Blogs Blogs

7 lo¿i m¿n cóc thu¿ng g¿p và cách di¿u tr¿
Hình ¿nh m¿c cóc trên da
Hình ¿nh m¿c cóc trên da

M¿n cóc gây ra b¿i vi-rút u nhú ¿ ngu¿i (HPV). M¿n cóc có th¿ xu¿t hi¿n ¿ b¿t c¿ v¿ trí nào trên co th¿. Vi-rút xâm nh¿p vào co th¿ và khi¿n các t¿ bào phát tri¿n nhanh chóng trên b¿ m¿t c¿a da. B¿nh không ¿nh hu¿ng nhi¿u t¿i s¿c kh¿e nhung s¿ khi¿n các b¿nh nhân không may m¿c ph¿i c¿m th¿y m¿t t¿ tin do da b¿ s¿n sùi và trông r¿t m¿t th¿m m¿. п tìm hi¿u v¿ các lo¿i m¿n cóc thu¿ng g¿p, cách di¿u tr¿ và phòng tránh m¿i quý b¿n d¿c tham kh¿o bài vi¿t sau.

7 lo¿i m¿n cóc thu¿ng g¿p

M¿n cóc thông thu¿ng

M¿n cóc thông thu¿ng có hình gi¿ng súp lo thu¿ng xu¿t hi¿n trên tay, ngón tay, khu¿u tay và kh¿p ngón tay. Chúng cung có th¿ có m¿t ch¿m den ho¿c s¿m màu nh¿ do dông máu ¿ m¿ch máu. Ðây là m¿t nhi¿m trùng ¿ l¿p trên c¿a da và c¿n du¿c di¿u tr¿ ngay khi phát hi¿n d¿ tránh tình tr¿ng tr¿ nên t¿i t¿ hon.

M¿n cóc thông thu¿ng
M¿n cóc thông thu¿ng

M¿n cóc bàn chân

Có bi¿u hi¿n là nh¿ng m¿ng c¿ng, d¿y trên lòng bàn chân và có th¿ gây dau khi di b¿. Chúng thu¿ng m¿c ngu¿c vào trongda vì tr¿ng lu¿ng và áp l¿c d¿t lên lòng bàn chân. Lo¿i m¿n cóc này xu¿t hi¿n khi vi-rút HPV ti¿p xúc v¿i da qua các v¿t c¿t, v¿t xu¿c và v¿t n¿t.

M¿n cóc hình ch¿

Thu¿ng xu¿t hi¿n xung quanh c¿, mui, vai và khu v¿c du¿i c¿m và có màu gi¿ng v¿i màu da. Nh¿ng ngu¿i du¿c ghép t¿ng ho¿c nhi¿m HIV cung có nguy co cao hon b¿ m¿n cóc hình ch¿ vì h¿ mi¿n d¿ch c¿a h¿ b¿ suy y¿u.

M¿n cóc ph¿ng

M¿n cóc ph¿ng thu¿ng nh¿n, ph¿ng, xu¿t hi¿n ¿ m¿t và c¿. Chúng có màu vàng ho¿c nâu nh¿t và thu¿ng xu¿t hi¿n v¿i s¿ lu¿ng nhi¿u t¿ 20 t¿i 100 cái cùng nhau. Lo¿i t¿n thuong này xu¿t hi¿n ph¿ bi¿n nh¿t ¿ tr¿ em, thanh thi¿u niên. Gây ra b¿i HPV, chúng có th¿ lan ra nhanh chóng trên m¿t do nh¿ng ho¿t d¿ng nhu c¿o râu.

M¿n cóc sinh d¿c

M¿n cóc sinh d¿c, hay sùi mào gà, là m¿t trong nh¿ng tri¿u ch¿ng ph¿ bi¿n nh¿t c¿a b¿nh lây truy¿n qua du¿ng tình d¿c HPV. Chúng xu¿t hi¿n gi¿ng nhu c¿c súp lo ¿ vùng sinh d¿c và có th¿ gây dau và khó ch¿u.

Hình ¿nh sùi mào gà
Hình ¿nh sùi mào gà

M¿n cóc Mosaic

M¿n cóc Mosaic là m¿t nhóm m¿n hình ch¿ xu¿t hi¿n trong m¿t khu v¿c nh¿. Chúng thu¿ng xu¿t hi¿n khi m¿n cóc hình ch¿ không du¿c di¿u tr¿ và lan r¿ng thành c¿m m¿n cóc.

M¿n cóc mi¿ng

M¿n cóc ¿ mi¿ng có th¿ xu¿t hi¿n ¿ b¿t c¿ v¿ trí nào trên môi, lu¿i, mi¿ng và nu¿u. Chúng có th¿ xu¿t hi¿n ¿ d¿ng thuong t¿n don l¿ ho¿c nhu m¿t dám m¿n và có th¿ gây khó ch¿u khi an ho¿c nu¿t. M¿n cóc mi¿ng là nhi¿m trùng HPV gây ra do quan h¿ tình d¿c du¿ng mi¿ng. Nguy co nhi¿m trùng gia tang cùng v¿i tang s¿ lu¿ng b¿n tình.

Các phuong pháp di¿u tr¿

Nh¿ng m¿n cóc nh¿, không tri¿u ch¿ng có th¿ không c¿n di¿u tr¿, và trong m¿t s¿ tru¿ng h¿p có th¿ di¿n ti¿n t¿ thoái lui. Tuy v¿y, nh¿ng m¿n cóc gây dau, gây m¿t th¿m m¿ nên du¿c lo¿i b¿. п lo¿i tr¿ m¿n cóc, chúng ta ph¿i kích thích mi¿n d¿ch co th¿ t¿n công virus gây m¿n cóc. Tuân th¿ di¿u tr¿ và kiên nh¿n là t¿i c¿n thi¿t!

B¿nh nhân có th¿ t¿ di¿u tr¿ t¿i nhà, nhung t¿t nh¿t nên d¿n bác si tu v¿n, d¿c bi¿t các tru¿ng h¿p m¿n cóc ¿ m¿t. Bác si có th¿ hu¿ng d¿n di¿u tr¿ hi¿u qu¿ và an toàn nh¿t cho m¿n cóc. Nên luu ý r¿ng các thu¿c di¿u tr¿ m¿n cóc thu¿ng ch¿a các ch¿t gây kích ¿ng nhu salicylic acid, do dó không bao gi¿ nên d¿ thu¿c dây vào g¿n m¿t, mui, mi¿ng.

Ði¿u tr¿ t¿i nhà

пn kho¿ng hai ph¿n ba m¿n cóc t¿ lành mà không c¿n di¿u tr¿. Ði¿u này x¿y ra khi h¿ mi¿n d¿ch co th¿ chi¿n d¿u thành công ch¿ng l¿i ch¿ng HPV gây m¿n cóc. Tuy nhiên, c¿n ph¿i d¿n m¿t nam hay hon thì m¿n cóc m¿i bi¿n m¿t hoàn toàn. Nhi¿u b¿nh nhân s¿ không th¿ d¿i du¿c m¿n cóc bi¿n m¿t t¿ nhiên, nh¿t là m¿n cóc trên m¿t, mà ph¿i tìm các bi¿n pháp di¿u tr¿ khác d¿ lo¿i b¿ m¿n cóc.

Salicylic acid là m¿t l¿a ch¿n di¿u tr¿ ph¿ bi¿n d¿ lo¿i b¿ m¿n cóc. Tuy nhiên, các chuyên gia không khuy¿n cáo s¿ d¿ng thu¿c này cho các m¿n cóc vùng m¿t.

Vitamin A thoa có th¿ là m¿t di¿u tr¿ thay th¿ hi¿u qu¿. Theo m¿t nghiên c¿u nam 2019, tretinoin — m¿t d¿n xu¿t vitamin A — có th¿ di¿u tr¿ m¿n cóc ph¿ng. Ðây v¿n là m¿t di¿u tr¿ off-label.

Hon n¿a, vào nam 2012, các nhà nghiên c¿u dã báo cáo m¿t tru¿ng h¿p di¿u tr¿ thành công m¿n cóc v¿i vitamin A chi¿t tách t¿ d¿u gan cá, b¿ng cách thoa tr¿c ti¿p d¿u này lên m¿n cóc. Ðây cung là m¿t di¿u tr¿ off-label.

Dùng vitamin A di¿u tr¿ m¿n cóc t¿i nhà
Dùng vitamin A di¿u tr¿ m¿n cóc t¿i nhà

Ði¿u tr¿ t¿i co s¿ y t¿

Bác si có th¿ áp d¿ng các di¿u tr¿ sau d¿ lo¿i b¿ m¿n cóc:

Thu¿c thoa: Các ch¿ ph¿m di¿u tr¿ m¿n cóc thu¿ng ch¿a salicylic acid hay các h¿p ch¿t tuong t¿, ho¿t d¿ng thông qua co ch¿ lo¿i b¿ các l¿p t¿ bào ch¿t trên b¿ m¿t sang thuong. Thoa ho¿c ch¿m thu¿c m¿i ngày m¿t l¿n. Ði¿u tr¿ thu¿ng làm m¿n cóc nh¿ hon, ít tri¿u ch¿ng b¿t ti¿n hon. 70% m¿n cóc lành trong vòng 12 tu¿n thoa thu¿c m¿i ngày. Các bu¿c thoa thu¿c nên du¿c th¿c hi¿n nhu sau:

 • Ngâm m¿n có trong b¿n t¿m ho¿c ch¿u nu¿c ¿m d¿ làm m¿m m¿n cóc
 • Chà xát b¿ m¿t m¿n cóc b¿ng dá mài ho¿c cây giua
 • Thoa hay ch¿m thu¿c di¿u tr¿ lên m¿n cóc, gi¿i h¿n dúng sang thuong m¿n cóc, ch¿ khô
 • Bang b¿t l¿i b¿ng màng b¿c th¿c ph¿m hay bang keo
 • N¿u thu¿c di¿u tr¿ làm da dau, rát, ngung di¿u tr¿ cho d¿n khi c¿m giác khó ch¿u nguôi ngoai h¿n, sau dó b¿t d¿u l¿i. Luu ý không d¿ thu¿c lan ra vùng da lành xung quanh.
  Thu¿c bôi giúp tiêu di¿t n¿m nhanh chóng
  Thu¿c bôi giúp tiêu di¿t n¿m nhanh chóng

Li¿u pháp làm l¿nh: th¿c hi¿n l¿p l¿i m¿i m¿t d¿n hai tu¿n. Có th¿ gây khó ch¿u và có th¿ d¿n d¿n ph¿ng nu¿c da trong nhi¿u ngày hay nhi¿u tu¿n. 70% di¿u tr¿ thành công sau 3-4 tháng di¿u tr¿.

Áp l¿nh b¿ng nito l¿ng có th¿ gây s¿o hay m¿t s¿c t¿ vinh vi¿n, cung nhu gây tê, m¿t c¿m giác t¿m th¿i. B¿nh nhân có type da quá sáng ho¿c quá s¿m màu không nên di¿u tr¿ áp l¿nh, d¿c bi¿t cho các m¿n cóc trên m¿t.

X¿t l¿nh b¿ng h¿n h¿p dimethyl ether và propane (DMEP) có th¿ áp d¿ng cho m¿n cóc thông thu¿ng và m¿n cóc lòng bàn tay chân. Thu¿c có bán du¿i d¿ng không kê don, nhung c¿n d¿c và theo dúng hu¿ng d¿n s¿ d¿ng m¿t cách c¿n th¿n.

Ph¿i h¿p li¿u pháp mi¿n d¿ch và li¿u pháp làm l¿nh làm gi¿m s¿ l¿n di¿u tr¿ làm l¿nh.

Xem thêm: Cách di¿u tr¿ m¿n cóc hi¿u qu¿

C¿t d¿t di¿n: áp d¿ng di¿u tr¿ nh¿ng m¿n cóc l¿n, kháng tr¿. Sau khi gây tê t¿i ch¿, sang thuong du¿c c¿t b¿ng dao m¿ hay d¿t b¿ng di¿n hay laser b¿c bay; sau dó d¿t c¿m máu n¿n mô bên du¿i sang thuong. V¿t thuong lành sau hai tu¿n hay hon, nhung 20% có th¿ tái phát trong vòng vài tháng. Ði¿u tr¿ này d¿ l¿i s¿o vinh vi¿n.

Các bi¿n pháp khác dang du¿c nghiên c¿u d¿ di¿u tr¿ m¿n cóc tái phát, lan r¿ng, hay kháng tr¿ bao g¿m:

 • Retinoids thoa nhu tretinoin cream hay adapalene gel
 • Thu¿c di¿u hòa mi¿n d¿ch nhu imiquimod cream, fluorouracil cream
 • Thoa cantharidin – m¿t tác nhân gây ph¿ng nu¿c da. Thu¿c du¿c r¿a di sau 3-4 gi¿ ho¿c khi gây dau/ph¿ng nu¿c. Thu¿ng tránh di¿u tr¿ m¿n cóc vùng m¿t. Ði¿u tr¿ này chua du¿c FDA ch¿p thu¿n.
 • Tiêm bleomycin trong sang thuong
 • Retinoids u¿ng
 • Pulsed dye laser phá h¿y m¿ch máu nuôi m¿n cóc
 • Li¿u pháp quang d¿ng h¿c
 • пt b¿c bay b¿ng laser
 • пng v¿n th¿ th¿ H2 u¿ng
 • K¿m oxide và k¿m sulfate u¿ng
 • Kích thích mi¿n d¿ch b¿ng diphencyprone, hay squaric acid
 • Li¿u pháp mi¿n d¿ch v¿i Candida albicans hay tuberculin PPD: dành cho các sang thuong kháng tr¿
 • Tang nhi¿t t¿i ch¿, nhu chu¿m ¿m

Các bi¿n pháp phòng ng¿a

Vaccine HPV s¿n có có th¿ b¿o v¿ kh¿i các ch¿ng HPV vùng h¿u môn sinh d¿c. Ðã có y van báo cáo v¿ hi¿u qu¿ làm s¿ch các sang thuong m¿n cóc ngoài sinh d¿c trên vài d¿i tu¿ng b¿nh nhân, dù chua có b¿ng ch¿ng ch¿c ch¿n là nh¿ vào vaccine. ¿ New Zealand, t¿t c¿ các tr¿ em trai và gái 12 tu¿i d¿u du¿c tiêm ng¿a 9 ch¿ng HPV ph¿ bi¿n.

Tiêm v¿c xin HPV là cách phòng ng¿a m¿n cóc hi¿u qu¿
Tiêm v¿c xin HPV là cách phòng ng¿a m¿n cóc hi¿u qu¿

п gi¿m nguy co m¿c m¿n cóc, m¿i cá nhân c¿n:

 • Tránh ch¿m vào m¿n cóc c¿a ngu¿i khác
 • Không s¿ d¿ng chung v¿t d¿ng cá nhân nhu khan t¿m, d¿ b¿m móng tay v¿i ngu¿i b¿ m¿n cóc
 • Che ch¿n m¿n cóc b¿ng bang keo cá nhân d¿n khi chúng lành
 • Không c¿n móng tay khi b¿ m¿n cóc quanh móng
 • Không cào gãi, g¿ b¿ m¿n cóc
 • Ði¿u tr¿ các v¿t c¿t, v¿t xu¿c trên da càng s¿m càng t¿t
 • Di¿n ti¿n và tiên lu¿ng c¿a m¿n cóc

Không có di¿u tr¿ nào có hi¿u qu¿ hoàn toàn lo¿i b¿ vinh vi¿n m¿n cóc. ¿ tr¿ em, 50% m¿n cóc bi¿n m¿t trong vòng 6 tháng dù không di¿u tr¿, và 90% t¿ lành trong 2 nam. ¿ ngu¿i l¿n m¿n cóc dai d¿ng hon, nhung cu¿i cùng cung t¿ lành. M¿n cóc thu¿ng d¿ tái phát ¿ nh¿ng b¿nh nhân suy gi¿m mi¿n d¿ch nhu b¿nh nhân ghép t¿ng. Tái phát cung thu¿ng xuyên hon ¿ b¿nh nhân hút thu¿c lá.

Cách nh¿n bi¿t viêm tai gi¿a ¿ tr¿
Soi tai cho tr¿ (¿nh internet)
Soi tai cho tr¿ (¿nh internet)

Viêm tai gi¿a là b¿nh lý du¿c x¿p vào nhóm b¿nh viêm nhi¿m du¿ng hô h¿p trên. B¿nh gây dau d¿n vì tích t¿ các ch¿t d¿ch trong tai gi¿a cho tr¿. Viêm tai gi¿a có th¿ di¿u tr¿ kh¿i hoàn toàn n¿u du¿c ch¿n doán chính xác và di¿u tr¿ k¿p th¿i. Nhi¿u b¿c phu huynh th¿c m¿c r¿ng tr¿ ¿ d¿ tu¿i nào thu¿ng m¿c viêm tai gi¿a và b¿nh có kh¿ nang lây lan không. Cha m¿ hãy cùng chúng tôi tham kh¿o bài vi¿t du¿i dây d¿ n¿m du¿c thông tin chính xác và b¿o v¿ s¿c kh¿e cho con.

Tr¿ d¿ tu¿i nào thì hay m¿c ph¿i viêm tai gi¿a?

Viêm tai gi¿a có th¿ x¿y ra ¿ m¿i l¿a tu¿i (hay g¿p ¿ tr¿ em du¿i 5 tu¿i). пc bi¿t, tr¿ nh¿ ¿ l¿a tu¿i t¿ 1-3 là d¿i tu¿ng d¿ b¿ m¿c can b¿nh này nh¿t. Nguyên nhân gây b¿nh có th¿ do m¿t lo¿i vi khu¿n ho¿c virus trong tai gi¿a.

N¿u tr¿ b¿ m¿c viêm tai gi¿a do virus thì không c¿n di¿u tr¿, còn tr¿ m¿c b¿nh do vi khu¿n m¿i c¿n di¿u tr¿ d¿t di¿m. Nhi¿m khu¿n này thu¿ng là k¿t qu¿ c¿a m¿t can b¿nh: B¿nh cúm, c¿m l¿nh ho¿c d¿ ¿ng là nguyên nhân gây t¿c ngh¿n và sung du¿ng mui, h¿ng và ¿ng Eustachian.

B¿nh viêm tai gi¿a có lây không?

Vi khu¿n bên trong tai gây nhi¿m trùng tai không lây lan. Virus gây c¿m d¿n t¿i nhi¿m trùng tai thì lây lan. Thông thu¿ng, n¿u viêm tai gi¿a xu¿t hi¿n 1 tu¿n sau c¿m thì bé không còn là ngu¿n lây nhi¿m n¿a.

Nh¿n bi¿t b¿nh viêm tai gi¿a

Hình ¿nh màng nhi b¿ viêm tai gi¿a
Hình ¿nh màng nhi b¿ viêm tai gi¿a

Bé có các d¿u hi¿u viêm tai gi¿a nhu:

 • Tri¿u ch¿ng c¿m: Viêm tai gi¿a g¿n nhu luôn di sau ch¿ng c¿m cúm. Nu¿c mui thu¿ng chuy¿n t¿ không màu sang vàng ho¿c xanh tru¿c khi nhi¿m trùng tai xu¿t hi¿n.
 • Bé qu¿y khóc c¿ ban ngày và ban dêm.
 • Kêu dau ¿ tai ho¿c h¿u nhu tr¿ không nghe du¿c.
 • Th¿c gi¿c nhi¿u hon v¿ dêm.
 • Không mu¿n n¿m xu¿ng.
 • S¿t: Thu¿ng là không cao (38,3 d¿ C-38,9 C), có th¿ không s¿t.
 • Bé d¿t nhiên qu¿y khóc hon nhi¿u trong d¿t c¿m.
 • Ch¿y d¿ch t¿ tai: N¿u nhìn th¿y máu hay m¿ ch¿y ra t¿ tai, nhi¿u kh¿ nang dó là viêm tai gi¿a kèm rách màng nhi. Nh¿ng v¿t rách này h¿u nhu s¿ li¿n l¿i t¿t, và khi màng nhi rách bé s¿ ít c¿m th¿y dau hon.

Viêm tai gi¿a du¿c chia làm 3 giai do¿n: Giai do¿n xung huy¿t, giai do¿n ¿ m¿ và giai do¿n v¿ m¿. Khi tr¿ du¿c dua d¿n khám, bác si s¿ xác d¿nh giai do¿n c¿a viêm tai gi¿a d¿ ch¿ d¿nh thu¿c di¿u tr¿ h¿p lý.

Bi¿n ch¿ng viêm tai gi¿a

Ngoài gây dau nh¿c, ch¿y m¿, khó ch¿u. Viêm tai gi¿a còn gây ra nh¿ng bi¿n ch¿ng khó lu¿ng mà các b¿c cha m¿ c¿n ph¿i bi¿t d¿ phòng tránh cho tr¿.

Nhìn chung, n¿u du¿c di¿u tr¿ k¿p th¿i và chính xác, ngu¿i b¿nh viêm tai gi¿a c¿p s¿ kh¿i hoàn toàn và không d¿ l¿i di ch¿ng gì. Nhung có m¿t s¿ tru¿ng h¿p bi¿n ch¿ng viêm tai gi¿a gây h¿u qu¿ n¿ng n¿ là:

 • пc l¿c c¿a vi khu¿n, virus gây b¿nh quá m¿nh khi¿n màng nhi và các b¿ ph¿n trong tai gi¿a ho¿i t¿ nhanh chóng.
 • Viêm tai gi¿a c¿p di¿u tr¿ không dúng, ho¿c không du¿c di¿u tr¿ d¿n t¿i viêm tai gi¿a m¿n tính và các bi¿n ch¿ng.

Các bi¿n ch¿ng viêm tai gi¿a là:

Th¿ng màng nhi:

Viêm tay bi¿n ch¿ng gây th¿ng màng nhi
Viêm tay bi¿n ch¿ng gây th¿ng màng nhi

 

Ðây là bi¿n ch¿ng thu¿ng g¿p nh¿t, do hai nguyên nhân:

M¿t là, do di¿n bi¿n t¿ nhiên c¿a b¿nh:

 • M¿ b¿ ¿ d¿ng trong tai gi¿a, d¿n t¿i màng nhi cang ph¿ng, dau d¿n nhi¿u, s¿t cao.
 • Giai do¿n sau, màng nhi quá cang d¿n t¿i th¿ng, gi¿i thoát m¿ ra ngoài, b¿nh nhân d¿ dau d¿n, gi¿m s¿t.
 • Tru¿ng h¿p này, l¿ th¿ng to nh¿ không d¿u, ¿ các v¿ trí khác nhau.
 • N¿u b¿nh nhân du¿c di¿u tr¿ kh¿i, và l¿ th¿ng không quá to, màng nhi có th¿ t¿ li¿n l¿i.
 • N¿u b¿nh di¿n bi¿n thành viêm tai gi¿a m¿n tính, l¿ th¿ng không th¿ t¿ li¿n. Ngu¿i b¿nh s¿ b¿ gi¿m kh¿ nang nghe.

Hai là, do quá trình di¿u tr¿:

 • B¿nh nhân du¿c ch¿ d¿ng trích r¿ch màng nhi, hút m¿. Ðây là m¿t bu¿c di¿u tr¿ viêm tai gi¿a.
 • L¿ th¿ng không quá to, b¿ g¿n gàng. Sau khi di¿u tr¿ kh¿i, l¿ th¿ng s¿ t¿ li¿n. Màng nhi h¿i ph¿c nhu ban d¿u.

Viêm tai gi¿a m¿n tính

Bi¿n ch¿ng c¿a viêm tai gi¿a gây ra viêm tai gi¿a m¿n tính, nguyên nhân là do:

 • Viêm tai gi¿a c¿p không du¿c di¿u tr¿ ho¿c di¿u tr¿ không dúng.
 • Viêm mui h¿ng m¿n tính, viêm VA ¿ tr¿ nh¿, kh¿i u vòm mui h¿ng ¿ ngu¿i l¿n.

Có hai th¿ viêm tai gi¿a m¿n tính, bao g¿m:

Viêm tai gi¿a m¿n tính m¿ nh¿y. Ngu¿i b¿nh b¿ ch¿y m¿ tai dai d¿ng, nhung d¿ b¿ qua. Có th¿ nghe kém, ù tai, dôi khi nhói dau tai nhung không dau r¿m r¿ nhu viêm tai gi¿a c¿p. Ngu¿i b¿nh thu¿ng không s¿t. Th¿ b¿nh này không có t¿n thuong xuong và các bi¿n ch¿ng nguy hi¿m khác.

Viêm tai gi¿a gây ch¿y m¿ ¿ tai
Viêm tai gi¿a gây ch¿y m¿ ¿ tai
 • Viêm tai gi¿a m¿n tính có t¿n thuong xuong hay còn g¿i là viêm tai gi¿a h¿i viêm. Trên n¿n b¿nh m¿n tính xen k¿ nh¿ng d¿t viêm r¿m r¿ g¿i là h¿i viêm. Ngu¿i b¿nh dau tai, dau d¿u tang lên, s¿t cao, ch¿y m¿ th¿i. Các bi¿n ch¿ng nguy hi¿m c¿a viêm tai gi¿a nhu viêm xuong chum, viêm não – màng não, áp xe não… du¿c nêu du¿i dây thu¿ng xu¿t hi¿n trong giai do¿n h¿i viêm.

Ho¿i t¿ các thành ph¿n trong tai gi¿a, viêm tai trong

Viêm tai gi¿a m¿n tính r¿t d¿ gây ho¿i t¿ các thành ph¿n trong tai gi¿a (nhu các xuong con) và gây viêm tai trong. H¿u qu¿ là:

 • Ngu¿i b¿nh s¿ b¿ di¿c hoàn toàn, không h¿i ph¿c.
 • Tai trong còn có ch¿c nang gi¿ thang b¿ng cho co th¿. Viêm tai trong gây c¿m giác chóng m¿t, m¿t kh¿ nang gi¿ thang b¿ng.
 • Dây th¿n kinh s¿ s¿ VII ch¿y qua tai gi¿a. Viêm tai gi¿a có th¿ gây li¿t dây th¿n kinh VII, ngu¿i b¿nh s¿ b¿ m¿t c¿m giác và li¿t m¿t.

Viêm xuong chum và các bi¿n ch¿ng nguy hi¿m khác

Xuong chum là m¿t xuong s¿, c¿u t¿o nên thành trong c¿a tai gi¿a. Do dó thu¿ng g¿p viêm tai gi¿a bi¿n ch¿ng thành viêm xuong chum, nh¿t là trong viêm tai gi¿a m¿n tính. H¿u qu¿ c¿a viêm xuong chum là:

 • Viêm tai gi¿a tái di tái l¿i nhi¿u l¿n, không th¿ di¿u tr¿ kh¿i n¿u chua gi¿i quy¿t viêm xuong chum.
 • Xuong chum b¿ th¿ng ra ngoài, rò d¿ch, m¿ viêm ra sau tai, g¿i là viêm xuong chum xu¿t ngo¿i.
 • Viêm não – màng não, áp xe não, gây t¿ vong ho¿c d¿ l¿i di ch¿ng th¿n kinh n¿ng n¿ nhu li¿t, ch¿m phát tri¿n trí tu¿…
 • Viêm tinh m¿ch bên, gây t¿c tinh m¿ch, nhi¿m trùng huy¿t, có kh¿ nang t¿ vong cao.

Tuy nhiên, tr¿ ít có nguy co b¿ viêm tai gi¿a n¿u:

 • Không có bi¿u hi¿n c¿m: N¿u bé có m¿t vài tri¿u ch¿ng k¿ trên nhung không có bi¿u hi¿n c¿m thì kh¿ nang viêm tai gi¿a là r¿t th¿p, tr¿ khi tru¿c dó bé dã t¿ng b¿ viêm tai gi¿a không kèm bi¿u hi¿n c¿m.
 • Kéo tai hay v¿ vào tai mình ¿ tr¿ du¿i 1 tu¿i: Bé ¿ d¿ tu¿i này chua có kh¿ nang nh¿n bi¿t chính xác v¿ trí dau tai và không th¿ ch¿ ra dau xu¿t phát t¿ tai hay vùng c¿nh tai. Bé có th¿ kéo tai hay v¿ vào tai mình khi m¿c rang.
 • Không kêu dau tai (¿ tr¿ d¿ l¿n, thu¿ng là khi lên 2 ho¿c lên 3).

Tóm l¿i, khi có nh¿ng tri¿u ch¿ng lâm sàng bi¿u hi¿n rõ d¿u hi¿u c¿a b¿nh, cha m¿ c¿n cham sóc bé b¿ viêm tai gi¿a dúng cách b¿ng các lo¿i thu¿c hi¿u qu¿ ho¿c dua bé t¿i co s¿ y t¿ d¿ du¿c bác si ch¿n doán và theo dõi k¿ càng, di¿u tr¿ tri¿t d¿ du¿c b¿nh viêm tai gi¿a. N¿u không du¿c phát hi¿n và di¿u tr¿ k¿p th¿i b¿nh s¿ ti¿n tri¿n có th¿ b¿ di¿c.

Xem thêm: Ði¿u tr¿ viêm tai gi¿a hi¿u qu¿

Bài vi¿t trên dã giái dáp m¿t s¿ th¿c m¿c c¿a các b¿c ph¿ huynh liên quan d¿n b¿nh viêm tai gi¿a c¿a tr¿. N¿u còn th¿c m¿c gì, cha m¿ vui lòng d¿ l¿i bình lu¿n phía du¿i d¿ du¿c gi¿i dáp thêm.

Phân lo¿i sâu rang và cách phòng tránh

Phân lo¿i b¿nh sâu rang nhu th¿ nào?

Sâu rang là b¿nh lý rang mi¿ng ph¿ bi¿n mà m¿c ph¿i ¿ m¿i d¿ tu¿i, d¿c bi¿t ¿ tr¿ nh¿. Nguyên nhân ch¿ y¿u là do không cham sóc rang mi¿ng thu¿ng xuyên, khi¿n cho nh¿ng v¿n th¿c an tích t¿ thành m¿ng bám và t¿o di¿u ki¿n cho vi khu¿n phát tri¿n. Sâu rang da ph¿n g¿p ph¿i t¿i rang hàm gây dau nh¿c. N¿u không du¿c phát hi¿n và x¿ lý k¿p th¿i, vi khu¿n s¿ phá hu¿ c¿u trúc c¿a rang và d¿n d¿n m¿t s¿ b¿nh nha chu khác nhu: nu¿u b¿ t¿n thuong, viêm chân rang, nhi¿m trùng, rang lung lay, th¿m chí là r¿ng rang. Các chuyên gia hàng d¿u ngành nha khoa dã phân chia ra 3 m¿c d¿ sâu rang, bao g¿m: sâu rang d¿ 1, sâu rang d¿ 2 và sâu rang d¿ 3. M¿i giai do¿n d¿u có nh¿ng tri¿u ch¿ng, tác h¿i và cách di¿u tr¿ khác nhau. п hi¿u rõ hon, m¿i quý v¿ tham kh¿o bài vi¿t sau.

M¿c d¿ n¿ng nh¿ c¿a sâu rang

Sâu rang d¿ 1 (M¿c d¿ nh¿)

Sâu rang m¿c d¿ 1
Sâu rang m¿c d¿ 1

Sâu rang m¿c d¿ nh¿ còn du¿c g¿i là sâu rang d¿ 1. D¿u hi¿u d¿ nhìn th¿y nh¿t c¿a sâu rang giai do¿n d¿u chính là s¿ xu¿t hi¿n c¿a nh¿ng v¿t tr¿ng d¿c ho¿c l¿m d¿m màu den (ho¿c nâu) trên b¿ m¿t rang. ¿ giai do¿n này, b¿nh nhân s¿ r¿t d¿ ch¿ quan vì v¿n chua c¿m th¿y dau nh¿c hay khó ch¿u.

Cách x¿ lý giai do¿n sâu rang ¿ giai do¿n này khá don gi¿n, b¿n nên thu¿ng xuyên rang mi¿ng m¿t cách c¿n th¿n và t¿t nh¿t nên d¿n nha khoa d¿ lo¿i b¿ vôi rang d¿nh k¿ 6 tháng/l¿n d¿ tránh b¿nh chuy¿n bi¿n sang sâu rang d¿ 2.

Sâu rang d¿ 2 (Sâu rang dã an vào tu¿)

Sâu rang m¿c d¿ 2
Sâu rang m¿c d¿ 2

¿ giai do¿n này, vi khu¿n sâu rang dã b¿t d¿u t¿n công vào trong c¿u trúc t¿y rang và d¿n d¿n s¿ phá h¿y men rang . Khi¿n cho b¿nh nhân c¿m th¿y dau rang khi an u¿ng và gây b¿t ti¿n cho sinh ho¿t hàng ngày.

N¿u nhu b¿n dang g¿p ph¿i nh¿ng tri¿u ch¿ng sâu rang d¿ 2, thì hãy d¿n co s¿ nha khoa d¿ bác si th¿c hi¿n trám rang càng s¿m càng t¿t. Bác si s¿ dùng d¿ng c¿ nha khoa chuyên d¿ng d¿ làm s¿ch v¿t sâu d¿ ngan ch¿n vi khu¿n sâu rang phát tri¿n. Sau dó d¿p v¿t li¿u trám rang vào l¿ sâu, nh¿m khôi ph¿c l¿i c¿u trúc rang m¿t và h¿n ch¿ vi khu¿n ti¿p t¿c an sâu vào tu¿ rang (sâu rang d¿ 3).

Sâu rang d¿ 3 ( Sâu d¿n t¿y rang)

Sâu rang m¿c d¿ 3
Sâu rang m¿c d¿ 3

Trong các lo¿i sâu rang thì m¿c d¿ sâu rang d¿ 3 du¿c c¿nh báo là nguy hi¿m d¿n s¿c kho¿ nh¿t.

Khi b¿n có th¿ c¿m nh¿n nh¿ng con dau nh¿c, th¿m chí dau d¿ d¿i lúc v¿ dêm thì có nghia là tình tr¿ng b¿nh c¿a b¿n dã chuy¿n sang m¿c d¿ sâu rang n¿ng. Vi khu¿n s¿ an sâu vào v¿ trí dáy chân rang, hình thành ¿ viêm nhi¿m và gây ra tình tr¿ng viêm t¿y rang. Ðây là nguyên nhân chính làm tang nguy co áp xe rang, sâu rang hàm n¿ng, th¿m chí là m¿t rang, nhi¿m trùng máu.

Khi sâu rang dã di¿n bi¿n d¿n m¿c d¿ nghiêm tr¿ng, b¿n c¿n d¿n khoa d¿ nha si x¿ lý k¿p th¿i. N¿u nhu chân rang chua b¿ vi khu¿n t¿n công d¿n, bác si s¿ áp d¿ng phuong án trám rang d¿ ph¿c h¿i v¿t sâu. Còn n¿u t¿y rang dã b¿ phá hu¿ nhi¿u thì bác si s¿ ch¿ d¿nh nh¿ b¿ rang d¿ tránh nhi¿m trùng xuong hàm.

Xem thêm: Ði¿u tr¿ viêm nu¿u l¿i hi¿u qu¿ t¿i nhà

Phòng ng¿a b¿nh Sâu rang

V¿ sinh rang mi¿ng s¿ch là cách t¿t nh¿t phòng ng¿a sâu rang
V¿ sinh rang mi¿ng s¿ch là cách t¿t nh¿t phòng ng¿a sâu rang

V¿ sinh rang mi¿ng t¿t có th¿ giúp tránh sâu rang, du¿i dây là m¿t s¿ l¿i khuyên d¿ giúp ngan ng¿a sâu rang g¿m:

 • Ðánh rang b¿ng kem dánh rang có fluoride sau khi an ho¿c u¿ng. Ðánh rang ít nh¿t hai l¿n m¿t ngày và lý tu¿ng nh¿t sau m¿i b¿a an, s¿ d¿ng kem dánh rang có ch¿a fluoride. п làm s¿ch gi¿a rang c¿a b¿n, dùng ch¿ nha khoa ho¿c s¿ d¿ng bàn ch¿i k¿ rang (interdental cleaner).
 • Khám rang d¿nh k¿. Làm s¿ch rang chuyên nghi¿p và ki¿m tra rang mi¿ng thu¿ng xuyên, có th¿ giúp ngan ng¿a b¿nh sâu rang ho¿c phát hi¿n s¿m.
 • Trám rang là phuong pháp du¿c s¿ d¿ng d¿ khôi ph¿c l¿i nh¿ng chi¿c rang dã b¿ hu h¿ng do sâu rang gây nên, dem l¿i ch¿c nang bình thu¿ng nhu rang t¿ nhiên. п th¿c hi¿n vi¿c trám rang, d¿u tiên ngu¿i b¿nh s¿ du¿c nha si lo¿i b¿ các ch¿t li¿u gây sâu rang, làm s¿ch vùng b¿ ¿nh hu¿ng, sau dó s¿ dùng ch¿t chuyên d¿ng l¿p kín vùng kho¿ng tr¿ng. B¿ng cách dó s¿ ngan c¿n du¿c s¿ xâm nh¿p c¿a vi khu¿n trên b¿ m¿t rang. Trám rang giúp c¿i thi¿n tình tr¿ng sâu rang, dua rang tr¿ v¿ tình tr¿ng ban d¿u, h¿n ch¿ sâu rang quay l¿i. Phuong pháp này không gây ¿nh hu¿ng d¿n c¿u trúc c¿a rang cung nhu hàm m¿t, b¿i không c¿n mài cùi hay ch¿p rang. Trung tâm ki¿m soát và phòng ng¿a d¿ch b¿nh (CDC) khuy¿n ngh¿ s¿ d¿ng ch¿t trám rang cho t¿t c¿ tr¿ em trong d¿ tu¿i di h¿c. Ch¿t b¿t kín có th¿ t¿n t¿i trong vài nam tru¿c khi chúng c¿n du¿c thay th¿, nhung chúng c¿n du¿c ki¿m tra thu¿ng xuyên.
 • U¿ng m¿t ít nu¿c máy. H¿u h¿t các ngu¿n cung c¿p nu¿c công c¿ng dã b¿ sung fluoride, có th¿ giúp gi¿m sâu rang dáng k¿. N¿u ch¿ u¿ng nu¿c dóng chai không ch¿a fluoride, s¿ b¿ qua các l¿i ích c¿a fluoride.
 • Tránh an v¿t thu¿ng xuyên. B¿t c¿ khi nào an ho¿c u¿ng d¿ u¿ng không ph¿i là nu¿c, thì s¿ giúp vi khu¿n mi¿ng t¿o ra axit có th¿ phá h¿y men rang. N¿u an nh¿ ho¿c u¿ng nu¿c ng¿t có gas thu¿ng xuyên thì rang s¿  b¿ t¿n công liên t¿c.
 • An th¿c ph¿m t¿t cho rang. M¿t s¿ th¿c ph¿m và d¿ u¿ng t¿t cho rang hon nh¿ng lo¿i khác. Tránh các th¿c ph¿m b¿ m¿c k¿t trong các rãnh và h¿ rang trong th¿i gian dài ho¿c dánh rang ngay sau khi an. Tuy nhiên, th¿c ph¿m nhu trái cây và rau qu¿ tuoi làm tang luu lu¿ng nu¿c b¿t và cà phê không du¿ng, trà và k¿o cao su không du¿ng giúp r¿a trôi các m¿ng th¿c an.
 • Cân nh¿c di¿u tr¿ b¿ng fluoride. Nha si có th¿ d¿ ngh¿ phuong pháp di¿u tr¿ b¿ng fluoride d¿nh k¿, d¿c bi¿t là n¿u ngu¿i b¿nh không nh¿n d¿ fluoride thông qua nu¿c u¿ng có fluoride và các ngu¿n khác.
 • Phuong pháp di¿u tr¿ k¿t h¿p. Nhai k¿o cao su d¿a trên xylitol cùng v¿i fluoride theo toa và nu¿c r¿a kháng khu¿n có th¿ giúp gi¿m nguy co sâu rang.

Các bi¿n pháp ch¿n doán b¿nh Sâu rang

Ki¿m tra rang mi¿ng thu¿ng xuyên giúp phát hi¿n sâu rang s¿m
Ki¿m tra rang mi¿ng thu¿ng xuyên giúp phát hi¿n sâu rang s¿m

Nha si thu¿ng có th¿ phát hi¿n sâu rang b¿ng cách:

 • H¿i v¿ tri¿u ch¿ng dau rang và s¿ nh¿y c¿m c¿a rang
 • Ki¿m tra mi¿ng và rang c¿a ngu¿i b¿nh b¿ng d¿ng c¿ nha khoa
 • Ch¿p X-quang nha khoa có th¿ cho th¿y m¿c d¿ sâu rang. Ch¿p X-Quang nha khoa s¿ không gây ¿nh hu¿ng d¿n s¿c kh¿e c¿a ngu¿i b¿nh. Ðúng là tia X có kh¿ nang gây nhi¿m x¿ có h¿i cho s¿c kh¿e c¿a con ngu¿i nghiêm tr¿ng n¿u ti¿p xúc nhi¿u l¿n. Tuy nhiên, trong y t¿ và nha khoa thì cu¿ng d¿ du¿c dùng d¿ ch¿p X-Quang r¿t nh¿ và du¿c ki¿m soát. Phòng ch¿p thu¿ng du¿c b¿o v¿ v¿i áo và vách chì giúp h¿p th¿ t¿i da các tia tán x¿. Các tr¿ lý trong phòng ch¿p du¿c dào t¿o bài b¿n và có chuyên môn trong linh v¿c này s¿ ti¿n hành ch¿p X-ray m¿t cách nhanh chóng và hi¿u qu¿ nh¿t.

Các bi¿n pháp di¿u tr¿ b¿nh Sâu rang

Ki¿m tra thu¿ng xuyên có th¿ xác d¿nh sâu rang và các tình tr¿ng rang mi¿ng khác tru¿c khi chúng gây ra các tri¿u ch¿ng dáng lo ng¿i và d¿n d¿n các v¿n d¿ nghiêm tr¿ng hon. Ngu¿i b¿nh c¿n khám s¿c kh¿e rang mi¿ng s¿m thì càng có co h¿i d¿o ngu¿c các giai do¿n s¿m nh¿t c¿a sâu rang và ngan ch¿n s¿ ti¿n tri¿n c¿a nó. Ði¿u tr¿ sâu rang ph¿ thu¿c vào m¿c d¿ nghiêm tr¿ng và tình tr¿ng s¿c kh¿e c¿a ngu¿i b¿nh. L¿a ch¿n di¿u tr¿ bao g¿m:

 • Phuong pháp di¿u tr¿ b¿ng florua. N¿u sâu rang ch¿ m¿i b¿t d¿u, phuong pháp di¿u tr¿ b¿ng fluoride có th¿ giúp khôi ph¿c l¿i men rang và dôi khi có th¿ d¿o ngu¿c trong giai do¿n r¿t s¿m. Các phuong pháp di¿u tr¿ fluoride nhu s¿ d¿ng nu¿c máy, kem dánh rang và nu¿c súc mi¿ng. Các phuong pháp di¿u tr¿ b¿ng florua có th¿ là ch¿t l¿ng, gel, b¿t ho¿c vecni du¿c ch¿i lên rang ho¿c d¿t trong m¿t khay nh¿ v¿a v¿i rang c¿a ngu¿i b¿nh.
 • Trám. Ch¿t trám, còn du¿c g¿i là ph¿c hình, là l¿a ch¿n di¿u tr¿ chính khi sâu rang dã ti¿n tri¿n vu¿t qua giai do¿n s¿m nh¿t. Ch¿t trám du¿c làm b¿ng các v¿t li¿u khác nhau, ch¿ng h¿n nhu nh¿a composite có màu rang, h¿n h¿p s¿ ho¿c nha khoa là s¿ k¿t h¿p c¿a m¿t s¿ v¿t li¿u.
  Trám rang là cách di¿u tr¿ sâu rang hi¿u qu¿
  Trám rang là cách di¿u tr¿ sâu rang hi¿u qu¿
 • B¿c rang s¿. пi v¿i sâu rang r¿ng ho¿c rang y¿u, ngu¿i b¿nh có th¿ c¿n b¿c rang - m¿t l¿p ph¿ toàn b¿ thân rang. Rang s¿ có th¿ du¿c làm b¿ng vàng, s¿ cu¿ng d¿ cao, nh¿a, s¿ nung ch¿y v¿i kim lo¿i ho¿c các v¿t li¿u khác.
 • Nh¿ rang. M¿t s¿ rang b¿ sâu rang nghiêm tr¿ng d¿n m¿c chúng không th¿ ph¿c h¿i và ph¿i du¿c lo¿i b¿. Nh¿ rang có th¿ d¿ l¿i m¿t kho¿ng tr¿ng s¿ làm cho các rang khác b¿ d¿ch chuy¿n, xô l¿ch.

Sâu rang gây dau nh¿c và m¿t th¿m m¿ nên ¿nh hu¿ng r¿t nhi¿u d¿n cu¿c s¿ng nên phòng ng¿a b¿ng cách v¿ sinh rang mi¿ng s¿ch s¿ là hi¿u qu¿ nh¿t. Khi dã m¿c b¿nh thì c¿n phát hi¿n s¿m và di¿u tr¿ dúng cách d¿ tránh nh¿ng phi¿n toái không dáng có.

Ði¿u tr¿ viêm tai gi¿a b¿ng Ðông y

Ðau nh¿c, mung m¿ khó ch¿u ¿ tai, suy gi¿m thính l¿c khi¿n cho nh¿ng ngu¿i b¿nh luôn c¿m th¿y khó ch¿u. Ðông y khi di¿u tr¿ viêm tai gi¿a di¿u tr¿ t¿ can nguyên, h¿n ch¿ t¿i da nguy co tái phát và không gây tác d¿ng ph¿ tr¿ thành s¿ l¿a ch¿n t¿i uu cho ngu¿i b¿nh. Bài vi¿t này s¿ gi¿i thi¿u 6 bài thu¿c tr¿ viêm tai gi¿a mà các b¿n có th¿ tham kh¿o.

Ði¿u tr¿ Viêm tai gi¿a b¿ng 6 bài thu¿c d¿c tr¿ hi¿u qu¿ c¿a Ðông y

Theo Y h¿c c¿ truy¿n, b¿nh viêm tai gi¿a do nhi¿t tà, phong d¿c ¿ d¿ng lâu ngày gây tích t¿ huy¿t khí ¿ tai. Cung gi¿ng nhu Tây y, ch¿a viêm tai gi¿a b¿ng thu¿c nam cung di¿u tr¿ theo t¿ng giai do¿n c¿a b¿nh.

Bài thu¿c Sài h¿ thanh can thang gia gi¿m

Ngu¿i b¿nh s¿ có tri¿u ch¿ng s¿t, dau d¿u, ù tai, ch¿y m¿ vàng, mùi tanh hôi, m¿ch huy¿n sác, rêu lu¿i vàng. Cách di¿u tr¿ so phong thanh nhi¿t ho¿c tr¿ th¿p nhi¿t ¿ kinh can d¿m.

Bài thu¿c Sài h¿ so can tán

Bài thu¿c Sài h¿ so can tán

 • Nguyên li¿u: Sài h¿, long d¿m th¿o, hoàng c¿m, chi t¿, nguu bàng t¿ m¿i v¿ 12g, b¿c hà 6g, kim ngân hoa 20g.
 • Cách th¿c hi¿n: Ðem dun cùng 5 bát nu¿c sau dó chia thành 3 thang, u¿ng liên t¿c trong vòng 10 ngày.

Các chi¿t su¿t trong th¿o du¿c bao g¿m flavonoid nhu scutelarin hay baicalin… chúng có kh¿ nang ¿c ch¿ quá trình gi¿i phóng enzym ra kh¿i t¿ bào. Giúp tình tr¿ng d¿ ¿ng, kháng khu¿n m¿t cách hi¿u qu¿ giúp lo¿i b¿ ch¿ng viêm tai gi¿a t¿n g¿c

Tr¿ viêm tai gi¿a b¿ng Ðông y th¿ Can kinh th¿p nhi¿t

Can kinh th¿p nhi¿t là tình tr¿ng viêm tai gi¿a m¿n tính, thu¿ng xuyên ch¿y m¿, d¿ch trong tai có mùi hôi, vàng d¿c và khi¿n tai dau nh¿c liên t¿c. Cách di¿u tr¿ s¿ d¿ng th¿o du¿c d¿ thanh can l¿i th¿p.

¿nh minh h¿a

¿nh minh h¿a

 • Nguyên li¿u: Tr¿ch t¿ 10g, nguu bàng 12g, cam th¿o 10g; kim ngân hoa, xuong b¿, sài h¿, m¿c thông m¿i v¿ 8g.
 • Cách th¿c hi¿n: S¿c thu¿c cùng 500ml nu¿c, khi nu¿c c¿n còn m¿t n¿a thì chia thành các thang. S¿ d¿ng t¿ 2 – 3 l¿n/ngày dem t¿i hi¿u qu¿ t¿t nh¿t.

Kiên trì th¿c hi¿n bài thu¿c v¿a giúp gi¿m nhanh tri¿u ch¿ng, ph¿c h¿i t¿n thuong niêm m¿c tai giúp s¿c d¿ kháng du¿c c¿i thi¿n.

T¿ hu th¿p nhi¿t gây viêm tai gi¿a m¿n

Tình tr¿ng t¿ b¿t ki¿n v¿n s¿ có tri¿u ch¿ng rõ ràng nhu tai có m¿ ch¿y d¿ch loãng, s¿c m¿t vàng, tiêu hoá b¿ r¿i lo¿n, táo bón, co th¿ m¿t m¿i, m¿ch hoãn nhu¿c. Cách di¿u tr¿ áp d¿ng Ki¿n t¿ hoá th¿p b¿ng vi¿c s¿ d¿ng bài thu¿c ch¿a viêm tai gi¿a nhu sau:

¿nh minh h¿a

¿nh minh h¿a

 • Nguyên li¿u: Hoài son 12g, b¿ch bi¿n d¿u 8g, c¿c ma 8g, b¿ch linh, b¿ch thu¿c, hoàng liên m¿i v¿ 8g, thuy¿n thoái 4g, tr¿ch t¿ 12g.
 • Cách th¿c hi¿n: Ðem s¿c các v¿ du¿c li¿u trên cùng 5 bát nu¿c, khi còn m¿t n¿a thì t¿t b¿p. Chia thành thang u¿ng trong ngày.

Ch¿a viêm tai gi¿a b¿ng thu¿c dông y cho tr¿ nh¿

Khi ph¿ huynh nh¿n th¿y tr¿ b¿ viêm tai gi¿a kèm hi¿n tu¿ng m¿ ch¿y kéo dài ¿ hai bên tai, an u¿ng kém, thi¿u nang lu¿ng, di ngoài phân l¿ng thì nên áp d¿ng bài thu¿c du¿i dây d¿ c¿i thi¿n tình tr¿ng b¿nh lý này.

 • Nguyên li¿u: Cam th¿o 4g, b¿ch tru¿t 8g, ph¿c linh 8g, b¿ch bi¿n d¿u 16g, son du¿c 16g, tr¿n bì 8g, son du¿c 12g, hoàng liên, sa nhân m¿i v¿ 8g. Hoàng bá, cát cánh d¿ng sâm m¿i v¿ 12g.
 • Cách th¿c hi¿n: B¿ vào bình s¿c thu¿c cùng 6 bát nu¿c. Khi ch¿ còn m¿t n¿a thì chia ta bát, u¿ng ngày 2 l¿n.

Áp d¿ng các bài thu¿c Ðông y c¿n dòi h¿i tính kiên trì, nghiêm túc th¿c hi¿n theo dúng ch¿ d¿n c¿a chuyên gia. N¿u nh¿n th¿y d¿u hi¿u b¿t thu¿ng c¿a s¿c kho¿, ngu¿i b¿nh nên t¿i co s¿ y t¿ d¿ ki¿m tra t¿ng quát.

Xem thêm: Cách di¿u tr¿ viêm tai gi¿a hi¿u qu¿ b¿ng Ðông y

Cách tr¿ viêm tai gi¿a b¿ng hoàng bá, quy b¿n

Ngu¿i b¿nh có bi¿u hi¿n nghe kém, tai ch¿y d¿ch màu vàng, dôi khi có l¿n tia máu thì c¿n áp d¿ng bài thu¿c dông y sau d¿ ch¿a b¿nh.

¿nh minh h¿a

S¿ d¿ng bài thu¿c ch¿a viêm tai gi¿a b¿ng Ðông y làm gi¿m nhanh tri¿u ch¿ng ch¿y mù, ng¿a ngáy, dau nh¿c tai

 • Nguyên li¿u: Quy b¿n 16g, th¿c d¿a 16g, tri m¿u 12g, hoàng bá 16g.
 • Cách th¿c hi¿n: S¿c cùng 3 bát nu¿c trong th¿i gian 30 phút. U¿ng 1 thang/ngày

Vi¿c ch¿a viêm tai gi¿a b¿ng thu¿c dông y dòi h¿i s¿ nghiêm túc th¿c hi¿n, d¿ d¿m b¿o an toàn, b¿n có th¿ tham kh¿o ý ki¿n c¿a bác si tru¿c khi s¿ d¿ng.

Gi¿m tình tr¿ng ch¿y d¿ch b¿ng bài thu¿c th¿ trung khí b¿t túc

Trung khí b¿t túc (t¿ khí hu) khi¿n quá trình v¿n chuy¿n, luu thông khí huy¿t b¿ ách t¿c, lâu ngày khi¿n thính giác b¿ ¿ d¿ng do d¿ch loãng. п gi¿m tình tr¿ng này, b¿n có th¿ áp d¿ng bài thu¿c du¿i dây:

 • Nguyên li¿u: Bi¿n d¿u 5g, hoàng liên 12g, sa nhân, ý di, cam th¿o, ph¿c linh m¿i v¿ 10g, duong quy 16g, hoàng bá 12g, cát cánh 6g.
 • Cách th¿c hi¿n: S¿c thu¿c trong th¿i gian 30 – 45 phút. U¿ng khi còn ¿m m¿i ngày 1 thang.

Th¿c hi¿n bài thu¿c trong vòng 14 ngày d¿ ch¿m d¿t h¿n các tri¿u ch¿ng c¿a b¿nh.

Ch¿a viêm tai gi¿a b¿ng Ðông y qua b¿m huy¿t

Ngoài vi¿c s¿ d¿ng các bài thu¿c u¿ng nhu trên, ngu¿i b¿nh còn có th¿ áp d¿ng phuong pháp châm c¿u b¿m huy¿t. Theo các chuyên gia Y h¿c c¿ truy¿n, d¿ ch¿a b¿nh viêm tai gi¿a, ta s¿ c¿n tác d¿ng vào các huy¿t nhu:

 • Huy¿t ¿ phong
Huy¿t ¿ phong có tác d¿ng làm thuyên gi¿m c¿m giác dau nh¿c, làm khoang nhi thông thoáng

>Huy¿t ¿ phong có tác d¿ng làm thuyên gi¿m c¿m giác dau nh¿c, làm khoang nhi thông thoáng

Là huy¿t th¿ 17 c¿a kinh Tam Tiêu, n¿m ¿ phía sau trái tai, noi ch¿ lõm gi¿a góc hàm du¿i và gai xuong chum. Khi tác d¿ng l¿c vào v¿ trí này s¿ giúp thông nhi khi¿u, minh m¿c, khu phong ti¿t nhi¿t. Cách th¿c hi¿n: Dùng ngón tr¿ ho¿c gi¿a dùng l¿c ¿n th¿ng vào huy¿t cho d¿n khi có c¿m giác t¿c t¿c thì gi¿ kho¿ng 10 giây. L¿p l¿i nhi¿u l¿n cho t¿i khi ngu¿i b¿nh c¿m th¿y d¿.

 • Huy¿t Phong trì

Thu¿c huy¿t th¿ 20 c¿a kinh пm. B¿n có th¿ xác d¿nh v¿ trí huy¿t d¿o ¿ ch¿ lõm c¿a b¿ trong co ¿c dòn chum và g¿n dáy h¿p s¿. Huy¿t Phong trì có tác d¿ng  Khu phong, Gi¿i bi¿u, thanh nhi¿t, thông nhi, minh m¿c, so tà khí, hi¿u qu¿ di¿u tr¿ ch¿ng viêm tai gi¿a.

Ði¿u tr¿ viêm tai gi¿a b¿ng phuong pháp Ðông y b¿m huy¿t, châm c¿u huy¿t phong trì

Ði¿u tr¿ viêm tai gi¿a b¿ng phuong pháp Ðông y b¿m huy¿t, châm c¿u huy¿t phong trì

Cách th¿c hi¿n: S¿ d¿ng c¿ bàn tay day day huy¿t v¿ trong vòng 1 – 2 phút. B¿n s¿ th¿y khí ¿ trong ¿ng tai du¿c d¿y ra, ti¿p t¿c th¿c hi¿n khi toàn b¿ không khí thoáng ra ngoài thì d¿ng. Áp d¿ng 5 l¿n s¿ th¿y k¿t qu¿ tích c¿c. Phuong pháp b¿m huy¿t này thu¿ng áp d¿ng cho d¿i tu¿ng là viêm tai gi¿a ¿ ngu¿i l¿n.

 • Huy¿t Thính cung

Thính cung là huy¿t th¿ 19 c¿a kinh Ti¿u Tru¿ng, d¿ xác d¿nh v¿ trí huy¿t d¿o này ta há mi¿ng. Huy¿t n¿m bên trong ch¿ lõm phía tru¿c bình tai, sau l¿i c¿u xuong hàm du¿i.  Hai tác d¿ng chính dó là tuyên nhi khi¿u, d¿nh th¿n chí.

Cách th¿c hi¿n: Ho châm qua l¿a sau dó d¿ ngu¿i b¿nh há mi¿ng, châm th¿ng vào huy¿t thính cung. п sau t¿ 0,8 – 1,5 th¿n, c¿u 1 – 3 tráng. Gi¿ nhu v¿y trong vòng 5- 10 phút thì b¿ kim ra.

 • Huy¿t H¿p c¿c

N¿m trong huy¿t th¿ 4 c¿a kinh пi Tru¿ng. V¿ trí huy¿t n¿m ¿ b¿ ngoài gi¿a xuong bàn ngón. B¿n có th¿ khép ngón tr¿ và ngón cái sát sau, di¿m cao nh¿t c¿a co d¿u ngón là huy¿t H¿p c¿c. Do huy¿t này r¿t nh¿y c¿m nên r¿t d¿ xác d¿nh vì ch¿ c¿n b¿m nh¿ là có th¿ c¿m nh¿n s¿ tê c¿ng ¿ vùng bàn tay.

Ðông y di¿u tr¿ viêm tai gi¿a b¿ng huy¿t h¿p c¿c

Ðông y ch¿a viêm tai gi¿a ch¿ b¿ng cách tác d¿ng l¿c lên huy¿t h¿p c¿c

Cách th¿c hi¿n: Dùng l¿c tác d¿ng lên huy¿t H¿p c¿c khi có c¿m giác t¿c n¿ng ho¿c tê toàn b¿ vùng bàn tay. Day day trong vòng 2 – 3 phút thì d¿ng l¿i. Có th¿ áp d¿ng cách ho ng¿i c¿u vào huy¿t hay d¿u ch¿a du¿c ch¿ng viêm tai gi¿a. Do c¿n nhi¿u chuyên môn, phuong pháp này s¿ du¿c các bác si ho¿c chuyên gia th¿c hi¿n. Vi¿c xác d¿nh các v¿ trí huy¿t v¿ n¿u không chính xác s¿ gây ra nh¿ng bi¿n ch¿ng nguy hi¿m.

Ðánh giá uu – nhu¿c di¿m cách ch¿a viêm tai gi¿a b¿ng dông y

B¿t k¿ phuong pháp ch¿a viêm tai gi¿a c¿p nào cung có di¿m m¿nh và h¿n ch¿ riêng. Cách di¿u tr¿ b¿ng Ðông y cung có nhi¿u uu di¿m nhu:

 • пm b¿o an toàn mà không s¿ x¿y ra tình tr¿ng nghi¿n thu¿c, làm d¿ng thu¿c.
 • V¿a di¿u tr¿ b¿nh lý, v¿a có th¿ b¿i b¿ co th¿ t¿ t¿n g¿c.
 • Có th¿ áp d¿ng cho b¿t k¿ d¿i tu¿ng nào nh¿ s¿ d¿ng th¿o du¿c lành tính.
 • Chi phí di¿u tr¿ phù h¿p, b¿t k¿ ai d¿i tu¿ng nào cung có th¿ áp d¿ng
Các th¿o du¿c s¿ d¿ng d¿ di¿u tr¿ b¿nh viêm tai gi¿a luôn d¿m b¿o tính s¿ch, ch¿t

Các th¿o du¿c s¿ d¿ng d¿ di¿u tr¿ b¿nh viêm tai gi¿a luôn d¿m b¿o tính s¿ch, ch¿t

Bên c¿nh dó thì h¿n ch¿ c¿a cách di¿u tr¿ Ðông y dó là: C¿n th¿i gian dài m¿i nh¿n th¿y hi¿u qu¿. Ngu¿i b¿nh có co d¿a khác nhau thì hi¿u qu¿ cung khác bi¿t. Cách này không phù h¿p v¿i nh¿ng ngu¿i b¿n r¿n, không có th¿i gian dun, s¿c…

M¿c dù v¿y, nhung hi¿u qu¿ tích c¿c c¿a phuong pháp này r¿t cao nên nhi¿u ngu¿i áp d¿ng thay th¿ cho thu¿c kháng sinh tr¿ viêm tai gi¿a ho¿c phuong pháp can thi¿p ngo¿i khoa. п có th¿ l¿a ch¿n du¿c cách di¿u tr¿ phù h¿p, ngu¿i b¿nh nên t¿i b¿nh vi¿n d¿ ki¿m tra, bác si ch¿n doán và dua ra li¿u trình phù h¿p v¿i t¿ng cá nhân.

Luu ý khi ch¿a viêm tai gi¿a b¿ng Ðông y

B¿nh viêm tai gi¿a không quá nguy hi¿m, nhung chúng thu¿ng tái di, tái l¿i nhi¿u l¿n ¿nh hu¿ng  t¿i sinh ho¿t c¿a ngu¿i b¿nh. Ch¿a viêm tai gi¿a b¿ng dân gian d¿ d¿t hi¿u qu¿ mong mu¿n, ngu¿i b¿nh c¿n chú ý nh¿ng thông tin sau:

 • Không t¿ ý gia gi¿m li¿u lu¿ng các bài thu¿c tránh t¿o ra d¿c t¿, gây h¿i cho co th¿.
 • H¿n ch¿ ru¿u bia, thu¿c lá d¿ h¿ tr¿ quá trình di¿u tr¿ du¿c nhanh chóng hon.
 • Tu¿ vào co d¿a c¿a t¿ng ngu¿i mà hi¿u qu¿ bài thu¿c s¿ khác nhau.
 • Luy¿n t¿p và b¿ sung vitamin, khoáng ch¿t cung giúp quá trình ch¿a b¿nh nhanh chóng d¿t k¿t qu¿ hon.

Nh¿ng thông tin trên hy v¿ng dã giúp ngu¿i b¿nh l¿a ch¿n du¿c phuong pháp ch¿a viêm tai gi¿a b¿ng Ðông y phù h¿p v¿i tri¿u ch¿ng c¿a mình. N¿u th¿y tình tr¿ng b¿nh không thuyên gi¿m, b¿n nên t¿i b¿nh vi¿n d¿ bác si ki¿m tra và dua ra phuong án phù h¿p hon.

Cao G¿m Chân Nguyên Có T¿t Hay Không, Mua ¿ Ðâu

Chào các b¿n, có ph¿i các b¿n dang b¿ hành h¿ b¿i nh¿ng con dau do Gout và mu¿n tìm mua "th¿n du¿c" cao G¿m d¿ ch¿a b¿nh v¿i ch¿t lu¿ng d¿m b¿o, ngu¿n g¿c rõ ràng, giá c¿ ph¿i chang, giao hàng nhanh không?

Hãy cùng tham kh¿o cao G¿m t¿i Chân Nguyên nhé!

Cao G¿m là gì? Ai nên s¿ d¿ng cao G¿m

Cao G¿m là lo¿i cao du¿c n¿u t¿ thân và r¿ c¿a dây G¿m (dây Vuong Tôn), có ngu¿n g¿c t¿ d¿ng bào dân t¿c Tày t¿i L¿c Yên – Yên Bái. Lo¿i cao này có công d¿ng d¿c bi¿t d¿i v¿i các b¿nh nhân b¿ Gout, xuong kh¿p, hay m¿t s¿ b¿nh khác nhu tê bì chân tay, phong tê th¿p …

Cao G¿m Chân Nguyên

Cao G¿m Chân Nguyên

Công d¿ng c¿a cao G¿m

Du¿c tính c¿a cao G¿m r¿t m¿nh, có tác d¿ng:

 • Khu phong, tr¿ th¿p, tiêu viêm gi¿i d¿c, sát trùng, gi¿m sung dau xuong kh¿p.
 • Tang cu¿ng chuy¿n hóa, dòa th¿o và h¿ n¿ng d¿ axit uric trong máu, h¿ tr¿ di¿u tr¿ b¿nh Gout c¿p/mãn tính.
 • Ki¿m soát các c¿c tophi n¿i lên. Các c¿c tophi cu cung m¿ d¿n
 • L¿i ti¿u, ho¿t huy¿t, b¿i b¿ gan th¿n…

Ai nên dùng cao G¿m

Cao G¿m phù h¿p v¿i t¿t c¿ các b¿nh nhân b¿ Gout, xuong kh¿p…Do thành ph¿n hoàn toàn t¿ th¿o du¿c thiên nhiên, r¿t mát và lành tính nên phù h¿p v¿i m¿i l¿a tu¿i và gi¿i tính.

Xem thêm: Mua cao G¿m ¿ dâu t¿t nh¿t

Uu di¿m c¿a cao G¿m

Cao G¿m du¿c n¿u hoàn toàn t¿ thân và r¿ c¿a cây G¿m nên r¿t an toàn, lành tính và không có tác d¿ng ph¿. So v¿i tân du¿c thì hi¿u qu¿ hon h¿n và không gây ra bi¿n ch¿ng khi s¿ d¿ng dài ngày.

Dây G¿m 4 nam tu¿i tr¿ lên du¿c ch¿n l¿c d¿ n¿u cao

Dây G¿m 4 nam tu¿i tr¿ lên du¿c ch¿n l¿c d¿ n¿u cao

Uu di¿m vu¿t tr¿i khác c¿a cao G¿m là công d¿ng b¿i b¿ gan th¿n, cho nên khi s¿ d¿ng cao s¿ c¿m th¿y an ngon ng¿ ngon hon h¿n. Ngoài ra, cao G¿m nguyên ch¿t cung có uu di¿m hon r¿t nhi¿u so v¿i m¿t s¿ lo¿i thu¿c có ngu¿n g¿c t¿ cao G¿m dang du¿c qu¿ng cáo trên th¿ tru¿ng. Do dã du¿c chung c¿t, bào ch¿ thành d¿ng viên nang bao phim nên các lo¿i thu¿c này du¿c tính s¿ không du¿c d¿m b¿o nhu cao nguyên ch¿t và giá c¿ thì d¿t hon r¿t nhi¿u.

Cao G¿m Chân Nguyên có t¿t không?

Trong th¿i d¿i ngày nay, ch¿t lu¿ng cu¿c s¿ng di lên nên kh¿u ph¿n an c¿a ngu¿i Vi¿t t¿t hon so v¿i tru¿c. Bao g¿m nh¿ng d¿ an ch¿a nhi¿u d¿m, purin ho¿c do áp l¿c công vi¿c, ru¿u bia nhi¿u d¿n t¿i tình tr¿ng s¿ lu¿ng b¿nh nhân Gout không ng¿ng ra tang. Trên th¿c t¿, Gout là b¿nh r¿i lo¿n chuy¿n hóa nên khi m¿c ph¿i s¿ ¿nh hu¿ng r¿t nhi¿u t¿i ch¿t lu¿ng cu¿c s¿ng, sinh ho¿t và s¿c kh¿e c¿a ngu¿i b¿nh. пc bi¿t là tình tr¿ng dau d¿n, m¿t ng¿ tri¿n miên do Gout khi¿n cho s¿c kh¿e c¿a ngu¿i b¿nh b¿ suy ki¿t.

Th¿u hi¿u du¿c nhu c¿u  dó, Chân Nguyên cung c¿p s¿n ph¿m cao G¿m Chân Nguyên nh¿m h¿ tr¿ di¿u tr¿ cho các b¿nh nhân Gout có th¿ d¿m b¿o du¿c cu¿c s¿ng tr¿ l¿i bình thu¿ng, không còn ph¿i ch¿u dau d¿n m¿i khi b¿nh tái phát và có th¿ có nh¿ng b¿a com ngon, gi¿c ng¿ ngon và  cu¿c s¿ng tr¿ nên h¿nh phúc hon.

пng bào dang n¿u cao G¿m

пng bào dang n¿u cao G¿m

Cao G¿m Chân Nguyên du¿c s¿n xu¿t chính g¿c t¿ L¿c Yên – Yên Bái, luôn d¿m b¿o ch¿t lu¿ng, b¿o qu¿n noi khô thoáng, h¿p v¿ sinh tru¿c khi t¿i tay ngu¿i b¿nh v¿i giá thành ph¿i chang nh¿t.

Review t¿ ngu¿i dùng tru¿c

Theo ph¿n h¿i c¿a nhi¿u b¿nh nhân, Cao G¿m Chân Nguyên có d¿ng hi¿u qu¿ và làm gi¿m các con dau Gout nhanh chóng.

feedback 1

feedback 1

feedback 2

feedback 2

Cách dùng cao G¿m

Pha 3 thìa cafe cao G¿m v¿i 300 ml nu¿c sôi 70 - 80 d¿ C, u¿ng sau an 30 phút, ngày 3 l¿n.

Ho¿c d¿ cho d¿ u¿ng thì có th¿ vo viên r¿i u¿ng, s¿ lu¿ng cao dùng m¿t l¿n tuong t¿ nhu pha v¿i nu¿c.

Cao G¿m khi pha v¿i nu¿c sôi có màu g¿n gi¿ng màu cafe

Cao G¿m khi pha v¿i nu¿c sôi có màu g¿n gi¿ng màu cafe

Th¿i gian s¿ d¿ng hi¿u qu¿:  sau khi b¿nh nhân dùng t¿ 5 ngày tr¿ di s¿ b¿t d¿u c¿m nh¿n du¿c các con dau Gout d¿n d¿n gi¿m b¿t, s¿ d¿ng liên t¿c 15 ngày liên ti¿p các con dau gi¿m rõ r¿t mà chúng ta có th¿ d¿ dàng c¿m nh¿n du¿c.

N¿u b¿ dau kh¿p có th¿ pha v¿i ru¿u tr¿ng theo t¿ l¿ 100gr/2l. Sau dó c¿ m¿i b¿a u¿ng t¿ 30ml - 40ml, các con dau kh¿p s¿ gi¿m d¿n.

T¿n tình – chu dáo

B¿n chua bi¿t Cao G¿m có phù h¿p v¿i tình tr¿ng b¿nh c¿a mình hay không?

B¿n yên tâm nhé d¿ chúng tôi tu v¿n c¿ th¿ hon.

B¿n có th¿ g¿i zalo theo s¿: 0971.607.865

N¿u chúng tôi dang b¿n ho¿c không nghe máy thì b¿n có th¿ vui lòng nh¿n tin zalo d¿ chúng tôi liên h¿ l¿i v¿i b¿n nhé.

пi ngu t¿i Chân Nguyên luôn t¿n tình và ân c¿n v¿i ngu¿i b¿nh

пi ngu t¿i Chân Nguyên luôn t¿n tình và ân c¿n v¿i ngu¿i b¿nh

Cam k¿t t¿ Chân Nguyên

Chân Nguyên cam k¿t s¿n ph¿m “Cao G¿m” bán t¿i trang web Incontinet.com d¿u dúng ngu¿n g¿c, dúng ch¿t lu¿ng, s¿ lu¿ng. Khách s¿ d¿ng mà không hi¿u qu¿ chúng tôi hoàn l¿i ti¿n 100% .

T¿t c¿ các b¿nh nhân s¿ d¿ng t¿ tháng th¿ 2 tr¿ di chúng tôi s¿ có chuong trình h¿ tr¿ các b¿nh nhân. п cùng nhau chúng ta ki¿m soát du¿c can b¿nh quái ác này.

Chúc các b¿nh nhân mau s¿m kh¿i b¿nh!

Showing 1 - 5 of 17 results.
Items per Page 5
của 4