Blogs Blogs

«Quay lại

10+ don v¿ s¿n xu¿t bang dán, bang keo công nghi¿p hàng d¿u t¿i Vi¿t Nam

Bang dính công nghi¿p dùng d¿ k¿t n¿i các v¿t li¿u khác v¿i nhau. Ngoài ra, s¿n ph¿m này có d¿ k¿t dính khá cao so v¿i các lo¿i bang keo dính khác nên du¿c s¿ d¿ng trong ngành công nghi¿p.

Danh m¿c các công ty bang dán công nghi¿p, doanh nghi¿p ho¿t d¿ng trong linh v¿c bang dán công nghi¿p, bang dán, bang b¿o v¿ công nghi¿p.

1. CÔNG TY TNHH HANOPRO

пa ch¿: 23 V¿N B¿O, P. LI¿U GIAI, Q. BA ÐÌNH, HÀ N¿I

S¿ di¿n tho¿i: (024) 62575888

Mobile: 0981006000

Email: kinhdoanh@hanopro.com

Website: hanopro.com

Nghành ngh¿ chính: Chúng tôi l¿ng nghe d¿ cung c¿p gi¿i pháp dóng gói phù h¿p cho khách hàng, hon là bán s¿n ph¿m s¿n có; nh¿m ti¿t ki¿m chi phí d¿u vào, gi¿m th¿i gian giao hàng, gi¿m t¿n kho c¿a Quý khách. Các s¿n ph¿m chính:

– Các lo¿i bang dính, bang dán công nghi¿p

– Màng co PE

– H¿t ch¿ng ¿m

– Túi PE/LLDPE/HDPE.

2. CTY TNHH POWER JOY VI¿T NAM

пa ch¿: LÔ C1-1 KCN пI ÐANG, P.PHÚ TÂN, TP.TH¿ D¿U M¿T, BÌNH DUONG

S¿ di¿n tho¿i: (0274)3834387

Email: powerjoy@powerjoyvn.com

Website: www.powerjoyvn.com

Nghành ngh¿ chính: CHUYÊN S¿N XU¿T VÀ KINH DOANH:Các lo¿i bang keo º Acrylic resin, BOPP Jumbo Rolls º Phim keo nu¿c

1. Keo nu¿c BOPP

2. Bang keo dán thùng BOPP

3. BOPP Jumbo Rolls

4. bANG KEO VAN PHÒNG PH¿M BOPP

5. Bang keo màu BOPP

6. Bang keo 2 m¿t

7. Bang keo gi¿y nhan

3. CTY TNHH KHÁNH MI

пa ch¿: NTR-05.01 TÒA NHÀ NEWTON, S¿ 38 TRUONG QU¿C DUNG, Q. PHÚ NHU¿N, TP. HCM

S¿ di¿n tho¿i: (028)38116788

Mobile: 0919939897

Email: contact@khanhmi.com

Website: www.khanhmi.com.vn

Nghành ngh¿ chính: Công ty KHÁNH MI chuyên cung c¿p máy dò khí, d¿ng c¿ do và thi¿t b¿ công nghi¿p cho các nhà máy và các khách hàng trong linh v¿c công nghi¿p trên toàn qu¿c. S¿n ph¿m c¿a chúng tôi r¿t da d¿ng bao g¿m:

– Bang keo công nghi¿p

– Ðia c¿t, dia mài

– D¿ng c¿ gia công kim lo¿i c¿m tay

– Thi¿t b¿ dò khí rò r¿ Và nhi¿u thi¿t b¿ công nghi¿p ch¿t lu¿ng hàng d¿u khác.

4. CTY TNHH THI¿T B¿ BHLÐ & V¿T TU SX THÁI AN

пa ch¿: 9C PH¿M VAN CHIÊU, P.13, Q.GÒ V¿P, TP.H¿ CHÍ MINH

S¿ di¿n tho¿i: (028)62971323

Email: safety@thaian.com

Website: www.thaian.com

Nghành ngh¿ chính: Chuyên cung c¿p các s¿n ph¿m B¿o H¿ Lao пng t¿ các nhà s¿n xu¿t n¿i ti¿ng trên th¿ gi¿i nhu M¿, пc, Ý, Nh¿t B¿n:

– 3M – An toàn cho s¿c kho¿ và môi tru¿ng

– BULLARD – Nón b¿o h¿, thi¿t b¿ c¿p khí

– UVEX – Kính b¿o h¿, gang tay

– ANSELL – Gang tay hóa ch¿t

– REGELTEX – Gang tay cách di¿n

– MANULATEX – Gang tay s¿t ch¿ng c¿t

– NEWTEX – Qu¿n áo và gang ch¿ng nhi¿t d¿ cao

– DUPONT – Qu¿n áo Tyvek, Tychem ch¿ng hóa ch¿t...

5. CTY TNHH TM SX V¿N PHÚ PHÁT

пa ch¿: 90 NGHIA TH¿C, P.5, Q.5, TP. HCM

S¿ di¿n tho¿i: (028)62990538

Email: vanphuphat@bangkeo.vn

Website: www.bangkeo.vn

Nghành ngh¿ chính:

– BANG DÁN CÔNG NGHI¿P

– Bang keo hai m¿t

– Bang keo cách di¿n

– Màng phim b¿o v¿ b¿ m¿t

– Bang keo che ph¿

– Bang keo b¿o v¿ du¿ng ¿ng

– Bang keo nhôm

- Bang keo qu¿n tr¿c in

– Bang keo v¿i s¿i th¿y tinh

– V¿i s¿i th¿y tinh

– Ch¿ nh¿a làm khuôn b¿ h¿p

– Dao thép làm khuôn b¿ (c¿n t¿o n¿p, c¿t d¿t, làm rang cua)

- Bang keo dán b¿n in...

6. CTY TNHH TM SX TÂN NGUYÊN VU

пa ch¿: 30 ÐU¿NG 5 CX BÌNH TH¿I, P.8, Q.11, TP.H¿ CHÍ MINH

S¿ di¿n tho¿i: (028)39627518

Email: tannguyenvu@tnv.com.vn

Website: www.tannguyenvu.com.vn

Nghành ngh¿ chính: Chuyên s¿n xu¿t và kinh doanh

– BANG KEO IN CH¿

– BANG KEO ÐI¿N

– BANG KEO V¿ SINH CHUYÊN D¿NG

– DECAL CÁC LO¿I

- BANG DÁN, BANG CÔNG NGHI¿P, BANG B¿O V¿.

7. CTY TNHH D¿T BAIHO VI¿T NAM

пa ch¿: ¿P 4, X.H¿U TH¿NH, H.пC HÒA, LONG AN

S¿ di¿n tho¿i: (0272)3751299

Email: baiho@banggaidinh.vn

Website: banggaidinh.vn

Nghành ngh¿ chính: пc quy¿n sáng ch¿ các s¿n ph¿m: bang nhám keo, bang nhám co giãn, bang nhám d¿u n¿m, bang nhám lông gai cùng m¿t m¿t, bang nhám dây bu¿c...

8. CÔNG TY TNHH пU TU VÀ S¿N XU¿T BANG KEO TÂN THÁI DUONG

пa ch¿: 6 PH¿ B¿O LINH, P. PHÚC TÂN, Q. HOÀN KI¿M, HÀ N¿I

S¿ di¿n tho¿i: (024) 62700718

Mobile: 0944524620

Email: tanthaiduongcompany@gmail.com

Website: bangdinhtanthaiduong.com

Nghành ngh¿ chính: Công Ty TNHH Bang Keo Tân Thái Duong Là m¿t trong nh¿ng don v¿ chuyên cung c¿p các lo¿i bang dính g¿m: Bang dính dán thùng, bang dính jumbo, bang dính hai m¿t, bang dính di¿n, bang dính Simili, bang dính OPP, bang dính PVC, bang dính van phòng, bang dính v¿i,...

9. CÔNG TY TNHH THUONG M¿I NG¿C HOA

пa ch¿: 32 C¿U пT, HOÀN KI¿M, HÀ N¿I

S¿ di¿n tho¿i: (024) 39320317

Mobile: 0966661099

Website: bangdinh.com.vn

Nghành ngh¿ chính: Công Ty TNHH Thuong M¿i Ng¿c Hoa t¿ hào là nhà cung c¿p các s¿n ph¿m Bang keo – Bang dính cho các doanh nghi¿p trong và ngoài nu¿c, s¿n ph¿m bang dính Ng¿c Hoa dã dóng góp xây d¿ng cho n¿n công nghi¿p hoá, hi¿n d¿i hoá d¿t nu¿c thêm ph¿n vinh nhu:

1. Các khu công nghi¿p chuyên may m¿c và dóng gói s¿n ph¿m

2. Các công ty qu¿ng cáo và xu¿ng in ¿n, gi¿y d¿ can

3. Các siêu th¿ l¿n nhu Metro, Big C, Melinh Plaza, Intimex, Hapro

4. Các t¿p doàn s¿n xu¿t l¿n nhu Primegroup, Picenza, Nisseil, Brother, Panasonic

5. Các b¿nh vi¿n, trung tâm y t¿,...

10. CTY TNHH HANOPRO (VI¿T NAM)

пa ch¿: 23 V¿N B¿O, BA ÐÌNH, HÀ N¿I

S¿ di¿n tho¿i: (024) 62575888

Mobile: 0967899777

Email: sales@hanopro.com

Website: hanopro.com

Nghành ngh¿ chính: Công Ty TNHH Hanopro chuyên s¿n xu¿t và cung c¿p các s¿n ph¿m:

+ S¿n xu¿t Bang dính: Bang dính dóng gói, bang dính hai m¿t, bang dính dán n¿n, bang dính lõi nh¿a, bang dính ph¿n quang,..

+ S¿n xu¿t màng PE: Màng cu¿n PE, màng chít PE, màng cu¿n Pallet,...

+ V¿t li¿u dóng gói: H¿t ch¿ng ¿m, thùng carton, túi PE, PP, HDPE,...

Trên dây là danh sách 10 công ty s¿n xu¿t bang keo, bang dán công nghi¿p uy tín hàng d¿u t¿i Vi¿t Nam. Chúc quý v¿ ch¿n du¿c don v¿ d¿i tác h¿p tác tin c¿y và b¿n v¿ng cho công vi¿c kinh doanh c¿a công ty mình.

Ngu¿n: https://yp.vn/nganh-nghe/cong-nghiep-co-khi-cong-nghiep-102/bang-dan-bang-cong-nghiep-bang-bao-ve-796/

Các lời bình