Blogs Blogs

«Quay lại

Viêm lo tuyen co tu cung o nu gioi nhu nao

Viêm lo tuyen co tu cung (hay viêm co tu cung ho tuyen) là mot trong so nhung benh phu khoa hay bat gap o nu. Neu mà không dieu tri dut diem, benh có the tái di tái lai gây ra nguy hiem den chat luong chuyen chan goi.

nguoi mac benh viêm lo tuyen co da con có có thai duoc không? Trieu chung benh de nhan biet nhat là gì?

Viêm lo tuyen là gì

Viêm ho tuyen là tên goi khác cua benh viêm co da con lo tuyen. Dây là hien tuong các te bào mem nhun phía bên trong co tu cung tien trien ra phía ngoài và hình thành 1 mang do gây nên viêm.

Neu nhu viêm nhiem lâu ngày, mam benh có the lây nhiem và dan toi viêm o mot so bo phan khác biet trong bo phan có con nhu buong trung, vòi trung, vùng chau, mot so dây chang, nieu dao…

Viêm ho tuyen co tu cung có mang bau duoc không?

Neu nhu không chua tri tan goc, vùng viêm loét có kha nang lan rong gây ra viêm nhiem tieu khung, viêm niêm mac da con, chat dich viêm thoát ra làm cho môi truong trong "cô bé" mac mat cân bang khien cho viêm tac vòi trung. Viec này gây ra khó khan cho quá trình có thai.

co the mac benh cung thuong hay bi ra nhieu dich âm dao, cap do pH trong môi truong "cô bé" thay doi làm cho tinh binh không de ton tai và di lai dang nhap trong de gap trung. Nhiem trùng cung làm cho thay doi, giam sút chat luong cùng voi giam khoang thoi gian song cua tinh trùng. Nguoi mac benh viêm ho tuyen co tu cung khó khan mang thai hon các chi em khoe manh khác biet.

Neu mà nhiem benh Trong khi có bau, co tu cung de bi xuat huyet cung nhu thuong ton. Dieu này làm cho tang kha nang say thai, de non hay mot so bien chung thoi ky thai nghén nguy hai khác biet.

can nguyên gây ra viêm ho tuyen da con

mac do lot chat gay viem lo tuyen

các nhân to có the là tác nhân dan den viêm lo tuyen tu cung bao gom:

mat cân bang noi tiet to

Viêm ho tuyen co tu cung có kha nang tiep dien do su bien dong cua nong cap do hormone pho bien nhat o các phu nu trong do tuoi có con. Do dó, dây là nhóm phái dep thuong hay bi viêm ho tuyen. Các co the dã het kinh hiem lúc bi viêm ho tuyen co tu cung.

tác dung phu cua thuoc tránh thai

su dung thuoc ngua thai anh huong toi nong muc do hormone cùng voi có the gây tình trang viêm ho tuyen co da con.

mang bau

có bau cung có kha nang dan den viêm lo tuyen co da con vì quá trình roi loan nong muc do hormone.

mot so tác nhân khác biet gây nên viêm lo tuyen có nguy co là:

  • Bam sinh
  • rua ráy khu vuc kín không dúng giai pháp, liên tiep mac quan áo lót chat hoac uot át
  • tung bi nhiem trùng phu khoa song không tri dut diem
  • chi em phu nu dã bi sinh non, say thai, thuong ton vùng kín nhung không duoc cham sóc dúng cách
  • lam dung dung dich rua ráy nu, gây roi loan pH cung gây nên nhiem trùng.

dau hieu viêm ho tuyen co tu cung

bieu hien viêm ho tuyen co da con duoc phân làm 3 do tùy vào hien tuong thuong ton.

do mot

khi benh o thoi ky này, các te bào tuyen trong ong co da con bat dau phát trien dan ra bên ngoài, bien co da con thành noi tap trung vi rút cung nhu tao dieu kien cho chúng phát trien manh me.

tai cap do 1, hien tuong thuong ton tai co tu cung khoang 30%. Khi này, trieu chung viêm ho tuyen van chua dien hình. Benh nhân có the bi ngua ngáy hay thay dich nhay khác biet thuong o khu vuc kín. Khi duoc nhan thay tai thoi ky này, benh cuc ky de tri khoi.

muc do 2

muc do ton thuong o muc do này o trong tam khoang 50 – 70% dien tích co tu cung. Bên ngoài các dau hieu không khác do mot, bieu hien viêm lo tuyen tai thoi ky này còn gom nóng rát "cô bé" cung nhu ra máu lúc "lâm tran" tình duc.

muc do 3

do 3 là do nhiem trùng nang ne nhat cua benh, cho bi viêm chiem trên 70% dien tích co da con. Bieu hien benh cung tram trong hon, gom có

– ra máu khi "lâm tran" tình duc

– dich âm dao ra nhieu, thay mùi hôi cung nhu màu sac la

– âm dao chay máu that thuong

– cam giác dau quan khu vuc bung duoi (giong nhu dau don bung kinh Dù không có kinh)

– di dái khó khan, benh tieu nhieu lan, di dái buot

– suy giam ham muon tình duc, roi loan kinh nguyet, co the met moi,…

cách chua viêm ho tuyen

nhung ít truong hop tu khoi han benh mà không nên chua. Nhung, phan da các tình huong khác nên duoc bác si chuyên khoa chi dan phuong pháp tri viêm lo tuyen co da con bài ban. Mot so giai pháp chua tri hay gap bao gom:

Dat thuoc

thông thuong, lúc bi viêm ho tuyen co da con, mot so bác si chuyên khoa chi dinh thuoc chong viêm o khu vuc. Thuoc thuong duoc dua dat dang nhap khu vuc mac viêm de truc tiep day lùi dau hieu.

Dot te bào viêm (thuc hien sau khi tri khoi viêm)

ki thuat dot te bào có the giai quyet nhung bieu hien viêm lo tuyen co da con. Tuy vay nguoi bi benh nhat thiet lap lai phuong pháp Neu mà các trieu chung quay tro lai. Ngày nay có 3 lieu pháp dot te bào pho bien:

  • lieu pháp thau nhiet (Diathermy): lay nhiet de làm cho thuong ton khu vuc bi nguy hiem.
  • ky thuat áp lanh (Cryotherapy): bien pháp này lay carbon dioxide cuc lanh de dóng bang dia diem bi nguy hiem.
  • Bac nitrat: Dây là mot bien pháp khác de khien ton thuong mot so te bào tuyen dã viêm man tính.

Dù cho dem toi hieu qua dieu tri benh tuong doi cao nhung bien pháp này cho nên bác si chuyên khoa khuyen khích, dac biet voi chi em không có con vì có the dan den de doa den chuc nang có bau.

khi dot diet tuyen o co tu cung, Neu mà dot quá sâu, co da con se có seo xo cung, lo co da con mac chít hep, gây lang dong máu kinh, dau cung nhu có nguy co ngan can su có thai. Toi khi chuyen da de, seo xo cung o co da con sau dot có nguy co gây da con không de mo de tong thai ra phía ngoài.

thu thuat khu te bào viêm

giai pháp này duoc su dung voi các truong hop nguoi benh có bieu hien thái quá nhu dau hoac chay máu có the nên tieu phau nham khu nhung te bào viêm tai o ngoài co da con.

Viêm lo tuyen co tu cung không phai benh không de chua tri song Neu nhu kéo dài, benh se lan lan sang nhung phan xung quanh, han che ham muon lúc "yêu" tình duc cùng voi khó khan có thai. Xét nghiem phu khoa dinh ky hoac ngay khi cam thay các bieu hien bat thuong giúp cho ban kip thoi phát hien cung nhu tang thoi co chua benh khoi hoàn toàn.

Các lời bình