Blogs Blogs

Cách ch¿a bênh dau vai gáy mã tính
Ðau vai gáy mãn tính ¿nh hu¿ng d¿n 1/5 ngu¿i ¿ Hoa K¿, khi¿n nh¿ng ngu¿i b¿ ¿nh hu¿ng khó có cu¿c s¿ng bình thu¿ng. Ðó là m¿t tr¿i nghi¿m r¿t ch¿ quan và không th¿ do lu¿ng du¿c. Các bác si d¿a vào mô t¿ c¿a b¿nh nhân v¿ con dau d¿ ch¿n doán v¿n d¿ co b¿n.
 
Ngoài ra, lý do b¿ dau mãn tính c¿a m¿t ngu¿i có th¿ không ph¿i c¿a ngu¿i khác. Có m¿t s¿ tình tr¿ng gây ra con dau mãn tính, ch¿ng h¿n nhu dau co xo hóa, ch¿n thuong trong quá kh¿, ch¿ng dau n¿a d¿u, thi¿u vitamin D, viêm kh¿p và suy gi¿m th¿n kinh.
 
Vì nh¿ng lý do này, phuong pháp di¿u tr¿ hi¿u qu¿ v¿i ngu¿i này có th¿ không hi¿u qu¿ v¿i ngu¿i khác, di¿u này làm ph¿c t¿p thêm tình tr¿ng b¿nh và gây khó khan cho vi¿c tìm ki¿m phuong pháp di¿u tr¿.
 
Nguyên nhân c¿a dau vai gáy mãn tính
 
 • Ðau lung, dau d¿u, viêm kh¿p ho¿c các v¿n d¿ v¿ kh¿p khác
 • Bong gân và cang co ho¿c ch¿n thuong l¿p di l¿p l¿i t¿i cùng m¿t v¿ trí
 • T¿n thuong dây th¿n kinh, gãy xuong, ph¿u thu¿t, v.v.
 • Các tình tr¿ng nhu h¿i ch¿ng ru¿t kích thích, trào ngu¿c axit, ung thu, b¿nh Lyme và l¿c n¿i m¿c t¿ cung
 • Tr¿m c¿m n¿ng ho¿c các tình tr¿ng s¿c kh¿e tâm th¿n khác
 • Thi¿u vitamin D
 • Các tri¿u ch¿ng c¿a dau mãn tính
 • Ðau kéo dài hon ho¿c b¿ng 3 tháng 
 • Gi¿m chuy¿n d¿ng c¿a co th¿
 • Gi¿m s¿c m¿nh, s¿c ch¿u d¿ng và s¿ linh ho¿t ho¿c c¿m giác b¿ xóa s¿
 • Khó th¿c hi¿n các ho¿t d¿ng thú v¿ ho¿c quan tr¿ng, có th¿ d¿n d¿n tàn t¿t và tuy¿t v¿ng
 • Các v¿n d¿ v¿ nh¿n th¿c nhu lo l¿ng và tr¿m c¿m
 • Cu¿c s¿ng xã h¿i b¿ c¿n tr¿, các v¿n d¿ gia dình, cáu k¿nh, c¿m giác t¿i l¿i và ý nghi t¿ t¿
 • L¿m d¿ng ru¿u ho¿c ma túy
 • Ng¿ không ngon
Làm th¿ nào d¿ Ki¿m soát Ðau vai gáy mãn tính
 
Tâm trí c¿a b¿n dóng m¿t vai trò quan tr¿ng trong cách b¿n d¿i phó v¿i n¿i dau. Trong khi m¿t s¿ ngu¿i cho r¿ng con dau mãn tính là m¿t m¿i phi¿n toái c¿n ph¿i vu¿t qua d¿ ti¿p t¿c các ho¿t d¿ng hàng ngày c¿a h¿.
 
Nh¿ng ngu¿i khác ch¿y theo nó ho¿c lo s¿ m¿c d¿ nghiêm tr¿ng c¿a con dau d¿n m¿c nó c¿n tr¿ s¿ ph¿c h¿i ho¿c ki¿m soát con dau c¿a h¿.
 
 
S¿ d¿ng các k¿ thu¿t thi¿n chánh ni¿m, noi m¿t ngu¿i thu hút s¿ chú ý c¿a mình vào th¿i di¿m hi¿n t¿i v¿i “s¿ c¿i m¿, tò mò và ch¿p nh¿n”, cho phép b¿n t¿p trung l¿i tâm trí và di¿u ch¿nh l¿i tr¿i nghi¿m hi¿n t¿i c¿a mình.
Khi du¿c s¿ d¿ng cùng v¿i y h¿c c¿ truy¿n, thi¿n chánh ni¿m dã du¿c ch¿ng minh là giúp c¿i thi¿n con dau.
 
Ngoài các k¿ thu¿t thu giãn tinh th¿n và ch¿ d¿ an u¿ng lành m¿nh, m¿t s¿ phuong th¿c thay th¿ nh¿t d¿nh có th¿ du¿c s¿ d¿ng d¿ giúp ki¿m soát con dau mãn tính m¿t cách t¿ nhiên.
 
Tuy nhiên, di¿u quan tr¿ng c¿n luu ý là, khi s¿ d¿ng các phuong pháp này, k¿t qu¿ s¿ khác nhau tùy thu¿c vào lý do gây ra h¿i ch¿ng dau mãn tính c¿a b¿n và m¿c d¿ nghiêm tr¿ng c¿a nó.
 
Phuong pháp 1: Xoa bóp
 
Nh¿ng ngu¿i tr¿i qua con dau mãn tính thu¿ng tìm d¿n các li¿u pháp xoa bóp d¿ c¿i thi¿n ch¿t lu¿ng cu¿c s¿ng và có lý do chính dáng cho di¿u này.
 • Khi co b¿p c¿a b¿n du¿c kích thích thông qua xoa bóp, các t¿ bào th¿n kinh c¿a b¿n s¿ ho¿t d¿ng d¿ ¿c ch¿ các s¿i th¿n kinh ch¿u trách nhi¿m v¿ c¿m giác dau.
 • Mát-xa tr¿ li¿u thúc d¿y luu lu¿ng máu, giúp nuôi du¿ng và ch¿a lành các mô m¿m trong co th¿.
 • Mát xa dã du¿c ch¿ng minh là giúp gi¿m nhi¿u h¿i ch¿ng dau mãn tính, bao g¿m dau c¿ , dau th¿t lung và ch¿ng dau n¿a d¿u / dau d¿u.
 • B¿n có th¿ th¿ xoa bóp t¿i nhà, nhung t¿t nh¿t nên tìm m¿t bác si mát xa du¿c c¿p phép g¿n b¿n, ngu¿i có kinh nghi¿m trong vi¿c di¿u tr¿ tình tr¿ng c¿a b¿n. Cùng v¿i bác si và nhà tr¿ li¿u c¿a b¿n, hãy th¿o lu¿n v¿ m¿t k¿ ho¿ch di¿u tr¿ có th¿ k¿t h¿p phuong pháp này.
 
Phuong pháp 2: D¿u g¿ng
 
G¿ng dã du¿c ngu¿i Nam Á s¿ d¿ng nhu m¿t lo¿i du¿c li¿u t¿ hàng ngàn nam tru¿c nhu m¿t phuong pháp ch¿a tr¿ các ch¿ng dau nh¿c khác nhau. Nó giúp gi¿m bu¿n nôn, viêm kh¿p , dau d¿u, dau b¿ng kinh và dau co.
 
Nó giúp c¿i thi¿n luu thông máu trong co th¿ c¿a b¿n. пc tính gi¿m dau và ch¿ng viêm t¿ nhiên c¿a nó cho phép nó ch¿a lành và gi¿m các con dau mãn tính nhu dau kh¿p , dau co và dau lung.
 
Chu¿n b¿:
 • Tinh d¿u g¿ng - 5 d¿n 10 gi¿t
 • D¿u ô liu nguyên ch¿t -2 mu¿ng canh
 • Ði¿u tr¿ m¿t bu¿c: Tr¿n d¿u g¿ng v¿i d¿u ô liu và thoa h¿n h¿p lên vùng da
 • Tr¿n 5 d¿n 10 gi¿t tinh d¿u g¿ng v¿i 2 thìa d¿u ô liu nguyên ch¿t.
 • Bôi h¿n h¿p lên vùng b¿ dau ho¿c b¿ dau và nh¿ nhàng xoa bóp trong vài phút.
 • Gi¿ nguyên trong 30 phút và dùng khan lau s¿ch d¿u.
 • L¿p l¿i di¿u này b¿n l¿n m¿t ngày d¿ gi¿m dau mãn tính.
 
Phuong pháp 3: Ngh¿
 
C¿ ngh¿ không ch¿ du¿c s¿ d¿ng nhu m¿t lo¿i gia v¿ ¿ ti¿u l¿c d¿a ¿n п mà còn là m¿t thành ph¿n gi¿m dau. Ngh¿ có d¿c tính ch¿ng viêm và ch¿ng ung thu giúp c¿i thi¿n luu thông máu trong co th¿ và gi¿m dau do bong gân, cang, viêm kh¿p và v¿t b¿m tím.
 
Nó th¿m chí còn du¿c ch¿ng minh là có hi¿u qu¿ trong vi¿c di¿u tr¿ m¿t s¿ con dau sau ph¿u thu¿t. Kh¿ nang ch¿a b¿nh c¿a ngh¿ d¿n t¿ h¿p ch¿t g¿i là curcumin.
 
B¿n cung có th¿ tiêu th¿ ch¿t b¿ sung ngh¿ n¿u b¿n không mu¿n s¿ d¿ng nó trong th¿c ph¿m c¿a mình. Nó mang l¿i cho b¿n k¿t qu¿ t¿t nh¿t n¿u du¿c s¿ d¿ng cùng v¿i mát-xa thu¿ng xuyên d¿ gi¿m dau.
 
Chu¿n b¿:
 
 • B¿t ngh¿ - 1 thìa cà phê
 • S¿a ¿m - 1 ly
 • Ði¿u tr¿ m¿t bu¿c: Thêm ngh¿ vào s¿a và u¿ng
 • Hòa tan 1 thìa cà phê b¿t ngh¿ trong m¿t ly s¿a ¿m.
 • Tr¿n d¿u các thành ph¿n và u¿ng lên.
 • U¿ng s¿a ngh¿ hai l¿n m¿t ngày d¿ gi¿m dau mãn tính.
 
Luu ý: Ch¿ riêng ngh¿ s¿ không th¿ gi¿m dau hoàn toàn trong tru¿ng h¿p b¿n b¿ dau. U¿ng nu¿c pha ch¿ cùng v¿i các li¿u pháp thay th¿ khác d¿ gi¿m b¿t hoàn toàn. Ngoài ra, hãy tham kh¿o ý ki¿n ¿¿chuyên gia cham sóc s¿c kh¿e c¿a b¿n tru¿c khi b¿t d¿u b¿ sung ngh¿.
 
Xem thêm: Cách ng¿i thi¿n
 
Phuong pháp 4: Tr¿ li¿u b¿ng nhi¿t
 
Trong khi các ph¿m ch¿t t¿ng th¿ c¿a nhi¿t và d¿ ¿m có liên quan d¿n s¿ tho¿i mái và thu giãn, li¿u pháp nhi¿t còn ti¿n xa hon b¿ng cách gi¿m dau kh¿p và gi¿m dau lung .
 
H¿u h¿t các con dau trên co th¿ phát sinh do cang th¿ng và v¿n d¿ng quá m¿c t¿o ra s¿c cang trong co và các mô m¿m. S¿ cang th¿ng nhu v¿y h¿n ch¿ luu thông máu thích h¿p và g¿i tín hi¿u dau d¿n não.
 
Li¿u pháp nhi¿t làm giãn n¿ các m¿ch máu c¿a co, tang luu lu¿ng ch¿t dinh du¿ng và oxy d¿n co và ch¿a lành các mô b¿ t¿n thuong.
 
Nhi¿t kích thích các th¿ th¿ c¿m giác trên da. Ði¿u này làm gi¿m vi¿c truy¿n tín hi¿u dau d¿n não và gi¿m b¿t m¿t ph¿n c¿m giác khó ch¿u.
 
Nó cung làm gi¿m d¿ c¿ng c¿a co, làm cho co th¿ linh ho¿t hon và cho phép các b¿ ph¿n co th¿ c¿ d¿ng d¿ dàng. Ngoài ra, d¿i v¿i các kh¿p xuong, nhi¿t có th¿ làm gi¿m d¿ nh¿t c¿a ch¿t l¿ng ho¿t d¿ch và gi¿m dau c¿ng.
 
Làm nóng m¿t chi¿c t¿t ch¿a d¿y g¿o và chu¿m ¿m lên vùng b¿ ¿nh hu¿ng
 
Cho g¿o vào d¿y 2/3 chi¿c t¿t cu và c¿ d¿nh ph¿n m¿ b¿ng cách th¿t nút ho¿c kéo m¿t chi¿c t¿t khác lên ph¿n d¿u h¿.
Cho túi g¿o vào lò vi sóng trong 2 phút d¿ làm nóng.
L¿y nó ra kh¿i lò vi sóng và d¿t nó lên co ho¿c kh¿p b¿ dau c¿a b¿n.
S¿ d¿ng bi¿n pháp kh¿c ph¿c này khi b¿n c¿m th¿y dau co.
 
Phuong pháp 5: Yoga
 
Yoga là m¿t k¿ thu¿t th¿c hành tâm trí - co th¿ b¿t ngu¿n t¿ phuong Ðông, t¿p trung vào vi¿c ki¿m soát hoi th¿, tu th¿ và thi¿n d¿nh.
 
 • Nó du¿c cho là làm tang s¿c m¿nh và tính linh ho¿t c¿a co b¿p và d¿ng th¿i c¿i thi¿n s¿ thu giãn tinh th¿n, do dó gi¿m dau.
 • Nó r¿t h¿u ích d¿ gi¿m dau trong ch¿ng dau th¿t lung mãn tính và nhi¿u tình tr¿ng dau co và kh¿p khác.
 • Các k¿ thu¿t yoga có th¿ du¿c h¿c trong các l¿p yoga d¿a phuong và th¿c hành t¿i nhà hàng ngày trong ít nh¿t 30 phút. Th¿o lu¿n v¿i bác si c¿a b¿n tru¿c khi b¿t d¿u.
 
Phuong pháp 6: Châm c¿u
 
Châm c¿u là m¿t phuong pháp y h¿c c¿ truy¿n c¿a Trung Qu¿c t¿ lâu dã du¿c s¿ d¿ng d¿ di¿u tr¿ nhi¿u ch¿ng dau.
 
 • Nó du¿c ch¿ng minh là có hi¿u qu¿ trong vi¿c gi¿m dau cho nh¿ng ngu¿i b¿ dau th¿t lung mãn tính, dau co xo hóa và dau kh¿p xuong.
 • Các nghiên c¿u dã ch¿ng minh k¿t qu¿ gi¿m dau kéo dài sau khi châm c¿u.
Showing 1 result.