Blogs Blogs

TOP 5 XE KHÁCH HÀ N¿I SON LA T¿T NH¿T TH¿ TRU¿NG

T¿ th¿ dô Hà N¿i d¿n thành ph¿ Son La có kho¿ng cách hon 280km. Vì v¿y, không ít du khách du l¿ch l¿a ch¿n xe khách làm phuong ti¿n di chuy¿n d¿ d¿m b¿o an toàn. Cùng MotorTrip xem g¿i ý chi ti¿t v¿ giá c¿, s¿ di¿n tho¿i liên h¿, review 10 hãng xe Hà N¿i Son La uy tín nh¿t nhé!

1.Nhà xe B¿c Son

пa ch¿ ti¿p theo mà b¿n có th¿ tìm t¿i trong top 5 chính là nhà xe B¿c Son. B¿c Son là m¿t hãng xe l¿n c¿a Son La, v¿i hon 16 nam ho¿t d¿ng trung bình m¿i nam hãng ph¿c v¿ kho¿ng trên du¿i 1 tri¿u lu¿t khách. 

Ði¿m m¿nh c¿a nhà xe là lu¿ng xe l¿n tr¿i dài theo su¿t các khung gi¿ trong ngày t¿ 10:00 d¿n 22:30. Tuy nhiên v¿ m¿t b¿ng ch¿t lu¿ng d¿ch v¿ c¿a hãng du¿c dánh giá là không quá cao do lu¿ng xe nhi¿u và thi¿u s¿ qu¿n lý trên tuy¿n.

Hi¿n v¿i tuy¿n xe khách Hà N¿i - Son La, B¿c Son s¿ d¿ng 2 dòng xe là xe khách giu¿ng n¿m và limousine cao c¿p. Trong dó, xe giu¿ng n¿m ho¿t d¿ng t¿i 2 b¿n xe M¿ Ðình và Yên Nghia, xe limousine tr¿ khách t¿i b¿n xe Thanh Xuân cu (35 Nguy¿n Tuân).

Giá vé: 220.000 VND cho xe n¿m và 400.000 cho limousine.

п d¿t vé: B¿n vui lòng liên h¿ tr¿c ti¿p t¿i qu¿y vé c¿a hãng ¿ 3 b¿n M¿ Ðình, Yên Nghia và Thanh Xuân

2. Nhà xe Ng¿c Thu¿n

Ng¿c Thu¿n là cái tên th¿ 4 không th¿ thi¿u trong danh sách du¿c. Cung gi¿ng nhu bao nhà xe khác trên tuy¿n, Ng¿c Thu¿n là tên g¿i c¿a m¿t hãng xe chuyên ch¿y xe giu¿ng n¿m lâu nam. 

Xe ch¿ có 2 chuy¿n m¿i ngày và dón khách t¿ b¿n xe Yên Nghia v¿ Son La, n¿u nhà b¿n nào g¿n dây có th¿ tham kh¿o d¿ch v¿ th¿ nhé.

Giá vé: 220.000 VND/chuy¿n

3.Nhà xe Hung Thành

Hãng xe khách Hung Thành chuyên d¿ch v¿ xe khách cao c¿p trên tuy¿n xe du¿ng dài tuy¿n Hà N¿i di Son La, v¿i ch¿t lu¿ng xe khách cao c¿p, thái d¿ ph¿c v¿ nhi¿t tình – van minh – l¿ch s¿ h¿a h¿n mang d¿n cho hành khách nh¿ng d¿ch v¿ t¿t nh¿t.

Các xe Hung thành là dòng xe giu¿ng n¿m nguyên chi¿c Thaco Mobihome, giá vé dã bao g¿m khan l¿nh, nu¿c u¿ng trên xe, m¿ng wifi mi¿n phí, nhà v¿ sinh khép kín. Hung thành là m¿t trong nh¿ng hãng xe Tour chuyên nghi¿p d¿u tiên và r¿t có uy tín t¿i Hà N¿i. Nhà xe Hung Thành là m¿t trong nh¿ng hãng xe có d¿i ngu xe hùng h¿u nh¿t v¿i d¿i ngu lái xe an toàn, nhi¿u kinh nghi¿m. Các tuy¿n xe c¿a Hung Thành có nhi¿u gi¿ ch¿y khác nhau giúp cho khách hàng d¿ dàng ch¿n l¿a du¿c chuy¿n xe phù h¿p nh¿t v¿i mình.

Th¿i gian nhà xe xu¿t b¿n:

M¿ Ðình - Son La: 08h15 - 10h15 - 13h30 - 19h15 - 19h30

M¿ Ðình - Mu¿ng La: 09h15 - 19h30 - 20h00

4.Xuân Tráng Limousine

Xe limousine Xuân Tráng có d¿y d¿ ti¿n nghi c¿a m¿t chuy¿n di mo u¿c t¿ nh¿ng di¿u nh¿ nh¿t nh¿t nhu máy l¿nh, khan u¿t cho d¿n thi¿t k¿ n¿i th¿t tinh t¿ l¿ch lãm v¿i gh¿ ng¿i êm ái b¿c da có th¿ tùy ch¿nh theo ý ngu¿i dùng. Ngoài ra Xuân Tráng Limousine còn ghi di¿m v¿i ngu¿i di b¿i d¿ch v¿ trung chuy¿n t¿n noi trong thành ph¿ M¿c Châu và Ngã Ba Tòng пu t¿i th¿ tr¿n Mai Châu.

