Blogs Blogs

«Quay lại

Thi công phòng s¿ch c¿n nh¿ng gì?

Phòng s¿ch dang d¿n tr¿ thành là m¿t trong các yêu c¿u ép bu¿c và quan tr¿ng c¿a m¿t s¿ ngành s¿n xu¿t công nghi¿p nhu s¿n xu¿t du¿c ph¿m, s¿n xu¿t d¿ng c¿ y t¿, s¿n xu¿t linh ki¿n, ph¿ ki¿n di¿n t¿.
 
V¿y thi công phòng s¿ch c¿n nh¿ng gì, nh¿ng yêu c¿u c¿n có trong lúc thi công phòng s¿ch là gì? Hãy cùng tìm hi¿u trong bài vi¿t ngày hôm nay.

1. Thi công phòng s¿ch

Thi công phòng s¿ch chính là tr¿t t¿ t¿ lúc tu v¿n, thi¿t k¿, l¿p d¿t thi công d¿n khi hoàn thành công trình Ngoài ra d¿ án quy ho¿ch, mà k¿t qu¿ c¿a công do¿n này chính là m¿t phòng s¿ch. Phòng s¿ch du¿c thi¿t k¿ thích h¿p và d¿t nh¿ng tiêu chu¿n du¿c d¿t ra tùy theo m¿i linh v¿c công nghi¿p khác nhau

2. Nh¿ng bu¿c thi công phòng s¿ch

Thi công phòng s¿ch s¿ bao g¿m các bu¿c nhu sau:
 
- Xác d¿nh yêu c¿u và thi¿t k¿ theo dúng kích thu¿c cung nhu m¿c d¿ h¿t b¿i theo tiêu chu¿n.
 
- Ti¿n hành thi công, quy ho¿ch và l¿p d¿t phòng s¿ch.
 
- Nghi¿m thu k¿t qu¿.
 
- Sau khi nghi¿m thu c¿n th¿c hi¿n ph¿n h¿i, c¿p gi¿y ch¿ng nh¿n nh¿ng thông s¿ c¿a phòng s¿ch do bên th¿ 3 th¿c hi¿n.
 
- Th¿c hi¿n trang b¿, l¿p d¿t nh¿ng v¿t tu, thi¿t b¿ s¿ du¿c s¿ d¿ng trong phòng s¿ch.

3. Thi công phòng s¿ch c¿n nh¿ng yêu c¿u gì?

Nh¿ng yêu c¿u tru¿c và sau khi thi công phòng s¿ch là gì? Ðó có ph¿i là nh¿ng yêu c¿u quan y¿u không, nh¿ng yêu c¿u này Tác h¿i nhu th¿ nào d¿n giai do¿n trong kho¿ng thi công d¿n lúc s¿ d¿ng phòng s¿ch.
 
Ph¿i trang b¿ h¿ h¿t d¿ng c¿, y ph¿c b¿o h¿ cho công nhân tru¿c khi th¿c hi¿n thi công phòng s¿ch nhu: kh¿u trang, gang tay chuyên d¿ng, giày phòng s¿ch … dúng v¿i quy cách d¿ ra.
 
Doanh nghi¿p ch¿u trách nhi¿m thi công phòng s¿ch c¿n ph¿i có s¿ chu¿n b¿ g¿n nhu v¿ các v¿t tu, v¿t li¿u d¿ thi công nhu: t¿m panel pu phòng s¿ch, t¿m panel eps phuong pháp nhi¿t, kính cu¿ng l¿c, c¿a tru¿t panel phòng s¿ch.
 
Ngoài ra c¿n có s¿ dông các ph¿ ki¿n c¿p thi¿t khác nhu: Ph¿ ki¿n nhôm phòng s¿ch, vít b¿n thích h¿p, keo dán chuyên d¿ng.
 
Ðon v¿ thi công cung c¿n ph¿i chu¿n b¿ nh¿ng máy móc tr¿ giúp s¿n sàng m¿i lúc c¿p thi¿t nhu: máy b¿n, máy do cân th¿y, máy khoan, d¿ng c¿ c¿n thi¿t khác trong th¿i k¿ thi công.

Sau khi hoàn thi¿n thi công c¿n các yêu c¿u gì?

Sau khi dã hoàn thành th¿i k¿ thi công phòng s¿ch, k¿t qu¿ nghi¿m thu s¿ c¿n ph¿i dáp ¿ng nh¿ng yêu c¿u sau:
 
- Ph¿i b¿o d¿m r¿ng phòng s¿ch ki¿m soát du¿c lu¿ng b¿i có trong phòng (tùy theo t¿ng ngành s¿n xu¿t s¿ có nh¿ng m¿c d¿ khác nhau).
 
- Áp su¿t, nhi¿t d¿ và d¿ ¿m, d¿ s¿ch tuy¿t d¿i ph¿i ph¿i tuân th¿ dúng.
 
- Kích thu¿c cung nhu nh¿ng thi¿t k¿ ph¿i dúng v¿i b¿n v¿ tru¿c dó.
 
- Phòng s¿ch ph¿i dáp ¿ng du¿c nh¿ng di¿u ki¿n v¿ ánh sáng, thi¿t b¿ di¿n du¿c s¿ d¿ng ph¿i là s¿n ph¿m di¿n chuyên dùng cho phòng s¿ch.
 
Xây d¿ng B¿o Tín là don v¿ thi công phòng s¿ch uy tín t¿i Hà N¿i và m¿t s¿ t¿nh mi¿n B¿c.Ngoài ra, chúng tôi còn là don v¿ cung c¿p panel phòng s¿ch uy tín, giá r¿. V¿i hon 13 nam xây d¿ng và phát tri¿n, B¿o Tín dã du¿c nhi¿u khách hàng tin tu¿ng l¿a ch¿n.
 
Khách hàng quan tâm d¿n s¿n ph¿m và d¿ch v¿ c¿a chúng tôi, vui lòng liên h¿:
  • XÂY D¿NG B¿O TÍN
  • Van phòng công ty: Ð5 Yên Ki¿n, Ng¿c H¿i, Thanh Trì, Hà N¿i
  • Email: xaydungbaotinjsc@gmail.com
  • Hotline: 0907 284 945 - 0987 409 216
Xây d¿ng B¿o Tín - gi¿i pháp t¿i uu cho công trình c¿a b¿n!
 
xem thêm:
 
 
 
 
 
Trước Tiếp theo
Các lời bình
Trackback URL: