Blogs Blogs

Taxi noi bai gia re

Taxi gia dình Phúc Hà, là hãng taxi không mào du¿c d¿u tu dàn xe m¿i ch¿t lu¿ng, quy trình qu¿n lý áp d¿ng công ngh¿ hi¿n d¿i và chuyên nghi¿p. Trong quá trình qu¿n lý v¿n hành chúng tôi luôn c¿ g¿ng dem d¿n cho quý khách nh¿ng chuy¿n di êm ái và tho¿i mãi nh¿t nhu xe c¿a chính quý khách.

Gi¿i thi¿u Dich v¿ Taxi Phúc Hà

п dáp ¿ng du¿c nhung tiêu chu¿n dó Công ty Phúc Hà Taxi N¿i Bài không ng¿ng d¿u tu xe m¿i và hi¿n d¿i nh¿t cùng v¿i dó là d¿i ngu lái xe du¿c tuy¿n ch¿n ký lu¿ng k¿t h¿p các tiêu chí “Tr¿ trung-nang d¿ng-kinh nghi¿m-có trình d¿ cao giao ti¿p t¿t” k¿t h¿p v¿i quy trình qu¿n lý luôn l¿y khách hàng làm trung tâm, d¿m b¿o mang l¿i nh¿ng d¿ch v¿ t¿t nh¿t.

TAXI PHÚC HÀ CHUYÊN CUNG C¿P S¿N PH¿M D¿CH V¿ XE GIA ÐÌNH CÁC DÒNG XE 4C, 7C, 16C, 29C…45C UY TÍN, CHUYÊN NGHI¿P, XE ÐI RIÊNG GIÁ R¿.

– Ðu¿c thành l¿p t¿ ngày 10/10/2015 tr¿i qua nhi¿u nam ho¿t d¿ng công ty chúng tôi luôn t¿o du¿c uy tín v¿i các d¿i tác quan tr¿ng g¿n bó lâu nam. Nhu các co quan doàn th¿, các doanh nghi¿p nu¿c ngoài chuyên dua dón chuyên gia công tác t¿i các KCN l¿n, dua dón h¿c sinh trên d¿a bàn và d¿c bi¿t d¿ch v¿ dua dón hành khách t¿ n¿i thành Hà N¿i lên sân bay N¿i Bài giá siêu r¿.

– D¿a trên n¿n t¿ng công ngh¿ và qu¿n lý hi¿n d¿i, chúng t¿i luôn mang t¿i cho quý khách hàng nh¿ng gi¿i pháp d¿t xe chuyên nghi¿m, nhanh chóng, ti¿n l¿i và ti¿t ki¿m chi phí nh¿t.

– V¿i d¿i hình xe có chi¿u sâu, chúng tôi luôn s¿n sàng ph¿c v¿ m¿i khách hàng cá nhân cung nhu các t¿ ch¿c doàn th¿, các doanh nghi¿p có nhu c¿u ký k¿t h¿p tác dài h¿n d¿ du¿c hu¿ng nh¿ng chính sách chi¿u kh¿u uu dãi.

– Là m¿t trong nh¿ng don v¿ hàng d¿u v¿ mô hình xe taxi gia dình, chúng tôi không ng¿ng m¿ r¿ng m¿ng lu¿i ho¿t d¿ng, cung nhu quy trình qu¿n lý v¿n hành chuyên nghi¿p áp d¿ng công ngh¿ d¿ dáp ¿ng nhu c¿u khách hàng ngày m¿t t¿t hon.

CÁC UU ÐI¿M KHI QUÝ KHÁCH S¿ D¿NG D¿CH V¿ C¿A PHÚC HÀ TAXI

  • Dàn xe d¿i m¿i, ch¿t lu¿ng cao t¿ 4, 5, 7, 9, 16, 29 d¿n 45 ch¿
  • Giá cu¿c r¿, giúp khách hàng ti¿t ki¿m t¿i da chi phí
  • Giá niêm y¿t tr¿n gói, không g¿m phí ¿n, không yêu c¿u phí h¿y chuy¿n
  • пt xe qua nhi¿u hình th¿c: di¿n tho¿i, email, website, App, fanpage
  • T¿ng dài và Cham sóc khách hàng ph¿c v¿ 24/7
  • D¿ch v¿ dón ti¿n gio bi¿n t¿i sân bay không thu phí
  • Phát hành phi¿u thu, hóa don VAT nhanh chóng
  • Uu dã thanh toán tr¿ sau d¿i v¿i khách hàng t¿ ch¿c
  • H¿ th¿ng qu¿n lý d¿t xe, di¿u xe và qu¿n lý ch¿t lu¿ng d¿ch v¿ hi¿n d¿i, chuyên nghi¿p

Gi¿i thi¿u Phúc Hà Taxi, Gioi thieu Phuc Ha Taxi

taxi n¿i bàitaxi di t¿nh giá r¿taxi gia dìnhd¿t xe sân baytaxi 7 ch¿ di n¿i bàitaxi di sân bay n¿i bàigiá xe di n¿i bài

H¿ TH¿NG QU¿N LÝ VÀ CÁCH TH¿C V¿N HÀNH:

Khi khách hàng có nhu c¿u s¿ d¿ng d¿ch v¿, ch¿ c¿n thao tác m¿t vài thao tác don gi¿n ngay trên di¿n tho¿i b¿ng cách truy c¿p vào website: https://taxiphucha.com/ trên màn hình s¿ xu¿t hi¿n ngay khung d¿t xe.

Quý khách ch¿ c¿n di¿n các thông tin c¿n thi¿t và ¿n d¿t xe ngay l¿p t¿c s¿ có nhân viên bên công ty Phúc Hà (tr¿c 24/7) g¿i l¿i cho quý khách d¿ xác nh¿n và di¿u xe theo nhu c¿u c¿a quý khách.

Ngoài ra quý khách có th¿ b¿m g¿i vào s¿ hotline luôn hi¿n trên màn hình d¿ d¿t xe nhanh chóng.

Quý khách luu ý: t¿t c¿ các chi phí trong quá trình s¿ d¿ng là kho¿n chi phí dã th¿ng nh¿t ngay t¿ d¿u v¿i t¿ng dài viên bên công ty Phúc Hà và duong nhiên khách hàng không ph¿i thanh toán b¿t k¿ chi phí nào ngoài chi phí dã th¿ng nh¿t v¿i t¿ng dài cho lái xe.

N¿u lái xe y/c thu thêm m¿i kho¿n phí ngoài chi phí dã h¿p d¿ng quý khách có th¿ nhanh chóng g¿i di¿n d¿n du¿ng dây cskh luôn hi¿n th¿ trên trang ch¿ c¿a công ty Phúc Hà, ngay l¿p t¿c s¿ có b¿ ph¿n cskh can thi¿p và s¿ lý nhanh chóng d¿m b¿o quy¿n l¿i cho quý khách.

Ngoài ra n¿u quý khách có y/c Hoá don tài chính thì ch¿ c¿n g¿i thông tin c¿n thi¿t “Thông tin công ty, mã s¿ thu¿, d¿a ch¿ Mail” cho lái xe, b¿ ph¿n van phòng công ty chúng tôi s¿ x¿ lý ngay lúc d¿y hoá don tài chính s¿ du¿c g¿i ngay vào mail cho quý khách.

V¿i s¿ chuyên nghi¿p t¿n tâm trong quá trình làm vi¿c Taxi gia dình Phúc Hà tin r¿ng có th¿ dáp ¿ng t¿t m¿i nhu c¿u di chuy¿n c¿a khách hàng.

N¿u quý khách có nhu c¿u d¿t xe hãy g¿i t¿ng dài công ty Phúc Hà qua s¿ hotline: 0979.73.72.71 or  0911.73.72.71 ho¿c qua website: https://taxiphucha.com/

Chúng tôi luôn chân thành c¿m on quý khách dã tin tu¿ng và ¿ng h¿ trong su¿t th¿i gian qua, chúng tôi cam k¿t s¿ không ng¿ng d¿i m¿i phát tri¿n luôn uy tín, kh¿ng d¿nh s¿ là d¿i tác dáng tin c¿y c¿a quý khách trên m¿i hành trình..!

Showing 1 result.