Nhà xe liên t¿c có các chuy¿n trong ngày v¿i chuy¿n s¿m nh¿t ¿ Hà N¿i là 6h30 và ¿ M¿c Châu là 5h30. Các chuy¿n cách nhau không quá lâu d¿ hành khách linh ho¿t trong vi¿c di chuy¿n, s¿p x¿p công vi¿c du¿c h¿p lí hon.

Th¿i gian nhà xe xu¿t b¿n:

Hà N¿i: 6h30, 7h30, 9h00, 12h30, 15h00, 17h00, 19h00

Son La: 7h00, 9h00, 11h30, 13h30, 15h00, 16h30, 18h00

5. Xe khách Coxama – xe khách Son La Yên Nghia

пa di¿m mua vé: B¿n xe Yên nghia

Ði¿n tho¿i: 0967754555 – 0938366666

Giá vé tham kh¿o: 300.000 d¿ng/ngu¿i

Nhà xe Coxama du¿c bi¿t d¿n v¿i s¿ thân thi¿n c¿a lái xe t¿o nên hành trình an toàn, tho¿i mái cho m¿i du khách. Ðây là dòng xe ch¿t lu¿ng cao, du¿c d¿u tu n¿i th¿t m¿i m¿, hi¿n d¿i.

Xe Coxama có xe giu¿ng n¿m 43 ch¿, xe VIP ch¿ 29 ch¿, d¿y d¿ m¿i ti¿n ích di¿u hòa, wifi, nu¿c u¿ng… T¿ Hà N¿i, xe xu¿t phát lúc: 9h30, 11h00, 13h30, 16h00. N¿u b¿n mu¿n ph¿c v¿ dua dón t¿i nhà, hãy liên h¿ v¿i hãng xe Coxama Vip d¿ du¿c tu v¿n c¿ th¿ nhé!

Thông tin liên h¿:

MotorTrip Vi¿t Nam – Trang thông tin du l¿ch phu¿t tr¿i nghi¿m

Website: motortrip.vn

Ði¿n tho¿i: 0879 698 886

Email: motortripvn@gmail.com

пa ch¿: 63 Nguy¿n Kh¿ Tr¿c, Mai D¿ch, C¿u Gi¿y, Hà N¿i

https://www.producthunt.com/posts/xe-khach-ha-n-i-da-n-ng-ch-t-l-ng

http://www.4mark.net/story/5795910/top-07-xe-kh%c3%a1ch-h%c3%a0-n%e1%bb%99i-%c4%91%c3%a0-n%e1%ba%b5ng-t%e1%bb%91t-nh%e1%ba%a5t-d%c3%a0nh-cho-b%e1%ba%a1n

https://www.instapaper.com/read/1443975785

https://digg.com/news/link/top-07-xe-khach-ha-noi-da-nang-tot-nhat-danh-cho-ban-XkmkiTjRMA

https://getpocket.com/read/3430121194

https://devpost.com/software/nha-xe-ch-y-tuy-n-xe-khach-ha-n-i-da-n-ng

http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/311785

https://ello.co/motortrip/post/pfa9s8nb211qupsszdp2uq

https://band.us/band/84920993/post/619

https://twitter.com/motortripvn/status/1495648510846599168

https://dailygram.com/index.php/profile-391229/?link-id=349881

http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/311791

https://motortrip.mystrikingly.com/blog/top-7-nha-xe-ch-y-tuy-n-xe-khach-ha-n-i-da-n-ng-ch-t-l-ng-d-ch-v-t-t-nh-t

https://motortripvietnam.wordpress.com/2022/02/21/top-7-nha-xe-chay-tuyen-xe-khach-ha-noi-da-nang-chat-luong-dich-vu-tot-nhat/

https://motortripvn.weebly.com/blog/top-7-nha-xe-chay-tuyen-xe-khach-ha-noi-a-nang-chat-luong-dich-vu-tot-nhat

https://www.reddit.com/user/motortripvn/comments/sxn3cg/top_7_nh%C3%A0_xe_ch%E1%BA%A1y_tuy%E1%BA%BFn_xe_kh%C3%A1ch_h%C3%A0_n%E1%BB%99i_%C4%91%C3%A0_n%E1%BA%B5ng/

https://motortripvn.blogspot.com/2022/02/top-7-nha-xe-chay-tuyen-xe-khach-ha-noi.html

https://motortrip-viet-nam.webflow.io/blog/top-7-nha-xe-chay-tuyen-xe-khach-ha-noi-da-nang-chat-luong-dich-vu-tot-nhat

https://www.behance.net/gallery/137869421/TOP-7-XE-KHACH-HA-NI-DA-NNG-DCH-V-TT-NHT

https://www.ipsi.org.vn/cau-hoi/top-7-nha-xe-chay-tuyen-xe-khach-ha-noi-da-nang-chat-luong-dich-vu-tot-nhat

http://opr.provincia.caserta.it/web/motogo/home/-/blogs/top-5-xe-khach-ha-noi-sai-gon-uy-tin-cap-nhat-2022?_33_redirect=http%3A%2F%2Fopr.provincia.caserta.it%2Fweb%2Fmotogo%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

http://services.fepem.fr/web/motogo/home/-/blogs/top-7-nha-xe-chay-tuyen-xe-khach-ha-noi-%C4%91a-nang-chat-luong-dich-vu-tot-nhat?_33_redirect=http%3A%2F%2Fservices.fepem.fr%2Fweb%2Fmotogo%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

https://iss-services.cvtisr.sk/portal/web/motogo/home?p_p_id=33&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_33_struts_action=%2Fblogs%2Fedit_entry

Các lời bình
Trackback URL: