Blogs Blogs

TOP 10 Xe khách Hà N¿i Sapa Uy Tín D¿ch V¿ Ðánh Giá Cao

B¿n dang mu¿n mua vé xe khách di t¿ Hà N¿i d¿n Sapa nhung l¿i còn ban khoan không bi¿t v¿ giá vé, cách d¿t và d¿a ch¿ mua vé xe uy tín? MotorTrip b¿ túi ngay 10 hãng xe khách Hà N¿i - Sapa uy tín, ch¿t lu¿ng cao có giá thành c¿c "thân thi¿n" nhé!

 1. Xe khách Hà N¿i Sapa H¿i Vân


Cái tên d¿u tiên trong danh sách nh¿ng xe khách Hà N¿i Sapa uy tín, giá r¿ b¿n không nên b¿ qua dó chính là nhà xe H¿i Vân. Thu¿c công ty TNHH V¿n t¿i Hà Son H¿i Vân, dây là l¿a ch¿n c¿a r¿t nhi¿u khách du l¿ch b¿i uu di¿m ti¿n l¿i, nhanh chóng.


Không gi¿ng nhu nhi¿u nhà xe khác, xe H¿i Vân ch¿ ch¿y tuy¿n du¿ng cao t¿c Hà N¿i - Lào Cai d¿ d¿n du¿c v¿i Sapa. Th¿ nên xe ch¿y liên t¿c và s¿ không d¿ng dón khách d¿c du¿ng, th¿ nên rút ng¿n và ti¿t ki¿m du¿c kha khá th¿i gian di chuy¿n. п mua vé, b¿n có th¿ d¿n tr¿c ti¿p b¿n xe c¿a hãng d¿ d¿t vé. Trung bình, t¿n su¿t ch¿y c¿a các tuy¿n s¿ liên t¿c trong kho¿ng 30 - 45 phút hàng ngày. Th¿ nên b¿n có th¿ yên tâm là dù d¿t xe vào th¿i di¿m nào thì v¿n s¿ có ch¿ d¿ di dó nhé!

Xe khách Hà N¿i Sapa H¿i Vân

пa ch¿ nhà xe: T¿i Hà N¿i: 270 Nguy¿n Hoàng, M¿ Ðình, Nam T¿ Liêm, Hà N¿i | T¿i Sapa: S¿ 575 T¿ 3A du¿ng Ði¿n Biên Ph¿ - th¿ tr¿n SaPa

Giá vé tham kh¿o: 260.000 d¿ng/vé.

S¿ di¿n tho¿i d¿t vé: 1900 677

2. Xe New Enjoy

S¿ chuy¿n/ngày: 02 chuy¿n.


Th¿i gian dón khách: 06:30 – 07:00 và 14:30 – 15:00.


Noi dón : B¿n có th¿ b¿t xe t¿i 8 qu¿n n¿i thành Hà N¿i và khu v¿c c¿u Nh¿t Tân, c¿u Ðông Trù.


пt vé t¿i:


Tr¿ s¿ hãng xe: S¿ 12 Hàng Thùng, Hoàn Ki¿m, Hà N¿i.

Ði¿n tho¿i d¿t vé : 0243 9900 333 (8:00 – 22:00) – 090 225 2200 (8:00 – 22:00).

Giá vé: 370.000/vé/chi¿u.


3. Xe khách Hà N¿i Sapa Inter Bus Lines


Thêm m¿t cái tên cung du¿c dánh giá r¿t cao trên các di¿n dàn du l¿ch hi¿n nay dó chính là. Luôn l¿y s¿ an toàn và hài lòng c¿a khách hàng làm m¿c tiêu, các xe giu¿ng n¿m Hà N¿i Sapa c¿a hãng d¿u s¿ d¿ng nh¿ng dòng xe hi¿n d¿i và cao c¿p nh¿t. V¿i h¿ th¿ng giu¿ng n¿m lên d¿n 46 giu¿ng du¿c b¿c da êm, hãng xe d¿m b¿o dem d¿n cho khách nh¿ng tr¿i nghi¿m tuy¿t v¿i nh¿t khi di chuy¿n. Không ch¿ v¿y, trên xe còn du¿c trang b¿ d¿y d¿ các ti¿n nghi co b¿n. Ví d¿ nhu nu¿c mát, khan l¿nh, chan ¿m, máy l¿nh,... Bên c¿nh dó là nhân viên t¿n tình thân thi¿n, s¿n sàng dáp ¿ng m¿i yêu c¿u c¿a b¿n. 


L¿a ch¿n xe limousine Hà N¿i Sapa c¿a Interbuslines, b¿n hoàn toàn có th¿ yên tâm v¿ d¿ch v¿ và ch¿t lu¿ng. B¿i xe du¿c trang b¿ n¿i th¿t c¿c cao c¿p. Th¿ nên s¿ d¿m b¿o cho b¿n không gian ngh¿ ngoi tho¿i mái nhu chi¿c giu¿ng c¿a mình. Ch¿ c¿n d¿t vé t¿i, lên xe và ngh¿ ngoi, ch¿ trong kho¿ng 6 ti¿ng sau b¿n dã có th¿ có m¿t t¿i Sapa xinh d¿p r¿i.

пa ch¿ nhà xe:  T¿i Hà N¿i: S¿ 18 Hàng Vôi TP Hà N¿i | T¿i Sapa: S¿ 468 Ði¿n Biên Ph¿, Th¿ Tr¿n Sapa, Lào Cai

Giá vé tham kh¿o: 200.000 d¿ng/vé.

S¿ di¿n tho¿i d¿t vé: 0886 385 577

4. Xe khách Sao Vi¿t

пa ch¿ t¿i Lào Cai: 333B phu¿ng Ph¿ M¿i, thành ph¿ Lào Cai, t¿nh Lào Cai


пa ch¿ t¿i Hà N¿i:


789 Ðu¿ng Gi¿i Phóng – Hoàng Mai – Hà N¿i


S¿ 7 Ph¿m Van пng (Chân c¿u vu¿t Xuân Th¿y).Ngoài ra nhà xe còn ho¿t d¿ng t¿i b¿n xe M¿ Ðình.


L¿ch trình xe ch¿y:

Xe giu¿ng n¿m 40 ch¿, 250k/vé

T¿n su¿t 1 ti¿ng/chuy¿n, b¿t d¿u ch¿y t¿ 5h30 d¿n 24h Tuy¿n Hà N¿i -Sapa, t¿ Sapa – Hà N¿i xu¿t phát t¿ 5h d¿n 23h.

Xe khách VietBus: 250k/vé

пa ch¿ t¿i Lào Cai 339 Qu¿ng Tru¿ng Ga Lào Cai

пa ch¿ t¿i Sapa: s¿ 1 Ngu Ch¿ Son Sapa.

пa ch¿ t¿i Hà N¿i: 284 Gi¿i Phóng, Thanh Xuân, Hà N¿i.

5. Queen Cafe 


Ðây là lo¿i xe giu¿ng n¿m 38 ch¿, r¿ng rãi, có nhà v¿ sinh khép kín tiêu chu¿n Châu  u. Xe d¿y d¿ ti¿n nghi: chan d¿p, wifi, ti vi LCD, nu¿c u¿ng và ch¿y th¿ng t¿ b¿n xe M¿ Ðình d¿n Sapa. Tuy nhiên nhà xe này không x¿p gh¿ chính xác, khách lên xe t¿ ch¿n gh¿ theo nhu c¿u nên không tránh kh¿i vi¿c ph¿i ng¿i nh¿ng v¿ trí không mong mu¿n. 


Xe ch¿y t¿n su¿t 2 chuy¿n/ngày vào 7.30 và 22.30 v¿i giá vé: 220.000 vé/ngu¿i/lu¿t.


6. Xe VietBus


Hãng xe s¿ d¿ng xe giu¿ng n¿m 40 ch¿. Xe Hà N¿i Sapa ch¿y v¿i t¿n su¿t 6 chuy¿n/ngày t¿ 6.30 – 20.00 t¿i 284 Gi¿i Phóng sau dó di qua B¿n xe M¿ Ðình. 


Giá vé xe Hà N¿i di Sapa 250.000 d¿ng/ngu¿i/lu¿t.

7. Xe giu¿ng n¿m di Sapa – Hà N¿i Sapa Shuttle Bus

Xe giu¿ng n¿m di Sapa Shuttle Bus s¿ d¿ng dòng xe Thaco g¿m 40 giu¿ng b¿c da êm ái, tho¿i mái. Hãng xe có d¿i ngu lái xe chuyên nghi¿p, giàu kinh nghi¿m, dem t¿i s¿ an toàn tuy¿t d¿i cho hành khách. Trên xe có d¿y d¿ các ti¿n ích hi¿n d¿i, s¿ch s¿, ch¿t lu¿ng cao. пc bi¿t, xe có nhà v¿ sinh khép kín s¿ch s¿, d¿t tiêu chu¿n châu Âu hi¿n d¿i, cao c¿p.


L¿a ch¿n Sapa Shuttle Bus, b¿n có th¿ hoàn toàn yên tâm và ch¿ d¿ng l¿ch trình. Do xe ch¿y theo nhi¿u chuy¿n c¿ ngày và dêm. Gi¿ng nhu tàu h¿a c¿c ti¿n l¿i. M¿t di¿m c¿ng n¿a c¿a xe là xe ch¿y m¿t m¿ch 6 ti¿ng. Ðua b¿n t¿i th¿ng th¿ tr¿n ch¿ không h¿ d¿ l¿i b¿t khách. пm b¿o b¿n m¿t chuy¿n di an toàn, êm ái và tràn d¿y nang lu¿ng khi xu¿ng xe.


Giá vé tham kh¿o: 250.000 – 320.000 VNÐ/ngu¿i/chi¿u

Hotline: 0976708283

8. Xe khách Pumpkin Limousine

Tr¿ s¿ nhà xe: 89 Mã Mây, Hàng Bu¿m, Qu¿n Hoàn Ki¿m, Hà N¿i

Nhà xe t¿i Sapa: Th¿ tr¿n SaPa- Lào Cai

Giá vé t¿: 400k/ vé

Liên h¿: 0923717907

Nói d¿n dòng xe Limousine di Sapa ch¿t lu¿ng cao và du¿c san dón nhi¿u nh¿t chính là hãng nhà Pumpkin Limousine này nha. Dòng xe này du¿c dánh giá là xe thuong gia, dòng h¿ng sang dành cho nh¿ng khách hàng thích tr¿i nghi¿m hành trình. T¿ Hà N¿i xe xu¿t phát vào cung gi¿ 6h30, 7h00, 7h30.


Thuê xe Limousine di Sapa này theo LIMOSINE.VN là b¿n dang ch¿n dòng Fuso Limousine 19 ch¿ mà nguyên b¿n có 29 ch¿ du¿c c¿i ti¿n l¿i d¿ mang l¿i không gian r¿ng rãi, tho¿i mái co du¿i nh¿t có th¿. Nh¿ xe d¿i m¿i, bên trong có d¿ gh¿ ng¿i ng¿ du¿i êm ái, cùng h¿ th¿ng âm thanh Sony, wifi 3G, USB s¿n có, cùng h¿ th¿ng âm thanh d¿ng c¿p,  màn hình DVD, c¿ng s¿c USD, dèn d¿c sách riêng d¿n h¿ th¿ng tr¿n chi¿u sáng nhu b¿u tr¿i lung linh ngàn sao v¿y dó.


M¿i hành khách có 1 màn hình gi¿i trí riêng tru¿c m¿t, g¿n ¿ lung gh¿ t¿a c¿a hành khách tru¿c n¿a nha. Và m¿i hành khách cung du¿c t¿ng 1 su¿t an nh¿ khi xe d¿ng t¿i tr¿m ngh¿ n¿a nhé.


9. Xe Dream Transport

Tr¿ s¿ nhà xe: 80B Ðu¿ng Nguy¿n Van C¿, Hà N¿i

Nhà xe t¿i Sapa: B¿n xe SaPa- Lào Cai

Giá vé t¿: 300- 380k/ vé

Liên h¿: 02439036036


Dream Transport là hãng xe Vip di Sapa. Nh¿ dòng xe c¿i ti¿n t¿ dòng 16 ch¿ thành 9 ch¿ t¿o nên nh¿ng khoang ng¿i d¿ng c¿p, r¿ng rãi cho hành khách trên tuy¿n du¿ng dài. Trên xe d¿y d¿ trang thi¿t b¿ t¿i tân, ví nhu chuyên co m¿t d¿t nhu tivi led 19 inch, h¿ th¿ng dèn Led, dèn tr¿n l¿p lanhd d¿p, âm thanh d¿nh cao Sony cùng d¿y d¿ c¿ng s¿c USB, m¿ng  wifi t¿c d¿ cao t¿i m¿i 1 gh¿ ng¿i.


