Blogs Blogs

«Quay lại

Review viên s¿i gi¿m cân Juicy Slim có t¿t không, giá d¿t hay r¿?

M¿ th¿a tích t¿ là nguyên nhân gây béo phì, th¿a cân ¿ r¿t nhi¿u ngu¿i. M¿ th¿a có h¿i cho s¿c kh¿e gây tim m¿ch, d¿t qu¿ review viên s¿i gi¿m cân Juicy Slim ra d¿i nhu m¿t gi¿i pháp hoàn h¿o gi¿i c¿u nh¿ng ai béo phì thoát kh¿i ám ¿nh tang cân khó ki¿m soát, l¿y l¿i vóc dáng cân d¿i. V¿y viên s¿i gi¿m cân Juicy Slim là gì? Có t¿t không? Bao nhiêu ti¿n m¿t h¿p, mua ¿ dâu chính hãng? Hãy theo dõi ngay bài vi¿t du¿i dây c¿a chúng tôi.

Viên s¿i gi¿m cân Juicy Slim

Juicy Slim là gì?

Juicy Slim là th¿c ph¿m ch¿c nang h¿ tr¿ gi¿m cân, gi¿m m¿ du¿c di¿u ch¿ ¿ d¿ng viên s¿i an toàn, d¿ dàng ti¿n l¿i khi s¿ dung. Juicy Slim nhanh chóng dánh bay m¿ th¿a trong co th¿, h¿n ch¿ h¿p thu nang lu¿ng, chuy¿n hóa thành m¿ x¿u, thúc d¿y quá trình d¿t cháy m¿ trong co th¿.

Viên gi¿m cân Juicy Slim

Juicy Slim ho¿t d¿ng v¿i co ch¿ b¿ sung thêm các dinh du¿ng thi¿t y¿u, không ch¿ gi¿m cân mà còn giúp b¿n duy trì s¿c kh¿e t¿t, không gây m¿t m¿i. Vì th¿ n¿u b¿n dang tìm s¿n ph¿m gi¿m m¿ an toàn mà hi¿u qu¿ thì không nên b¿ qua Juicy Slim.

Ngu¿n g¿c Juicy Slim

 • Quy cách: Tuýp (Tube) 20 viên.
 • Thuong hi¿u: Juicy Slim.
 • Phân ph¿i: Công ty TNHH Pavilis Vi¿t Nam.
 • S¿n xu¿t: Công ty c¿ ph¿n du¿c ph¿m Fresh Life.
 • Xu¿t x¿: Vi¿t Nam.

S¿n ph¿m Juicy Slim du¿c s¿n xu¿t b¿i Công ty c¿ ph¿n du¿c ph¿m Fresh Life. S¿n ph¿m du¿c s¿n xu¿t theo nguyên t¿c GMP, Công ty trang b¿ thi¿t b¿ s¿n xu¿t m¿i 100%, các b¿ m¿t ti¿p xúc v¿i s¿n ph¿m du¿c làm b¿ng inox 304, d¿m b¿o không nhi¿m các t¿p ch¿t vào s¿n ph¿m.

Ngu¿n g¿c viên gi¿m cân Juicy Slim

Thành ph¿n Juicy Slim

 • Chitosan: Ðây là d¿n xu¿t c¿a chitin có nhi¿u trong xác v¿ tôm, cua. Tang c¿m giác no, gi¿m con thèm an, dào th¿i m¿ th¿a ra kh¿i co th¿.
 • L-Glutamine là m¿t amino acid có trong c¿u trúc phân t¿ protein, d¿t m¿ th¿a, làm tang kh¿i lu¿ng co b¿p, ph¿c h¿i nang lu¿ng. L-Carnitine còn có tên g¿i khác là vitamin BT, m¿t lo¿i axit amin. Có tác d¿ng tang cu¿ng chuy¿n hóa ch¿t béo trong co th¿, làm gi¿m m¿, ch¿ng lão hóa và gi¿i d¿c gan.
 • Cao lá sen (lotus leaf extract): gi¿m m¿ máu, gi¿m béo, làm d¿p, san ch¿c da.
 • Glucotamana chi¿t xu¿t t¿ cây konjac, dây là m¿t ch¿t xo t¿ nhiên, có th¿ hòa tan trong nu¿c, gi¿m h¿p thu protein và ch¿t béo, tang cu¿ng s¿c kh¿e h¿ tiêu hóa.
 • Vitamin C: Tang h¿ mi¿n d¿ch, gi¿m m¿ th¿a.
 • Vitamin B8 (Biotin).
 • Thanh l¿c co th¿, tiêu m¿ th¿a.

Công d¿ng Juicy Slim

 • Vì du¿c bào ch¿ t¿ du¿c li¿u thiên nhiên du¿i d¿ng viên s¿i nên r¿t d¿ dàng s¿ d¿ng và h¿p thu nhanh chóng. Co th¿ nh¿n du¿c s¿ tác d¿ng tr¿c ti¿p c¿a Juicy Slim trong th¿i gian ng¿n nh¿t.
 • Du¿ng ch¿t n¿p vào co th¿ giúp cân b¿ng l¿i quá trình gi¿m cân, duy trì s¿c kh¿e ¿n d¿nh trong quá trình gi¿m cân.
 • Phân tách và d¿t cháy lu¿ng m¿ th¿a tích t¿ ¿ các vùng b¿p tay, b¿p dùi, b¿ng.
 • Chitosan giúp gi¿m dói, gi¿m c¿m giác thèm an, ngan ng¿a h¿p thu dinh du¿ng, ch¿t béo du th¿a.
 • H¿ tr¿ quá trình gi¿m cân di¿n ra nhanh chóng và mang l¿i hi¿u qu¿ cao nh¿t.
 • Ði¿u hòa các ho¿t d¿ng c¿a h¿ tiêu hóa ¿n d¿nh nh¿ Glucomannan.

Ai nên s¿ d¿ng Juicy Slim?

 • Ngu¿i gi¿m cân lâu nam, co d¿a khó gi¿m cân.
 • Ngu¿i có nhu c¿u gi¿m cân.
 • Ngu¿i có nhu c¿u duy trì vóc dáng nhu ý mu¿n.

Hu¿ng d¿n s¿ d¿ng

п Juicy Slim d¿t hi¿u qu¿ gi¿m cân nhanh và an toàn, hãy dùng s¿n ph¿m dúng cách. C¿ th¿ là:

 • Pha m¿t viên s¿i v¿i 100 d¿n 150ml nu¿c, cho d¿n khi viên s¿i hòa tan trong nu¿c.
 • Dùng 2 viên/ ngày.
 • S¿ d¿ng 1 viên vào bu¿i sáng tru¿c b¿a an sáng kho¿ng 30 phút.
 • S¿ d¿ng 1 viên vào bu¿i t¿i sau khi an kho¿ng 30 phút.

Viên s¿i gi¿m cân Juicy Slim có t¿t không?

 • Ðu¿c chi¿t xu¿t t¿ các thành ph¿n th¿o du¿c quý t¿ thiên nhiên, không gây nguy hi¿m. d¿n s¿c kh¿e cho ngu¿i s¿ d¿ng.
 • C¿i thi¿n tinh th¿n hi¿u qu¿, tang cu¿ng s¿c kh¿e trong su¿t quá trình gi¿m cân.
 • B¿ sung các vitamin, du¿ng ch¿t nh¿m cân b¿ng s¿c kh¿e.
 • Gi¿m c¿m giác thèm an nh¿m h¿n ch¿ s¿ h¿p th¿ các ch¿t béo t¿ th¿c an.
 • Phân gi¿i và dào th¿i m¿ th¿a c¿p t¿c trong co th¿.
 • M¿t li¿u trình có th¿ gi¿m t¿ 3 d¿n 8kg.
 • Ði¿u hòa s¿c kh¿e c¿a h¿ tiêu hóa.
 • Tuy¿t d¿i không gây m¿t m¿i, không gây ra nh¿ng tác d¿ng ph¿ nhu các lo¿i thu¿c gi¿m cân thông thu¿ng.

Viên s¿i gi¿m cân Juicy Slim ¿ giá bao ?

Juicy Slim ¿ giá bao nhiêu m¿t h¿p

Viên s¿i gi¿m cân Juicy Slim hi¿n du¿c bán trên th¿ tru¿ng v¿i m¿c giá niêm y¿t là  690.000d/Tuýp 20 viên s¿i (Khuy¿n mãi mua 2 t¿ng 1 – Mi¿n phí v¿n chuy¿n toàn qu¿c). Hãy d¿t mua viên gi¿m cân Juicy Slim chính hãng t¿i website chính th¿c c¿a nhà phân ph¿i d¿ du¿c hu¿ng uu dãi.

Nhu v¿y viên s¿i gi¿m cân Juicy Slim là th¿c ph¿m ch¿c nang h¿ tr¿ gi¿m cân an toàn, hi¿u qu¿. S¿n ph¿m dã du¿c B¿ Y t¿ ki¿m d¿nh và c¿p phép luu hành r¿ng rãi trên toàn qu¿c. B¿n hoàn toàn yên tâm s¿ d¿ng. N¿u còn b¿t c¿ th¿c m¿c nào v¿ viên s¿i gi¿m cân Juicy Slim công d¿ng, thành ph¿n, mua ¿ dâu t¿t? Hãy d¿ l¿i Comment bên du¿i d¿ du¿c S¿ tay kho¿ d¿p blog gi¿i dáp chi ti¿t. N¿u th¿y h¿u ích hãy like và share bài nhé.

Ngu¿n chi ti¿t juicy slim:  https://sotaykhoedep.webflow.io/posts/vien-giam-can-juicy-slim

Các lời bình
Trackback URL: