Blogs Blogs

«Quay lại

B¿nh sùi mào gà: Nguyên nhân, Tri¿u ch¿ng và Phòng b¿nh

b¿nh mào gà là m¿t trong các b¿nh xã h¿i lây truy¿n qua du¿ng tình d¿c ph¿ bi¿n nh¿t Ngày nay. Theo tìm hi¿u c¿a CDC (Trung tâm ki¿m soát và ngan ng¿a d¿ch b¿nh Hoa K¿) cho th¿y, có t¿i 50% s¿ co th¿ có v¿n d¿ng tình d¿c dã nhi¿m b¿nh ít nh¿t 1 l¿n trong d¿i.

N¿u không nên ch¿a tr¿ k¿p th¿i, b¿nh gây ra nhi¿u tai bi¿n nguy hi¿m nhu vô sinh, hi¿m mu¿n cùng v¿i ung thu c¿ t¿ cung ¿ ph¿ n¿. Nh¿n th¿y kho¿ng t¿m quan tr¿ng c¿a v¿n d¿ ki¿n th¿c v¿ b¿nh, bài vi¿t sau dây S¿ng Kho¿ 24h s¿ cung c¿p cho b¿n m¿t s¿ thông tin quan tr¿ng v¿ b¿nh mào gà nhu nguyên do, d¿u hi¿u, du¿ng lây, phuong pháp phòng và di¿u tr¿ cùng các thông tin không gi¿ng.

b¿nh m¿ng gà là gì?

sùi mào gà (tên ti¿ng Anh: Genitial Wants), hay còn g¿i là m¿n cóc sinh d¿c ho¿c b¿nh m¿n cóc sinh d¿c, v¿i tình tr¿ng m¿c nh¿ng n¿t sùi, m¿n tr¿ng cá riêng r¿ l¿ ho¿c trên c¿ 1 khu v¿c da, có hình dáng nhu mào gà ho¿c hoa lo. M¿t s¿ n¿t u này thu¿ng m¿c ¿ vùng da có l¿p niêm m¿c ¿m u¿t nhu mi¿ng, h¿ng, m¿t, d¿c bi¿t là t¿i b¿ ph¿n sinh s¿n và h¿u môn tr¿c tràng. Cung nhu dây ch¿ y¿u là ph¿n ¿ng c¿a co th¿ lúc b¿ nhi¿m vi rút Human papilloma virus, vi¿t t¿t là HPV.

m¿n cóc sinh d¿c g¿p t¿i nam gi¿i cùng v¿i ph¿ n¿, song nghiên c¿u cho r¿ng r¿ng t¿ l¿ b¿ b¿nh c¿a ch¿ em ph¿ n¿ d¿t hon h¿n phái m¿nh, Bên c¿nh dó, dây còn là m¿t trong s¿ các tác nhân gây ra ung thu c¿ t¿ cung t¿i ph¿ n¿.

B¿nh gây nên m¿t th¿m M¿, gi¿m sút s¿ t¿ tin, Ngoài ra còn ¿nh hu¿ng t¿i tâm sinh lý ngu¿i b¿nh nên nên du¿c phát hi¿n cùng v¿i di¿u tr¿ s¿m.

can nguyên b¿nh mào gà

sùi mào gà có th¿ k¿ là m¿t b¿nh xã h¿i thu¿ng b¿t g¿p ngay sau b¿nh giang mai cung nhu l¿u. Nhung mà, ít ai n¿m rõ v¿ nguyên do hàng d¿u gây ra b¿nh. B¿nh g¿m có hai nguyên nhân chính là tr¿c ti¿p và gián ti¿p:

V¿ tr¿c ti¿p

b¿nh mào gà là b¿nh do nhi¿m vi rút HPV d¿n d¿n.

HPV là vi khu¿n thu¿c h¿ Papovaviridae, theo nghiên c¿u thì nó có d¿n 120 nhóm, nhung ch¿ có 40 nhóm là có nguy co lây nhi¿m cho ngu¿i không gi¿ng. Sau khi thâm nh¿p vào ngu¿i, virus s¿ du qua da, bi¿u mô, niêm m¿c cung nhu gây ra hi¿n tu¿ng viêm nhi¿m.

п dáp ¿ng Vi¿c dó, m¿t s¿ t¿ bào da s¿ phát tri¿n lành d¿c di¿m cung nhu gây nên m¿t s¿ nhú sùi, m¿n b¿c. Tùy thu¿c vào kh¿ nang lo¿n s¿n (tang sinh, phát tri¿n bình thu¿ng) t¿i mô cùng v¿i t¿ bào, ngu¿i ta chia vi khu¿n thành 3 nhóm chính: kh¿ nang th¿p, kh¿ nang trung bình cùng v¿i nguy co cao. Trong dó:

Nhóm kh¿ nang th¿p- HPV typ 6, typ 11: nhóm này thu¿ng ch¿ là can nguyên ph¿ d¿n t¿i b¿nh, ít gây ra nguy h¿i, t¿ l¿ m¿c nhóm này r¿t cao, lên d¿n 90%.

Nhóm nguy co trung bình- HPV typ 31, 33, 45, 51, 52, 56, 58 cung nhu 59: dây là nhóm có tri¿u ch¿ng di¿n hình là nh¿ng n¿t u sùi có v¿y, ít có kh¿ nang gây nên bi¿n ch¿ng là ung thu.

Nhóm nguy co cao- HPV typ 16, typ 18: là nhóm nguy hi¿m nh¿t, vi khu¿n HPV typ 16 cung nhu 18 có tình tr¿ng lo¿n s¿n ¿ bi¿u mô c¿ d¿ con b¿nh nhân vô cùng cao, d¿ gây nên ung thu. Theo tìm hi¿u cho th¿y, dã có d¿n 70% n¿ b¿ nhi¿m nhóm này có bi¿n ch¿ng là ung thu c¿ t¿ cung.

không nh¿ng th¿, t¿ng ghi nh¿n r¿t nhi¿u ngu¿i b¿ b¿nh lây nhi¿m vài typ virus HPV cùng m¿t lúc, và tình tr¿ng này thu¿ng g¿p t¿i d¿ tu¿i thanh niên, b¿i chua có thông tin v¿ b¿nh.

Xem thêm:

cách ch¿a b¿nh sùi mào gà

ch¿a sùi mào gà có h¿t không

sùi mào gà có t¿ kh¿i không
b¿nh sùi mào gà giai do¿n d¿u có t¿ kh¿i

sùi mào gà nam gi¿i là gì
hình ¿nh b¿nh sùi mào gà giai do¿n d¿u

hình ¿nh b¿nh sùi mào gà ¿ nam

sùi mào gà ¿ n¿ có ng¿a không

b¿nh sùi mào gà nh¿

chi phí ch¿a b¿nh sùi mào gà
Chi phí xét b¿nh sùi mào gà

xét nghi¿m tpha

d¿u hi¿u sùi mào gà ¿ mi¿ng giai do¿n d¿u

sùi mào gà lây qua nh¿ng du¿ng nào

ch¿a b¿nh sùi mào gà ¿ dâu

sùi mào gà ¿ ph¿ n¿ mang thai
Ðã kh¿i sùi mào gà có nên sinh thu¿ng

sùi mào gà có lây qua du¿ng an u¿ng không

sùi mào gà kiêng an gì

V¿ gián ti¿p

b¿i vì b¿ lây truy¿n t¿ các co th¿ dang nhi¿m b¿nh khác bi¿t thông qua nh¿ng con du¿ng nhu:

 • "làm chuy¿n ¿y" tình d¿c không du¿c b¿o v¿.
 • Ðu¿ng t¿ m¿ sang con.
 • b¿i s¿ d¿i v¿i nh¿ng v¿t thuong l¿.
 • l¿y chung v¿t d¿ng sinh ho¿t d¿i v¿i ngu¿i b¿ b¿nh

nh¿ng d¿u hi¿u b¿nh mào gà ¿ nam gi¿i cùng v¿i phái d¿p

п có nguy co nh¿n th¿y, nh¿n th¿y và ch¿a tr¿ b¿nh s¿m, vi¿c hi¿u rõ các d¿u hi¿u nh¿n bi¿t c¿a b¿nh là không th¿ thi¿u. Sau dây, chúng tôi xin dua ra nh¿ng bi¿u hi¿n ho¿c tri¿u ch¿ng du¿c b¿nh:

d¿u hi¿u nh¿n bi¿t chung d¿i v¿i m¿i b¿nh nhân

khi ngu¿i nhi¿m vi khu¿n HPV, nh¿ng t¿ bào da du¿c phát tri¿n quá m¿c, phát tri¿n song m¿t di duy trì nguyên du¿c v¿ m¿t hình thái nhu tru¿c. B¿t d¿u có s¿ hình thành các n¿t sùi, m¿n cám có nhân hoi l¿ch v¿ 1 bên, sung to, m¿c qu¿ng. пng th¿i, xu¿t hi¿n m¿t s¿ n¿p nhan c¿n k¿, hu¿ng dang nh¿p trung tâm c¿c m¿n sùi cùng v¿i ngày càng ti¿n tri¿n, lan r¿ng ra bên ngoài c¿n nhìn s¿ gi¿ng mào gà hay súp lo.

di kèm quá trình ti¿n tri¿n c¿a n¿t u sùi, tình tr¿ng dau t¿c cùng v¿i ti¿t d¿ch hôm càng tang, chi ph¿i không ít t¿i sinh ho¿t h¿ng ngày c¿a ngu¿i b¿ b¿nh. D¿u hi¿u c¿a b¿nh du¿c chia thành 2 giai do¿n:

 • th¿i k¿ 1: dây là kho¿ng th¿i gian b¿t d¿u th¿y nh¿ng d¿u hi¿u c¿a b¿nh. M¿t s¿ nhú sùi m¿i n¿i kích thu¿c c¿c k¿ nh¿, c¿ vài mm, khó xem xét du¿c. N¿u ti¿p xúc vào thì c¿m nh¿n du¿c da dã t¿ng không còn quá trình tron nh¿n bình thu¿ng, tr¿ nên thô ráp cung nhu s¿n sùi hon.
 • giai do¿n 2: lúc này, các n¿t u sùi t¿ng ti¿n tri¿n rõ r¿t v¿ m¿t kích thu¿c, có nguy co lên d¿n vài cm- xem xét rõ ràng hình mào gà ho¿c hoa lo. Các n¿t u này n¿i lên dày d¿c trên 1 khu v¿c da, có kh¿ nang ngay c¿nh nhau di kèm d¿n t¿i ng¿a ngáy, ch¿y d¿ch ti¿t. N¿u mà b¿n "yêu" tình d¿c Trong th¿i gian này thì s¿ th¿y dau rát ch¿ kín, nguy hi¿m nh¿t còn có nguy co ra máu.

d¿u hi¿u nh¿n bi¿t b¿nh mào gà t¿i nam

bi¿u hi¿n m¿c m¿n cám, u nhú t¿i co quan sinh d¿c d¿ng mày râu khá rõ ràng cung nhu không khó nh¿n bi¿t. M¿t s¿ n¿t u này thu¿ng ti¿n tri¿n m¿nh trên "c¿u bé", bìu hay h¿u môn tr¿c tràng, gây nên dau rát, không d¿ ch¿u lúc di ti¿u hay giao h¿p tình d¿c.

tri¿u ch¿ng b¿nh mào gà ¿ phái d¿p

So v¿i d¿ng mày râu, vi¿c phát hi¿n b¿nh t¿i ph¿ n¿ khó khan hon r¿t nhi¿u. B¿nh thu¿ng ti¿p di¿n âm th¿m, các bi¿u hi¿n tru¿c h¿t nhu ng¿a, dau rát nh¿, khí hu tang ti¿t m¿t m¿t s¿ không bình thu¿ng di kèm mùi tanh, hôi khó ch¿u không khó nh¿m l¿n d¿i v¿i nh¿ng b¿nh viêm nhi¿m khu v¿c kín không gi¿ng.

b¿nh nhân xu¿t hi¿n nhú sùi ¿ c¿ hai bên môi r¿t l¿n và môi bé, quanh "cô bé", h¿u môn hay vào sâu bên trong t¿ cung. M¿t khác, b¿nh nhân còn m¿t m¿i, chán an, sút cân, c¿m th¿y dau bu¿t có th¿ ra máu lúc "làm chuy¿n ¿y".

nh¿ng khu v¿c sùi mào gà

nhi¿u co th¿ có suy cho r¿ng, b¿nh mào gà ch¿ x¿y ra ¿ các b¿ ph¿n sinh s¿n. Song, Vi¿c này ch¿ dúng m¿t ph¿n. B¿nh h¿u h¿t x¿y ra t¿i khu v¿c kín, nhung mà N¿u nhu b¿n không "làm chuy¿n ¿y" tình d¿c dúng bi¿n pháp, b¿nh có kh¿ nang lây nhi¿m ra m¿t s¿ b¿ ph¿n không gi¿ng nhu sau:

b¿nh sùi mào gà t¿i khoang mi¿ng

b¿nh sùi mào gà ¿ mi¿ng thu¿ng là b¿i vì v¿n d¿ dùng chung d¿, hôn môi hay con du¿ng mi¿ng d¿i v¿i co th¿ b¿ nhi¿m virus HPV c¿n ph¿i b¿ lây b¿nh.

B¿nh ti¿p di¿n t¿i khoang mi¿ng thu¿ng hay có tri¿u ch¿ng g¿n tuong t¿ v¿i nhi¿t khoang mi¿ng c¿n b¿n nên xem xét, d¿ ý k¿ càng d¿ có nguy co nh¿n th¿y và tr¿ b¿nh s¿m, h¿n ch¿ d¿n d¿n các bi¿n ch¿ng nguy h¿i. Nh¿ng n¿t sùi, m¿n cóc t¿i khoang mi¿ng h¿u h¿t n¿i ¿ c¿ h¿ng, hai bên má cung nhu ung v¿i 2 th¿i k¿ c¿a b¿nh m¿ng gà, có 2 d¿t d¿u hi¿u nh¿n bi¿t không gi¿ng nhau ¿ mi¿ng:

 • th¿i k¿ 1: m¿t s¿ n¿t u sùi m¿c lên c¿c k¿ ít, ch¿ t¿m kho¿ng 2- 3 n¿t, kích thu¿c vô cùng nh¿, ngu¿i b¿ b¿nh thu¿ng hay không c¿m giác du¿c.
 • th¿i k¿ 2: khi này, các n¿t u phát tri¿n, xu¿t hi¿n thành dã dám không khác các gai h¿ng nhú lên trên da và niêm m¿c. M¿t s¿ n¿t này không gây dau nh¿c gì cho b¿nh nhân, tuy v¿y khi¿n cho khu v¿c da t¿i mi¿ng tr¿ thành xù xì, thi tho¿ng s¿ ch¿y d¿ch ti¿t, d¿ch m¿ khi ¿n vào nh¿ng nhú sùi, m¿n b¿c.

b¿nh mào gà t¿i khu v¿c sinh d¿c

Ðây là vùng mà tình tr¿ng m¿c u nhú, m¿n cóc là dày d¿c và không ít nh¿t. Các n¿t này s¿ hôm càng ti¿n tri¿n to ra, ti¿t d¿ch, gây ng¿a rát, dau nh¿c lúc b¿nh có di¿n ra n¿ng hon.

d¿ng mày râu thì n¿t u, m¿n s¿ m¿c trên khe quy d¿u, da bao quy d¿u, thân "c¿u nh¿" ho¿c l¿ ti¿u d¿n t¿i khó khan lúc di dái cùng v¿i giao h¿p. Còn d¿i v¿i n¿ s¿ t¿p trung th¿y t¿i "cô bé", âm d¿o, hai cánh môi là môi l¿n và môi bé. Các n¿t sùi này còn có th¿ lan sâu dang nh¿p d¿ con cùng v¿i c¿ d¿ con c¿n vô cùng không d¿ k¿t lu¿n b¿nh.

b¿nh m¿ng gà t¿i h¿ng

b¿nh mào gà t¿i h¿ng có chung nguyên nhân d¿i v¿i ¿ du¿ng mi¿ng là b¿i giao h¿p tình d¿c v¿i khoang mi¿ng, hôn môi, s¿ d¿ng chung bàn ch¿i v¿i b¿nh nhân. Không ch¿ có th¿, nh¿ng n¿t u nhú ¿ ch¿ này r¿t khó quan sát cùng v¿i phát hi¿n du¿c b¿nh.

N¿u nhu không tr¿ k¿p th¿i, các nhú sùi, m¿n tr¿ng cá s¿ ngày càng lan r¿ng, tr¿m tr¿ng hon và có th¿ gây ung thu h¿ng. Nh¿ng bi¿u hi¿n có kh¿ nang M¿t khác di¿n ra cùng sùi mào gà nhu dau rát c¿ h¿ng, ho ch¿y máu, s¿t, dau d¿n lúc an u¿ng…

b¿nh mào gà ¿ m¿t

nh¿ng n¿t sùi, m¿n cóc n¿i t¿i ch¿ da xìu quanh m¿t cung gây nhi¿u phi¿n toái cho ngu¿i b¿nh. пu tiên, nh¿ng n¿t này ch¿ có kích thu¿c vài mm, màu hoi h¿ng song khi b¿nh ti¿n dang nh¿p th¿i k¿ n¿ng n¿ hon thì kích thu¿c có nguy co lên t¿i hàng cm kèm theo gây nên dau bu¿t, ch¿y m¿, d¿ch khi b¿ chèn ép, va ch¿m. Nh¿ng n¿t này d¿ phát hi¿n, nhung mà nên ch¿a ngay, không nên truy¿n nhi¿m sang các ch¿ da ¿ khoang mi¿ng, lu¿i, h¿ng…

b¿nh sùi mào gà ¿ h¿u môn tr¿c tràng

h¿u môn tr¿c tràng cung là vùng có d¿u hi¿u b¿nh dáng k¿. Tác nhân ch¿ y¿u là vì vi¿c "làm chuy¿n ¿y" tình d¿c v¿i h¿u môn, ho¿c có nguy co do s¿ d¿ng chung d¿ v¿i b¿nh nhân. Các n¿t u sùi, m¿n d¿u den ¿ h¿u môn tr¿c tràng cung không d¿ dàng nh¿n bi¿t, gây nóng rát, khó ch¿u ¿ ngu¿i b¿ b¿nh khi di ngoài hay "lâm tr¿n" tình d¿c.

b¿nh m¿n cóc sinh d¿c t¿i lu¿i

v¿i tác nhân không khác b¿nh sùi mào gà ¿ du¿ng mi¿ng cung nhu h¿ng, m¿n cóc sinh d¿c t¿i lu¿i khá d¿ nh¿m l¿n d¿i v¿i m¿t s¿ n¿t nhi¿t ¿ lu¿i, khó nh¿n bi¿t. Vì v¿y, b¿n nên theo dõi các r¿i lo¿n th¿t thu¿ng c¿a ngu¿i d¿ có th¿ duy trì cho mình 1 s¿c kh¿e t¿t, lành m¿nh.

m¿n cóc sinh d¿c có lây lan không?

b¿nh m¿ng gà có truy¿n nhi¿m không là câu h¿i du¿c không ít b¿n d¿c b¿n tâm. Chúng tôi xin tr¿ l¿i nhu sau:

B¿nh tri¿t d¿ có nguy co lây du¿c cùng v¿i thông qua r¿t nhi¿u con du¿ng khác bi¿t nhau. Do b¿nh không nh¿ng d¿n d¿n ¿nh hu¿ng cho chính mình mà còn cho c¿ ngu¿i thân trong nhà, b¿n bè c¿n ph¿i b¿n nên c¿n th¿n cung nhu luu ý v¿n d¿ sinh ho¿t trong ngày d¿ tránh du¿c kh¿ nang m¿c b¿nh và nhi¿m b¿nh.

b¿nh sùi mào gà lây lan qua nh¿ng con du¿ng nào?

Trong ph¿m vi bài vi¿t, chúng tôi s¿ chia s¿ cho b¿n nh¿ng con du¿ng lây truy¿n c¿a m¿n cóc sinh d¿c nhu sau:

 • lây lan qua con du¿ng giao h¿p tình d¿c: vi¿c quan h¿ tình d¿c không du¿c b¿o v¿, "lâm tr¿n" d¿i v¿i không ít ngu¿i, không dùng bao cao su cùng v¿i nh¿t là du¿ng mi¿ng cùng v¿i h¿u môn tr¿c tràng là con du¿ng lây nhi¿m ch¿ y¿u c¿a b¿nh sùi mào gà. Có d¿n 90% co th¿ m¿c lây nhi¿m là qua du¿ng tình d¿c, cùng v¿i thu¿ng th¿y nh¿t là d¿ tu¿i thanh không d¿ niên- nh¿ng ngu¿i thi¿u hi¿u bi¿t v¿ b¿nh.
 • lây nhi¿m t¿ m¿ sang con: d¿i v¿i s¿n ph¿ lây nhi¿m vi khu¿n HPV, trong quá trình sinh n¿ thì d¿a tr¿ có nguy co m¿c lây nhi¿m b¿nh khi di qua t¿ cung và s¿ d¿i v¿i nh¿ng n¿t u nhú, m¿n cám hay d¿ch ti¿t c¿a chúng. Trong tru¿ng h¿p này, m¿t s¿ chuyên gia có th¿ khuy¿n cáo b¿n sinh m¿ d¿ b¿o v¿ du¿c s¿c kh¿e c¿a d¿a tr¿.
 • lây khi s¿ d¿ng chung v¿t d¿ng d¿i v¿i ngu¿i b¿nh: b¿n c¿n ph¿i c¿n th¿n trong sinh ho¿t, h¿n ch¿ l¿y chung các v¿t d¿ng d¿i v¿i ngu¿i b¿nh nhu bàn ch¿i, d¿, khan lông… vì vi khu¿n có nguy co lây truy¿n qua d¿ch ti¿t c¿a m¿t s¿ n¿t u nhú, m¿n tr¿ng cá b¿ dính ra v¿t d¿ng.
 • truy¿n nhi¿m qua vùng da b¿ thuong h¿: vi khu¿n HPV còn có nguy co lây truy¿n qua da N¿u nhu d¿ch ti¿t c¿a nh¿ng n¿t u, m¿n tr¿ng cá ch¿m d¿i v¿i các v¿t thuong l¿ c¿a b¿n. Do dó, c¿n ph¿i th¿t chú ý cung nhu c¿n th¿n khi ti¿p xúc v¿i ngu¿i b¿nh.
 • lây qua vi¿c hôn môi: b¿nh hoàn toàn có nguy co lây lan lúc hôn môi d¿i v¿i ngu¿i sùi mào gà t¿i khoang mi¿ng ho¿c h¿ng. Vi khu¿n s¿ theo du¿ng d¿ch ti¿t, nu¿c b¿t xâm nh¿p truy c¿p sâu trong co th¿ b¿n cung nhu gây nên b¿nh.

thành ph¿n có th¿ m¿c b¿nh m¿n cóc sinh d¿c

b¿i còn không d¿ thông tin v¿ nguyên nhân, du¿ng lây lan c¿a b¿nh sùi mào gà mà nh¿ng d¿i tu¿ng bài vi¿t này có th¿ m¿c b¿nh d¿t hon h¿n ngu¿i thu¿ng:

 • các ngu¿i "lâm tr¿n" tình d¿c không an toàn, "yêu" v¿i không ít ngu¿i di kèm v¿n d¿ không s¿ d¿ng các gi¿i pháp an toàn s¿ tang kh¿ nang lây lan b¿nh mào gà b¿i không h¿ bi¿t du¿c tình tr¿ng s¿c kh¿e c¿a m¿t s¿ d¿i tu¿ng, nh¿t là nh¿ng thành ph¿n hành ngh¿ m¿i dâm.
 • co th¿ có thói quen "yêu" tình d¿c v¿i du¿ng mi¿ng, ho¿c h¿u môn cung d¿n d¿n vi¿c m¿c b¿nh ¿ hai khu v¿c này.
 • m¿t s¿ nhân viên y t¿, bác si tr¿ b¿nh N¿u không c¿n th¿n cung có kh¿ nang nhi¿m virus HPV t¿ b¿nh nhân.
 • nh¿ng co th¿ có s¿c d¿ kháng y¿u, không d¿ ch¿c nang d¿ kh¿ vi rút ra thuyên gi¿m co th¿.
 • ngu¿i dùng m¿t s¿ ch¿t gây nghi¿n cung có th¿ nhi¿m b¿nh cao b¿i vì v¿n d¿ dùng chung bom kim tiêm d¿i v¿i nhi¿u ngu¿i.

th¿i gian ¿ b¿nh c¿a b¿nh mào gà

sùi mào gà có kho¿ng th¿i gian ¿ b¿nh khá lâu, D¿a vào nhóm virus, tình hình s¿c kh¿e ngu¿i nhi¿m, ít nh¿t là hon 3 tu¿n cung nhu có th¿ lên t¿i 8 tháng nói t¿ lúc b¿ nhi¿m virus HPV.

Trong khi ¿ b¿nh, ngu¿i b¿ b¿nh thu¿ng không có bi¿u hi¿u lâm sàng, ngu¿i v¿n tri¿t d¿ kh¿e m¿nh. Theo tìm hi¿u thì sau kho¿ng th¿i gian ¿ b¿nh trung bình là t¿ 2- 3 tháng, ngu¿i b¿ b¿nh s¿ b¿t d¿u có d¿u hi¿u nh¿n bi¿t là m¿c các nhú sùi, m¿n tr¿ng cá có kích c¿ vô cùng nh¿, t¿ 1- 2mm, cùng v¿i có t¿i 50% s¿ u này xu¿t hi¿n t¿i nh¿ng vùng mô u¿t át nhu h¿ng, khoang mi¿ng, âm h¿, h¿u môn…

Can c¿ vào khu v¿c cùng v¿i tình tr¿ng b¿nh mà nh¿ng n¿t này s¿ có kích thu¿c, màu s¿c khác bi¿t nhau nhu tím, h¿ng, hay xám tr¿ng m¿, d¿n t¿i không d¿ ch¿u, dau t¿c, b¿ng rát khi ch¿m dang nh¿p.

bi¿n pháp ch¿a tr¿ b¿nh sùi mào gà

b¿nh m¿n cóc sinh d¿c ph¿ng doán cung nhu tr¿ nhu th¿ nào là di¿u mà t¿ng b¿n d¿c nên bi¿t d¿ có nguy co nh¿n bi¿t cùng v¿i tr¿ b¿nh vinh vi¿n theo dúng chu¿n, h¿n ch¿ các tai bi¿n x¿u c¿a b¿nh ho¿c hi¿n tu¿ng nhi¿m b¿nh tr¿ l¿i.

k¿t lu¿n

b¿nh m¿ng gà có kho¿ng th¿i gian ¿ b¿nh tuong d¿i lâu, nh¿t là giai do¿n d¿u d¿u hi¿u nh¿n bi¿t không di¿n hình, không khó l¿m tu¿ng v¿i m¿t s¿ b¿nh không gi¿ng nhu: b¿nh mào gà t¿i du¿ng mi¿ng không khó l¿m tu¿ng v¿i nhi¿t mi¿ng, b¿nh sùi mào gà ¿ h¿ng không khó nh¿m v¿i viêm h¿ng và b¿nh m¿ng gà t¿i vùng kín ch¿ em ph¿ n¿ không khó nh¿m d¿i v¿i nh¿ng b¿nh nhi¿m trùng vùng kín… c¿n vi¿c chu¿n doán b¿nh Tùy thu¿c vào d¿u hi¿u nh¿n bi¿t g¿p dáng k¿ kh¿t khe.

t¿i khi có nguy co nh¿n hi¿u du¿c thì b¿nh có nguy co ti¿n d¿n giai do¿n n¿ng n¿ hon. Vì th¿, b¿n nên d¿n g¿p bác si t¿ng quát s¿c kh¿e liên t¿c d¿ có th¿ ph¿ng doán cùng v¿i nh¿n bi¿t, di¿u tr¿ b¿nh s¿m. Sau dây là m¿t s¿ gi¿i pháp k¿t lu¿n b¿nh sùi mào gà thu¿ng hay du¿c l¿y hi¿n nay:

l¿y dung d¿ch acid acetic (th¿ acetowhite) d¿ ch¿n doán: nh¿ng chuyên gia s¿ bôi h¿n h¿p acid acetic v¿i n¿ng d¿ d¿ng ý (3- 5%) vào khu v¿c da nghi b¿ b¿nh, N¿u nhu có m¿t s¿ nhân tr¿ng c¿a m¿n hi¿n ra bên ngoài thì duong tính.

N¿i soi c¿ d¿ con d¿ ch¿n doán: dây là cách khá thu¿ng th¿y Ngày nay d¿ ch¿n doán b¿nh m¿ng gà ch¿ d¿ con ¿ ph¿ n¿. Bác si trình d¿ s¿ s¿ d¿ng thi¿t b¿ d¿ m¿ d¿ con Ti¿p dó n¿i soi d¿ quan sát và phát hi¿n các n¿t u nhú, m¿n tr¿ng cá di¿n hình m¿c ¿ sâu bên trong t¿ cung. п có kh¿ nang d¿m b¿o v¿ sinh an toàn, t¿t hon h¿t b¿n c¿n ph¿i l¿a ch¿n khu v¿c ki¿m tra tin c¿y, tin c¿y cùng v¿i nh¿ng chuyên gia chuyên môn có trình d¿ cao.

Soi kính hi¿n vi: gi¿i pháp này là s¿ d¿ng kính hi¿n vi soi nh¿ng m¿u b¿nh ph¿m t¿ng du¿c khi¿n cho tiêu b¿n Ti¿p dó D¿a vào tính ch¿t sinh h¿c c¿a vi khu¿n d¿ ph¿ng doán b¿nh.

Sau khi tìm b¿nh nhân lây nhi¿m vi khu¿n HPV, thì Tùy vào tình tr¿ng b¿nh mà các bác si chuyên khoa ch¿ d¿nh là có sinh thi¿t ¿ loét hay nh¿ng v¿t m¿n sùi, m¿n tr¿ng cá hay không d¿ d¿nh v¿ dây là u lành ho¿c ác tính.

ch¿a

Li¿u trình ch¿a tr¿ m¿n cóc sinh d¿c du¿c các chuyên gia ua s¿ d¿ng Trên th¿c t¿ thu¿ng s¿ là ngan ng¿a, ¿c ch¿ quá trình phát tri¿n c¿a các n¿t u nhú, m¿n tr¿ng cá hon là ngan ch¿n s¿ lây c¿a vi rút ra các ch¿ da không gi¿ng. Sau dây chúng tôi s¿ cung c¿p các thu¿c cung nhu gi¿i pháp ch¿a b¿nh hi¿n nay:

Podophyllotoxine – Thu¿c di¿u tr¿ m¿n cóc sinh d¿c

Ðây là ho¿t ch¿t du¿c chi¿t xu¿t t¿ cây podophyllin, có công d¿ng ¿c ch¿, gây ch¿m vi¿c phân bào, tang sinh m¿t s¿ nhú sùi, m¿n d¿u den, Bên c¿nh dó, an toàn, ít gây ra kích thích cho ngu¿i l¿y, quay tr¿ l¿i không cao c¿n ph¿i c¿c k¿ du¿c ua chu¿ng.

Li¿u dùng: bôi 2- 3 l¿n/ ngày và s¿ d¿ng hàng ngày trong 3- 5 ngày thu¿ng xuyên, t¿i da là trong 4 tu¿n. Podophyllotoxine có 3 d¿ng l¿y là h¿n h¿p, d¿ng gel cùng v¿i d¿ng kem Tùy vào v¿ trí du¿c dùng: thu¿c lo¿i dung d¿ch s¿ du¿c l¿y cho duong v¿t còn gel cùng v¿i kem s¿ du¿c l¿y cho h¿u môn, âm d¿o phái d¿p.

Thu¿c gây nên các ph¿n ¿ng ph¿ nhu sau: d¿n t¿i ng¿a, nóng rát không d¿ ch¿u vùng da thoa thu¿c b¿i ch¿a tr¿ quá m¿c. Chú ý là thu¿c ch¿ nên dùng cho n¿ gi¿i mang thai cung nhu N¿u mà chua có hi¿u qu¿ thì nên dùng li¿u trình thay.

Sinecathechin 15%

Là tinh ch¿t có xu¿t x¿ t¿ th¿c v¿t thiên nhiên là cây trà xanh c¿n thu¿c có nguy co kháng khu¿n, gi¿m sung viêm, khi¿n cho ch¿m vi¿c oxy hóa r¿t t¿t thông qua vi¿c kìm ch¿ hai nhân t¿ phiên mã là AP- 1 cùng v¿i NF- 128, ch¿n d¿ng ch¿c nang c¿a enzyme cyclooxygenase 2 (COX 2) cùng v¿i h¿ th¿ng prostaglandin E2 (PGE2) d¿n d¿n lo¿n s¿n bi¿u mô.

Sinecathechin có t¿ l¿ bài ti¿t tr¿ cao sau lúc s¿ d¿ng c¿n có h¿u hi¿u hon nh¿ng thu¿c không gi¿ng. Thu¿c du¿c s¿ d¿ng d¿i v¿i t¿n su¿t là 3 l¿n/ ngày và t¿i da trong 4 tháng. Theo tìm hi¿u cho th¿y, có g¿n 20% co th¿ dùng dã m¿c ph¿i các ph¿n ¿ng ph¿ c¿a thu¿c nhu d¿n t¿i viêm da, viêm h¿ch. Sau lúc s¿ d¿ng thu¿c mà v¿n không dem t¿i h¿u hi¿u thì b¿n c¿n d¿ng thu¿c cung nhu l¿a ch¿n các li¿u pháp di¿u tr¿ khác.

Thu¿c ch¿a tr¿ m¿n cóc sinh d¿c – kem Imiquimod 5%

Kem Imiquimod 5% là m¿t trong các thu¿c có tác d¿ng di¿u tr¿ b¿nh sùi mào gà t¿n g¿c tuong d¿i cao, hi¿u qu¿, ít tái phát hi¿n nay. Co ch¿ tác d¿ng c¿a thu¿c hi¿n v¿n du¿c th¿ng kê, nhung có tiên doán r¿ng thu¿c dã kích thích d¿i ngu mi¿n d¿ch c¿a ngu¿i b¿nh nhân d¿ gia tang xóa b¿, dào th¿i m¿t s¿ n¿t sùi, m¿n tr¿ng cá thông qua vi¿c tang ti¿t nh¿ng cytokine nhu interleukin, interferon, TNF (y¿u t¿ ho¿i t¿ u)…

Thu¿c du¿c dùng d¿i v¿i li¿u t¿i da là 16 tu¿n, s¿ d¿ng tru¿c khi di ng¿. Có m¿t không nên là tác d¿ng không nguy¿n v¿ng c¿a thu¿c khá n¿ng n¿, gây nên viêm nhi¿m, dau nh¿c, t¿y d¿, b¿ng rát da kèm theo m¿t s¿ hi¿n tu¿ng dau d¿u, m¿t m¿i, dau co, nguy hi¿m dáng k¿ d¿n sinh ho¿t thu¿ng ngày c¿a co th¿ dùng.

B¿i v¿y, co th¿ ta t¿ng th¿ng kê, ti¿n tri¿n và dã du¿c thông qua kem Imiquimod 3,75%. V¿i hàm lu¿ng ít hon, kem Imiquimod 3,75% ghi nh¿n s¿ tru¿ng h¿p di¿u tr¿ kh¿i h¿n b¿nh t¿n ít hon so v¿i lo¿i 5% song nó dem t¿i r¿t nhi¿u l¿i ích khác nhu: t¿ l¿ thanh bài ti¿t cao, tái phát khá th¿p cùng v¿i gi¿m sút rõ r¿t nh¿ng ph¿n ¿ng ph¿ c¿a thu¿c cùng v¿i quy trình tr¿ b¿nh du¿c rút ng¿n còn 8 tu¿n.

dung d¿ch acid trichloracetic 80- 90% (TCA)

d¿i v¿i ch¿c nang kh¿, di¿t tr¿ nh¿ng n¿t u nhú, m¿n b¿c, m¿t s¿ tình tr¿ng nhi¿m trùng, an mòn da cùng v¿i niêm m¿c cao nên dung d¿ch acid trichloracetic 80- 90% thu¿ng hay du¿c s¿ d¿ng du¿i quá trình ch¿ d¿n, ch¿ d¿o c¿a bác si chuyên khoa. Uu di¿m c¿a bi¿n pháp này là m¿c phí r¿, h¿u hi¿u cao nhung c¿n ph¿i theo dúng li¿u trình tr¿, t¿ l¿ thanh dào th¿i thu¿c cao, ch¿c nang tái b¿c phát th¿p.

không nh¿ng th¿, b¿i gây ít tác d¿ng ph¿, tình tr¿ng kích thích v¿i thu¿c cung th¿p, c¿n ph¿i thu¿c còn du¿c s¿ d¿ng cho ph¿ n¿ mang thai. Chú ý N¿u mà l¿ thoa quá nhi¿u thu¿c, b¿n vinh vi¿n có kh¿ nang s¿ d¿ng xà phòng d¿ r¿a s¿ch s¿.

Sau khi s¿ d¿ng nh¿ng thu¿c lo¿i bôi mà v¿n không d¿t du¿c h¿u hi¿u, các bác si chuyên khoa s¿ có th¿ s¿ d¿ng m¿t s¿ li¿u pháp di¿u tr¿ khác bi¿t d¿ di¿u tr¿ b¿nh m¿n cóc sinh d¿c. Sau dây là nh¿ng ki thu¿t ch¿a tr¿ thu¿ng du¿c dùng trong b¿nh vi¿n:

phuong pháp áp l¿nh

mang d¿n hi¿u qu¿ di¿u tr¿ cao, d¿c bi¿t là d¿i nh¿ng nhú sùi, m¿n d¿u den ¿ duong v¿t hay "cô bé". Cách này l¿y m¿t s¿ ch¿t khi¿n cho l¿nh nhu nito hóa l¿ng d¿ lo¿i b¿ khu v¿c da b¿ t¿n thuong, ho¿i t¿. Ngoài ra, còn kích ¿ng vi¿c khôi ph¿c, h¿i ph¿c c¿a da.

Áp l¿nh có giá thành tuong d¿i th¿p, s¿ tru¿ng h¿p thành qu¿ cao c¿n du¿c r¿t nhi¿u ngu¿i ch¿n l¿a. Song, b¿n nên ch¿n b¿nh vi¿n công l¿p, trung tâm tr¿ ch¿t lu¿ng, m¿t s¿ chuyên gia tay ngh¿, lành ngh¿ d¿ có nguy co d¿t du¿c h¿u hi¿u cao. Nh¿ng ph¿n ¿ng ph¿ có nguy co m¿c ph¿i khi s¿ d¿ng gi¿i pháp áp l¿nh nhu: dau t¿c, viêm nhi¿m, loét và luu l¿i s¿o trên da.

ti¿u ph¿u di¿n

Ðây là phuong pháp dùng dòng di¿n v¿i t¿n s¿ cao d¿ lo¿i b¿, di¿t tr¿ các n¿t u nhú, m¿n tr¿ng cá. Gi¿i pháp này dem l¿i h¿u hi¿u cao cho ngu¿i s¿ d¿ng tuy nhiên không nên khuy¿n khích v¿i m¿t s¿ co th¿ có t¿n thuong sâu, n¿ng ho¿c m¿t s¿ ngu¿i dang s¿ d¿ng các máy tr¿ tim.

gi¿i pháp c¿t di

gi¿i pháp c¿t b¿ tr¿c ti¿p các n¿t u nhú, m¿n cám hi¿n v¿n du¿c l¿y t¿i Trên th¿c t¿. Ðây là m¿t gi¿i pháp ph¿c t¿p, c¿n chuyên gia có tay ngh¿ cao, lành ngh¿ song l¿i giúp s¿c vô cùng t¿t trong vi¿c xóa b¿ nh¿ng u ác d¿c tính.

phuong pháp s¿ d¿ng laser carbon dioxide

cách laser carbon dioxide l¿y chùm sáng h¿ng ngo¿i có nang s¿ lu¿ng cao d¿ khi¿n cho nóng, di¿t tr¿ m¿t s¿ n¿t u, m¿n tr¿ng cá cùng v¿i vùng da b¿ thuong t¿n. Nhung, bi¿n pháp này có nhu¿c di¿m là m¿t s¿ nhú sùi, m¿n cám có th¿ lây lan sang vùng da c¿n k¿, không khó tái phát. M¿t khác, k¿ thu¿t này có phí khá cao, và c¿n d¿n các chuyên gia c¿n ph¿i bi¿t rõ thao tác máy móc, d¿a di¿m ch¿a có máy móc hi¿n d¿i c¿n ph¿i tuong d¿i ít co th¿ l¿a ch¿n.

ngan ng¿a b¿nh sùi mào gà

vi¿c hi¿u bi¿t gi¿i pháp phòng b¿nh m¿n cóc sinh d¿c luôn là c¿n thi¿t d¿i v¿i t¿t c¿ chúng ta. Sau dây là các gi¿i pháp phòng b¿nh hàng d¿u hi¿n nay:

Phòng b¿nh h¿u hi¿u – Tiêm vacxin

Th¿c t¿ hi¿n nay, trên th¿ tru¿ng t¿ng có vacxin phòng ch¿ng HPV- Gardasil. Vacxin này có nguy co phòng tránh b¿nh mào gà lên d¿n 99% v¿i m¿t s¿ co th¿ chua dã nhi¿m vi rút HPV, Bên c¿nh dó, còn phòng ng¿a t¿m kho¿ng 70% nguy co ung thu c¿ d¿ con, âm d¿o, âm h¿ v¿i ph¿ n¿.

Phòng b¿nh không hi¿u qu¿

bên ngoài v¿n d¿ tiêm vacxin phòng tránh b¿nh sùi mào gà, b¿n c¿n chú ý thêm trong d¿i s¿ng hàng ngày d¿ h¿n ch¿ nguy co lây truy¿n HPV t¿ b¿nh nhân nhu sau:

"yêu" tình d¿c an toàn: Vi¿c dó g¿m có v¿n d¿ không giao h¿p tình d¿c b¿a bãi v¿i r¿t nhi¿u co th¿, d¿c bi¿t là các ngu¿i làm cho ngh¿ m¿i dâm cùng v¿i vi¿c c¿n s¿ d¿ng m¿t s¿ cách b¿o h¿ nhu bao cao su. пng th¿i, không nên vi¿c du¿ng mi¿ng hay h¿u môn tr¿c tràng d¿ suy gi¿m kh¿ nang lây cung nhu m¿c b¿nh ¿ hai khu v¿c này.

Không s¿ d¿ng chung d¿ v¿i co th¿ b¿nh: vi¿c s¿ d¿ng chung qu¿n áo, khan bông hay bàn ch¿i… cung là ngu¿n lây quan tr¿ng c¿a b¿nh b¿i vì khi d¿ch ti¿t dính dang nh¿p v¿t d¿ng thì s¿ ch¿a vi khu¿n HPV, vi khu¿n này có nguy co s¿ng t¿i môi tru¿ng bên ngoài trong kho¿ng vài gi¿.

không nên ch¿m d¿i v¿i nh¿ng n¿t u nhú, m¿n cóc c¿a b¿nh nhân lúc có v¿t thuong h¿.

duy trì thói quen sinh ho¿t lành m¿nh, không s¿ d¿ng các ch¿t gây nghi¿n ho¿c gây ra nghi¿n.

c¿i thi¿n h¿ mi¿n d¿ch, s¿c d¿ kháng c¿a ngu¿i.

c¿p nh¿t ki¿n th¿c v¿ b¿nh liên ti¿p d¿ có nguy co n¿m rõ b¿nh, B¿i v¿y có th¿ b¿o v¿ du¿c s¿c kh¿e c¿a mình cung nhu gia dình, b¿n bè.

tham khám s¿c kh¿e d¿nh k¿ d¿ có th¿ nh¿n th¿y và di¿u tr¿ b¿nh s¿m, h¿n ch¿ kh¿ nang lây truy¿n cho m¿t s¿ ngu¿i xung quanh.

các th¿c m¿c liên quan

ngoài nh¿ng hi¿u bi¿t v¿ b¿nh nhu trên, chúng tôi xin tu v¿n v¿ nh¿ng câu h¿i c¿a da s¿ các b¿n d¿c Ngày nay nhu sau:

b¿ b¿nh m¿n cóc sinh d¿c có ng¿a ngáy không?

câu tr¿ l¿i là có. Sùi mào gà có tri¿u ch¿ng là tình tr¿ng n¿i m¿t s¿ n¿t u sùi, m¿n cám, có kh¿ nang gây nên ng¿a, dau rát cung nhu ti¿t d¿ch. Tuy v¿y, không ph¿i ngu¿i nào b¿ b¿nh cung có m¿t s¿ tri¿u ch¿ng này. Trong c¿p tính c¿a b¿nh, ngu¿i b¿nh h¿u h¿t không có tri¿u ch¿ng, c¿n ph¿i không c¿m th¿y ng¿a khó ch¿u. Cùng v¿i nó ch¿ di¿n ra lúc b¿nh tình di¿n bi¿n tr¿m tr¿ng hon, nh¿t là lúc các n¿t u sùi này lan r¿ng ra ch¿ da lân c¿n.

m¿n cóc sinh d¿c có ch¿a tr¿ d¿ du¿c không?

m¿n cóc sinh d¿c là b¿nh khó có nguy co ch¿a tr¿ t¿n g¿c cùng v¿i nói c¿ lúc t¿ng tr¿ thì v¿n có th¿ quay tr¿ l¿i cao. T¿t hon h¿t, b¿nh nên du¿c di¿u tr¿ s¿m d¿ h¿n ch¿ d¿n d¿n m¿t s¿ h¿u qu¿ nguy hi¿m nhu ung thu d¿ con ho¿c b¿nh vô sinh và di¿u tr¿ kiên trì theo dúng h¿ trình bác si chuyên khoa dua ra. Vi¿c di¿u tr¿ b¿nh nhu th¿ nào còn tùy thu¿c vào di¿n bi¿n b¿nh, tình tr¿ng s¿c kh¿e c¿a ngu¿i b¿ b¿nh cùng v¿i di¿u ki¿n kinh t¿ m¿i co th¿.

Hình ¿nh b¿nh m¿n cóc sinh d¿c

ph¿ng doán

b¿nh mào gà vô cùng không d¿ phát hi¿n và ch¿a tr¿ t¿n g¿c c¿n v¿n d¿ thông tin v¿ b¿nh là m¿t trong s¿ nh¿ng phuong pháp giúp b¿n có th¿ b¿o v¿ s¿c kh¿e cho gia dình, b¿n bè cùng v¿i nh¿ng ngu¿i c¿n k¿.

C¿m on b¿n dã t¿ng dón d¿c, Hi v¿ng r¿ng bài vi¿t dã chia s¿ cho b¿n m¿t s¿ ki¿n th¿c c¿n thi¿t, h¿u ích v¿ b¿nh nhue nguyên do, bi¿u hi¿n, lây nhi¿m, ph¿ng doán, bi¿n pháp phòng và tr¿ b¿nh.

N¿u nhu còn r¿t nhi¿u ban khoan, b¿n có nguy co g¿i v¿n d¿ v¿ cho trang web, chúng tôi r¿t s¿n lòng tr¿ l¿i cho b¿n.

Các lời bình
Trackback URL: