Blogs Blogs

Benh liet duong khi xuat hien

m¿c li¿t duong t¿ tru¿c t¿i nay là n¿i lo c¿a nhi¿u d¿ng mày râu. Can b¿nh này khi¿n cho “dàn ông m¿t b¿n linh dàn ông”. Nó khi¿n d¿ng mày râu e ng¿i cung nhu vô cùng m¿c c¿m. V¿y thì b¿nh lý này xu¿t phát t¿ lí do nào? Bi¿n pháp ch¿a tr¿ ra sao? Thì có kh¿ nang ch¿a tr¿ kh¿i du¿c không? Phòng b¿nh nhu nào

khái ni¿m v¿ b¿ li¿t duong
li¿t duong còn ch¿a tên liên h¿ l¿ là ch¿ng “b¿t l¿c” di¿n ra t¿i dàn ông. B¿t l¿c là 1 câu h¿i tuong d¿i ph¿ bi¿n ¿ cánh mày râu. B¿nh nhi¿m d¿c tính là không có nguy co gi¿ s¿ cuong không thi¿u nh¿m giao h¿p hay chua th¿ d¿t du¿c phóng tinh, hay c¿ hai.

m¿t thang b¿ng kh¿ nang cuong duong có kh¿ nang vô cùng bi¿n d¿i. Nó có kh¿ nang liên quan d¿n kh¿i h¿n không có kh¿ nang d¿t du¿c cuong c¿ng ho¿c xu¿t tinh, hay ch¿c nang khi¿n nhu th¿ không nh¿t quán ho¿c chi¿u hu¿ng ch¿ gi¿ cuong c¿ng vô cùng ng¿n.

b¿nh li¿t duong d¿ c¿p t¿i v¿n d¿ không có th¿ cuong d¿ nh¿m t¿n công dang nh¿p âm h¿. Hay không th¿ gi¿ quá trình cuong cho t¿i lúc hoàn thành "làm chuy¿n ¿y". Qu¿ ngu¿c d¿i v¿i can b¿nh li¿t duong b¿ng tâm lý, là b¿t l¿c b¿ng lo l¿ng, nh¿n th¿y t¿i l¿i. Hay qua tr¿m c¿m, b¿ng b¿t hòa xung quanh quéo các câu h¿i d¿c tình b¿t thu¿ng nhau…

2. Hi¿n tr¿ng ch¿ng b¿nh li¿t duong qua m¿t s¿ tìm hi¿u
m¿c li¿t duong thu¿ng g¿p hon trong hai lo¿i r¿i lo¿n cuong duong, là qua m¿t s¿ câu h¿i v¿ th¿ ch¿t. T¿ 10% t¿i 20% dàn ông trung tu¿i cung nhu m¿t s¿ tru¿ng h¿p t¿n kém hon nhi¿u ¿ cánh mày râu cao tu¿i b¿ li¿t duong. Phía ngoài kho¿ng c¿p thi¿t c¿a nó nhu m¿t ban khoan tình d¿c thu¿ng g¿p, li¿t duong có th¿ báo tru¿c m¿t s¿ th¿c m¿c y t¿ c¿n thi¿t.

m¿c li¿t duong
d¿ng mày râu trung tu¿i không khó m¿c b¿t l¿c
Theo пi h¿c Wisconsin, kho¿ng 5% phái m¿nh ¿ M¿ trên 40 tu¿i lây mang r¿i loàn cuong c¿ng vinh vi¿n. C¿ 15% cánh mày râu trên 70 tu¿i m¿c li¿t duong d¿t di¿m. Theo Qu¿ cham sóc bài ti¿t ni¿u, nh¿m tính m¿c t¿m 30 tri¿u thân th¿ Hoa K¿ b¿nh li¿t duong. Nguy co m¿c b¿t l¿c tang cao theo tu¿i tác.

m¿t tìm hi¿u nam 2007 du¿c công b¿ trên t¿p chí y khoa M¿ ghi nh¿n nguy co b¿t l¿c gia tang theo tu¿i tác. T¿ l¿ này H¿u qu¿ nh¿t còn t¿n kém hon ¿ nh¿ng ngu¿i phái m¿nh t¿ng du¿c phát hi¿n m¿c m¿t ho¿c nhi¿u tác nhân nguy co tim m¿ch.

>> m¿t s¿ con s¿ trên cho bi¿t b¿t l¿c th¿t s¿ là 1 v¿n d¿ khi¿n r¿t nhi¿u nam gi¿i c¿n chóng m¿t. Hãy tìm bi¿t thêm trong bài vi¿t B¿t l¿c t¿i cánh mày râu và các thông tin c¿n thi¿t bi¿t.

3. Các can nguyên ph¿ bi¿n c¿a b¿nh li¿t duong
kh¿ nang cuong c¿a 1 ngu¿i phái m¿nh can c¿ theo các y¿u t¿ di kèm v¿i có th¿ là k¿t trái c¿a không ít ban khoan v¿ th¿ ch¿t. Nh¿ng ban khoan s¿c kh¿e tâm th¿n cung nhu tâm lý khác bi¿t cung có kh¿ nang gây li¿t duong hay sinh ra can b¿nh n¿ng n¿ hon.

3.1. Lí do th¿ ch¿t
d¿i thay công d¿ng cuong thu¿ng hay du¿c gây b¿ng y¿u t¿ th¿ ch¿t. Các tác nhân ph¿ bi¿n nh¿t bao g¿m:

b¿nh tim m¿ch: Suy tim, tang huy¿t áp, xo v¿a m¿ch máu…
Cholesterol máu cao (tang LDL – Cholesterol máu).
T¿c ngh¿n m¿ch máu.
Ch¿n thuong "c¿u bé".
di dái con du¿ng.
Th¿a cân, béo phì.
can b¿nh Parkinson.
ch¿ng b¿nh da xo c¿ng.
l¿i s¿ng hút thu¿c lá.
Nghi¿n ru¿u.
m¿t s¿ cách th¿c s¿ d¿ng quá nhi¿u ch¿t d¿n d¿n nghi¿n khác bi¿t nhu: Cocaine, Caffeine, c¿n ph¿i sa…
d¿i thay gi¿c ng¿: M¿t ng¿, m¿c thi¿u ng¿, ng¿ nhi¿u…
ch¿a tr¿ ung thu ti¿n li¿t tuy¿n hay tr¿ cho 1 tuy¿n ti¿n li¿t phì d¿i.
thuong t¿n t¿y s¿ng.
b¿nh Peyronie.
can b¿nh Peyronie - gây ra li¿t duong
can b¿nh Peyronie
3.2. Nguyên do tâm d¿ lý – th¿n kinh
m¿t khác, còn b¿ các tác nhân tâm lý làm ra tình tr¿ng b¿ li¿t duong. Ðây là m¿t s¿ can nguyên tâm lý hay g¿p nh¿t:

lo l¿ng tâm lý, stress.
mu¿n phi¿n, lo l¿ng t¿ bình quân t¿i n¿ng n¿.
nh¿ng ch¿ng b¿nh lý tâm can: r¿i lo¿n d¿ng ngu¿i, r¿i loàn nhân cách, bi¿n d¿i c¿m xúc th¿n s¿c.
m¿t s¿ ch¿ng b¿nh loàn th¿n: lo¿n th¿n c¿p tính, tâm th¿n phân li¿t, m¿t thang b¿ng ki¿u phân li¿t…
lo l¿ng là m¿t nhân t¿ nguy co c¿a li¿t duong
stress là 1 y¿u t¿ kh¿ nang c¿a li¿t duong
3.3. Nh¿ng thu¿c có nguy co gây ra hay khi¿n tang nguy co b¿ b¿nh b¿ li¿t duong
áp d¿ng m¿t s¿ lo¿i thu¿c có kh¿ nang tác d¿ng d¿n luu s¿ lu¿ng máu, có nguy co d¿n t¿i li¿t duong. B¿n không bao gi¿ du¿c ng¿ng s¿ d¿ng thu¿c mà chua m¿c quá trình ch¿p thu¿n c¿a bác si, ngay c¿ khi nó nghe nói là gây cho ch¿ng b¿t l¿c.

m¿t s¿ lo¿i thu¿c có nghe nói là có nguy co gây nên b¿t l¿c bao g¿m:

Nhóm thu¿c ch¿n alpha-adrenergic. Ch¿ng h¿n nhu: Prazocin, Doxazoxin…
Thu¿c ch¿n beta, ví d¿ nhu Carvedilol, Metoprolol, Propranolol…
Nhóm thu¿c hóa tr¿ ung thu.
Thu¿c ¿c ch¿ h¿ th¿n kinh trung uong (CNS), ch¿ng h¿n nhu Alprazolam, Diazepam di kèm v¿i Codein.
ch¿t gây nghi¿n th¿n kinh trung uong, ví nhu Cocaine cung nhu Amphetamine.
Thu¿c l¿i ti¿u, ch¿ng h¿n nhu Furosemide (Lasix) và Spironolactone (Aldactone).
Ch¿t kìm ch¿ tái thu n¿p serotonin m¿c l¿a ch¿n (SSRI), ch¿ng h¿n nhu fluoxetine (Prozac) cung nhu paroxetine (Paxil).
kích ¿ng t¿ t¿ng h¿p, g¿m Leuprolide.
các can thu¿c có th¿ d¿n d¿n hi¿n tu¿ng này
m¿t s¿ can thu¿c có nguy co gây hi¿n tu¿ng này
3.4. Tin t¿c chung v¿ m¿t s¿ nguyên nhân làm nên li¿t duong
các phái m¿nh có kh¿ nang m¿c k¿t h¿p các ban khoan v¿ th¿ ch¿t cung nhu tâm sinh lý. D¿u hi¿u này d¿u có th¿ t¿o cho ho¿c làm tr¿m tr¿ng thêm b¿ li¿t duong. Ví d¿: ch¿n thuong th¿ ch¿t có th¿ làm ch¿m ph¿n ¿ng d¿c tình c¿a 1 thân th¿. M¿t khác, nó cung có th¿ sinh cho s¿ hãi v¿ vi¿c d¿t du¿c cuong duong. Quá trình lo l¿ng này Ti¿p dó có th¿ làm cho tr¿m tr¿ng thêm ch¿ng b¿nh li¿t duong.

>> tham kh¿o thêm: cuong duong quá lâu: nguyên do cung nhu ch¿c nang.

D¿ch v¿ Y t¿ qu¿c gia Anh (NHS) cung tuyên b¿ r¿ng m¿t s¿ nam gi¿i có th¿ ch¿ can b¿nh li¿t duong trong m¿t s¿ tình hu¿ng nh¿t quy¿t. T¿ d¿, 1 co th¿ có kh¿ nang d¿t du¿c quá trình cuong trong lúc th¿ dâm, ho¿c có th¿ th¿ hi¿n r¿ng h¿ th¿c d¿y v¿i quá trình cuong c¿ng.

N¿u mà 1 thân th¿ chua th¿ cuong c¿ng v¿i d¿i tác, lí do d¿n t¿i ch¿ng b¿t l¿c c¿a h¿ r¿t có kh¿ nang là b¿ng tâm sinh lý. Gi¿ d¿ 1 thân th¿ không bao gi¿ có nguy co cuong duong, can nguyên sinh nên ch¿ng b¿t l¿c c¿a h¿ vô cùng có nguy co là thông qua th¿ ch¿t.

Viem am dao nen kieng an gi

Viem am ho nen tranh an gi la thac mac cua rat nhieu chi em phu nu vi tuy nhien khong phai nguoi nao cung ro van de nay. De giap dap ban khoan nay, cung lang nghe chia se cua bac si, thay thuoc uu tu Le Phuong – GD tay nghe Trung tam Phu khoa Dong y Viet dang may rau.

https://uni.lut.fi/vi/web/chaobacsi/home/-/blogs/top-5-%C4%91ia-chi-phong-kham-phu-khoa-uy-tin-tot-nhat-o-%C4%91au-ha-noi dia chi kham phu khoa uy tin tai ha noi

https://uni.lut.fi/vi/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien-nam-2021 Chi phi kham phu khoa

https://uni.lut.fi/vi/web/chaobacsi/home/-/blogs/chua-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-o-dau-tot-nhat-o-ha-noi dot viem lo tuyen co tu cung o dau tot

https://uni.lut.fi/vi/web/chaobacsi/home/-/blogs/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung-bao-nhieu-tien chi phi dot viem lo tuyen co tu cung


https://uni.lut.fi/vi/web/chaobacsi/home/-/blogs/cac-cach-chua-khi-hu-co-mui-hoi-tai-nha-hieu-qua-nhanh-chong cach chua khi hu co mui hoi

http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/vi/web/chaobacsi/home/-/blogs/chiphikhamphukhoa chi phi kham phu khoa o ha noi

http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/vi/web/chaobacsi/home/-/blogs/chiphidotviemlotuyen chi phi dot viem lo tuyen co tu cung

https://www.investinextremadura.com/web/chaobacsi/home/-/blogs/chiphikhamphukhoa bang gia kham phu khoa thai ha

 

Viem am dao an gi kieng gi?

Theo bac si chuyen khoa Le Phuong, viem "co be" khien cho cac chi em ngua ngay, nong rat khu vuc kin, khi hu ra nhieu, cam giac dau luc "lam chuyen ay" hoac dac biet xuat huyet am dao that thuong.

quy chuan chon thuc pham khi bi viem am ho

De tranh mot so trieu chung nay cua benh, bac si chuyen khoa Phuong cho thay nu can chon do an theo quy tac sau:

han che ham luong duong cung voi chat beo trong thuc an: Duong cung voi chat beo la “thuc an” yeu thich cua vi khuan, nam men – thu pham gay nhung dau hieu kho chiu. Cac kieu thuc pham nay giup mot so yeu to dan toi benh sinh soi va tien trien nhanh chong. Do luc an quan ao ngot, so luong duong trong thuc pham se duoc hap thu Sau do theo mau den mot so bo phan trong co the, trong so do co cho am dao dang bi viem. Viec nay vo tinh chia se “thuc an” cho vi khuan, lam cho benh tri mai ma chua khoi.

cung cap mon an giup can bang pH: thong thuong, pH am dao bien dong tu 7,35 – 7,45, day la khoang tam giup cho phu nu han che duoc qua trinh tien trien cua virus. Khi bi viem am ho, pH do tung mat can bang, co kha nang giam sut xuong (moi truong acid) hoac gia tang (moi truong kiem). Muon chua tri benh, can phai can bang cap do pH trong co the. De lam cho duoc Dieu nay, nu gioi co nguy co cho them nhung thuc pham giau magie, calci, natri nhu qua hanh, rau cu neu pH am dao thi co tinh acid. Ben canh do, neu pH kiem, ban can cho them thuc an giau acid: ca, thit gia cam, ngu coc,…

thuc an len men – nen han che: do an len men co kha nang tao dieu kien thuan loi cho virus sinh soi nay no. Vi vay, tot nhat la nu gioi khong nen cho them thuc pham len men trong khi ban dang mac vi khuan tai "co be" “quay ray”.

Viem am dao nen kieng an gi?

giai dap thac mac viem am ho khong nen an gi, bac si chuyen khoa Le Phuong cho rang, nu can han che mot so thuc pham sau:

mon an cay, nong: do an cay lieu co dac tinh nong, gay tang su tich luy chat doc trong noi tang, lam cho ban bi nhiet duong mieng, sung loi, nuoc tieu sam mau, hau mon dau rat, khien nang them cap do viem nhiem ban hien lieu co.

Viem am ho can an gi, kieng gi? Hay han che thuc pham cay nong

Viem "co be" nen kieng an gi? Hay han che thuc an cay nong

Hai san: Ca bien, bach tuoc, tom, cua,… Chung gop phan khien cho nong, am cung voi gay ra ngua ngay co quan sinh san. Dieu nay khong tot cho viec dieu tri cua ban.

do an ngot, beo: Banh keo, chocolate, banh kem, bo, sua, mat ong, duong tinh, hoa qua say kho, dong hop,…

Ruou bia, hut thuoc la: Ruou bia cung la cac thuc an len men, Do vay ban nen kieng. Hut thuoc lam benh tram trong them, chat nicotin trong thuoc la khien cho kien ket giua mau cung nhu oxy kem hon, Viec nay tuong tu nhu van de ban dang giam sut nguon vien tro phong doan doi quan bao ve chinh minh vay. Chua co vien tro thi khong the bao ve ban tot duoc.

dieu tri viem am ho dut diem nho bai thuoc Phu Khang nghien

Du khau phan an uong co the giup cho nguoi benh viem am ho giam sut mot so bieu hien benh, tuy vay khong giup chua benh triet de. Muon tong lui benh triet de, benh nhan nen dung nhung bien phap dac chua khong giong nhu phuong thuoc Phu Khang xay chua viem am ho tu Trung tam Phu khoa Dong y Viet nam.

bai thuoc duoc tim hieu ky vi doi ngu bac si

Phu Khang tan la phuong thuoc duoc cac bac si, luong y o Trung tam Phu khoa Dong y Viet nam gioi tim hieu cung nhu phat trien. Do cung chinh la phuong thuoc duoc nhieu phai dep tin tuong chua tri. So di nhu the la vi phuong thuoc giup cho tap luyen trung khu tac nhan dan den benh ra khoi nguoi, Ngoai ra thanh nhiet, giai doc, tieu viem, phong tranh viem nhiem quay tro lai huu hieu.

cung cap ve bai thuoc, bac si chuyen khoa Le Phuong ket luan biet:

“Phu Khang nghien la phuong thuoc chua tri viem "co be" dua tren quy tac cua Dong y la dieu hoa khi huyet, ty vi, so can khi, duong can than Ngoai ra can voi am duong, gia tang he mien dich tu nhien cua co the. Lieu co nhu vay, benh moi duoc giai quyet tan goc, ngan ngua benh quay tro lai hieu qua”.

De hoan thien phuong thuoc nay, cac chuyen gia nam khoa cua trung tam da lam rat nhieu tim hieu, ung dung khang sinh thuc vat chua tri viem phu khoa, qua day nhan dien nhung thanh phan thao duoc vua tap trung cai thien chuc nhung tang phu, boi bo khi huyet nham can voi am duong, on dinh noi bai tiet to, nang cao chu yeu khi nhu trinh chi em hoang cung, ich mau, kho sam, hoang ba, day ky ninh, bach chi,….

doi tuong Phu Khang gia

thanh phan Phu Khang gia

trong qua trinh tim hieu, cac bac si cung nhan thay cung nhu cho them vao phuong thuoc rat nhieu vi thao duoc vua giup tong lui giai doan nhiem trung phu khoa vua gia tang, gia tang suc khoe sinh sinh cua phu nu. Tieu bieu nhu ich mau thi co cong dung hoat huyet, dieu kinh, khu u chi thong, giup chua tri kinh nguyet bi roi loan, dau don bung kinh, vo sinh. Duong quy lieu co cong dung huyet duoc su dung de dieu tri roi loan kinh nguyet, kinh nguyet it, be kinh va dau bung kinh o phai dep. Trinh chi em hoang cung giup hanh huyet xay u, thong lac hoat huyet, chong phi dai co tu cung, u nang buong trung, dieu hoa kinh nguyet. Dan sam co tac dung hoat huyet hoa u, luong huyet, khien cho mat huyet, tieu ung va duong huyet….

Dang nhac, truoc luc duoc dua vao chua mien phi ket luan nguoi bi benh, Phu Khang xay cung duoc xet nghiem doc dac tinh cap dien cung voi ban truong dien nham dam bao do an toan khi chua lau dai. Nhung kiem nghiem lam sang ve hieu qua cua phuong thuoc cung duoc tien hanh nham dam bao phuong thuoc mang huu hieu toi uu chan doan nguoi benh..

Combo 2 trong 1 dat ket qua tri dut diem

bai thuoc Phu Khang nghien duoc bao che theo 2 kieu ket hop la dang thuoc dung va thuoc ngam rua. Voi combo phoi hop 2 kieu thuoc trong 1, phuong thuoc Phu Khang nghien khac phuc duoc diem han che cua tay y chi tri dau hieu cua benh – phan ngon bieu hien ra ben ngoai.

Hai kieu Phu Khang xay

Hai loai Phu Khang nghien

Phu Khang tan loai dung

Thanh phan: Hoang ba, Ich mau, Duong quy, Trinh phai dep hoang cung, Bach thuoc, Kim ngan hoa, Dan sam, Xa tien tu, Sa sang tu, Lien nhuc… va khong it thao duoc quy khac biet.

Cong dung:

Thong kinh, bo huyet, hoat huyet

Khang khuan, khang viem, gia tang suc khoe buong trung, tu cung

tri, phong chong khi hu, mui hoi,…

phong ngua benh viem "co be", am ho, co tu cung,…

Phu Khang nghien kieu ngam rua

Thanh phan: Xa sang tu, Thuoc tuong, Bach chi, Bach dong chi em phu nu, Dan sam, Xuyen khung, Kho sam, Bac ha,… cung voi rat nhieu thao duoc quy khong giong.

Cong dung:

Can voi trang thai pH am ho

diet khuan, chong viem

Hoat huyet, u truc, suy giam phu ne

giup cho vung kin dep tu nhien, sach se,..

1 diem cong nua cua Phu Khang nghien do la thuoc sac san tien loi. Nham mang den qua trinh tien loi nhat chan doan nguoi bi benh, cac bac si o trung tam tung thong ke, phat trien he thong sac thuoc san. Thuoc sau khi duoc chuyen gia ke don se duoc sac voi may, giu gin rat nhieu trang thai, khoang thoi gian sac nham duy tri lai toan bo duoc dac tinh Sau do duoc dong thanh da tung goi nho hop ly voi lieu su dung. Ben canh do, thuoc Phu Khang tan loai ngam rua cung duoc bao che duoi kieu tui loc cuc ky tien dung.

dieu tri TU GOC toi NGON thien nhien nho quy trinh 3 giai doan VANG

khong nhung giai quyet benh tu goc den ngon nho COMBO thuoc uong trong cung nhu thuoc ngam rua, Phu Khang gia con chi phoi tong quan nho phuong thuoc quy trinh 3 thoi ky VANG:

quy trinh benh phu khoa

phac do benh phu khoa

tri trieu chung: thoi ky giup giai quyet cac dau hieu nhan biet khong de chiu cua benh nhu ngua cho kin, dich tiet am dao ra rat nhieu thay mui hoi, dau buot am ho, dau don bung duoi… thoi diem tri tam 1 thang.

tri can nguyen: Day la thoi ky giai quyet nguyen do phia ben trong va phia ngoai co the. Tai thoi ky nay, phuong thuoc cung co cong dung gia tang suc khoe, dieu hoa khi huyet. Viec dieu tri tiep dien tam mot – 2 thang.

chua du phong: thoi ky nay tap luyen trung nang cao chinh khi, can bang am duong, dieu hoa khi huyet Mat khac boi bo chuc nang ket luan suc khoe sinh con cua nguoi bi benh. Vi khi nguoi o cap do on dinh, nhung bo phan sinh san van dong tot, kha nang nhiem trung se duoc kieu tru, tranh toi da chuc nang benh quay tro lai. Giai doan lau ngay tu 1-2 thang.

nhu the, voi co che 3 anh huong, phac do Phu Khang nghien se giup cho giai quyet viem nhiem phu khoa dut diem HOAN TOAN thien nhien ma khong nen dung thuoc khang sinh hay tieu phau. Lieu trinh tri nay cung Dong thoi phong ngua quay tro lai viem am ho cung nhu gia tang suc khoe co con cho nguoi bi benh

doi tuong thao duoc sach duoc khao sat ky

De chua tri benh vinh vien, cac bac si cua Trung tam Phu khoa da tim hieu hang tram phuong thuoc co phuong, Do do chon lua ra nhung thanh phan thao duoc tieu bieu nhat, hop ly voi co dia cua benh nhan tien tien.

Phu Khang tan dung cac thanh phan hoan toan la thuoc nam, lieu co xuat xu tu cac vuon nguyen lieu sach dam bao tieu chuan GACP-WHO boi vi chinh trung tam xay dung cung voi phat trien. Cac thao duoc trong bai thuoc cung duoc phoi say, so che bang lieu phap bat hoat enzyme phan huy thuoc, can giu gin an toan, khong chua hoa chat, tap chat gay ra hai.

duoc lieu sach

thanh phan sach se

Truoc luc cho vao dieu tri mien phi cho nguoi benh thao duoc trong bai thuoc deu duoc kiem nghiem nghiem ngat ve duoc dac tinh, doc dac diem truoc luc dung nham phat huy toi da nhung duoc dac diem tot va ngan ngua cac doc dac diem co kha nang dan toi tac dong khong tot phong doan suc khoe.

Nho chu dong trong nguon nguyen lieu, phuong thuoc Phu Khang tan cua trung tam khong chua hoa chat, tap chat hay tron tan duoc, chat bao quan gay ra hai cho suc khoe nguoi bi benh.

phoi hop Dong – Tay y trong lieu trinh tri giup mang lai huu hieu uu viet

Nham mang den hieu qua tri toi uu nhat chan doan nguoi benh, cac bac si nam khoa cua Trung tam Phu khoa Dong y da tung xay dung phac do dieu tri ap dung cach Dong y co bien chung. Day la giai phap phoi hop YHCT cung voi YHHD trong cung 1 lieu trinh. Trong do, YHHD duoc ung dung trong van de xet nghiem, cho lam sang, giup cho cac bac si danh gia chinh xac trang thai nhiem trung cua nguoi bi benh. Con YHCT se dam nhiem van de chua vinh vien can nguyen va dau hieu nhan biet benh voi mot so bai thuoc thao duoc.

voi giai phap nay, nguoi benh viem "co be" den kham benh o Trung tam Phu Khoa Dong y se duoc chi dinh lam mot so kiem tra, tham kham can lam sang nhu: tham kham dich am dao, sinh thiet co da con, noi soi co tu cung… Can cu vao ket qua tham kham nay, cac chuyen gia se dua ra quy trinh thich hop doi voi da truong hop.

phuong phap Dong y lieu co bien chung

cach Dong y co bien chung

Trong suot qua trinh tri, nguoi benh cung tiep tuc duoc chi dan mot so bien phap can lam sang nham theo doi, nhan xet hieu qua tri, giai doan phuc hoi can benh sau da giai doan dieu tri. Neu cap thiet, cac chuyen gia se thay doi lieu trinh sao cho hop ly.

phuong phap Dong y thi co bien chung duoc danh gia la buoc dot pha moi trong viec chua tri mot so benh phu khoa trong do thi co viem am ho. Vi phuong phap nay vua giup cho nhan xet chuan xac tinh trang benh vua tri dut diem, an toan, lanh dac diem. Day la dieu neu chi dung Dong y hoac chi dung Tay y se khong lam duoc.

dac tinh den thoi diem Hien gio, Phu Khang tan tu trung tam da tung tri thanh tuu chan doan hang tram nghin nguoi benh mac benh nhiem trung phu khoa, giup cho ho lay lai duoc hanh phuc trong doi song.

Vua roi la mot so hieu biet viem am dao nen kieng an gi cung voi cach chua tri benh vinh vien nho bai thuoc Phu Khang xay. Hy vong thong tin nay giup ich nu gioi trong van de tong lui benh tat.

cam nang kien thuc

Bo ket thuong hay duoc dung qua nhieu de khien cho dep toc, dep da, suy giam ngua vi di ung…Tuy nhien, trong y hoc dan gian thi bo ket van con mot tac dung rat hoac nua do la dieu tri benh tri. Vay phuong phap su dung bo ket chua benh tri nhu nao la dung bien phap cung nhu hieu qua. Hay van dung bai viet duoi day de biet ro hon ve thong tin nay.

benh tri trong Y hoc co truyen

tri la benh ly duoc hinh thanh boi mach mau o cho truc trang cung nhu hau mon mac gian, sung huyet cung nhu tro thanh bui tri. Bui tri co nguy co loi ra ngoai hoac nam phia trong truc trang, Dua vao vi tri ma se duoc xep vao loai tri noi hoac tri ngoai.

tri Theo Dong Y la boi vi mach mau o cho truc trang cung nhu hau mon mac gian

 

Trong Dong Y ghi nhan thi tri la ket trai cua khi hu, khi tre boi vi ty vi hu yeu khien cho dai trang khong thong, co nhuc mac yeu dan va gay nen thuong ton giang ha mach lac. Neu khong khac phuc som se dan toi ha bo mac u mach, u huyet o truc trang hau mon cung nhu khi hien tuong nay cang keo dai se lam cho bui tri xuat huyet, sa xuong ngay cang lau.

cac nguyen nhan gay ra ty vi kem nhu cac yeu to tu phia ben ngoai, thoi quen sinh hoat, an uong cay nong va cang thang lam cho hinh thanh benh. Ben canh do, tinh trang thap nhiet ngung ket tai dai trang cung duoc tao thanh do hang ngay ngoi qua lau, hoat dong qua suc cung voi phong duc qua do.

Theo Dong Y hoac Tay y deu chia benh tri thanh 2 dang chu yeu gom tri noi cung nhu tri ngoai. Rieng voi Dong y thi tri duoc chia nho thanh nhung nhom sau:

voi benh tri noi

 • tri noi the thap nhiet (co kem theo tinh trang nhiem trung hay boi nhiem)
 • tri noi the khi huyet u tre (tri do nhung benh toan than gay ra ra)
 • benh tri noi the huyet u (dang benh tri co sung huyet)
 • benh tri noi the nhiet doc (giai doan dau cua tinh trang viem nhiem tai tri)

voi tri ngoai

 • tri ngoai the nhiet doc (do tac nghen khi huyet)
 • benh tri ngoai the huyet u
 • benh tri ngoai the thap nhiet (la kieu tri ngoai co hau qua, thuong bat gap nhat la tinh trang viem loet)

Co nhung tinh huong nguoi bi benh bi phai chung tri dung dich vi qua trinh xuat hien Dong thoi cua ca 2 loai benh la benh tri noi va benh tri ngoai. Tinh trang nay khien cho nguoi benh phai chiu nhung con dau don, khong de chiu va met moi boi mot so dau hieu nhan biet cua ca 2 benh ngay cang tiep dien tram trong do bui tri duoc hinh thanh phia trong lan o ngoai.

Neu nhu benh cho nen nhan thay kip thoi va chua tri som se de dan toi cac hau qua rat nguy hiem nhu gay nen tac nghen bui tri cap tinh, u tri xo, u benh tri da, ap xe, benh mach luon, sung huyet benh tri cap tinh…

chua tri tri bang trai bo ket co huu hieu khong?

doi voi dieu tri benh tri theo Y hoc co truyen chinh se Can cu vao mot so dang duoc lieu co tinh duoc ly khang khuan, chong viem va ho tro khien cho teo khom tri. Viec chua se di theo da tung the rieng re cung nhu chi phoi truc tiep cung nhu khu nguon can cua benh.

Theo Dong Y, co nhieu dang thao duoc co kha nang giup suc chua tri tri, trong so do su dung bo ket tri tri la 1 phuong thuoc vo cung hay gap cung nhu huu hieu da tung duoc cho biet rang boi vi rat nhieu khao sat thich hop.

Bo ket la dang trai cua cay co than go cung voi trong dan gian nguoi ta thuong lay qua cua kieu cay nay la chu yeu de phuc vu da, phuc vu toc, khien thuoc, hoa pham…Cay con co nhieu ten goi khac biet tuy thuoc vao cho mien nhu trai chum ket, tru nha tao giac, tao giac…Day la dang cay thuoc ho Vang (Caesalpiniaceae) cung nhu ten khoa hoc cua no la la Fructus Gleditschiae,

Trong Dong Y, bo ket duoc ghi nhan la 1 loai trai co chua khong it duong chat cung voi doi tuong duoc dac diem. Voi vi cay, man nhe, co tinh on cung nhu mot it doc duoc, co cong dung vao 2 kinh phe va dai trang. Trong dan gian, qua bo ket thuong hay duoc dung de dieu tri mot so chung tut that, hat hoi, khu trung, thong khieu, tieu dom hieu qua…Dac biet la dung bo ket chua tri tri la mot cach cuc ky thuong gap trong dan gian.

lay bo ket chua benh tri la bien phap dan gian thuong gap

bien phap nay duoc nhan xet cao ve hieu qua ma no dem den, lanh dac diem, khong dan toi tac dung phu trong qua trinh dung ma lai it ton kem, thich hop doi voi hau het nhung doi tuong tu nguoi cao tuoi cho toi tre nho.

nhung ma, giai phap lay bo ket chua tri thuong hay se chi dem lai hieu qua voi mot so tinh huong bi tri o giai doan nhe, vua moi khoi phat nhu benh tri do mot, 2. Nguoc lai, doi voi truong hop bi tri tram trong thoi ky 3, 4 thi cac hoat chat trong bo ket se khong the lam do duoc mot so dam roi tinh mach to cung nhu ngay cang tram trong hon.

Ngoai ra, hieu qua cua bo ket cung van vo cung khong de phat huy het neu ma benh nhan ap dung sai lech phuong phap. Thong thuong co den hon 50% benh nhan su dung mot so cach dieu tri tri bang Dong y can phai chuyen sang chua tri voi mot so giai phap y hoc tien tien do hien tuong cua benh khong thuyen giam.

Do do, trong qua trinh lay bo ket chua benh tri thi nguoi benh can phai vo cung luu y xem xet ket qua ma bo ket dem den. Neu khong cam giac duoc ket qua kha quan thi phai thay doi giai phap chua de tranh gay nen mat thoi diem chua benh.

huong dan cach su dung bo ket chua benh tri tai gia hieu qua

voi giai phap lay trai bo ket chua tri benh tri o nha lieu co rat nhieu cach ap dung Dua vao su chon cua ban. Trong do, co 2 phuong phap de dang nhat do la bo ket gay thuoc su dung cung voi bo ket lam thuoc ngam ha bo. Neu nhu co kha nang, nguoi benh nen dung ca 2 bien phap nay de dat duoc huu hieu tri tot hon het.

bai thuoc su dung nuoc bo ket chua tri benh tri

Bo ket va mat duong

boi ban chat cua bo ket la vi dang nguyen so can luc che bien bo ket khien cho thuoc dung, benh nhan co nguy co ket hop voi nhung duoc lieu co vi ngot nhu duong, mat ong de khien diu vi dang cung voi de uong hon.

giai phap thuc hien:

 • chuan bi khoang 2 – 3 qua bo ket da tung rat lon, tach su dung phan hat phia trong, rua sach cung voi ngam voi nuoc muoi cho het bui ban, vi rut.
 • Hat bo ket dem nuong len cho gion cung voi tan xay thanh bot min, Tiep do bo sung 2 thia duong nuoc va khuay deu sao cho dung dich ket dinh vua can phai.
 • Vo thanh da vien tron nho Sau do dut vao hu thuy tinh bao quan tai noi kho rao, thoang mat.
 • moi ngay dung 30 vien sau tung bua an 30 phut de giup giup suc tri benh tri huu hieu hon.

Khuyen khich nguoi bi benh lam giai phap nay thuong xuyen 1 ngay cung voi nhan lai de mot so duong chat trong thuoc co thoi diem tham phat huy cong dung.

phuong thuoc su dung nuoc bo ket dieu tri benh tri

phuong thuoc bo ket phoi hop sua cung voi mat ong

ben ngoai cong voi duong thi sua cung nhu mat ong cung la cac duoc lieu luc cong voi bo ket se tro nen 1 phuong thuoc chua tri tri huu hieu cung voi khoa hoc doi voi moi lua tuoi. Sua cung voi mat ong co cong dung giam dau don, khang viem, khu khuan, chua lanh vung da bi thuong, cam mau cung nhu bo sung dinh duong, thuc tong qua trinh chua lanh mot so ton thuong o hau mon.

tuyet nhien, mat ong va sua deu co vi ngot tu nhien giup cho khien can bang vi man, dang cua bo ket, giup nguoi bi benh su dung thuoc de dang hon.

cach thuc hien:

 • chuan bi khoang tam 200g hat bo ket, 2 thia mat ong nguyen chat, 200ml sua tuoi.
 • Hat bo ket dem rua sach voi nuoc muoi tinh, vot ra de rao Tiep do ngam dang nhap sua tuoi khoang tam 30 phut.
 • Dem hat bo ket phoi kho cho heo lai Roi cho vao chao rang len cho vang va co huong thom.
 • gia nhuyen hat bo ket thanh bot min Sau do cho mat ong dang nhap danh deu.
 • Vo bot thanh da vien nho Roi dua vao hu thuy tinh bao quan.
 • nhung luc su dung khoang 10 – 20 vien sau tung bua an, hom uong 3 lan de dat duoc huu hieu tot hon het.

bai thuoc ngam rua hau mon tu trai bo ket

bai thuoc ngam doc vi bo ket

Ngam hau mon voi nuoc bo ket se giup cho nhung tinh chat trong qua bo ket ngam thang vao vung hau mon truc trang va lam lanh cac bui tri. Nuoc nong se giup kich ung mach mau o khu vuc truc trang hau mon luu thong tot hon, giam sut cam giac dau cung nhu ngan ngua nguy co mac viem nhiem. Ngoai ra, su dung giai phap nay con giup cho giam mot so con cam giac dau boi benh kiet ly gay ra 1 phuong phap huu hieu.

phuong phap thuc hien:

 • sap tam khoang 15 trai bo ket, rua sach cung voi dap giap thanh tung doan ngan.
 • Cho bo ket vao noi nuoc, them dang nhap 1 – 2 muong muoi tinh va dun soi trong khoang 15 phut.
 • Do nuoc bo ket ra thau de cho nguoi bot, dung tay kiem tra cap do am cua nuoc bo ket da tung phu hop hay chua.
 • Ngam hau mon truc trang truy cap trong nuoc bo ket cho den luc nuoc nguoi han thi rua sach se lai bang nuoc am cung voi lay khan tham kho.

Day la bien phap tro giup tri kha huu hieu cung voi duoc nhung bac si chuyen khoa khuyen khich lam. Nhung, ban can chu y ve nhiet muc do cua nuoc luc ngam, khong nen de nuoc qua nong se khong kho gay nen bong.

Bo ket cong voi hat gac, la trau khong, qua cau chua benh tri

Cong thuc chua tri nay kha phuc tap trong bien phap tien hanh, nhung no lai dem lai huu hieu tri benh huu hieu khong it. Trong so do, hat gac, qua cau va la trau khong deu la nhung duoc lieu co dac tinh am, sat trung cao, giam viem cung voi tro giup lam lanh cho bi thuong, kich ung tuan hoan mau rat tot.

phuong thuoc nay duoc chua duoi kieu xong de dua cac duoc tinh so toi khom tri cung voi gay diu mot so con ngua, suy giam cam giac dau va chua lanh mot so ton thuong o day.

cach thuc hien:

 • sap trai bo ket, hat gac, trai cau cung voi trau khong moi loai 7g.
 • nhung duoc lieu dem rua sach doi voi muoi de loai bo het cac tap chat, cau bo khien cho doi,
 • mot so duoc lieu tron cung nhau Tiep do gia nat cung mot muong muoi.
 • Cho hon hop nay truy cap noi nuoc soi dun nong trong khoang 5 phut.

phuong thuoc ngam rua hau mon truc trang tu trai bo ket

nguoi benh dung nuoc nay de xong hoi khu vuc hau mon truc trang hom 3 lan cung nhu nhan lai lam hang ngay de dat duoc hieu qua tri benh tich cuc nhat.

mot so chu y khi lay bo ket dieu tri tri

dung dung cach su dung bo ket chua tri tri se dem toi nhung loi ich cai thien tinh trang benh rat tot. Khong nhung vay, giai phap nay cung tro giup dang nhap viec tri tri theo bien phap y hoc dai. Tuy vay, de dam bao an toan tuyet doi cho suc khoe thi benh nhan can phai chu y mot so dieu sau:

 • giai phap dieu tri tri bang qua bo ket co kha nang khong cung ung dieu tri khi benh tiep dien nang, chi co cong dung tro giup dieu tri khi benh con tai the nhe, khong co bien chung.
 • nhan lai su dung nhung bai thuoc nay Trong luc dai moi dat duoc hieu qua.
 • Theo khuyen cao cua nhung chuyen gia, khi ap dung mot so phuong thuoc nay thi nguoi bi benh nen cong voi mot so loai thuoc xoa de tang huu hieu dieu tri benh. Chu y nen hoi y kien tu van cua bac si chuyen khoa ve dang thuoc dung hoac thuoc boi thich hop, an toan voi nguoi benh.
 • mot so nguoi co ty vi yeu nen tranh su dung bo ket de uong vi co the khien roi loan tieu hoa, chuong bung, khong de ngu…
 • Khong lam dung bo ket boi trong cay bo ket ca qua, hat, la cung voi vo deu co doc dac tinh. Cac doi tuong nhu phu nu mang thai, cho con bu nen khong nen lay. Boi ham so luong chat tay va tinh axit trong bo ket co nguy co dan den thut that da con, xuat hien cac bieu hien tuc nguc, non oi, tieu chay, dau rat co hong…
 • Khong lay bo ket khi dang doi boi khong kho dan toi hien tuong say bo ket, ngo doc.
 • can chu y lua chon nguon thanh phan bo ket sach, an toan, chua co dau hieu nhan biet hong, nam moc vi nguyen lieu chat luong thap se khong phat huy cong dung von co ma lai gay ra de doa den suc khoe.
 • luu y can phai so che bo ket bang phuong phap nuong tren lua nho truoc de tang hieu qua dieu tri benh cua duoc lieu.
 • cung voi viec tri voi nguyen lieu thi nguoi benh cung nen luu y lien tuc lam sach khu vuc kin, cho hau mon truc trang de ngan ngua virus tien trien gay nang them tinh trang nay.
 • giu gin thoi quen song khoa hoc, an uong dinh duong, lanh manh, nhieu rau xanh, hoa qua tuoi cung nhu su dung rat nhieu nuoc moi ngay. Khong nen mot so dang mon an cay nong, rat nhieu dau mo de khong lam cho benh hom cang nang hon.

phoi hop 1 loi sinh hoat an dung sinh hoat thich hop de qua trinh dieu tri benh cho hieu qua tot hon

 • khong nen nhin dai tien va luc di can chu y loi song la khong ngoi xom do tu the nay cang khien cho dam roi tinh mach hom cang loi ra cung voi benh nang khong de tri hon.
 • Khong dung hoac ngoi qua lau va lam viec vua suc de khong nen dan toi ap luc len vung mao mach hau mon.
 • hang ngay tham kham tai benh vien cong lap de duoc bac si xet nghiem hien tuong cua benh cung nhu co huong dieu tri phu hop hon.

lay bo ket dieu tri benh tri la giai phap de thuc hien, an toan cung voi mang lai huu hieu tich cuc trong viec giam sut nhung dau hieu nhan biet cua benh. Nhung, de co the chua tri dut diem benh tri thi tot nhat nguoi bi benh can xac dinh toi mot so co so y te de co the chua tri tan goc benh. Boi nhung cach dan gian chi co tac dung ho tro suy giam trieu chung hay tri benh o do nhe ma thoi.

Tac voi trung la gi? Nguyen nhan, trieu chung va cach chua tri

Tac mot ben voi trung: tac nhan benh vo sinh hiem muon chinh

Tac mot ben voi trung la mot trong nhung tac nhan gay nen benh vo sinh hiem muon chinh Thuc te hien nay cho nu. Vi no se tro ngai trung cung voi tinh binh chua the bat gap nhau de co con.

mac TAC 1 ben VOI TRUNG la sao ?
Tac mot ben voi trung la tinh trang voi trung cua ban bi tac ben trai hay ben can phai. Voi trung con goi la voi dan trung, voi tu cung. Bo phan nay dong trach nhiem ket noi da con doi voi buong trung.

Tac mot ben voi trung - nguyen do gay nen benh vo sinh hiem muon chu yeu
Tac mot ben voi trung – tac nhan dan toi vo sinh hiem muon chu yeu

Hang thang, dang nhap giua chu ki kinh nguyet, trung se rung cung nhu di chuyen tu buong trung xuong tu cung. Khi nay, duong dan trung se giup cho trung va tinh trung thay nhau ngay o day, tiep dien viec thu tinh cung voi tro thanh hop tu. Qua trinh phan chia, di chuyen trong voi trung cua hop tu cung xay ra cuc ky som de truy cap long tu cung lam cho to.

luc mac tac 1 ben voi trung, duong dan trung se mac nghen lai, tinh trung cung nhu trung khong thuan tien de "lam chuyen ay". Boi vay chuc nang co bau khi tac duong dan trung vo cung thap, tham chi cac tinh huong nang ne con bi vo sinh hiem muon.

cac thanh phan NAO de TAC mot ben VOI TRUNG ?
nhung doi tuong duoi day se co the cao tac 1 ben voi trung:

– Tac 1 ben voi trung thuong tiep dien o cac co the co khong it ban doi. Nhat la “ban tinh” mac mot so benh duong tinh duc nhu benh lau, Chlamydia, sui mao ga, mun rop sinh duc…

– phu nu bi viem nhiem duong tiet nieu;

– rua ray khu vuc kin sai giai phap, ve sinh qua sach se gay nen thay doi moi truong am dao;

– lam dung dung dich lam sach phai dep, nuoc hoa cho kin… dung nhung dong “my pham” danh rieng biet cho cho kin qua nhieu;

– giao hop tinh duc trong luc hanh kinh.

TAC 1 ben VOI TRUNG CO dieu tri khoi duoc khong ?
Tac mot ben voi trung hoan toan co kha nang tri khoi khi ban chua tri kip thoi. Tuy vao tinh trang, tac nhan benh ma chuyen gia se chon lua phuong phap tri thich hop. Co hai phuong phap chua tac 1 ben voi trung huu hieu, uu viet Thuc te hien nay la noi khoa cung voi ngoai khoa.

Tac 1 ben voi trung thuong dien ra o cac nguoi chi em phu nu co khong it ban tinh
Tac 1 ben voi trung thuong tiep dien tai mot so co the nu co rat nhieu ban doi

– giai phap noi khoa: doi voi mot so truong hop tac voi trung o thoi ky nhe, chuyen gia se dieu tri voi cac kieu thuoc giam viem, an toan cho chi em.

– bien phap ngoai khoa: doi voi giai phap nay, ban se duoc thu thuat hay dung dung cu chuyen dung de thong tac voi trung.

+ Bom hoi thong tac voi trung: giai phap bom hoi thong tac ong dan trung chi ap dung cho nhung tinh huong tac voi trung nhe, chua hau qua nang ne. Benh duoc lam vo cung de dang, mau chong, khong xam lan nhung khien phu nu mac dau don. Bom hoi thong voi trung cho ty le thanh tuu kha khong cao va benh co nguy co cao quay tro lai lai.

+ phau thuat noi soi ong dan trung: doi voi tinh huong tac voi trung gan tu cung, chuyen gia se ap dung cach noi soi voi dan trung. Phan tac nghen trong voi trung se duoc khien cho thong do nhung thiet bi noi soi chuyen dung. Sau khi tach phan voi trung mac dinh, voi dan trung se hoat dong binh thuong. Ki thuat nay cho ty le thanh tuu vo cung cao voi khong it uu diem tuyet voi.

+ phau thuat nham cat, noi voi dan trung: tinh huong voi trung bi tac nghen qua nang ne, bac si khong the phau thuat noi soi ma can phai mo de cat – noi voi dan trung. Phan voi trung viem nang se duoc cat di di. Tiep toi bac si chuyen khoa noi lai phan voi trung lanh lan, giup cho co quan co con cua nu van dong binh thuong. Ve co ban, tieu phau cat voi dan trung chi khien cho voi trung ngan lai cung nhu khong khien cho bien doi cau truc te bao.

VOI TRUNG mac TAC CO lam cho IUI duoc khong ?
Neu ma sau luc chua tac mot ben voi trung ma van khong the mang thai thien nhien, bac si chuyen khoa se giai dap ban tien hanh phuong phap Bom tinh binh truy cap buong tu cung (IUI). Giai phap nay chi thuc hien duoc khi 1 ben voi trung cua ban van dong binh thuong.

so truong hop thanh cong khi bom IUI len toi 80%. Boi vi chuyen gia se bom thang tinh binh cua nguoi duc lang quan dang nhap buong tu cung co the vo, giup cho tinh trung de thuc hien tan cong vao tu cung mau chong.

phuong phap phong ngua TAC VOI TRUNG hieu qua
De voi trung luon “khoe manh”, khong bi tac nghen thi chi em can phai co che do an uong ket hop che do dinh duong phu hop, hop ly.

– ve sinh sach vung kin mot bien phap khoa hoc de vi rut chua the tan cong duoc. Rua ray sau luc giao hop va trong nhung ngay den do.

– thay bang rua ray 2 tieng/lan luc co kinh nguyet;

– xet nghiem phu khoa dinh ki 3 thang/ lan de phat hien som nhung bat thuong o bo phan sinh san;

– can giao hop tinh duc chung thuy, 1 ba xa 1 chong de khong truyen nhiem cac benh lay nguy hiem.

Dung hoang mang luc tac mot ben voi trung va so chinh minh chua co thai. Ngay nay, co khong it cach giup suc sinh san hien dai, huu hieu cao trong chua tri benh vo sinh hiem muon duoc thuc hien tai cac benh vien cong lap khong nho nhu thu tinh nhan tao IUI; thu trong ong nghiem IVF; tru lanh trung, noan, tinh trung; giup suc phoi thoat mang; tiem tinh binh dang nhap bao tuong noan; cho nhan noan, tinh binh cung voi phoi…

Viêm ¿ng d¿n tr¿ng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viêm bu¿ng tr¿ng
 
Dau hieu sap rung trung giup chi em co thai va tranh thai hieu qua

Theo mot so chuyen gia, khoang thoi gian co bau tot nhat la truy cap hom rung trung. Duoi day la cac trieu chung cho thay trung sap rung.

thoi gian trung rung tai chi em phu nu.
dau hieu trung rung la hien tuong luc buong trung cua chi em giai xuat trung de san sang thu tinh. Trung duoc giai phong chi sinh ton trong tam tu 12 den 24 gio. Con tinh binh phai manh co kha nang song trong khoang tam 5 hom. Vi vay, trung va tinh binh se bat gap nhau cung nhu thu tinh o voi trung tro thanh phoi, Roi phoi se di chuyen sang lam to trong buong tu cung.

thoi gian trung rung co kha nang mat can bang Can cu vao chu ky kinh nguyet cua chi em. Van de du dac tinh ngay trung rung se giup cho nhung phu nu tang chuc nang mang bau cao nhat cung nhu biet ngay an toan de han che co bau phia ngoai mong muon.

phuong thuc dac tinh hom trung rung Tuy vao nhung ngay kinh nguyet.
De xac dinh gan dung hom trung rung cua minh thi nhung phai dep nen quan sat chu ky kinh trong 3 thang hang ngay. Bien phap dac diem hom trung rung Tuy vao chu ky kinh duoc coi la phuong phap thong dung nhat. Phuong phap nay Tuy vao so hom cua vong kinh va chu ky co deu hay khong?

thong thuong thi chu ky cua phai dep se vao khoang 28 hom, song co the ngan den 21 hom hay keo dai den 35 ngay. Trung se rung truy cap thoi diem 14 ngay truoc luc ky kinh ke tiep toi, cho nen can phai de y ky vong kinh cua minh de tinh toan duoc khoang thoi gian trung rung. Nhung ma, Neu chu ky cua ban ngan thi co nguy co trung se rung ngay khi thoi thoi gian het mau kinh.
Cong thuc dac diem ngay rung trung:
ngay trung rung = So ngay cua mot vong kinh – 14

Vi du: Neu ma chu ky kinh nguyet la 28 ngay, hom rung trung se truy cap hom 14 cua chu ky

Neu chu ky la 30 hom thi hom rung trung se dang nhap ngay thu 16 cua chu ky.

cach nay chi thich hop doi voi nhung nguoi benh co chu ky kinh nguyet deu, trong truong hop kinh nguyet bi roi loan thi phuong phap nay cho nen khuyen rang.

trieu chung cho rang trung chuan bi rung

ben ngoai cach dac tinh ngay trung rung theo vong kinh thi nhung chi em phu nu co kha nang dinh vi hom rung trung Tuy thuoc vao mot so trieu chung khac biet thuong cua co the. Sau day la 8 dau hieu nhan biet co ban nhat giup cho mot so nu co nguy co nhan hieu duoc ky rung trung cua minh.

1. Bien doi chat nhay o co da con

trieu chung trung rung dau tien tai phai dep de dau hieu cho thay ngay rung trung dang den gan la qua trinh mat can bang cua dich nhay thanh mau trang duc nhu long trang trung ga o co da con. Chat dich nay se giup tinh trung don gian di chuyen qua am ho cung voi len voi trung de cho trung. Nhung nha hop ly cho thay dang chat nhay nay la yeu to thuan tien nhat giup cho nang cao chuc nang sinh con cua co the nu. Theo tim hieu, cac doi vo chong co giao hop phong the trong thoi gian nay se co ty le mang thai gia tang kha nhieu.

2. &Quot;co be" uot at
khong chi nhan biet tu chat dich nhay tai co tu cung, 1 bien phap khac nua cung giup ban don gian nhan dang ban than dang trong khoang thoi gian nhay cam nhat cua thang la am dao am uot. Phai dep triet de co kha nang cam giac duoc “vung kin” cua minh tro thanh am uot hon hom thuong hay. Tham chi, hang ngay rung trung, ban se thay am dao uot at suot ca ngay.

3.Nguc dau tuc
nhung-dau-hieu-cho-biet-trung-sap-rung-1
Gan thoi gian rung trung, nong cap do estrogen tang cao. Day chu yeu la tac nhan khien nguc dau nhuc trong khi trung rung. Mot so nu gioi con nhan thay nguc cang len giong dau hieu tien kinh nguyet. Neu ma ban cam co cam giac trieu chung nay o giua chu ky thi do chinh la dau hieu nhan biet bao ngay rung trung dang toi vo cung gan.

4. Y muon “yeu” tang cao
Neu ma ban cam thay hung thu cung voi nhu cau gia tang hon trong chuyen chan goi vo chong thi do co nguy co la boi trung dang rung. Theo nhung bac si, phu nu thuong cam thay qua trinh hung phan “chuyen ay” tang len truoc cung voi hang ngay rung trung. Hien tuong nay xuat hien la vi luong hormone estogen tang len, nong do LH co qua trinh thay doi manh da thuc tong cam hung cua nu gioi Trong khi rung trung. Viec nay giup chuyen phong the cua vo chong thang hoa hon cung voi lam tang co hoi co bau.

5. Dau don bung duoi
nhung-dau-hieu-cho-biet-trung-sap-rung-5
dau don bung duoi di kem cac trieu chung day bung, day hoi, khong de dang chiu… la bieu hien cho biet ban da den ngay trung rung. Nguyen nhan xay ra co kha nang la vi nhung trung vo trong nang buong trung hay trung da tung di chuyen trong voi dan trung de di den tu cung. De tranh tinh trang nay thi nu co nguy co uong nuoc am.

6. Xuat hien dom mau
tinh trang co dom mau xuat hien Neu roi truy cap giua chu ky thi la boi su roi loan noi tiet to thong qua nhung nang trong buong trung gay nen ma khong can phai boi vi kinh nguyet con sot lai nhu cac chi em van nghi.

7. Mac chuot rut
Theo khao sat lieu co toi hon 90% phai dep can phai doi mat voi cac con chuot rut moi thang truoc chu ky cua chinh minh. Day chu yeu la su canh bao ban dang o thoi ky vo cung “mau mo”.

8. Dau dau hay dau nua dau
Co tam 20% phu nu bi phai hien tuong nay truy cap truoc ngay trung rung va truoc ky kinh nguyet. Day la dau hieu nhan biet ma nguoi bao cho chung ta biet ky kinh trong thang sap toi gan. De xu ly thac mac nay, tra xanh hoac nuoc chanh la duoc coi la cac bai thuoc tot nhat trong thoi gian rung trung.

Tang co hoi mang thai trong giai doan trung rung
cung voi nhung phuong phap dac diem chu ky kinh hay de y mot so dau hieu nhan biet cua nguoi thi Neu ma muon tang co hoi co thai trong giai doan rung trung thi cac chi em can phai co them mot so bien phap khac biet.

1. Dung que thu trung
Hien nay, que thu trung dang la cach thuc duoc nhieu nu tin su dung. Da so cac que thu trung nay su dung de xet nghiem nong cap do cao nhat cua hormone Luteinising hoac LH- nguyen nhan thuc qua trinh giai xuat trung. Doi voi ket qua cua que thu trung se cho phep dinh vi duoc thoi gian ly tuong de thuc hien “chuyen ay” nham tang thoi co co thai.

2. Mat can bang loi song nham dieu hoa trung rung
– Xay dung che do dinh duong lanh manh, hop ly giau chat dam, vitamin cung nhu khoang chat.

– tranh xa mot so loi sinh hoat xau dan toi hai cho suc khoe nhu khong thuc qua khuya, dung nhieu bia ruou va nhung chat gay nghien nhu thuoc la, ca phe,…

– tap the thao deu dan, khong nen toi da cang thang.

3. Giao hop thuong xuyen hai den ba lan moi tuan
van de giu gin quan he deu dan cung la mot trong so nhung cach tang thoi co co thai. Dong thoi, tin cay tinh binh trong tinh binh cung deu tot hon khi ban "lam tran" hop ly.

4. Den xet nghiem tai cac phong kham chuyen khoa.
Trong cac truong hop khong rung trung hoac rung trung khong deu, rung trung vo cung muon thi nhung phu nu co nguy co den cac phong kham chuyen khoa de duoc nhung bac si chuyen khoa kiem tra cung voi co cac cach tri kip thoi.

Showing 1 - 5 of 25 results.
Items per Page 5
của 5