Asset Publisher Asset Publisher

Châm c¿u ch¿a dau d¿u hi¿u qu¿ t¿i nhà

Châm c¿u là m¿t phuong pháp y h¿c c¿ xua c¿a Trung Qu¿c, các v¿ luong y s¿ dùng nhi¿u mui kim m¿ng châm vào các kinh m¿ch trong co th¿ d¿ ch¿a b¿nh. Theo các chuyên gia châm c¿u, v¿ trí châm c¿u...

Ði¿u tr¿ dau d¿u nhu th¿ nào cho hi¿u qu¿

Ðau d¿u là C¿m giác dau ¿ b¿t k¿ ph¿n nào c¿a d¿u, thay d¿i t¿ dau nhói d¿n âm ¿, có th¿ x¿y ra cùng v¿i các tri¿u ch¿ng khác. NGUYÊN NHÂN PH¿ BI¿N Ðau d¿u có th¿ do nh¿ng nguyên nhân...

Blogs Blogs

Châm c¿u ch¿a dau d¿u hi¿u qu¿ t¿i nhà

Châm c¿u là m¿t phuong pháp y h¿c c¿ xua c¿a Trung Qu¿c, các v¿ luong y s¿ dùng nhi¿u mui kim m¿ng châm vào các kinh m¿ch trong co th¿ d¿ ch¿a b¿nh. Theo các chuyên gia châm c¿u, v¿ trí châm c¿u du¿c d¿a vào các di¿m áp l¿c khác nhau tùy vào các tri¿u ch¿ng mà b¿n dang m¿c ph¿i. Thông thu¿ng các di¿m kim s¿ g¿n v¿i các dây th¿n kinh trong co th¿.


Châm c¿u giúp b¿n lo¿i b¿ nh¿ng nang lu¿ng tiêu c¿c trong co th¿ và ph¿c h¿i nang lu¿ng tích c¿c, kích thích các dây th¿n kinh d¿ s¿n sinh ra các lo¿i hormone n¿i sinh khác d¿ gi¿m các con dau do dau d¿u, dau xuong kh¿p, dau vai gáy,...gây ra. пng th¿i phuong pháp này còn tang cu¿ng tu¿n hoàn máu lên não và có th¿ ngan ch¿n ch¿ng dau d¿u hi¿u qu¿.


M¿t nghiên c¿u l¿n khác, cho th¿y châm c¿u 10 l¿n s¿ làm gi¿m t¿n su¿t xu¿t hi¿n, th¿i gian và cu¿ng d¿ các con dau d¿u. T¿ l¿ gi¿m dau mãn tính b¿ng châm c¿u kho¿ng 55–85%, so v¿i di¿u tr¿ ph¿i h¿p 81% và ch¿ dùng thu¿c là 78%.


Các huy¿t thu¿ng châm c¿u ch¿a dau d¿u hi¿u qu¿

 

Châm c¿u là m¿t phuong pháp không quá xa l¿ d¿i v¿i th¿i d¿i ngày nay, d¿ du¿c châm c¿u dúng b¿nh b¿n c¿n ph¿i bi¿t rõ v¿ trí gây ra con dau c¿a mình, hãy tìm hi¿u m¿t s¿ huy¿t thu¿ng châm c¿u d¿ ch¿a dau d¿u sau dây.

 

0. https://trungtamytehoavang.com.vn/question/dau-dau-nguyen-nhan-trieu-chung-dieu-tri-va-phong-ngua/

1. https://trungtamytehoavang.com.vn/question/6-cach-chua-dau-dau-bang-toi-tai-nha-don-gian-ma-hieu-qua/

2. https://trungtamytehoavang.com.vn/question/7-cach-chua-dau-dau-bang-ngai-cuu-an-toan-va-hieu-qua/

3. https://trungtamytebache.vn/cau-hoi/8-cach-chua-dau-dau-bang-gung-hieu-qua-nhat

4. https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/thuoc-otiv-co-tot-khong-kinh-nghiem-dung-oti-1649145588v.pdf

5. https://trungtamytehoavang.com.vn/question/thuoc-bo-nao-otiv-giam-dau-dau-chong-mat-cai-thien-mat-ngu/

6. http://huongdandichvucong.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/cach-bam-huyet-chua-dau-da-1649150934u.htm

7. http://baotang.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/2022-04-05984900-tai-lieuu.htm

8. http://ldtbxh.hatinh.gov.vn/upload/tailieu/cac-bai-thuoc-nam-chua-dau-da-1649153244u.htm

9. http://doanhnghiephatinh.vn/upload/tailieu/bai-tap-yoga-chua-dau-dau-dau-hieu-qu-1649154424a.htm

 

10. https://chuthapdohatinh.org.vn/upload/tailieu/dau-dau-nen-an-gi-de-gia-1649220787m.htm

Ði¿u tr¿ dau d¿u nhu th¿ nào cho hi¿u qu¿

Ðau d¿u là C¿m giác dau ¿ b¿t k¿ ph¿n nào c¿a d¿u, thay d¿i t¿ dau nhói d¿n âm ¿, có th¿ x¿y ra cùng v¿i các tri¿u ch¿ng khác.

NGUYÊN NHÂN PH¿ BI¿N

Ðau d¿u có th¿ do nh¿ng nguyên nhân không liên quan d¿n b¿nh lý có t¿ tru¿c. Ví d¿ nhu thi¿u ng¿, don kính không chính xác, cang th¿ng, ti¿p xúc v¿i ti¿ng ¿n l¿n ho¿c d¿i mu nón quá ch¿t.

T¿ ÐI¿U TR¿

Các thu¿c có th¿ giúp gi¿m dau d¿u bao g¿m aspirin, paracetamol và ibuprofen. Ngh¿ ngoi trong phòng t¿i cung có th¿ c¿i thi¿n tình tr¿ng này. C¿nh báo v¿ b¿nh s¿t xu¿t huy¿t: N¿u b¿n cho r¿ng mình có th¿ dã b¿ s¿t xu¿t huy¿t, hãy di khám bác si và tránh dùng thu¿c aspirin ho¿c ibuprofen.

TÌM KI¿M S¿ CHAM SÓC Y T¿

 • Hãy khám bác si ngay n¿u b¿n
 • C¿m th¿y m¿t m¿i hon bình thu¿ng
 • пt ng¿t dau d¿u d¿ d¿i
 • Lú l¿n, nói l¿p ho¿c ng¿t x¿u
 • B¿ tê hay li¿t m¿t bên ho¿c g¿p khó khan khi nhìn, nói ho¿c di l¿i
 • S¿t trên 39°C (102°F)
 • Bu¿n nôn ho¿c nôn
 • Hãy h¿n khám bác si n¿u b¿n
 • B¿t d¿u b¿ dau d¿u thu¿ng xuyên
 • C¿m th¿y tình tr¿ng ngày càng tr¿m tr¿ng
 • Không th¿ làm vi¿c, ng¿ ho¿c th¿c hi¿n các ho¿t d¿ng hàng ngày
 • T¿ di¿u tr¿ nhung không c¿i thi¿n tình hình
Showing 2 results.