Blogs Blogs

HEALTH BENEFITS OF GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM

 

Cong ty co phan duoc my pham Lis la don vi hoat dong trong linh vuc: San xuat va gia cong thuc pham chuc nang, San xuat va gia cong my pham, ..

Address: Lien ke 16-19, KÐT moi, An Hung, Phuong La Khe, Quan Ha Dong, Thanh Pho Ha Noi

Website: https://lispharma.vn/

MST/DKKD/QDTL: 0105716834
Mail: nhamaysxtpcn@gmail.com
Hotline: 0329016668 / 0989386863
#Lis  #giacongthucphamchucnang

 

Nhà máy1: https://naturepharma.net.vn/

Nhà máy2: http://tadaphaco.vn/

 

 

L¿i Ích S¿c Kh¿e C¿a S¿a H¿nh Nhân

 

https://lispharma.vn/blogs/5-cong-dung-trong-dieu-tri-benh-ly-cua-ca-gai-leo

S¿a h¿nh nhân là m¿t l¿a ch¿n s¿a không ch¿a lactose, gluten và cholesterol, du¿c s¿n xu¿t t¿ h¿t h¿nh nhân. Ðây là m¿t th¿c ph¿m ph¿ bi¿n trong c¿ng d¿ng an chay và ngu¿i ua chu¿ng ch¿ d¿ an ít d¿m. Du¿i dây là m¿t s¿ l¿i ích s¿c kh¿e c¿a s¿a h¿nh nhân du¿c s¿n xu¿t b¿i công ty chuyên gia công s¿a:  https://lispharma.vn/blogs/cach-nhan-biet-va-xu-ly-khi-tre-bi-di-ung-sua-cong-thuc

    Hàm lu¿ng ch¿t béo lành m¿nh: S¿a h¿nh nhân có ch¿a ch¿t béo lành m¿nh, bao g¿m axit béo không bão hòa don và ch¿t béo Omega-3. Ch¿t béo này có th¿ giúp gi¿m cholesterol x¿u (LDL) và tang cholesterol t¿t (HDL), giúp duy trì s¿c kh¿e tim m¿ch.

    Cung c¿p ch¿t xo: S¿a h¿nh nhân có ch¿a ch¿t xo t¿ nhiên, giúp tang cu¿ng ch¿c nang tiêu hóa và duy trì s¿ cân b¿ng du¿ng huy¿t. Ch¿t xo cung có th¿ giúp gi¿m nguy co m¿c b¿nh tim m¿ch, b¿nh ti¿u du¿ng và béo phì.

    D¿i dào ch¿t dinh du¿ng: S¿a h¿nh nhân ch¿a nhi¿u vitamin và khoáng ch¿t nhu vitamin E, vitamin D, canxi, kali và magiê. Vitamin E là m¿t ch¿t ch¿ng oxy hóa quan tr¿ng giúp b¿o v¿ t¿ bào kh¿i t¿n thuong. Canxi, kali và magiê là nh¿ng khoáng ch¿t quan tr¿ng cho s¿c kh¿e xuong, co b¿p và h¿ th¿n kinh.

    T¿t cho ngu¿i an chay và ngu¿i không dung n¿p lactose: S¿a h¿nh nhân là m¿t l¿a ch¿n tuy¿t v¿i cho ngu¿i an chay ho¿c ngu¿i không dung n¿p lactose. Nó cung c¿p m¿t ngu¿n du¿ng ch¿t giàu protein và canxi, thay th¿ s¿a d¿ng v¿t.  https://lispharma.vn/blogs/vo-sinh-nam-do-tac-ong-dan-tinh

    H¿ tr¿ gi¿m cân: S¿a h¿nh nhân có hàm lu¿ng calo th¿p hon so v¿i s¿a d¿ng v¿t, di¿u này có th¿ giúp trong quá trình gi¿m cân ho¿c duy trì cân n¿ng ¿n d¿nh.

Tuy nhiên, hãy luu ý r¿ng l¿i ích s¿c kh¿e c¿a s¿a h¿nh nhân có th¿ thay d¿i tùy thu¿c vào cách ch¿ bi¿n và thành ph¿n c¿a s¿n ph¿m. Nên d¿c nhãn hàng và tu v¿n t¿ các chuyên gia dinh du¿ng là r¿t quan tr¿ng d¿ d¿m b¿o r¿ng b¿n ch¿n s¿a h¿nh nhân ch¿t lu¿ng và phù h¿p v¿i nhu y¿u dinh du¿ng và s¿c kh¿e c¿a b¿n. Ngoài ra, luôn nh¿ r¿ng s¿a h¿nh nhân không th¿ thay th¿ hoàn toàn s¿a d¿ng v¿t trong m¿t s¿ tru¿ng h¿p, nhu khi c¿n lu¿ng protein cao ho¿c cung c¿p các du¿ng ch¿t d¿c bi¿t t¿ s¿a d¿ng v¿t.

N¿u b¿n quan tâm d¿n s¿a h¿nh nhân c¿a m¿t công ty chuyên gia công s¿a c¿ th¿, hãy d¿c thông tin trên nhãn hàng, tìm hi¿u v¿ quy trình s¿n xu¿t, ngu¿n g¿c nguyên li¿u và các tiêu chu¿n ch¿t lu¿ng c¿a công ty dó. Ði¿u này giúp d¿m b¿o r¿ng b¿n ch¿n m¿t s¿n ph¿m s¿a h¿nh nhân ch¿t lu¿ng và phù h¿p v¿i nhu c¿u dinh du¿ng và s¿c kh¿e c¿a b¿n.   https://lispharma.vn/blogs/sua-danh-cho-nguoi-suy-nhuoc-nguoi-benh-moi-om-day-la-gi

 

S¿a h¿nh nhân không ch¿a s¿a d¿ng v¿t và thân thi¿n v¿i ngu¿i an chay

 

S¿a h¿nh nhân du¿c s¿n xu¿t b¿i công ty chuyên gia công s¿a, không ch¿a s¿a d¿ng v¿t và là m¿t s¿n ph¿m thân thi¿n v¿i ngu¿i an chay. Ðây là m¿t di¿m m¿nh quan tr¿ng c¿a s¿a h¿nh nhân, và nó cung c¿p m¿t s¿ l¿i ích s¿c kh¿e cho ngu¿i tiêu dùng an chay, bao g¿m:

    Ngu¿n protein th¿c v¿t: S¿a h¿nh nhân là m¿t ngu¿n protein th¿c v¿t giàu giá tr¿. Protein là m¿t thành ph¿n quan tr¿ng c¿a ch¿ d¿ an và c¿n thi¿t cho quá trình xây d¿ng và s¿a ch¿a mô co, tang cu¿ng h¿ mi¿n d¿ch và duy trì s¿c kh¿e chung.

    Ch¿t béo lành m¿nh: S¿a h¿nh nhân thu¿ng có hàm lu¿ng ch¿t béo lành m¿nh, nhu axit béo không bão hòa don và ch¿t béo Omega-3. Ch¿t béo này có th¿ giúp gi¿m nguy co m¿c b¿nh tim m¿ch và h¿ tr¿ ch¿c nang não b¿.  https://lispharma.vn/blogs/cac-lieu-phap-dieu-tri-benh-viem-cot-song-dinh-khop

    Khoáng ch¿t và vitamin: S¿a h¿nh nhân cung c¿p nhi¿u khoáng ch¿t và vitamin quan tr¿ng nhu canxi, kali, magiê, vitamin E và vitamin D. Canxi là m¿t khoáng ch¿t quan tr¿ng cho s¿c kh¿e xuong, trong khi vitamin E là m¿t ch¿t ch¿ng oxy hóa m¿nh m¿. Vitamin D làm vi¿c cùng canxi d¿ duy trì s¿c kh¿e xuong và cung dóng vai trò quan tr¿ng trong h¿ mi¿n d¿ch.

    D¿ tiêu hóa: S¿a h¿nh nhân thu¿ng d¿ tiêu hóa hon so v¿i s¿a d¿ng v¿t, d¿c bi¿t d¿i v¿i nh¿ng ngu¿i có s¿ không dung n¿p lactose ho¿c khó tiêu hóa các thành ph¿n c¿a s¿a d¿ng v¿t.

    Thân thi¿n v¿i môi tru¿ng: S¿n xu¿t s¿a h¿nh nhân không dòi h¿i s¿ s¿ d¿ng d¿ng v¿t và gây ít tác d¿ng d¿n môi tru¿ng hon so v¿i s¿n xu¿t s¿a d¿ng v¿t truy¿n th¿ng. Ði¿u này h¿ tr¿ ngu¿i an chay trong vi¿c gi¿m thi¿u tiêu th¿ s¿n ph¿m d¿ng v¿t và góp ph¿n b¿o v¿ d¿ng v¿t và môi tru¿ng.

Tóm l¿i, s¿a h¿nh nhân du¿c s¿n xu¿t b¿i công ty chuyên gia công s¿a là m¿t l¿a ch¿n thân thi¿n v¿i ngu¿i an chay và mang l¿i nhi¿u l¿i ích s¿c kh¿e. Nó cung c¿p ngu¿n protein th¿c v¿t, ch¿t béo lành m¿nh, khoáng ch¿t và vitamin quan tr¿ng. S¿a h¿nh nhân d¿ tiêu hóa và không ch¿a lactose, làm cho nó phù h¿p cho nh¿ng ngu¿i có s¿ không dung n¿p lactose ho¿c khó tiêu hóa các thành ph¿n c¿a s¿a d¿ng v¿t. Ngoài ra, s¿a h¿nh nhân còn mang l¿i l¿i ích môi tru¿ng b¿ng cách gi¿m tiêu th¿ s¿n ph¿m d¿ng v¿t và giúp b¿o v¿ d¿ng v¿t và môi tru¿ng.  https://lispharma.vn/blogs/sua-hat-co-phai-la-lua-chon-thay-the-tot-cho-sua-thuong-khong

 

S¿a h¿nh nhân có lu¿ng calo th¿p hon s¿a bò

 

S¿a h¿nh nhân du¿c s¿n xu¿t b¿i công ty chuyên gia công s¿a h¿t thu¿ng có lu¿ng calo th¿p hon so v¿i s¿a bò. Ði¿u này có th¿ làm cho s¿a h¿nh nhân tr¿ thành m¿t l¿a ch¿n phù h¿p cho nh¿ng ngu¿i quan tâm d¿n vi¿c ki¿m soát lu¿ng calo trong ch¿ d¿ an u¿ng c¿a h¿, bao g¿m c¿ nh¿ng ngu¿i dang theo ch¿ d¿ gi¿m cân ho¿c duy trì cân n¿ng.

M¿c dù lu¿ng calo c¿ th¿ có th¿ khác nhau tùy thu¿c vào thuong hi¿u và công th¿c c¿ th¿ c¿a s¿a h¿nh nhân, s¿a h¿nh nhân thu¿ng có ít calo hon so v¿i s¿a bò thông thu¿ng. Ði¿u này là do s¿a h¿nh nhân t¿ nhiên có hàm lu¿ng ch¿t béo th¿p hon và ít ch¿a du¿ng t¿ nhiên.

Tuy nhiên, c¿n luu ý r¿ng lu¿ng calo c¿ th¿ trong s¿a h¿nh nhân có th¿ tang lên n¿u có thêm du¿ng ho¿c ch¿t làm ng¿t du¿c thêm vào trong quá trình s¿n xu¿t. п d¿m b¿o lu¿ng calo th¿p, nên ch¿n s¿a h¿nh nhân không du¿ng ho¿c ch¿n nh¿ng lo¿i s¿a h¿nh nhân t¿ nhiên, không ch¿a ch¿t b¿ sung calo không c¿n thi¿t.  https://lispharma.vn/blogs/loi-ich-suc-khoe-tuyet-voi-cua-sua-hanh-nhan

Ngoài vi¿c có lu¿ng calo th¿p, s¿a h¿nh nhân cung mang l¿i nhi¿u l¿i ích s¿c kh¿e khác, nhu cung c¿p ch¿t xo, protein th¿c v¿t, ch¿t béo lành m¿nh và các du¿ng ch¿t quan tr¿ng khác.

 

S¿a h¿nh nhân là ngu¿n cung c¿p vitamin D tuy¿t v¿i

 

S¿a h¿nh nhân du¿c s¿n xu¿t b¿i công ty chuyên gia công s¿a h¿t có th¿ là m¿t ngu¿n cung c¿p vitamin D tuy¿t v¿i. Tuy nhiên, d¿ ch¿c ch¿n v¿ vi¿c s¿n ph¿m s¿a h¿nh nhân cung c¿p vitamin D, b¿n nên ki¿m tra thông tin trên bao bì ho¿c xem thông tin s¿n ph¿m t¿ công ty s¿n xu¿t.

Vitamin D là m¿t vitamin quan tr¿ng cho s¿c kh¿e c¿a chúng ta. Nó có vai trò quan tr¿ng trong vi¿c h¿p th¿ canxi và phospho t¿ th¿c ph¿m, giúp duy trì s¿c kh¿e xuong và rang. Ngoài ra, vitamin D cung có tác d¿ng d¿n h¿ mi¿n d¿ch, ch¿c nang co b¿p, và có th¿ ¿nh hu¿ng d¿n s¿c kh¿e tim m¿ch.  https://lispharma.vn/blogs/sua-hat-dinh-duong-la-gi-uong-bao-nhieu-la-du

M¿c dù vitamin D ch¿ y¿u có th¿ t¿ng h¿p t¿ ánh sáng m¿t tr¿i khi da ti¿p xúc v¿i tia t¿ ngo¿i B (UVB), nhung nhi¿u ngu¿i có th¿ thi¿u vitamin D, d¿c bi¿t là trong các vùng có khí h¿u l¿nh ho¿c khi ti¿p xúc v¿i ánh sáng m¿t tr¿i h¿n ch¿. Do dó, s¿a h¿nh nhân có th¿ cung c¿p m¿t ngu¿n b¿ sung vitamin D, d¿c bi¿t d¿i v¿i nh¿ng ngu¿i có nhu c¿u tang cu¿ng nhu c¿u vitamin D ho¿c không ti¿p xúc d¿ ánh sáng m¿t tr¿i.

N¿u b¿n c¿n lu¿ng vitamin D c¿ th¿ ho¿c có yêu c¿u d¿c bi¿t, t¿t nh¿t nên tham kh¿o ý ki¿n c¿a chuyên gia dinh du¿ng ho¿c bác si d¿ d¿m b¿o b¿n dáp ¿ng d¿ nhu c¿u vitamin D hàng ngày.

 

S¿a h¿nh nhân có th¿ giúp làn da c¿a b¿n r¿ng r¿

 

S¿a h¿nh nhân có th¿ có l¿i cho làn da và giúp làn da c¿a b¿n tr¿ nên r¿ng r¿. Du¿i dây là m¿t s¿ y¿u t¿ h¿ tr¿ di¿u này:  https://lispharma.vn/blogs/nguu-tat-than-duoc-voi-4-cong-dung-pho-bien-khong-the-bo-qua

    Ch¿t béo lành m¿nh: S¿a h¿nh nhân ch¿a ch¿t béo lành m¿nh nhu axit béo không bão hòa don và ch¿t béo Omega-3. Nh¿ng ch¿t béo này cung c¿p d¿ ¿m cho da và giúp gi¿ cho da m¿m m¿n. Ch¿t béo lành m¿nh cung có kh¿ nang gi¿m vi¿c m¿t nu¿c qua da, giúp da gi¿ d¿ ¿m t¿ nhiên.

    Vitamin E: S¿a h¿nh nhân thu¿ng giàu vitamin E, m¿t ch¿t ch¿ng oxy hóa quan tr¿ng. Vitamin E có kh¿ nang b¿o v¿ da kh¿i t¿n thuong do tác d¿ng c¿a môi tru¿ng, ánh sáng m¿t tr¿i và các tác nhân gây h¿i khác. Nó có th¿ giúp gi¿m vi¿c xu¿t hi¿n n¿p nhan, tang cu¿ng s¿ dàn h¿i và làm cho làn da sáng hon.  https://lispharma.vn/blogs/5-loi-ich-suc-khoe-hang-dau-cua-giao-co-lam

 

    Ch¿t ch¿ng vi khu¿n và ch¿ng viêm: S¿a h¿nh nhân ch¿a các h¿p ch¿t có tính ch¿ng vi khu¿n và ch¿ng viêm, giúp làm d¿u và làm gi¿m tình tr¿ng da m¿n và viêm da. Nó có th¿ giúp làm s¿ch da và gi¿m s¿ t¿n thuong do vi khu¿n gây ra.

    Ch¿t xo và ch¿t ch¿ng oxi hóa: S¿a h¿nh nhân cung c¿p ch¿t xo và ch¿t ch¿ng oxi hóa, giúp lo¿i b¿ d¿c t¿ và ch¿t c¿n bã t¿ da. Ði¿u này có th¿ làm s¿ch da, tang cu¿ng luu thông máu và thúc d¿y quá trình tái t¿o t¿ bào da m¿i.

    Không ch¿a ch¿t kích thích: S¿a h¿nh nhân không ch¿a ch¿t kích thích nhu lactose ho¿c caffeine, có th¿ góp ph¿n làm gi¿m tình tr¿ng kích ¿ng da và m¿n tr¿ng cá.

Tuy nhiên, hi¿u qu¿ c¿a s¿a h¿nh nhân d¿i v¿i làn da có th¿ khác nhau tùy thu¿c vào tình tr¿ng da c¿a m¿i ngu¿i. п có l¿i ích t¿t nh¿t cho làn da, nên k¿t h¿p vi¿c s¿ d¿ng s¿a h¿nh nhân v¿i m¿t ch¿ d¿ an u¿ng lành m¿nh, ch¿ d¿ cham sóng da hàng ngày và vi¿c b¿o v¿ da kh¿i tác d¿ng môi tru¿ng có h¿i nhu ánh sáng m¿t tr¿i và ô nhi¿m. Ngoài ra, luôn nh¿ ki¿m tra thành ph¿n và hu¿ng d¿n s¿ d¿ng trên s¿n ph¿m s¿a h¿nh nhân c¿ th¿ và tu v¿n v¿i chuyên gia da li¿u n¿u b¿n có b¿t k¿ v¿n d¿ da d¿c bi¿t ho¿c nh¿y c¿m.   https://lispharma.vn/blogs/thanh-phan-dinh-duong-va-nhung-loi-ich-suc-khoe-pho-bien-cua-sua-gao

 

Tóm l¿i

 

S¿a h¿nh nhân du¿c s¿n xu¿t b¿i công ty chuyên gia công s¿a h¿t mang l¿i nhi¿u l¿i ích s¿c kh¿e quan tr¿ng, bao g¿m:

    L¿a ch¿n không ch¿a s¿a d¿ng v¿t và thân thi¿n v¿i ngu¿i an chay: S¿a h¿nh nhân là m¿t thay th¿ tuy¿t v¿i cho s¿a d¿ng v¿t và phù h¿p cho nh¿ng ngu¿i an chay. Nó cung c¿p m¿t ngu¿n protein th¿c v¿t giàu giá tr¿ và ch¿t béo lành m¿nh, d¿ng th¿i không ch¿a lactose, gluten và cholesterol.

    Cung c¿p du¿ng ch¿t quan tr¿ng: S¿a h¿nh nhân ch¿a nhi¿u du¿ng ch¿t quan tr¿ng nhu ch¿t xo, protein, ch¿t béo lành m¿nh, vitamin E, canxi, kali, magiê và nhi¿u ch¿t ch¿ng oxi hóa. Nh¿ng du¿ng ch¿t này dóng vai trò quan tr¿ng trong vi¿c h¿ tr¿ s¿c kh¿e tim m¿ch, xuong kh¿p, h¿ th¿n kinh, h¿ mi¿n d¿ch và làn da.  https://lispharma.vn/blogs/nguyen-nhan-trieu-chung-va-cach-chua-benh-viem-duong-ruot

    H¿ tr¿ gi¿m cân và duy trì cân n¿ng: S¿a h¿nh nhân có lu¿ng calo th¿p hon so v¿i s¿a d¿ng v¿t thông thu¿ng, là m¿t l¿a ch¿n t¿t cho nh¿ng ngu¿i dang mu¿n gi¿m cân ho¿c duy trì cân n¿ng. S¿ giàu ch¿t xo và ch¿t béo lành m¿nh trong s¿a h¿nh nhân cung giúp t¿o c¿m giác no lâu hon.

    H¿ tr¿ s¿c kh¿e tim m¿ch: S¿a h¿nh nhân có hàm lu¿ng ch¿t béo lành m¿nh và ch¿t béo Omega-3, giúp gi¿m nguy co m¿c b¿nh tim m¿ch và c¿i thi¿n s¿c kh¿e tim m¿ch.

    D¿ tiêu hóa và không gây kích ¿ng da: S¿a h¿nh nhân thu¿ng d¿ tiêu hóa hon so v¿i s¿a d¿ng v¿t và không ch¿a ch¿t kích thích nhu lactose ho¿c caffeine. Ði¿u này giúp gi¿m nguy co kích ¿ng da và m¿n tr¿ng cá.   https://lispharma.vn/blogs/5-loi-ich-khong-the-bo-qua-cua-sua-hat-macca

Tuy nhiên, nhu v¿i b¿t k¿ s¿n ph¿m nào, quan tr¿ng là l¿a ch¿n s¿a h¿nh nhân ch¿t lu¿ng t¿ các công ty chuyên gia công s¿a h¿t dáng tin c¿y d¿ d¿m b¿o r¿ng b¿n nh¿n du¿c nh¿ng lu¿ng s¿n ph¿m an toàn và có l¿i cho s¿c kh¿e. 

Showing 1 result.