vu¿t tr¿i nh¿t là có th¿ s¿ d¿ng ch¿a n¿i m¿ day m¿n ng¿a cho ph¿ n¿ trong th¿i k¿ mang thai ho¿c dang cho con bú mà không làm ¿nh hu¿ng t¿i s¿c kh¿e.

B¿nh n¿i m¿ day nên và không nên an gì?

Ngu¿i dang trong giai do¿n tr¿ n¿i m¿ day nên th¿c hi¿n ch¿ d¿ an u¿ng theo hu¿ng d¿n sau:

– B¿nh m¿i kh¿i phát c¿n tránh s¿ d¿ng du¿ng và mu¿i vì ch¿t ng¿t s¿ khi¿n  b¿nh thêm t¿i t¿ , mu¿i thì l¿i gây kích thích th¿n kinh ngo¿i biên.

– H¿n ch¿ s¿ d¿ng các th¿c an, d¿ u¿ng có tính kích thích m¿nh nhu ru¿u, trà, cà phê, thu¿c lá, tiêu, ¿t,...

– Tru¿ng h¿p n¿i m¿ day phù n¿ hãy h¿n ch¿ u¿ng nu¿c và không nên an các món an ch¿a nhi¿u nu¿c nhu canh, súp.

– Kiêng th¿c ph¿m giàu d¿m: tôm, cua, bò, gà, d¿ h¿p, tr¿ng hay s¿a,...

–Tang cu¿ng b¿ sung các lo¿i vitamin A, B, C và an nh¿ng th¿c an d¿ tiêu hoá d¿ không b¿ táo bón.

Bi¿n pháp phòng ng¿a b¿nh n¿i m¿ day

N¿i m¿ day m¿n ng¿a thu¿ng xu¿t hi¿n ¿ nh¿ng ngu¿i co d¿a nh¿y c¿m, d¿ d¿ ¿ng. Vì th¿ khi nh¿n bi¿t du¿c các nguyên nhân gây b¿nh thì nên ti¿n hành phòng tránh nó tu¿ theo nguyên nhân gây b¿nh:

– Khi n¿i m¿ day do th¿i ti¿t, nh¿t là th¿i ti¿t khi chuy¿n mùa hay l¿nh, thì c¿n chú ý m¿c ¿m, tuy¿t d¿i không d¿ gió l¿nh lùa vào trong co th¿.

– Không du¿c an nh¿ng th¿c ph¿m khi¿n b¿n b¿ d¿ ¿ng nhu th¿t gà, tôm, cua…

– Ch¿ em ph¿ n¿ có làn da nh¿y c¿m thì khi s¿ d¿ng m¿ ph¿m ph¿i th¿t th¿n tr¿ng ch¿n l¿a mua nh¿ng s¿n ph¿m ch¿t lu¿ng và phù h¿p nh¿t v¿i làn da c¿a mình. Nên th¿ m¿ ph¿m vào c¿ tay xem có b¿ d¿ ¿ng không tru¿c khi quy¿t d¿nh mua và s¿ d¿ng s¿n ph¿m.

– Ti¿n hành deo kh¿u trang và s¿ d¿ng các d¿ b¿o h¿ trong nh¿ng môi tru¿ng d¿c h¿i.

– Thu¿ng xuyên gi¿ gìn v¿ sinh co th¿, h¿n ch¿ t¿i da s¿ xâm nh¿p c¿a các lo¿i vi khu¿n cung nhu ký sinh trùng nhu b¿, ch¿y r¿n hay n¿m....

– Khi s¿ d¿ng thu¿c ch¿a b¿nh n¿i m¿ day c¿n tuân theo s¿ ch¿ hu¿ng d¿n cung nhu ch¿ d¿nh c¿a bác si chuyên khoa. Nên g¿p và thông báo ngay cho bác si v¿ nh¿ng tác d¿ng ph¿ không may g¿p ph¿i trong quá trình di¿u tr¿. Vi¿c này s¿ giúp ch¿a n¿i m¿ day hi¿u qu¿ và nhanh chóng.

Trên dây là nh¿ng chia s¿ v¿ b¿nh n¿i m¿ day. Khi có b¿t c¿ d¿u hi¿u hay tri¿u ch¿ng c¿a b¿nh, b¿n nên nhanh chóng t¿i g¿p bác si chuyên khoa d¿ du¿c tu v¿n khám ch¿a b¿nh k¿p th¿i.

Quan h¿ nhi¿u có t¿t không? Nên quan h¿ bao nhiêu l¿n

Quan h¿ nhi¿u có t¿t không? Nên quan h¿ bao nhiêu l¿n là d¿? Cùng gi¿i dáp nh¿ng th¿c m¿c này trong bài vi¿t du¿i dây nhé.

Quan h¿ tình d¿c không ch¿ là nhu c¿u sinh lý co b¿n c¿a con ngu¿i mà còn là phuong pháp giúp các c¿p v¿ ch¿ng gi¿ l¿a tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên quan h¿ quá nhi¿u có t¿t không? Quan h¿ tình d¿c quá nhi¿u s¿ gây ¿nh hu¿ng tiêu c¿c gì d¿i v¿i s¿c kh¿e? Cùng chúng tôi theo dõi bài vi¿t sau d¿ khám phá nh¿ng thông tin b¿ ích xoay quanh v¿n d¿ quan h¿ quá nhi¿u có t¿t không nhé.

Quan h¿ tình d¿c nhi¿u có b¿ g¿y không?

Quan h¿ tình d¿c nhi¿u có b¿ g¿y không?

Tuong t¿ nhu các hình th¿c v¿n d¿ng và ho¿t d¿ng th¿ d¿c th¿ thao, quan h¿ tình d¿c tiêu t¿n m¿t lu¿ng l¿n calo và nang lu¿ng trong co th¿. Làm tình không ch¿ tiêu t¿n nang lu¿ng mà còn d¿t cháy m¿ th¿a, giúp co th¿ tr¿ nên g¿y, thon g¿n và m¿nh mai. Vì v¿y, quan h¿ tình d¿c thu¿ng xuyên, di¿u d¿ là m¿t trong nhi¿u cách gi¿m cân an toàn, hi¿u qu¿.

Quan h¿ tình d¿c tác d¿ng d¿n h¿u h¿t các co quan, b¿ ph¿n trong co th¿ nhu xo b¿ng, vùng xuong ch¿u, co cánh tay, co ng¿c,.... M¿c d¿ tiêu t¿n nang lu¿ng khi quan h¿ tùy thu¿c vào t¿ng tu th¿, t¿c d¿ quan h¿ và lu¿ng s¿c s¿ d¿ng. Tuy nhiên theo m¿t s¿ kh¿o sát, khi quan h¿ tình d¿c, con ngu¿i có th¿ tiêu t¿n du¿c kho¿ng 130-200 calo trong vòng 30 phút. пc bi¿t, trong quá trình quan h¿ tình d¿c, nam gi¿i thu¿ng s¿ tiêu hao nhi¿u nang lu¿ng và calo hon n¿ gi¿i.

Quan h¿ tình d¿c thu¿ng xuyên không nh¿ng giúp v¿ ch¿ng gi¿ l¿a tình yêu mà còn giúp co th¿ tiêu hao nang lu¿ng, m¿ th¿a. Tuy có vai trò quan tr¿ng nhung n¿u quan h¿ tình d¿c quá nhi¿u s¿ khi¿n co th¿ b¿ suy nhu¿c, m¿t s¿c, m¿t m¿i và làm ¿nh hu¿ng d¿n ch¿t lu¿ng cu¿c s¿ng.

Tác h¿i c¿a vi¿c quan h¿ tình d¿c quá nhi¿u

Quan h¿ quá nhi¿u có t¿t không, s¿ gây ra nh¿ng tác h¿i gì? L¿m d¿ng quan h¿ tình d¿c s¿ gây ra nh¿ng tác h¿i nào cho s¿c kh¿e? Theo các chuyên gia, bác si, quan h¿ quá nhi¿u s¿ gây ra nh¿ng ¿nh hu¿ng tiêu c¿c du¿i dây.

Quan h¿ tình d¿c quá nhi¿u gây suy nhu¿c co th¿

Suy ki¿t co th¿

Quan h¿ tình d¿c là hình th¿c v¿n d¿ng m¿nh, có th¿ tiêu t¿n r¿t nhi¿u nang lu¿ng và làm co th¿ m¿t s¿c l¿c. L¿m d¿ng quan h¿ tình d¿c s¿ khi¿n s¿c kh¿e d¿n b¿ suy ki¿t, gây ra các tri¿u ch¿ng nhu dau d¿u, hoa m¿t, chóng m¿t, m¿t m¿i, suy nhu¿c th¿n kinh, hao t¿n tinh khí,...

R¿i lo¿n các ch¿c nang sinh lý

Quan h¿ tình d¿c v¿i t¿n su¿t quá nhi¿u s¿ ¿nh hu¿ng t¿i d¿i s¿ng tình d¿c và khi¿n ch¿t lu¿ng m¿i cu¿c “yêu” b¿ gi¿m sút. Th¿i gian “yêu” quá nhi¿u s¿ khi¿n nam gi¿i g¿p tình tr¿ng lãnh c¿m, thu¿ng xuyên cáu g¿t và không còn m¿n mà khi yêu.

Ân ái quá nhi¿u làm nam gi¿i xu¿t tinh nhi¿u, duong v¿t liên t¿c cang c¿ng, t¿ dó là nguyên nhân hàng d¿u gây ra các b¿nh lý nhu viêm tinh hoàn, viêm tuy¿n ti¿n li¿t,... N¿u các b¿nh lý không du¿c di¿u tr¿ k¿p th¿i s¿ khi¿n vi¿c di ti¿u c¿a nam gi¿i tr¿ nên khó khan.

Gây ra các b¿nh ph¿ khoa

Gây nên các b¿nh ph¿ khoa

Quan h¿ quá nhi¿u s¿ khi¿n vùng kín c¿a c¿ hai b¿ t¿n thuong, d¿c bi¿t là âm d¿o c¿a n¿ gi¿i. Ân ái thu¿ng xuyên không ch¿ khi¿n âm d¿o ch¿u nhi¿u t¿n thuong, b¿ c¿ xát mà còn là nguyên nhân gây ra các b¿nh ph¿ khoa, viêm nhi¿m. Âm d¿o b¿ viêm nhi¿m s¿ t¿o di¿u ki¿n cho vi khu¿n, các lo¿i n¿m xâm nh¿p gây ra nhi¿u b¿nh ph¿ khoa nghiêm tr¿ng. пc bi¿t, n¿u tình tr¿ng viêm nhi¿m không du¿c ch¿a tr¿ k¿p th¿i có th¿ s¿ d¿n d¿n vô sinh.

¿nh hu¿ng t¿i th¿n

Th¿n là co quan có vai trò quan tr¿ng, quy¿t d¿nh s¿c kh¿e sinh s¿n c¿a nam gi¿i và ch¿t lu¿ng nh¿ng cu¿c “yêu”. Ân ái quá nhi¿u khi¿n co th¿ tiêu hao nang lu¿ng, làm tiêu co vân, gây r¿i lo¿n di¿n gi¿i, gây ra ¿nh hu¿ng tiêu c¿c d¿n th¿n.

Quan h¿ tình d¿c bao nhiêu là d¿?

Chuy¿n “yêu” du¿c ví t¿a nhu con dao hai lu¿i, n¿u ân ái v¿a ph¿i s¿ dem l¿i nhi¿u l¿i ích tuy¿t v¿i, n¿u l¿m d¿ng “yêu” s¿ gây ra tác h¿i tiêu c¿c cho co th¿. Theo các chuyên gia, ngu¿i yêu, v¿ ch¿ng ch¿ nên quan h¿ 2-3 l¿n m¿t tu¿n. C¿ th¿, thanh niên d¿ tu¿i sung s¿c có th¿ “yêu” 3 l¿n m¿t tu¿n, nh¿ng ngu¿i t¿ 30-50 tu¿i nên quan h¿ 2 l¿n 1 tu¿n và ngu¿i ngoài 50 tu¿i quan h¿ 1 l¿n 1 tu¿n.

Nên có ch¿ d¿ quan h¿ khoa h¿c

Mong r¿ng bài vi¿t v¿i nh¿ng chia s¿ v¿ quan h¿ quá nhi¿u có t¿t không trên s¿ cung c¿p cho b¿n thêm nhi¿u ki¿n th¿c h¿u ích trong chuy¿n phòng the. п m¿i cu¿c “yêu” luôn ch¿t lu¿ng, ý nghia và th¿t n¿ng cháy, b¿n nên ki¿m soát t¿n su¿t ân ái c¿a v¿ ch¿ng mình. Chúc b¿n s¿ luôn có nh¿ng kho¿nh kh¿c thang hoa tuy¿t v¿i và d¿y ý nghia.

Xem thêm:

Tr¿ b¿ n¿i m¿ day m¿ nên làm gì, ch¿a tr¿ nhu th¿ nào

Tr¿ em b¿ m¿c b¿nh n¿i m¿ day nên di¿u tr¿ nhu th¿ nào là n¿i ni¿m ban khoan c¿a không ít ông b¿ bà m¿ có bé b¿ n¿i m¿ day.

N¿i m¿ day ¿ tr¿ em là b¿nh ngoài da ph¿ bi¿n ¿ nhi¿u tr¿ nh¿. Có r¿t nhi¿u nguyên nhân khi¿n tr¿ d¿ ¿ng n¿i m¿ day. Ngoài vi¿c ng¿a ngáy khó ch¿u, tr¿ b¿ n¿i m¿ day còn b¿ an, cáu g¿t, hay qu¿y khóc làm ¿nh hu¿ng x¿u d¿n s¿ phát tri¿n cung nhu tâm lý c¿a tr¿. Vi¿c ch¿a tr¿ tr¿ n¿i m¿ day cung c¿n du¿c luu ý và c¿n tr¿ng hon do s¿c d¿ kháng và co th¿ c¿a bé v¿n chua hoàn thi¿n.

[caption id="attachment_1962" align="aligncenter" width="600"] Tr¿ em b¿ m¿c b¿nh n¿i m¿[/caption]

Nguyên nhân n¿i m¿ day ¿ tr¿ nh¿

 • Tr¿ em b¿ n¿i m¿ day tru¿c h¿t là do co d¿a, s¿c d¿ kháng và h¿ mi¿n d¿ch còn y¿u, nên d¿ b¿ virus, vi khu¿n và các v¿t th¿ l¿ t¿ môi tru¿ng xâm nh¿p qua da ho¿c qua du¿ng hô h¿p gây b¿nh.
 • B¿nh m¿ day ¿ tr¿ nh¿ còn do d¿ ¿ng v¿i m¿t s¿ th¿c ph¿m có ch¿a nhi¿u d¿m nhu h¿i s¿n, tr¿ng, s¿a…
 • Do di truy¿n cung là m¿t nguyên nhân gây b¿nh n¿i mày day ¿ tr¿ em. Theo nghiên c¿u c¿a các chuyên gia y t¿, tr¿ có m¿ m¿c b¿nh n¿i m¿ day sau sinh có nguy co m¿c b¿nh m¿ day cao hon 57 % so v¿i tr¿ bình thu¿ng.
 • Khi tr¿ u¿ng thu¿c có ch¿a m¿t s¿ thành ph¿n d¿ m¿n c¿m cung d¿n d¿n hi¿n tu¿ng n¿i m¿ day ¿ tr¿ nh¿, khi¿n da bé b¿ m¿n d¿, ng¿a ngáy.
 • M¿t nguyên nhân n¿a là do ti¿p xúc v¿i m¿t s¿ lo¿i d¿ng v¿t, d¿ choi l¿, hay b¿ các lo¿i côn trùng chích, c¿n… cung có th¿ khi¿n bé n¿i m¿ day.
 • Tình tr¿ng thay d¿i th¿i ti¿t b¿t thu¿ng, b¿i b¿n, khói thu¿c hay hoá ch¿t cung là m¿t trong nh¿ng nguyên nhân gây ra b¿nh n¿i m¿ day ¿ tr¿ nh¿.

Tr¿ em b¿ m¿c b¿nh n¿i m¿ day di¿u tr¿ th¿ nào?

[caption id="attachment_1961" align="aligncenter" width="600"] Tr¿ em b¿ m¿c b¿nh n¿i m¿ day di¿u tr¿ th¿ nào?[/caption]

Mu¿n di¿u tr¿ b¿nh n¿i mày day ¿ tr¿ em c¿n xác d¿nh du¿c chính xác nguyên nhân bé b¿ n¿i m¿ day là gì? Tu¿ vào t¿ng m¿c d¿ và nguyên nhân gây b¿nh, b¿ m¿ hãy l¿a ch¿n cách ch¿a b¿nh m¿ day ¿ tr¿ nh¿ phù h¿p nh¿t. Khi th¿y tr¿ có bi¿u hi¿n n¿i m¿ day nhu trên da xu¿t hi¿n nh¿ng m¿ng da màu h¿ng ho¿c tr¿ng n¿i l¿m c¿m, kèm ng¿a ngáy, gào khóc hay s¿t, nôn ói b¿ m¿ c¿n th¿c hi¿n nh¿ng di¿u sau:

 • Nhanh chóng lo¿i b¿ hoàn toàn nh¿ng tác nhân gây h¿i cho con: kích thích gây nôn d¿ lo¿i b¿ th¿c ph¿m ra kh¿i co th¿ n¿u nguyên nhân do th¿c an; . cho con tránh xa d¿ choi ho¿c v¿t d¿ng n¿u chúng là nguyên nhân khi¿n tr¿ n¿i m¿ day.
 • Khi bé b¿ n¿i m¿ day, b¿ m¿ c¿n d¿m b¿o luôn gi¿ s¿ch co th¿, gi¿ môi tru¿ng quanh bé luôn thông thoáng d¿ tránh viêm nhi¿m trên da bé tr¿ nên n¿ng thêm.
 • Khi t¿m r¿a hay v¿ sinh cho tr¿ b¿ m¿ day b¿ m¿ c¿n dùng nu¿c ¿m pha ¿ nhi¿t d¿ v¿a d¿, khi t¿m không nên chà xát m¿nh trên ph¿n da b¿ d¿ ¿ng tránh da b¿ t¿n thuong gây b¿i nhi¿m.
 • Ch¿t li¿u qu¿n áo cung nên du¿c chú ý trong vi¿c cham sóc cho tr¿ b¿ n¿i m¿ day, b¿ m¿ nên ch¿n cho bé nh¿ng lo¿i v¿i có ch¿t li¿u m¿m, khô thoáng và r¿ng rãi.
 • B¿ m¿ c¿n c¿t ng¿n móng tay cho con, h¿n ch¿ và dùng cách ngan c¿n con dùng tay gãi vào v¿t thuong m¿i khi b¿ ng¿a.
 • Ngoài ra khi bé n¿i m¿ day, b¿ m¿ c¿n tang cu¿ng b¿ sung d¿y d¿ nh¿ng du¿ng ch¿t và vitamin c¿n thi¿t d¿ nâng cao s¿c d¿ kháng ¿ tr¿, giúp tr¿ nhanh chóng d¿y lùi tri¿u ch¿ng m¿ day, m¿n ng¿a.

M¿t s¿ lo¿i thu¿c giúp ch¿a tr¿ b¿nh m¿ day ¿ tr¿ nh¿

Dùng thu¿c kháng sinh

[caption id="attachment_1960" align="aligncenter" width="600"] Dùng thu¿c kháng sinh d¿ di¿u tr¿[/caption]

Thu¿c kháng histamine: Thu¿c kháng histamin là lo¿i thu¿c ch¿a d¿ ¿ng, tr¿ em b¿ n¿i m¿ day h¿u hi¿u. Co ch¿ ho¿t d¿ng c¿a thu¿c là ngan ch¿n nh¿ng lo¿i t¿ bào nh¿t d¿nh d¿ ph¿n ¿ng d¿ ¿ng không th¿ x¿y ra. Thu¿c kháng histamin có ¿ c¿ d¿ng u¿ng và bôi, tiêu bi¿u nhu: diphenhydramine và hydroxyzine v¿i li¿u dùng cho tr¿ em t¿ 2 d¿n 5 tu¿i là 5mg, dùng m¿i ngày 1 l¿n. V¿i tr¿ em trên 6 tu¿i thì li¿u lu¿ng dùng là 10mg/ ngày. Thu¿c kháng histamin mang l¿i hi¿u qu¿ nhanh chóng, t¿c th¿i giúp gi¿m nhanh tri¿u ch¿ng bé b¿ n¿i m¿ day c¿p tính.

Thu¿c Corticosteroids: Ngoài thu¿c kháng histamine thu¿c Corticosteroids nhu prednisone cung là lo¿i thu¿c du¿c ch¿ d¿nh giúp di¿u tr¿ n¿i m¿ day ¿ tr¿ em. Do dây là lo¿i kháng sinh li¿u cao nên b¿ m¿ c¿n c¿n th¿n, tuy¿t d¿i tuân th¿ theo s¿ ch¿ d¿nh c¿a bác si tru¿c khi cho con u¿ng.

Dùng thu¿c dông y và m¿o dân gian

Vì tr¿ em là d¿i tu¿ng nh¿y c¿m, nên vi¿c dùng nh¿ng lo¿i thu¿c có chi¿t xu¿t t¿ th¿o du¿c thiên nhiên d¿ tr¿ b¿nh n¿i m¿ day ¿ tr¿ em là m¿t l¿a ch¿n an toàn.

[caption id="attachment_1959" align="aligncenter" width="600"] Dùng thu¿c dông y[/caption]

 • Ch¿a b¿nh n¿i m¿ day ¿ tr¿ em b¿ng hoa kinh gi¿i và d¿u d¿: khi bé n¿i m¿ day b¿ m¿ hãy l¿y d¿u d¿ và hoa kinh gi¿i v¿i kh¿i lu¿ng b¿ng nhau, dem tán nhuy¿n hòa cùng v¿i lòng tr¿ng tr¿ng, bôi lên vùng da bé b¿ n¿i m¿ day s¿ giúp nh¿ng v¿t thuong do m¿ day gây ra nhanh chóng bi¿n m¿t.
 • Ch¿a b¿nh m¿ day ¿ tr¿ nh¿ t¿ rau mùi: L¿y rau mùi ( rau ngò ta) r¿a s¿ch, vò ho¿c giã nát, sau dó chà xát lên ch¿ m¿n d¿ trên da tr¿ cung là m¿t bi¿n pháp giúp b¿ m¿ ch¿m d¿t can b¿nh m¿ day ¿ tr¿ nh¿.
 • Ch¿a b¿nh n¿i m¿ day ¿ tr¿ em t¿ lá kh¿: Lá kh¿ t¿ xua d¿n nay dã du¿c ông cha ta luu truy¿n là m¿t nguyên li¿u giúp ch¿a tr¿ hi¿u qu¿ giúp ch¿a tr¿ b¿nh n¿i m¿ day. Dùng lá kh¿ r¿a s¿ch, sao vàng chà xát nh¿ nhàng lên vùng da tr¿ b¿ n¿i m¿ day, hay u¿ng nu¿c s¿c t¿ lá kh¿ là cung phuong pháp giúp tr¿ ch¿ng d¿ ¿ng n¿i m¿ day ¿ tr¿ hi¿u qu¿.
 • N¿u cháo d¿u xanh cùng bách h¿p hay b¿t thu¿c ý di nhân và mã th¿y cho tr¿ an lúc còn ¿m nóng cung là m¿t bi¿n pháp giúp b¿ m¿ d¿y lùi ch¿ng b¿nh m¿ day ¿ tr¿ nh¿ hi¿u qu¿.

Nh¿ng bi¿n pháp so c¿u và ch¿a b¿nh ¿ trên s¿ giúp d¿y lùi nhanh chóng các tri¿u ch¿ng d¿ ¿ng can b¿nh tr¿ b¿ m¿ day, tuy nhiên trong tru¿ng h¿p b¿nh c¿a tr¿ không thuyên gi¿m, tr¿ n¿ng hay tái phát nhi¿u l¿n n¿a thì b¿ m¿ c¿n nhanh chóng dua bé d¿n các trung tâm y t¿ chuyên khoa d¿ tham khám và nh¿n du¿c s¿ h¿ tr¿ k¿p th¿i.

Trên dây là nh¿ng chia s¿ giúp gi¿i dáp n¿i ni¿m ban khoan c¿a các b¿c cha m¿ khi tr¿ em b¿ m¿c b¿nh n¿i m¿ day nên di¿u tr¿ nhu th¿ nào. Hi v¿ng bài vi¿t này s¿ giúp ích du¿c cho b¿n!

Xem thêm:

Showing 6 - 10 of 17 results.
Items per Page 5
của 4