Dream Transport cung có nh¿ng xe nh¿ riêng d¿ dón tr¿ hành khách trung chuy¿n t¿ ph¿ c¿ d¿n di¿m t¿p k¿t. Xe dua dón mi¿n phí nha, nên b¿n c¿n d¿t tru¿c n¿u có nhu c¿u.


10. Xe SaPa 360

Tr¿ s¿ nhà xe: công viên Hoàng Hoa Thám, Tp Hà N¿i

Nhà xe t¿i Sapa: th¿ tr¿n SaPa, Lào Cai

Giá vé t¿: 370k/ vé

Liên h¿: 081 936 0360


Không ch¿ là xe xu¿t phát t¿ Hà N¿i mà còn là xe di Sapa t¿ B¿c Ninh dón t¿i vòng xoay d¿ng h¿ B¿c Ninh và buu di¿n T¿ Son. Dòng xe Limousine 9 ch¿ này xu¿t phát t¿ Hà N¿i là 06h30p, di chuy¿n ch¿ng 4h30 phút là d¿n noi.


Trên dây là danh sách 10 cái tên xe khách Hà N¿i Sapa uy tín, ch¿t lu¿ng nh¿t không nên b¿ l¿. N¿u dang lên k¿ ho¿ch cho m¿t chuy¿n an choi s¿p t¿i t¿i Sapa, MotorTrip d¿ng quên ch¿n ngay m¿t trong s¿ nh¿ng hãng xe này làm phuong ti¿n di chuy¿n d¿ có nh¿ng tr¿i nghi¿m tuy¿t v¿i nh¿t nhé. Chúc b¿n và gia dình s¿ có m¿t chuy¿n du l¿ch khám phá th¿ tr¿n m¿ suong thu¿n l¿i, an toàn và vui v¿ nh¿t.

 Thông tin liên h¿:

MotorTrip Vi¿t Nam – Trang thông tin du l¿ch phu¿t tr¿i nghi¿m

Website: motortrip.vn

Ði¿n tho¿i: 0879 698 886

Email: motortripvn@gmail.com

пa ch¿: 63 Nguy¿n Kh¿ Tr¿c, Mai D¿ch, C¿u Gi¿y, Hà N¿i


XEM THÊM:
 

http://binhdinhinvest.gov.vn/them/haisan-online-kenh-ban-le-hai-san-online-uy-tin.html?fbclid=IwAR0oZK0Qn9_Se68ZaOwMVOJ_vYpqtc7JfQEx6fhBRVea6n6jSats2M5Ao7c

http://caodangthuyloibacbo.edu.vn/tim-hieu-ve-haisan-online-kenh-ban-le-hai-san-online-uy-tin.html?fbclid=IwAR0f-Dpm5NhWSGx49NI_wu3T6jxMMFcybEC2xFz2tZstkEFNtZ0nqCW7nik

http://congthuongthainguyen.gov.vn/vn/tin-trong-nuoc/haisanonline--kenh-ban-le-hai-san-truc-tuyen-4897.phtml?fbclid=IwAR0YeAajZNQp64zNSF7sJySOplJrwc1f1fa8bGGlp3c5jvksu9Q37LHJTLo

http://thpt-lythaito.edu.vn/kenh-buon-ban-le-hai-san-truc-tuyen-haisanonline.html?fbclid=IwAR2JEH-6kOG1xuYFi4FSuifXsYwFblz5s3r-wMFARssjuuSHDuFSGgXwEgk

http://quangninh.edu.vn/haisanonline.pdf?fbclid=IwAR2UoJR_yr7NqWZvXdXA5u0xNJWKz_XoT13R-vBJ-nD8K5LLYyqt6Br-tfM

http://thptnguyenbinhqn.edu.vn/home/themes/tim-hieu-ve-haisan-online-kenh-ban-le-hai-san-online-uy-tin.html?fbclid=IwAR3qSBPB9hqM0T6KijP5FXtQAfbKhuTZV2CwAi7N-vIF7bDpUF9752p69Ak

Các lời bình
Trackback URL: